Logo UAB
2022/2023

Economia i gestió d'empresa

Codi: 100969 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500253 Biotecnologia OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Luis Masson Guerra
Correu electrònic:
joseluis.masson@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Jose Luis Masson Guerra

Prerequisits

 

Es tracta d'una assignatura de formació bàsica en Economia i Gestió. Per tant, no hi ha cap prerequisit de coneixements previs.

 


Objectius

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és familiaritzar al alumnat de Biotecnologia amb les eines de l’anàlisi econòmica i el món de l’empresa, context on els futurs graduats desenvoluparan la seva vida professional. ¿Què determina l’existència de les empreses?, ¿com s’organitzen i proporcionen incentius?, ¿com es comporta una empresa monopolista? ¿i una empresa en situació de competència perfecta? ¿Què significa la creació de valor o com es pot escollir entre diferents projectes empresarials o fonts de finançament?

La creació de valor, com a objectiu socialmente desitjable de les empreses, és l'element vertebrador del curs. Així els primers temes emfatitzen el paper de les transaccions com a via principal de creació de valor i es dediquen a definir aquest concepte i relacionar-lo amb altres objectius que habitualment s'han assignat dins de la literatura a les empreses, com ara els beneficis de l'empresa. Posteriorment, es considera la creació de valor i la seva gestió en les diferents activitats de les empreses, en particular en el àmbit de la producció, de les transaccions financeres i de la organització interna.

Competències

 • Adquirir nous coneixements i tècniques de forma autònoma.
 • Buscar i gestionar informació procedent de diverses fonts.
 • Demostrar que es té una visió integrada d'un procés d'R+D+I, des del descobriment del coneixement bàsic, el desenvolupament d'aplicacions i la introducció al mercat, i saber aplicar els principals conceptes d'organització i gestió en un procés biotecnològic.
 • Fer una presentació oral, escrita i visual d'un treball a una audiència professional i no professional, tant en anglès com en les llengües pròpies.
 • Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 • Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
 • Prendre decisions.
 • Raonar de forma crítica.
 • Treballar de forma individual i en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir nous coneixements i tècniques de forma autònoma.
 2. Aplicar els principis d'organització i gestió de les diferents àrees funcionals d'una empresa de productes biotecnològics.
 3. Aplicar els principis de l'anàlisi econòmica a la producció i posada al mercat de productes biotecnològics.
 4. Buscar i gestionar informació procedent de diverses fonts.
 5. Fer una presentació oral, escrita i visual d'un treball a una audiència professional i no professional, tant en anglès com en les llengües pròpies.
 6. Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 7. Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
 8. Prendre decisions.
 9. Raonar de forma crítica.
 10. Treballar de forma individual i en equip.

Continguts

PART 1: NATURALESA I ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA

 

Tema 1. L'Empresa

1. El problema de l'Organització i la creació de valor

2. Exemples de la tribu

3. Empresa versus Mercat

4. Solucions intermèdies

5. L'empresari

 

Tema 2. Competència perfecta i monopoli

1. Solució de competència perfecta i la creació de Valor

2. Condicions de Competència perfecta

3. Solució de monopoli i Valor

4. Excedent del consumidor, discriminació de preus i TDC

 

Tema 3. Formes d'empresa

1. Les empreses des del punt de vista jurídic: les societats mercantils

2. La responsabilitat dels socis, el finançament i les pèrdues

3. La creació de valor i la forma jurídica

4. Noves formes d'empresa

5. Formes d'empresa en el context espanyol

 

PART II. ACTIVITATS DE L'EMPRESA

Tema 4. L'activitat productiva de l'empresa

1. L'empresa com activitats productives

2. L'empresa com a funció de producció

3. Els costos a l'empresa

4. Maximitzar producció, minimitzar costos

5. La relació entre els costos, el volum d'activitats i el benefici

6. Economies d'escala, d'abast i d'experiència

7. Innovació, Valor i Noves Tecnologies

 

Tema 5. L'activitat inversora i financera de l'empresa

1. El preu en les transaccions financeres, tipus d'interès

2. Operacions de capitalització i actualització

3. La selecció d'inversions o finançament: tipus d'interès

4. La creació de riquesa en les transaccions financeres

5. La selecció d'inversions (o finançament): VAN

6. El preu en operacions amb més d'un període

7. El tipus d'interès compost i el tipus d'interès simple

 

