Logo UAB
2022/2023

Literatura Catalana Medieval I

Codi: 100676 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1

Fe d'errades

Ha canviat el responsable de l'assignatura: el nou responsable és el professor Lluís Cabré Ollé (Lluis.Cabre@uab.cat)

Professor/a de contacte

Nom:
Arnau Vives Piñas
Correu electrònic:
arnau.vives@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Arnau Vives Piñas

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

Aquesta assignatura inicia l'estudiant en l'estudi de la literatura catalana medieval, tant en el seu aspecte històric com en la pràctica de la lectura i comentari de textos antics, normalment breus. Això vol dir que l'estudiant aprendrà a entendre un text en el context cultural de la seva època i que entrarà en contacte amb la llengua antiga.

A l'acabament del curs, l'estudiant haurà de ser capaç de:
(a) conèixer i situar històricament els autors, els gèneres i les obres més importants estudiats;
(b) comprendre el sentit de la tradició literària;
(c) entendre i comentar oralment els textos llegits;
(d) produir breus comentaris escrits sobre aquests textos.

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.) i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.) i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 2. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 3. Demostrar, a nivell bàsic, coneixements de llengua catalana medieval, i redactar versions al català modern de textos medievals.
 4. Descriure i interpretar la tradició cultural occidental, de l'època clàssica al final de l'edat mitjana, i reconèixer en un text medieval els trets de la tradició occidental.
 5. Elaborar textos crítics sobre les tendències, els autors i les obres de poesia i de prosa més significatius de la literatura catalana medieval, i redactar assaigs originals, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període medieval.
 6. Explicar el context de la literatura catalana medieval i relacionar obres literàries amb el seu context històric i cultural.
 7. Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 9. Identificar temes i motius de la tradició clàssica i medieval europea en qualsevol de les seves manifestacions literàries i artístiques, i reconèixer en un text català medieval temes i motius de la tradició europea.
 10. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 11. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica.
 12. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 13. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 14. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 15. Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

1. La poesia trobadoresca. La fina amor i la metàfora feudal. Gèneres dels trobadors. La promoció reial a la Corona d'Aragó. Trobadors catalans.

2. Les cròniques de l'expansió. El Llibre de Jaume I (†1276). El Llibre del rei En Pere (1283-85) de Bernat Desclot. La crònica (1325-28) de Ramon Muntaner.

3. Ramon Llull (1232-1316). Vida: reforma i Art. Formes literàries a l'obra lul·liana.

4. La lírica posttrobadoresca fins a principis del segle XV. El Cançoneret de Ripoll (1320-1350). El manuscrit Sg. El Cançoner Vega-Aguiló (ca. 1426).

5. La narrativa en vers. El lai i la ventura. Presència de la matèria de Bretanya.

El pla d'estudis del graus filològics combinats es troba en procés d'actualització, de manera que aquesta assignatura s'imparteix amb docència alternativa amb l'assignatura Dels trobadors a Ramon Muntaner, de la qual podeu consultar la Guia Docent a la fitxa web del Grau en Filologia Catalana: estudis de literatura i lingüística.

 

Metodologia

Es tracta d'un curs teòrico-pràctic en el qual l'alumne: (a) aprendrà història de la literatura (classes magistrals); (b) llegirà molts textos breus, comentats històricament i lingüísticament (seminaris); (c) practicarà el debat sobre el valor d'aquests textos (presentacions orals); (d) redactarà breus exercicis de comentari o de comparació entre més d'un text. L'objectiu prioritari del curs és que l'alumne obtingui un coneixement bàsic d'història de la literatura medieval i alhora aconsegueixi millorar la seva capacitat de comprensió lectora.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Comentari de textos a classe 17,5 0,7
Exposició del programa 30 1,2
Tipus: Supervisades      
Exposició oral de comentari de text 9 0,36
Tipus: Autònomes      
Cerca de bibliografia, consulta de la pàgina web de LCM (Campus Virtual) 10 0,4
Lectura de textos, seguint les pautes indicades pel professor 30 1,2

Avaluació

L'avaluació és continuada. Per aprovar l'assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades per mitjà d'exàmens i treballs individuals escrits (comentaris de text, traduccions, assajos). El sistema d'avaluació s'organitza en 3 mòduls, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final: (a) mòdul de lliurament de treballs, en què s'avaluaran un o més treballs amb un pes global del 40%; (b) mòdul de presentacions, anàlisis i discussions de textos a l'aula, amb un pes global del 10%; (c) mòdul de proves escrites, amb un pes global del 50%.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

La recuperació consistirà en un examen escrit i/o la presentació del treball principal si no ha estat aprovat. Podran optar-hi els estudiants que hagin estat avaluats de 2/3 de la qualificació total i tinguin una qualificació final entre 3,5 i 4,9. La qualificació màxima de la recuperació és 5.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikisi/o discussions d’exercicis a través de Teams etc., assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició oral de comentari de text 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Proves escrites: preparació i examen 50% 28,5 1,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Redacció de treball 40% 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Badia, Lola (dir.), Literatura medieval, 3 vols. dins A. Broch, Història de la literatura catalana, I-III (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2013-15).

Riquer, Martí de, Història de la literatura catalana: part antiga, 3 vols. (Barcelona: Ariel, 1964); també en 4 vols. (Barcelona: Planeta, 1984).

Riquer, Martín de, Los trovadores: historia literaria y textos, 3 vols. (Barcelona: Planeta, 1975).

Cingolani, Stefano Maria, La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques i la historiografia catalana, des del segle X fins al XIV (Barcelona: Base, 2007).

Riquer, Martí de, Llegendes històriques catalanes (Barcelona: Quaderns Crema, 2000).

Badia, Lola, & Anthony Bonner, Ramon Llull: vida pensament i obra literària (Barcelona: Empúries, 1988).

Badia, Lola (ed.), Tres contes meravellosos del segle XIV (Barcelona: Quaderns Crema, 2003). / Badia, Lola (ed.), La faula (Barcelona: Editorial Barcino, 2021).

Links
www.narpan.net.
Repertorio Informatizzato dell'Antica Letteratura Catalana (RIALC): www.rialc.unina.it

Programari

Cap