Logo UAB
2022/2023

Anàlisi de la vegetació

Codi: 100831 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500251 Biologia ambiental OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco Lloret Maya
Correu electrònic:
francisco.lloret@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Ramon Perez Obiol
Miquel Ninyerola Casals

Prerequisits

Tot i no tenir prerequisits oficial, abans de cursar aquesta assignatura és molt convenient tenir aprovat Prospecció del Medi Natural, Botànica, Ecologia, Anàlisi de Cartografia Ambiental, Medi Físic i Bioestadística.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar els coneixements i les eines metodològiques bàsiques que permetin als estudiants reconèixer les principals formacions vegetals del nostre àmbit geogràfic així com interpretar els principals processos que determinen la seva estructura i dinàmica tant a nivell local com a nivell regional, i també a diferents escales temporals.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Descriure, analitzar i avaluar el medi natural.
 • Exercir el lideratge.
 • Gestionar la informació
 • Identificar i interpretar la diversitat d'espècies en el medi.
 • Interpretar i dissenyar el paisatge.
 • Mostrejar, caracteritzar i manipular poblacions i comunitats.
 • Obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados
 • Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Analitzar els components del medi natural i la influència humana en la configuració dels diferents paisatges.
 5. Descriure els components del medi físic, identificar els factors naturals que determinen els tipus de comunitats presents i analitzar els tipus de vegetació.
 6. Exercir el lideratge.
 7. Gestionar la informació
 8. Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 9. Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 10. Realitzar inventaris d'organismes, mostrejar poblacions i identificar comunitats.
 11. Reconèixer en el camp les principals plantes, animals i organismes característics de les comunitats del nostre entorn.

Continguts

El temari es divideix en dos parts tal com es presenta a continuació

 

Part I. Anàlisi regional de la vegetació

1. Conceptes bàsics de biogeografia de la vegetació

2. Dinàmica de la vegetació

3. Característiques del medi físic i la vegetació a la península Ibèrica

4. La vegetació de la conca Mediterrània

5. Vegetació d'Europa

6. Els grans Biomes 

8. Indicadors de l'evolució del paisatge

9. Dinàmica climàtica i història de la vegetació

Part II. Patrons i dinàmiques locals de la vegetació 

10.  Tipologies biològiques dels vegetals

11.  Trets funcionals dels vegetals i diversitat funcional

12.  Composició d'espècies: mètodes quantitatius d'anàlisi de la vegetació

13.  Distribució espacial de les comunitats: anàlisi de gradients

14.  Pool d'espècies, dispersió i establiment

15.  Assemblatge de comunitats i coexistència d'espècies

16.  Successió vegetal i règim de pertorbacions

17.  Models de dinàmica de la vegetació

 

 

Metodologia

Les activitat d'aprenentatge utilitzades en l'assignatura seràn les següents:

1. Bloc teòric

La part més teòrica es farà sobretot mitjançant classes magistrals tot i que cal remarcar que el bloc teòric i el pràctic estan molt integrats entre ells.

Classes magistrals:

Els coneixements teòrics es transmetran, principalment, a l’aula a través de classes magistrals, amb suport de TIC. A part de la bibliografia seleccionada, els alumnes disposaran d’un material diversificat pel  seguiment de les classes

2. Bloc pràctic

Aquest bloc consta de dos treballs (un per cada part del temari) que els estudiants faran en grup i de forma autònoma a partir de les instruccions dels professor. A més del seu treball tindràn activitats presencials que els ajudaran a dur-los a terme:  sortida de camp,  pràctiques d'aula, seminari i sessions teòriques orientades a facilitar l'elaboració dels treballs. 

 

Sortida de camp:

Es farà una sortida de camp de dos dies que servirà per què els estudiants coneguin algunes de les principias formacions vegetals de Catalunya i per poder dur a terme un dels dos treballs de l'assignatura. Per tant, un dels dos treballs pràctics es basarà en aquesta sortida i l’avaluació d'aquest treball també inclourà l'assistència i les activitats realitzades en la sortida de camp.

Treball de camp tutoritzat:

Els estudiants realitzaran un treball de camp en grup, de forma autònoma i supervisada. En aquest treball hauran de realitzar diversos mostrejos de camp i presentaran en sesions de pàctiques a l'aula el disseny de l'estudi, els resultats i la seva discussió.

 

3. Tutories:

El horari de les tutories individualitzades es concretaran amb el professor a través del campus virtual i per via electrònica. Pot haver-hi tutories grupals a l'aula amb l’objectiu d’orientar sobre el desenvolupament dels treballs del bloc pràctic.

