Logo UAB
2022/2023

Morfologia Catalana

Codi: 100697 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OB 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Teresa Cabre Monne
Correu electrònic:
teresa.cabre@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha

Objectius

Identificar els processos morfològics de la llengua catalana

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 2. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i escrita.
 3. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 4. Conèixer els processos de flexió, derivació, composició i lexicalització.
 5. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 6. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.

Continguts

1. Lèxic i estructura morfològica. Al·lomorfia

2. Categories flexives. Flexió nominal i flexió verbal. Variació dialectal

3. Cliticització. Restriccions i variació

4. Derivació: sufixació i prefixació. Límits entre la derivació i la composició.

5. Composició. Altres processos de formació de mots

Metodologia

Explicació del temari i discussió de problemes

Pràctiques d'aula i resolució de problemes

Estudi i lectura de textos específics

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicació del temari i discussió de problemes 45 1,8 1, 4
Tipus: Supervisades      
pr?ctiques d'aula i resoluci? de problemes 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectura de textos específics 54 2,16 1, 6

Avaluació

Examen final (50%)

Exercicis punturats (40%)

Pràctica addicional (10%)

  La nota final de l'assignatura serà la suma (ponderada) de les puntuacions obtingudes en cada activitat, la qual haurà se ser com a mínim 5. Després de cada prova, hi haurà sempre un procediment de revisió del resultat.
  L'assignatura serà "no avaluable" quan no s'hagi fet la prova final.
  Només tindran accés a la recuperació els estudiants que hagin obtingut com a mínim un 3,5 de la nota global i hagin estat avaluats en un mínim de 2/3 parts de la qualificació de l'assignatura. Només es podrà recuperar l'examen final i la nota màxima serà 5.
  Els errors de normativa penalitzaran en la forma que s'estableixi per a cada activitat.
  El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. També s'indicarà el continut i la modalitat dels diversos exercicis i proves.  En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.
  En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero.
  En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la
UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot  ’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6
Exercicis puntuats 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6
Pr?ctica addicional 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Mascaró, Joan (1986) Morfologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Solà, J., M-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pére-Saldanya (eds.) (2002) Gramàtica del Català Contemporani. vol.I. Barcelona: Empúries.

Institut d'Estudis Catalans (2016) Gramàtica de la llengua catalana.

Bibliografia complementària:

Bonet, Eulàlia i Maria-Rosa Lloret (1998) Fonologia catalana. Barcelona: Ariel.

Fábregas, Antonio (2013) La morfologia. El análisis de la palabra compleja. Madrid: Síntesis

Pérez-Saldanya, M., M. Gifre i J. Todolí (2004) Morfologia Catalana. Barcelona: UOC.

 

 

 

Programari

...