Logo UAB
2022/2023

Fisiologia vegetal ambiental

Codi: 100822 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500251 Biologia ambiental OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mercè Llugany Olle
Correu electrònic:
merce.llugany@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Benet Gunse Forcadell
Alfredo Encuentra Martínez

Prerequisits

Cap

Objectius

La Fisiologia Vegetal Ambiental és la segona assignatura d’un conjunt de 3 que formen la matèria de Fisiologia Vegetal. És de caràcter obligatori i es cursa en el segon semestre del segon curs després d’haver realitzat l’assignatura també obligatòria de Fisiologia Vegetal. 

L’objectiu formatiu d’aquesta assignatura es centra en l’adquisició de competències en el marc de la formació teòrica i pràctica de l’alumne.

La Fisiologia Vegetal Ambiental té com a objectius formatius l’adquisició de coneixements a nivell d’organització dels organismes i el seu funcionament davant factors interns i externs. Així com identificar els mecanismes d’adaptació al medi. 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Raonar críticament.
 • Realitzar proves funcionals, i determinar i interpretar paràmetres vitals.
 • Treballar individualment i en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Aplicar tests i índexs valoratius del funcionament i desenvolupament vegetal.
 5. Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit.
 6. Interpretar els mecanismes d'adaptació fisiològica dels vegetals a l'estrès ambiental.
 7. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 8. Raonar críticament.
 9. Treballar individualment i en equip.

Continguts

Teoria:

Conceptes d’estrès i resistència

Percepció i transducció d’estímuls

Processos rizosfèrics

Respostes fisiològiques al dèficit i a l’excés d’aigua

Estrès salí i iònic.  Fisiologia d’ halòfites i metal·lòfites

Adaptacions a sols calcaris i sols àcids

Respostes fisiològiques a l’ambient tèrmic i lumínic

Respostes fisiològiques als efectes mecànics i químics de l’atmosfera

Aplicacions pràctiques del coneixement de la Fisiologia Vegetal Ambiental

 

Pràctiques de laboratori:

Influència de la llum sobre el creixement de la planta

Efecte del vent en el grau d’obertura estomàtica

Influència de la temperatura sobre la permeabilitat de les membranes cel·lulars

Influència de nivells subòptims de fòsfor en l’activitat fosfatasa àcida

Metodologia

La metodologia docent combina classes magistrals de 50 minuts de durada amb suport de TIC (disponible campus virtual) i debat en grup de seminaris. Així com de tutories, estudi personal, i pràctiques de laboratori on es combina el treball individual i en equip.

Als seminaris es promou la capacitat d’anàlisi i síntesi, el raonament crític a través d’activitats com per exemple presentació escrita i oral en públic de treballs, valoració i discussió crítica, comentari de vídeos, resolució de qüestions relacionades amb els temes tractats, etc. En els seminaris l’alumne pot treballar individualment o bé en grups reduïts.

Les pràctiques de laboratori s’entenen com un procés autònom basat en observació guiada i material de suport durant les pràctiques. Els alumnes també hauran d’elaborar els resultats obtinguts, realitzant els càlculs pertinents amb el suport del professor i, en el seu cas, respondran a les preguntes plantejades en els guions/memòries.

Les tutories personalitzades o en grup serviran per clarificar conceptes, assentar coneixements adquirits i facilitar l’estudi a l’alumne. També s’aprofitaran per resoldre dubtes sobre el treball plantejat en els seminaris.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 34 1,36 6, 7, 8
Pràctiques de laboratori 12 0,48 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
seminaris 6 0,24 5, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 6 0,24 6, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi 34 1,36 6, 8, 9
Lectura de textos 30 1,2 8, 9
Redacció de treballs 18 0,72 4, 5, 6, 8, 9

Avaluació

Les competències específiques i transversals d’aquesta assignatura s’avaluaran mitjançant proves per escrit (exàmens), treballs temàtics lliurats de forma escrita, qüestionaris omplerts, presentacions orals; participació als seminaris i tutories.

Les proves per escrit són eliminatories i per fer mitja entre les dues es requereix una nota mínima de 4En cas de voler pujar nota, s'haurà de realitzar la prova final completa i en cap cas es guardarà la nota dels parcials.

 

Pràctiques de laboratori: L’assistència és obligatòria.  El pes de les pràctiques a la nota final de l’assignatura es del 15%. L'últim dia de pràctiques es farà una prova final escrita de forma individual que representarà el 80% de la nota de pràctiques. L'elaboració del guió de pràctiques es farà en grup i representarà el 20% restant de la nota. El guió s’entregarà via Campus Virtual una setmana després d’acabar les pràctiques.

Per poder assistir-hi cal que l’estudiant justifiqui haver superat les proves de bioseguretat i de seguretat que trobarà en el Campus Virtual i ser coneixedor i acceptar les normes defuncionament dels laboratoris de la Facultat de Biociències.

 

Seminaris: S’avaluarà la qualitat de la preparació i presentació de treballs o exposicions públiques així com les respostes de les qüestions proposades. En conjunt, l’avaluació dels seminaris té un pes global del 15% de la nota final.

Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir una qualificació mínima final de 5.0 a la prova escrita, a pràctiques i als seminaris.

Per participar a la recuperació (1r parcial, 2n parcial o prova final), l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita 1 35% 4,5 0,18 4, 5, 6, 7, 8
Prova escrita 2 35% 4,5 0,18 4, 5, 6, 7, 8
Pràctiques 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
Treballs seminari 15% 1 0,04 5, 6, 8, 9

Bibliografia

REIGOSA, M., PEDROL, N. & SÁNCHEZ, A.: La ecofisiología vegetal, una ciencia de síntesis. Paraninfo, 2004

BARCELÓ, J., NICOLÁS, G., SABATER, B. & SÁNCHEZ, R.: Fisiología Vegetal. Editorial Pirámide, Madrid, 2003

LAMBERS, H.,CHAPIN III, F.S., PONS, T.L.: Plant Physiological Ecology. 2nd Edition. Springer, 2008

FITTER, A.H. & HAY, R.K.M.: Environmental Physiology of Plants, 3rd edition. Academic Press, London, 2001

TAIZ, L. & ZEIGER, E.: Fisiología Vegetal.Publicacions Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2006

LÓPEZ-SÁEZ, JA., CATALÁN, P. & SÁEZ, Ll: Plantas parásitas de la Península Ibérica e Islas Baleares. Ediciones Mundi-Prensa, 2002

Programari

PowerPoint