Logo UAB
2022/2023

Pràcticum

Codi: 101036 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
David Manuel Gómez Gras
Correu electrònic:
david.gomez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Aquesta llengua es mantindrà al llarg del curs.

Equip docent

David Manuel Gómez Gras

Prerequisits

Per a poder matricular-se d'assignatures de quart curs d'estudis de grau com és el Pràcticum, la normativa sobre el règim de permanència especifica que cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos.

Tot i així es recomana realitzar aquesta assignatura després d'haver cursat els tres primers cursos del Grau en Geologia.

Objectius

Les pràctiques acadèmiques externes o Pràcticum constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les Universitats i el seu objetiu es permetre'ls aplicar i complementar els coneixements adquiritss en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competèncias que els preparin pel exercici d'activitats professionals i facilitin la seva empleabilitat.

Amb la realització de l'assignatura es pretenen assolir els següents objectius:


a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentage teòric i pràctic.
b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en que els estudiants hauran de treballar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
c) Afavorir el desenvolupament de competèncias tècniques, metodològiques, personals i participatives.
d) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva empleabilitat futura.

L'assignatura té com a objectiu principal apropar l'estudiant del Grau de Geologia a la realitat laboral i preten que els alumnes desenvolupin una activitat fora de les instal·lacions de la UAB i també en algun laboratori o centre de recerca de la UAB i puguin
portar a terme projectes pràctics a nivell empresarial o d'I+D. L'adquisició de fonaments teòrics i experimentals ha de permetre a l'estudiant del grau de Geologia poder desenvolupar una carrera professional a partir dels coneixements obtinguts.
Cursant aquesta assignatura l'estudiant podrà contrastar els coneixements teòrico-pràctics adquirits en els estudis de Grau amb les necessitats de la vida professional i tindrà l'oportunitat de treballar en
equips interdisciplinaris.

Com a objectiu final, les pràctiques pretenen ser una possible via d'inserció laboral pels estudiants del darrer curs del grau.

Competències

 • Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Processar, interpretar i presentar dades de camp utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, així com els programes informàtics adequats.
 • Processar, interpretar i presentar dades de laboratori utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives, i els programes informàtics adequats.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en entorns i localitzacions diferents, apreciant i respectant la diversitat i la multiculturalitat.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 • Valorar els problemes morals i ètics de les recerques i reconèixer la necessitat de seguir els codis de conducta professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 2. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 3. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 4. Demostrar una conducta professional i ètica durant la realització d'un treball en un entorn d'empresa o un centre públic.
 5. Tractar dades de camp relacionades amb la geologia en un entorn professional o de recerca científica.
 6. Tractar dades de laboratori relacionades amb la geologia en un entorn professional o de recerca científica.
 7. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 8. Treballar amb autonomia.
 9. Treballar en entorns i localitzacions diferents, apreciant i respectant la diversitat i la multiculturalitat.
 10. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

El contingut del Practicum serà variable i vindrà dictat segons la naturaleza i requerimients de l'empresa o centre intern/extern en el que l'estudiant realitzi la seva estada, encara que sempre es situarà dins de l'àmbit de les Ciències de la Terra.

Cadascuna de les empreses o centres interns/externs de la UAB on es poden realitzar les pràctiques externes tenen àmbits de treball diferents i per tant els continguts de les pràctiques dependrà de les feines que es porten a terme.

Abans d'iniciar un pràcticum caldrà que l'estudiant tingui un pla de treball acordat amb l'empresa o centre on es detalli les tasques i els continguts de les feines que es realitzaran.

Aquest pla de treball haurà de ser aprovat pel coordinador responsable de l'assignatura per poder iniciar les pràctiques.

Durada i horaris de realització de les pràctiques.

A) La durada de l'estada de les pràctiques en les empreses serà de 150h i s'adequarà les activitas acadèmiques programades per assegurar el seu correcte desenvolupament i seguiment per part de l'estudiant.

B) Els horaris de realització de les pràctiques s'establiran d'acord amb les característiques de les mateixes i les disponibilitats de l'entitat col·laboradora. Els horaris, en tot cas, seran compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació desenvolupada per l'estudiant en la universitat.

 

Metodologia

 - Les pràctiques es podran realitzar en qualsevol dels dos quatrimestres del curs o durant l'estiu.


- Els estudiants podran realitzar les pràctiques en empreses ofertades per la titulació o en empreses amb les que l'estudiant hagi fet un primer contacte.

I. Procediment

A) En el cas de les empreses ofertades per la Titulació, el procediment a seguir serà el següent:

1) A mitjans d’abril, l'alumne interessat recollirà a la Gestió Acadèmica de la Facultat el formulari de sol·licitud de pràctiques en empreses (o el descarregarà a web). En ell hi consten les empreses que ofereixen places a la present convocatòria amb tota la informació de la feina a desenvolupar i els Professors Tutors de la titulació de Geologia.

