Logo UAB
2022/2023

Ecologia

Codi: 100854 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500251 Biologia ambiental FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Javier Retana Alumbreros
Correu electrònic:
javier.retana@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Bernat Claramunt Lopez

Equip docent extern a la UAB

Rafael Poyatos López

Prerequisits

Tot i que no hi ha prerequisits oficials, és convenient que l’estudiant hagi cursat les assignatures optatives de Biologia i Ciències de la Terra i el Medi Ambient del Batxillerat de Ciències

Objectius

L’ecologia en la titulació:

Es tracta d’una assignatura de primer curs que introdueix l’alumne en els conceptes i mètodes més bàsics de l’ecologia. Fa èmfasi especial en les relacions dels organismes amb el medi físic, l’estructura i la dinàmica de les poblacions i les comunitats i la transferència de matèria i energia dins les comunitats. Els aspectes metodològics són tractats de forma somera atès que són l’objecte de l’assignatura de Prospecció del Medi Natural, que els estudiants cursaran simultàniament.

En cursos posteriors, l’estudiant completarà aquests coneixements amb una visió més global de l’ecologia a l’assignatura de Ciències de la Biosfera. També rebrà coneixements relacionats amb l’ecologia, els seus mètodes  i les seves aplicacions en assignatures com Biologia de la Conservació, Anàlisi de Cartografia Ambiental, Ecologia Microbiana, Valoració d’Espècies i Ecosistemes, i Anàlisi de la Vegetació, de tercer curs; i l’assignatura optativa Ecologia Forestal, de quart curs.

 

L’objectiu principal de l’assignatura és proporcionar la formació bàsica per a l'estudi de l’estructura i el funcionament dels sistemes naturals en tres nivells d’organització bàsics:

 1. Poblacions: formant l’alumne en el concepte de població i les seves accepcions, i introduint-lo en les tècniques de mostreig de l’abundància d’organismes, i de seguiment i modelització de la dinàmica de les poblacions.
 2. Comunitats: ensenyant l’alumne a avaluar l’estructura de les comunitats, les relacionsfuncionals entre espècies (competència interespecífica, depredació, simbiosi) i les seves manifestacions a nivell de comunitat (xarxes tròfiques); i a analitzar la seva dinàmica en el temps (successió i pertorbacions) des dels diversos punts de vista de l’ecologia històrica i actual.
 3. Ecosistemes: Introduint l’alumne en els intercanvis de matèria i energia a les xarxes tròfiques, com a pas previ a l’estudi dels cicles biogeoquímics que es durà a terme a l’assignatura de Ciències de la Biosfera.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit.
 • Descriure, analitzar i interpretar les adaptacions i les estratègies vitals dels principals grups d'éssers vius.
 • Desenvolupar estratègies d'anàlisi, síntesi i comunicació que permetin transmetre la biologia i l'educació ambientals en entorns educatius.
 • Gestionar, conservar i restaurar poblacions i ecosistemes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados
 • Raonar críticament.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 3. Aplicar els models demogràfics de creixement poblacional i d'interacció entre espècies.
 4. Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit.
 5. Interpretar els mecanismes que determinen la complexitat, l'estabilitat i la dinàmica dels ecosistemes.
 6. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 7. Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 8. Raonar críticament.
 9. Reconèixer els principis bàsics de biologia que han de ser transmesos en l'àmbit de l'educació secundària.
 10. Reconèixer els processos que determinen els balanços d'energia i matèria dels ecosistemes.
 11. Reconèixer les característiques del medi que determinen la distribució dels organismes.