 

Les activitats formatives contemplen de forma integrada la cerca de  respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat, l’impacte social, econòmic i mediambiental del coneixement científic, els valors ètics  i el respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics, i l'avaluació de les desigualtats per raó de sexe/gènere.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 10
Pràctiques d'aula 10 0,4 1, 2, 3, 6, 7, 11
Seminari 1 0,04 6, 7, 8, 10
Sortida de camp 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 11
Tipus: Supervisades      
Treball de camp 20 0,8 6, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi 40 1,6 4, 5, 7, 8
Redacció de treballs 31 1,24 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11

Avaluació

L'avaluació es farà a partir d'activitats corresponents a diferents tipologies: exàmens, presentacions orals en públic, memòries escrites, proves escrites a l'aula. L’assignatura s’estructura en dos parts que comprenen aproximadament la meitat del temari. A cada part hi ha un bloc teòric i un bloc pràctic, com es detalla a continuació:

Bloc teòric (55% de la nota)

El bloc teòric s'avalua amb dos activitats que corresponen a dos examens parcials que valen cadascú un 30% (primer parcial) i un 25% (segon parcial) de la nota total i que corresponen a les dos parts del temari.

Hi ha un examen final de recuperació al qual s'hauran de presentar els estudiants que no hagin obtingut com a mínim un 5 de cada un dels dos parcials. Per tant, aquests parcials són eliminatoris, de manera que si un estudiant treu una nota superior o igual a 5 del parcial es considera que té la matèria del parcial aprovada. En cas d'haver suspés un dels dos parcials (nota inferior a 5) es presentarà a l'examen final només del parcial suspès. Si té els dos parcials suspesos s'ha de presentar dels dos parcials. L'exàmen final no servirà per pujar la nota dels exàmens aprovats. 

Una vegada fet l'exàmen final de recuperació (si s'escau), per poder aprovar aquest bloc s'ha d'obtenir com a mínim un 4.5 de la matèria corresponent a cada parcial. En cas contrari, l'assignatura estarà suspesa.

 

Bloc pràctic (45% de la nota)

El bloc pràctic s'estructura en dos treballs, que representen el 20% (treball de la primera part) i el 25% (treball de la segona part) de la nota total. Aquests treballs comporten activitats avaluables que inclouen treballs escrits (incloent suport amb TICs), presentacions orals públiques i discussions en grup. També poden incloure proves escrites individuals sobre l'activitat realitzada per cada estudiant. 

Per poder aprovar aquest bloc s'ha d'obtenir com a mínim un 4.5 de cada un dels treballs. En cas contrari, l'assignatura estarà suspesa.

 El sistema de recuperació contempla una prova escrita de recuperació dels exàmens de la primera i de la segona part, així com un portafoli dels treballs pràctics, en particular de la segona part, on les diferents entregues seqüencials, resultants del treball realitzat, les presentacions orals i les discussions en grup, permeten una recuperació de les activitats realitzades. 

L'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primer parcial 30 2 0,08 4, 5
Segon parcial 25 2 0,08 4, 5, 10
Treball primer part 20 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 11
Treball segona part 25 0 0 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 

BLANCO, E., CASADO, M.A., COSTA, M., ESCRIBANO, R., GARCIA, M., GENOVA, M., GOMEZ, A., GOMEZ, F., MORENO, J.C., MORLA, J.C., REGATO, P. & SAINZ, H. 1997. Los bosques ibéricos. Ed. Planeta. Barcelona

BOLÒS, O. 2001. La vegetació dels Països Catalans. Ed. Aster. Barcelona

BONHAM, C.D. 2013. Measurements for Terrestrial Vegetation. Wiley-Blackwell.

COLLINSON, A.S. 1977. Introduction to World Vegetation. G. Allen & Unwin Publ. London.

FOLCH, R. 1986. La vegetació dels Països Catalans. Ed. Ketres. Barcelona.

FOLCH et al. 1984. Historia natural dels Països Catalans: Vegetació, volum 7. Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

FOLCH et al. 1988. Biosfera. Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

GARNIER, E., NAVAS, M.L., GRIGULIS, K. 2015. Plant Functional Diversity. Oxford Univ. Press.

KEDDY, P.A. 2017. Plant Ecology 2nd ed. Cambridge Univ. Press.

KENT, M. 2012. Vegetation description and data analysis, (2nd ed). Wyley-Blackwell Ed.

LLORET F., SOLER A., VAYREDA J., ESTEVAN H., TERRADAS J. (2009) Atles de les plantes llenyoses dels boscos de Catalunya. Ed. Lynx, Barcelona, 192 pp. Accès on line: http://oslo.geodata.es/ftp/llenyoses/

NINYEROLA M,. SERRA-DÍAZ J., LLORET F. Atlas de idoneidad topo-climática de leñosa. Accés on line: http://opengis.uab.es/IdoneitatPI/index.html

PIÑOL, J.  & MARTÍNEZ-VILALTA, J. 2006. Ecologia con números. Ed. Lynx. Barcelona.

SAEZ, Ll. & AYMERICH, P. 2022. Catalonia Checklist Vascular Plants 2021. Sáez & Aymerich.

TERRADAS, J. 2001. Ecologia de la vegetación. Ed. Omega. Barcelona.

van der MAAREL, E. 2005. Vegetation Ecology. Blackwell.

WALTER, H. 1988. Vegetació i zones climàtiques del Món. Ed. PPV S.A. Barcelona.

Es proporcionaran enllaços web actualitzats de diferents parts del temari.

Programari

Miramon 8.2, R-Studio, PAST