Logo UAB
2022/2023

Treball de final de grau

Codi: 100815 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500251 Biologia ambiental OB 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Anselm Rodrigo Dominguez
Correu electrònic:
anselm.rodrigo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per poder cursar aquesta assignatura, els estudiants hauran d'acomplir els requisits establerts en la Normativa de la Facultat de Biociències sobre TFG que poden consultar al web de la Facultat.

Objectius

El Treball de Fi de Grau (TFG) recull els objectius de formació dels estudiants que s’esmenten a la memòria oficial de la titulació i constitueix la culminació del procés d’aprenentatge on es demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels estudis.

Competències

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit.
 • Conèixer una llengua estrangera (anglès).
 • Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Estar motivat per la qualitat.
 • Gestionar la informació
 • Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional relacionat amb la biologia ambiental.
 • Prendre decisions.
 • Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 • Raonar críticament.
 • Treballar en un context internacional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit.
 3. Conèixer una llengua estrangera (anglès).
 4. Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
 5. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
 6. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.
 7. Desenvolupar la creativitat.
 8. Estar motivat per la qualitat.
 9. Gestionar la informació
 10. Interpretar dades relatives a algun dels àmbits principals de la biologia ambiental.
 11. Prendre decisions.
 12. Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 13. Raonar críticament.
 14. Resoldre problemes en algun dels àmbits principals de la biologia ambiental.
 15. Tenir coneixements d'algun dels àmbits principals de la biologia ambiental.
 16. Treballar en un context internacional.

Continguts

Treball autònom i individual basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de l'àmbit de la Biologia ambiental.

El contingut del TFG ve marcat per la oferta renovada anualment durant el mes de juliol en la que cada Grau dóna a conèixer els temes oferts. Sota cada epígraf hi consta una descripció resumida del tema, el contingut del qual serà construït i definit per l’estudiant sota la supervisió d’un tutor al llarg del període de realització del TFG.

Metodologia

La gestió del TFG corre a càrrec de les següents figures:

 • El/la responsable de l’assignatura
 • La comissió de Facultat del TFG, formada pels responsables del TFG de les titulacions de la Facultat
 • Els professors tutors
 • La comissió d’avaluació del TFG

 

A la web de la Facultat de Biociències s’hi esquematitza la temporalització dels passos administratius i acadèmics a seguir. Pel que fa aquests últims:

 • Cada estudiant tindrà assignat un/a tutor/a, qui durà a terme un seguiment del treball de l'estudiant a través de quatre tutories; una primera serà de contacte per donar les instruccions oportunes per a la realització del treball i per definir la pauta temporal de seguiment al llarg del curs; les altres tres sessions es programaran a l’inici, al mig i al final del treball.
 • Quan els estudiants matriculats del TFG formin part d’algun programa de mobilitat, es buscarà la manera per poder fer les tutories de forma no presencial.
 • Durant l’elaboració del treball, l’estudiant tindrà cura d’actualitzar un portafoli que contindrà de manera ordenada tots els materials recollits i elaborats.
 • Depenent de la tipologia triada, l’estudiant elaborarà els materials adients en suport escrit, gràfic o digital
 • El format comú de presentació pública del TFG a la Facultat de Biociències serà el d’un pòster.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lectura de textos i recerca d'informació 50 2 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14
Tipus: Autònomes      
Estudi i elaboració de la informació 50 2 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Preparació del treball 37,5 1,5 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11

Avaluació

 L’avaluació del TFG consta de dues parts:

1. Avaluació per la Comissió d’avaluació del TFG (pes: 60% de la nota). El format comú de presentació pública del TFG a la Facultat de Biociències és el d’un pòster i serà avaluat per la Comissió d’Avaluació del TFG del Grau, tres membres de la qual seran presents a les sessions de defensa. El lliurament es realitzarà seguint les indicacions de la normativa del TFG. En situacions excepcionals i justificades, no contemplades en el reglament d'avaluació de la Facultat, el retard en el lliurament de fins una setmana comportarà la disminució de la nota en 2 punts. No s'acceptaran lliuraments amb posterioritat. La presentació es farà en una data específica per a cada titulació, fixada pel responsable de l’assignatura, qui també haurà d’especificar l’horari en que els estudiants han d’estar presents per a la seva defensa.

La Comissió d’Avaluació s’entrevistarà amb l’estudiant al davant del seu pòster amb l’objectiu de debatre el seu treball. Durant el temps fixat per al debat, l’estudiant haurà de disposar de tota la documentació que hagi elaborat en el cas que li fos requerida per part de la comissió, com el portafoli, la memòria escrita, vídeos, opuscles o programes d’ordinador que poden ser considerats necessaris, d’acord amb el tutor, en algunes de les tipologies.

Si un estudiant d'algun dels programa de mobilitat cursa el TFG i no pot assistir a la defensa pública dels pòsters per motius relacionats amb la docència de mobilitat que esta cursant, la Comissió d’Avaluació articularà els mecanismes adequats perquè pugui ser avaluat. Per acollir-seaaquesta mesura extraordinària, caldrà que abans del termini del dipòsit del treball, justifiqui documentalment al responsable de l'assignatura els motius que li impedeixen assistir a la defensa pública. A més a més, caldrà que depositi el treball, seguint les instruccions que es faran públiques en el web de la Facultat, i haurà de fer arribar al president de la Comissió d'Avaluació tota la documentació referida al seu TFG, abans de la data prevista per a la presentació pública dels treballs.

2. Avaluació pel tutor (pes: 40% de la nota). El tutor avaluarà la memòria escrita i els materials que s’hagin generat al llarg del treball, fent especial èmfasi en l’evolució del treball de l’estudiant i en l’acompliment dels objectius previstos.

Tant la Comissió d'Avaluació com el tutor acadèmic lliuraran al responsable de l’assignatura les seves avaluacions i el responsable de l’assignatura calcularà la nota final en base al pes de cada part.

L'avalaució de l'estudiant requereix la qualificació del professor tutor i la de la comissió d'avaluació, en cas contrari la qualificació final serà de "No avaluable".

La comissió d’avaluació podrà seleccionar com a màxim  un nombre de treballs igual al doble del nombre màxim de matrícules d’honor atorgables entre els que hagin assolit les millors qualificacions. Els estudiants seleccionats que vulguin optar a la màxima nota hauran de fer una presentació i defensa oral i pública del treball en una data determinada davant la Comissió d’Avaluació que tindrà la missió d’adjudicar les Matrícules d’Honor.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació pel Tutor Acadèmic 40 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Avaluació per la Comissió d'Avaluació del TFG 60 1 0,04 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

No hi ha bibliografia específica per al Treball Fi de Grau

Programari

Power Point