Continguts

Part I. Organismes i poblacions

 

1. Introducció a l'Ecologia

2. Ecologia i evolució

3. Resposta dels organismes als factors ambientals

4. Poblacions: conceptes bàsics

5. Paràmetres i processos demogràfics. Models poblacionals bàsics

6. Demografia de poblacions estructurades

 

Part II. Comunitats i ecosistemes

 

7. Organització de les comunitats - Diversitat i riquesa

8. Interaccions entre espècies

9. Intercanvis de matèria i energia

10. Xarxes tròfiques

11. Canvi global

 

 

Metodologia

La metodologia docent pretén aconseguir uns objectius de formació de l’estudiant que contemplin tant l'adquisició de coneixements com la capacitació per a seguir estudiant (les anomenades competències acadèmiques i professionals).  Es combinaran diverses estratègies d’ensenyament-aprenentatge per tal que l’estudiant tingui un paper especialment actiu durant tot el seu procés de formació:

1) Classes magistrals.   Les classes magistrals o expositives  representen la principal activitat a realitzar a l’aula i permeten transmetre conceptes bàsics a un gran nombre d’alumnes en relativament poc temps. Es complementaran amb presentacions tipus Power Point i material didàctic divers que serà lliurat als alumnes a l’inici del curs.

2) Pràctiques d’aula. Són sessions de treball per grups amb un nombre reduït d’alumnes, basades en preguntes o exercicis lliurats per a la seva realització a classe. Es plantegen com un complement a les classes magistrals i es destinaran preferentment a desenvolupar els aspectes més numèrics de l’ecologia, o bé a la discussió de casos pràctics.

3) Sessions de pràctiques. Les pràctiques permeten abordar la complexitat dels conceptes, patrons i processos que caracteritzen els sistemes vius mitjançant metodologies d’aprenentatge autònom i en grup. Lluny de ser simplement una il·lustració dels conceptes teòrics, el model de classes pràctiques pretén ser autoexplicatiu i cobrir diversos aspectes d’una determinada temàtica en dues sessions realitzades en grups reduïts. A cadascuna d’elles es durà a terme  una sessió de camp en la qual l’alumne prendrà contacte ambun cas d’estudi i plantejarà els objectius i la metodologia de mostreig. Aquesta sessió es combinarà amb una sessió a l’aula d’ordinadors dedicada tractament de les dades recollides i a la seva discussió.

4) Lliurament de treballs. L’assignatura incorpora una plataforma Moodle i sistemes d'avaluació virtual que els estudiants faran servir per al lliurament de diversos treballs i per respondre preguntes durant el curs, cosa que els permetrà familiaritzar-se amb les plataformes d’e-learning que seran molt freqüents en la universitat i la societat del futur. Els treballs lliurats podran ser objecte de correcció en grup a les tutories, les quals també serviran per a resoldre els dubtes particulars dels estudiants.  Eventualment, la plataforma Moodle també oferirà als estudiants fòrums i altres eines de comunicació internes com xats perquè, ja sigui entre ells i/o amb el professor, puguin discutir certs aspectes de l’assignatura que vulguin compartir o discutir amb la resta de companys de classe.

5) Tutories. Les tutories tenen com a objectiu resoldre dubtes, repassar conceptes bàsics no explicats a classe i orientar sobre les fonts consultades pels alumnes. Es faran a nivell individual al despatx dels professors, a hores convingudes. Eventualment es poden programar tutories col·lectives a l’aula, previ acord amb els delegats de la classe.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 27 1,08 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Pr?ctiques de camp 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Pràctiques amb ordinador 8 0,32 3, 4, 5, 8, 10, 11
Pr?ctiques d'aula 5 0,2 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Lliuraments 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11
Tutories 16 0,64 3, 4, 5, 8, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi 45 1,8 3, 5, 8, 10, 11
Realització d'un pòster de pràctiques 16 0,64 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
Realització de problemes i exercicis (pràctiques d'aula) 10 0,4 3, 4, 5, 8, 10, 11

Avaluació

Avaluació

L’avaluació es farà prenent com a base les activitats següents:

Els exàmens (50% de la nota). Hi haurà dos exàmens parcials en els que podrà haver tres tipus de preguntes:

 • Preguntes de resposta curta dirigides a valorar si s’han assolit els objectius conceptuals clau, tot i que en algun cas pot haver alguna més dirigida a valors actitudinals o metodològics.
 • Problemes o exercicis amb càlcul numèric, destinats a avaluar l’assoliment d’objectius metodològics.
 • Preguntes que impliquen una resposta complexa amb el desenvolupament d’un tema o el plantejament d’una hipòtesi. L’espai per a respondre es limita a una pagina per pregunta. Es vol valorar si l’estudiant és capaç d’explicar i relacionar processos o conceptes complexos.