2) Cal emplenar el formulari escollint fins a 5 places per ordre de preferència i entregar-lo a la Gestió Acadèmica el més aviat possible i com a màxim a mtjans de maig.

3) A continuació,la Gestió Acadèmica de la Facultat farà pública la relació de les empreses assignades a cada un dels alumnes.

4) L'assignació de places es farà per ordre d'expedient acadèmic d'entre les 5 empreses escollides per l'alumne, respectant l'ordre de preferència segons les places disponibles i d’acord amb l’empresa.

5) Per iniciar el procés és necessari posar-se en contacte amb el Coordinador de l'assignatura i el Professor Tutor (UAB).

6) A continuació, l'alumne s'entrevista ambel tutor de l'empresa, a la que dóna el seu currículum personal i amb la qual ha de pactar: les tasques a realitzar; el període, horaris i dedicació total de l'alumne. Amb aquesta informació l'empresa omple i signa la "fitxa del pla de treball".

7) En cas de no haver-hi acord, l'alumne es posa contacte amb el coordinador de l'assignatura per a cercar una empresa alternativa.

8) L'alumne es torna a entrevistar amb el professor tutor i el coordinador de l'assignatura els quals, si està conforme amb el pla de treball, omple i signa l'imprès per a la formalització del conveni que els alumnes hauran de descarregar-se del web de la Facultat de Ciències. Aquest imprès caldrà retornar-lo a la Gestió Acadèmica per iniciar el tràmit de conveni.

B) En el cas de les empreses proposades a iniciativa de l'alumne, s’entén que l’alumne ja s’ha posat en contacte amb l’empresa que proposa, i que ambdós han arribat a un acord per realitzar les pràctiques. En aquest cas, el procediment a seguir serà el següent:

 1) Al llarg de tot el curs acadèmic, l’alumne interessat pot descarregar-se del web el formulari de proposta de nova empresa

 2) L'alumne hauràd'entregar el formulari de proposta de nova empresa al Coordinador de l'assignatura especificant qui serà el Professor Tutor de la UAB.

 3) El Coordinador de l'assignatura comunicarà a l'alumne l'acceptació o no de l'empresa proposada.

 4) Un cop acceptada l’empresa l'alumne haurà de descarregar-se del web l'imprès per a la formalització del conveni. Aquest imprès el signarà el Coordinador de l'assignatura i el Professor Tutor (UAB) i un cop signat caldrà retornar-lo a la Gestió Acadèmica.

 

II. Formalització de la matrícula

Nova normativa 2012:  l'alumne ha de matricular l’assignatura de pràctiques abans de començar-les.

Tots el alumnes (siguin menors o majors de 28 anys)  han de contractar l’Assegurança Complementària UAB abans de començar les pràctiques.

La formalització de la matrícula + inclusió de l’assegurança complementària es fa presencialment a la Gestió Acadèmica.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicacions generals del funcionament de l'assignatura 2 0,08 2, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Adquisició i aplicació de nous coneixements a l'empresa 145 5,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Memòria final de les pràctiques 3 0,12 3, 7, 8

Avaluació

III.        Qualificació de l'assignatura "Pràctiques en empreses"

La qualificació la posarà el Professor Tutor a partir dels dos informes següents:

-          Informe valoratiu del tutor de l'empresa fent servir el model preestablert.

-          Memòriade l'alumne on hi haurà de constar, d’una banda, el resum del treball que ha dut a terme a l'empresa; d’altra banda la memòria inclourà una anàlisi sobre altres aspectes més personals com per exemple l’aprofitament que l’alumne creu que n’ha tret d’aquesta activitat, el tracte que ha rebut per part del personal de l’empresa, etc. L’extensió màxima de l’informe serà de 6 pàgines.

Com a màxim, a començaments de juliol, de setembre o de febrer, segons la convocatòria a la que s'aculli l'alumne, els professors tutors facilitaran les qualificacions dels seus alumnes al Coordinador de l'assignatura.

Qualificacions especials

 • No s'avaluarà amb un "no-presentat" a cap estudiant que hagi participat en alguna prova d'avaluació.

• Per obtenir una "matrícula d'honor (MH)" la nota final obtinguda per l'estudiant ha de ser ≥ 9,0. No obstant això, atès que el nombre de MHS no pot excedir el 5% del nombre d'estudiants matriculats en l'assignatura, aquesta condició no és suficient i, per tant, les MH s'assignaran als estudiants que hagin obtingut les qualificacions més altes.

 

Les normatives acadèmiques aprovades per el Consell de Govern de la UAB es poden consultar a: https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe valoratiu del tutor de l'empresa 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
Memòria final de les pràctiques entregada al professor tutor de la UAB 20% 0 0 2, 3, 7, 8

Bibliografia

No hi ha bibliografia assignada.

Programari

Per cursar l'assignatura no cal utilitzar un programari específic.