Logo UAB
2022/2023

Qüestions de Gramàtica Comparada

Codi: 100688 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 2
2500245 Estudis Anglesos OT 4 2
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 2
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2504212 Estudis Anglesos OT 3 2
2504212 Estudis Anglesos OT 4 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jaume Mateu Fontanals
Correu electrònic:
jaume.mateu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Tot i que la llengua principal és el català, ben bé la meitat de les classes es faran en anglès. Per tant, els estudiants han de poder seguir exposicions orals de la matèria en totes dues llengües.

Equip docent

Alessandro Bigolin

Prerequisits

Els estudiants han d’estar cursant algun grau relacionat amb la llengua i han de poder seguir exposicions orals de la matèria tant en anglès com en català. 

Objectius

En aquest curs es farà una selecció de qüestions de gramàtica comparada a partir de l’estudi de diverses llengües (romàniques i no romàniques; indoeuropees i no indoeuropees) i es revisaran algunes de les anàlisis que s'han proposat per a donar-ne compte. Les llengües que seran objecte de comparació gramatical seran sobretot el català, el castellà, l'italià, l’anglès i el llatí. De manera més puntual també està previst tractar aspectes gramaticals del francès, l’alemany, el rus, el grec (antic i modern), el basc, el xinès, el japonès, i.a.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmens similars d'altres llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis Anglesos
 • Descriure i analitzar sincrònicament i de manera comparada les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l'anglès i la seva evolució històrica.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües (exceptuant-ne l'anglès).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Valorar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d’anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques, tant en el pla sincrònic com en el diacrònic.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
 2. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats
 3. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats.
 4. Construir textos normativament correctes
 5. Construir textos normativament correctes.
 6. Establir generalitzacions tipològiques.
 7. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 9. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 10. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 11. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 12. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats.
 13. Resoldre problemes d'anàlisi gramatical.
 14. Resoldre problemes de manera autònoma.
 15. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Introducció. Paràmetres i variació lingüística en la gramàtica formal. La variació lingüística en els marcs teòrics de la Morfologia Distribuïda i la Nanosintaxi.

2. Selecció de qüestions de gramàtica comparada:

2.1. La variació paramètrica implicada en la distinció tipològica entre llengües d’emmarcament en el verb i llengües d’emmarcament en el satèl·lit. Phrasal verbs i verbs sintagmàtics. Les construccions resultatives. Construccions amb predicats de creació complexos. 

2.2. L’expressió sintàctica de la predicació. Les alternances de l’estructura argumental

2.3. L’expressió gramatical de la inacusativitat. Verbs inacusatius i verbs deponents

2.4. Les construccions passives. Passives verbals i passives adjectivals. Estructures participials. Construccions absolutes

2.5. L'ordre de mots i l'estructura informativa. La configuracionalitat discursiva.

Metodologia

Es combinaran les explicacions teòriques amb la resolució d'exercicis, la discussió i l'anàlisi de diferents fenòmens gramaticals. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i sessions de discussió 52 2,08 3, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 15 0,6 3, 8, 12, 15
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 70 2,8 3, 7, 8, 14

Avaluació

L’avaluació es basarà en les activitats següents:

(a)  Assistència i participació activa a classe: 10%.

(b)  Exercicis de gramàtica comparada: 20%

(c)  Treballs breus: 20%

(d)  Examen: 50%

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota mínima de 5.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment se n’adaptarà el format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a dos terços o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada entre 3,5 i 4,9. La nota màxima que es pot obtenir amb la recuperació és 5.

No es podrà recuperar l'activitat (a).

Les dates de les activitats d'avaluació i de la revisió pertinent s'anunciaran amb antelació.

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

En cas d’irregularitat (plagi, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat serà 0. Si es produeixen irregularitats en diverses activitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0. En aquests casos l’estudiant no tindrà dret a recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 10% 1 0,04 1, 8, 9, 10, 12, 13
Exercicis de gramàtica comparada 20% 4 0,16 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15
Prova escrita 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15
Treballs 20% 5 0,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Bibliografia 

Acedo-Matellán, Víctor (2016). The Morphosyntax of Transitions. A Case Study in Latin and Other Languages. Oxford: Oxford University Press. 

Acedo-Matellán, Víctor i Jaume Mateu (2013). “Satellite-framed Latin vs. verb-framed Romance: A syntactic approach”. Probus 25: 227-265.

Alexiadou, Artemis i Elena Anagnostopoulou (2008). “Structuring participles”. Dins C. B. Chang & H. J. Haynie (eds.). Proceedings of the 26th West Coast Conference on Formal Linguistics, 33-41. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.

Caha, Pavel. (2018). "Notes on Insertion in Distributed Morphology and Nanosyntax". In Lena Baunaz, Liliane Haegeman, Karen De Clercq, and Eric Lander (eds.). Exploring Nanosyntax. Oxford: Oxford University Press. 

Demonte, Violeta (2016). “Parámetros y variación en la interfaz léxico-sintaxis”. Dins Ángel J. Gallego (ed.). Perspectivas de sintaxis formal. 391-425. Madrid: Akal. Disponible a:  http://www.lineas.cchs.csic.es/lycc/sites/lineas.cchs.csic.es.lycc/files/variacion_en_la_interfaz_lexico-final-.pdf

Fábregas, Antonio, Jaume Mateu i Michael Putnam (eds.). (2015). Contemporary Linguistic Parameters. New York: Bloomsbury.

Mateu, Jaume i Gemma Rigau (2010).Verb-particle constructions in Romance: a lexical-syntactic account”. Probus 22(2): 241-269. 

Oniga, Renato (2014). Latin: A Linguistic Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Oniga, Renato (2020). Riscoprire la grammatica. Il metodo neo-comparativo per l’apprendimento del latino (Lingue antiche e moderne. Strumenti). Forum Edizioni. 

Picallo, Carme (ed.). (2015). Linguistic Variation in the Minimalist Framework. Oxford/New York: Oxford University Press.

Roberts, Ian (ed.). (2016). The Oxford Handbook of Universal Grammar. [Part IV Comparative Syntax]. Oxford: Oxford University Press.

Wheeler, Max, Alan Yates i Nicolau Dols (1999). Catalan. A Comprehensive Grammar. London: Routledge. 

Programari

No hi ha cap programari específic.