Logo UAB
2022/2023

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

Codi: 101031 Crèdits: 4
Titulació Tipus Curs Semestre
2500254 Geologia OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Félix Sacristán Solano
Correu electrònic:
felix.sacristan@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Félix Sacristán Solano

Prerequisits

Els alumnes hauran de fer ús d'un sistema d'emmagatzematge extern propi (pen drive, disc dur extern,..) per gestionar tota la informació i les dades utilitzades al llarg de l'assignatura.

Objectius

Dins del concepte de Tecnologíes de la Informació, els Sistemes de Informació Geogràfica (SIG) són un conjunt d'eines de gran interés per la seva versatilitat i multidisciplinaritat.

L'aplicació dels SIG en àmbits tan diferents com l'ús sostenible, la prevenció de riscos naturals, el seguiment i la simulació de processos dinàmics (canvis d'usos del sòl, gestió d'aigua..) fan dels SIG unes eines bàsiques en nombroses disciplines científiques i en el camp de la investigació.

Els SIG, a més a més, representen una potent eina de gestió de informació espaïal-temporal per tots els camps relacionats amb la Geologia i el Mediambient.

La finalitat general és que els alumnes integrin els aspectes teòrics i pràctics d'aquestes tecnologíes i siguin capaços d'aplicar aquestes habilitats a la gestió i resolució de problemes.

Competències

 • Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Utilitzar sistemes d'informació geogràfica aplicats a la geologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
 2. Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, en especial, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra.
 3. Gestionar i ordenar la informació georeferenciada mitjançant programes informàtics de SIG adequats.
 4. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 5. Treballar amb autonomia.

Continguts

Bloc 1. Introducció els sistemes d'informació geogràfica 

 • Conceptes bàsics de les aplicacions cartogràfiques, models de dades geogràfiques: dades ràster
 • Les dimensions de treball de les SIG.   Representació gràfica de la informació geogràfica: Visualització 2D, 3D de rasters
 • Mapes topogràfics per la cartografia geològica i georefenciació del mapa geològic 

Bloc 2. Generació, estructuració i difusió de informació en format digital 

 • Conceptes bàsics de les aplicacions cartogràfiques, Models de dades geogràfiques: Dades ràsters, dades vectorials, dades TIN
 • Creació de mapa geològic, de GEODataBases
 • Representació gràfica de la informació geogràfica el.laborada i creació de informes (composició de mapes - Layout)

Bloc 3. Anàlisi de la informació

 • àlgebra de mapes. Operacions de superposició, de proximitat i zonals. Medicions espaïals sobre objectes.  Conversió vector a ràster. Consultes a la base de dades. Coneixer i utilitzar les diferents opcions de visualització de cada capa. Càlcul de valors estadístics.
 • Creació i anàlisi de Models Digitals del Terreny:  Técniques de Interpolació, Anàlisi de la topografia, extracció del fluxe. Càlcul de valors estadístics zonals i focals.

Metodologia

Clases magistrals amb soport informàtic  

Mitjançant l'assistència a les classes els alumnes assumiran els coneixements propis de l'assignatura. En tot moment es treballarà davant d'ordinador per consolidar el ús del software específic i les tècniques d'anàlisi.

Pràctiques de laboratori

Les hores de pràctiques estan dissenyades per l'aprenentage dels programes GIS (ArcMap i Qgis) i utilitzant dades en geología i amb la resolució de problemes pràctics. 

El conjunt d'alumnes matriculats quedaran distribuits en  grups equitatius respecte el seu nombre.

En el cas que les classes calgui realitzar-les telemàticament es preveu programar de forma remota, amb l'objectiu que cada alumne pugui treballar amb un ordinador de forma individual.

Treball autònom:

Estudi de temes i realització d'exercicis usant els programes específics. 

Enquestes de satisfació:

S'haurà de destinar aproximadament uns 15 minuts d'alguna classe a permetre que l'alumnat pugui respondre les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de l'assignatura o mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport tecnologies informació 40 1,6 1, 2, 3
Pràctiques de laboratori informàtic 40 1,6 1, 3
Tipus: Autònomes      
Realització de pràctiques utilitzant programari específic i bibliografia recomanada 16 0,64 1, 4

Avaluació

Està previst, (a falta de validar per professor que es faci càrrec de l'assignatura), la realització de dues proves, eliminatories de materia, ponderades cadascuna amb el (50 %) de la nota final.

Les dues es podran recuperar en la data de l'examen final establert per la Facultat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmens teòrics i pràctics 100% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Longley, P.A., Goodchild, M.F. Maguire, D.J., Rhind, D.W. (2001), Geographical Information Systems and Science. Wiley. 454 p.

Bibliografia adicional

Bonham-Carter, G.F. (1994) Geographic information systems for geoscientists modelling with GIS, Pergamon. Kidlington. 398 p.

Burrought, P.A., McDonnel, R.A. (1998), Principles of Geographical Information Systems (2nd Edition). Oxford University Press. Oxford. 333 p.

Chuvieco, E. (2002), Teledetección ambiental. Ariel. Barcelona. 586 p

Gutiérrez Puebla, J., Gould, M. (1994). SIG: sistemas de información geográfica. Editorial Síntesis, Madrid.

Laurini, R., Tompson, D. (1992) Fundamentals of Spatial Information Systems. Academic Press. Londres. 680 p.

Maguire, D.J., Goodchild, M.F., Rhind, D.W. (eds.) (1991) Geographical Information Systems. Principles and Applications. 2 Vol. Longman Scienti Technical. Essex. 1096 p.

Moldes Teo, F.J. (1995). Tecnología de los sistemas de información geográfica. Ra-Ma, Madrid. 190 p.

Nogueras-Iso, J., Zarazaga-Soria, F.J., Muro-Medrano, P.R.  (2005) Geographic Information Metadata for Spatial Data Infrastructures: Resources, Interoperability and Information Retrieval. Springer. 264 p.

Santos Preciado Santos Preciado, J.M. (2004) Sistemas de información geográfica. Unidad didáctica. (60105UD01A01) UNED. Madrid. 460 p. ISBN: 84-362-2006-4.

Programari

treballarem al llarg del curs amb ArcGIS i Qgis