La presentació d’un pòster de les pràctiques (30% de la nota). Les pràctiques de l’assignatura d’Ecologia són obligatòries i consten de sessions de camp i d’ordinador. Seran avaluades per grups mitjançant una metodologia formativa, que permetrà a l’alumne un aprenentatge addicional. Els alumnes hauran de presentar un pòster per grups de 4-5 persones, que serà objecte d’una avaluació que inclourà (1) una correcció inicial dels pòsters presentats, (2) una tutoria amb el grup de treball per identificar els principals errors del treball i discutir-ne l’eventual millora, i (3) la presentació i correcció d’una versió final del treball. La primera versió compta un 50% de la nota del treball, i la correcció final aporta la nota restant. Un terç d’aquesta nota vindrà del’avaluació de la resta de grups , que es farà en una sessió específica, i els dos terços restants de l’avaluació del professor. Els continguts treballats a la segona pràctica seran avaluats dins l’examen.

El lliurament d’exercicis i preguntes a classe (20% de la nota). Hi haurà entre 5 i 10 lliuraments al llarg del curs. 

Recuperació

A final de curs hi haurà un examen de recuperació. Segons la normativa vigent de la UAB, per participar a la recuperació, l'alumne haurà d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts (67%) de la qualificació total de l'assignatura.

Els exàmens tenen un pes especial en l’avaluació atès que és l’única activitat d’avaluació individual controlada pel professor. Per això es considera que l’alumne haurà de treure una nota superior a 3.5 en cadascun dels exàmens parcials per a fer mitjana amb les altres evidències d’aprenentatge i aprovar l’assignatura sense anar a l’examen de recuperació. En cas de no aprovar algun d'ells, cal presentar-se a l'examen de recuperació de TOTA l'assignatura. Els alumnes aprovats també es poden presentar a aquest examen de recuperació per pujar nota. S’entén que, si l'alumne es presenta a l’examen de recuperació, renuncia a les notes dels exàmens parcials.

 Definició de “Aprovat”: Es considerarà aprovat un alumne amb una nota mitjana igual o superior a 5.

Definició de “No Avaluable”: L'alumne obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final. D’altra banda, es considera obligatòria l’assistència a les sessions pràctiques. En conseqüència, l’alumne també obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan l'absència no justificada sigui superior al 20% de les sessions programades.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmens 50% 4 0,16 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
Lliurament d'exercicis 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11
Presentació d'un pòster (pràctiques) 30% 2 0,08 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Llibres

Begon M, Harper JL, Townsend CR (1999) Ecología. Omega, Barcelona.

Begon M., Townsed C.R., Harper J.L. (2006) Ecology. From Individuals to Ecosystems (4ª ed.). Blackwell Publishing, Oxford

Gotelli N. J. (2001) A primer of Ecology. (3º ed.). Sinauer Associates Inc.,Sunderland, Massachussets.

Krebs C. J. (2009) Ecology: (6ª ed.). Harlow : Pearson Education.

Margalef (1.86) Ecología (2ª ed), Omega, Barcelona

Molles M.C. (2006) Ecología: conceptos y aplicaciones. McGraw-Hill, Madri

Odum E.P., Warret G.W. (2006) Fundamentos de Ecología (5ª ed.). Internacional Thompson Editores, México.

Pianka E.R. (2000) Evolutionary Ecology. 6th. ed. Addison Wesley Longman, San Francisco.

Piñol & Martínez-Vilalta (2006) Ecología con números. Lynx, Bellaterra, Barcelona.

Ricklefs R.E., Miller G.L. (2000) Ecology (4ª ed.). W.H. Freeman & Co., New York.

Townsend C.R., Harper J.L., Begon M. (2003) Essentials of Ecology (2ª Ed.). Blackwell Science, Oxford

Enllaços web

http://www.ecologiaconnumeros.uab.es/

Programari

Programa R