PART III. DISSENYS ORGANITZATIUS

Tema 6. Disseny Organitzatiu i la creació de valor

1. La rellevància del disseny organitzatiu

2. Falles del mercat i les solucions organitzatives

3. El problema d'Agència i el problema de Equips

4. Risc moral i contractes d'incentius

5. Selecció adversa, autoselecció i senyals

6. Exemples de solucions organitzatives

Metodologia

El contingut del programa de teoria serà impartit principalment pel professor en forma de classes magistrals amb suport audiovisual. Les presentacions utilitzades a classe pel professor estaran disponibles al Campus Virtual de l'assignatura. Es recomanable que s'imprimeixi aquest material i es porti a classe, per utilitzar-lo com a suport a l'hora de prendre apunts. Tot i que no és imprescindible ampliar els continguts de les classes impartides pel professor, a no ser que aquest ho demani de forma expressa, s'aconsella que es consultin de forma regular els llibres recomanats a l'apartat de Bibliografia d'aquesta guia docent per tal de consolidar i clarificar, si és necessari, els continguts explicats a classe. En aquest sentit també és aconsellable que s'utilitzin els enllaços indicats al Campus Virtual, que contenen vídeos i animacions relacionats amb els processos explicats a classe.

A més de l'assistència a les classes, el seguiment de l'assignatura també implicarà un paper actiu a les discussions de classe. Al llarg de cada tema es proposaran una sèrie d'exercicis o activitats per reforçar els continguts. Hi hauran unes hores (tutories) per una atenció individualitzada i la resolució dels dubtes que puguin sorgir.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisis i defensa de casos 3,5 0,14 2, 3, 4, 5, 7, 8
Classes magistrals 14 0,56 2, 3
Resolució d'exercicis 3,5 0,14 2, 3, 4, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories en grup 3 0,12 2, 3, 10
Tipus: Autònomes      
Estudis dels materials proposats pel professor, elaboració dels problemes i activitats suggerides 48 1,92 1, 2, 3, 4, 6, 9

Avaluació

L'avaluació tindrà dos components: 

1) L'examen final (avaluació individual i 35% de la nota)

 2) Avaluació continuada de les activitats suggerides durant el curs (65% de la nota). Aquesta avaluació continuada comprendrà: a) una prova parcial (avaluació individual) dels continguts de teoria (temes 1-4) i amb un pes del 35%, b) presentacions dels treballs i lliurament dels problemes treballats en grups (avaluació grupal) i amb un pes del 15% i c) la participació activa a classe, en la discussió de casos, notícies i la resolució de exercicis, amb un pes del 15%

L'assistència a les sessions pràctiques és obligatòria. L'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan l'absència sigui superior al 20% de les sessions programades.

Per superar l'assignatura es necessari una puntuació mínima de 3.5 en cada un dels dos components (examen final i avaluació continua). La nota final serà la mitjana ponderada d'aquestes dues components. Si aplicant aquests pesos la qualificació és 5 o superior, es considera superada l'assignatura.

En el cas d'una nota inferior a 3.5, s'haurà de tornar a fer l'assignatura en el següent curs. Per aquelles persones que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 3.5 i inferior a 5 haurà una recuperació.

Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

Els estudiants/Les estudiantes que, per causa justificada, no puguin formar part de cap grup de treball ni seguir l'avaluació continuada de la part de problemes de l'assignatura, hauran de dur a terme igualment la prova parcial. Atès que no hauran pogut demostrar la superació d'algunes competències i resultats d'aprenentatge de l'assignatura indicats en aquesta guia, la qualificació màxima que podran obtenir en l'assignatura serà de 8 punts (sobre 10).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada, participació discussions de casos i notícies en classe 15% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
Examen final 35% 2 0,08 1, 2, 3, 7
Presentacions dels treballs (casos) i lliurament de problemes resolts (avaluació grupal) 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 10
Prova parcial de continguts teòrics: Temes 1-4 (avaluació individual) 35% 1 0,04 1, 2, 3, 7

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

PINDYCK, Robert y RUBINFELD, Daniel (2013): Microeconomía, 8ª edición, ed. Prentice Hall

SERRA, Antoni (2003): Mercado, contratos y empresa. 2ª edición. Manuals de la UAB, Labor.

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

BREALEY, Robert y MYERS, Stewart (2015): Principios de finanzas corporativas. 9ª edición. Ed. McGraw-Hill

MILGROM, Paul y ROBERTS, John (1993): Economía, organización y gestión de la empresa. Ed. Ariel

ROBERTS, John (2004): La empresa moderna. E. Antoni Bosch. Barcelona

RODRIGO ILLERA, Carlos (1993): Fundamentos de economía de la empresa I, II. Ed. Pirámide

SALAS FUMÁS, Vicente (1996): Economía de la empresa. Decisiones y organización. 2ª edición. Ed. Ariel

SALAS FUMÁS, Vicente (2007): El siglo de la empresa. Fundación BBVA, Bilbao

SUÁREZ SUÁREZ, Andrés (2006): Curso de economia de la empresa. 7a edición. Ed. Pirámide.

Programari

No es preveu la utilització de programari específic en aquesta matèria.