Logo UAB
2022/2023

Poesia Catalana Medieval

Codi: 100673 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Lluís Cabre Olle
Correu electrònic:
lluis.cabre@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

L'assignatura ofereix una introducció a la poesia catalana dels segles XIV i XV, amb l'accent en les tradicions de l'Europa del moment (en francès, italià i castellà), i també una lectura detallada d'una (selecció de) la poesia d'Ausiàs March. L'estudi dels cançoners manuscrits i el de les edicions crítiques també hi tenen un paper important.

A l'acabament del curs, l'estudiant haurà de ser capaç de (a) comprendre l'evolució històrica de la lírica cortesana dels segles XIV I XV i la configuració de tradicions literàries, i (b) haurà d'haver adquirit familiaritat amb els diversos aspectes de l'obra d'Ausiàs March, de manera que (c) sigui capaç de comentar qualsevol de la trentena de peces seleccionades demostrant comprensió literària i un domini satisfactori del català medieval.

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.) i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.) i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 2. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 3. Demostrar, a nivell bàsic, coneixements de llengua catalana medieval, i redactar versions al català modern de textos medievals.
 4. Descriure i interpretar la tradició cultural occidental, de l'època clàssica al final de l'edat mitjana, i reconèixer en un text medieval els trets de la tradició occidental.
 5. Elaborar textos crítics sobre les tendències, els autors i les obres de poesia i de prosa més significatius de la literatura catalana medieval, i redactar assaigs originals, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període medieval.
 6. Explicar el context de la literatura catalana medieval i relacionar obres literàries amb el seu context històric i cultural.
 7. Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 9. Identificar temes i motius de la tradició clàssica i medieval europea en qualsevol de les seves manifestacions literàries i artístiques, i reconèixer en un text català medieval temes i motius de la tradició europea.
 10. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 11. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica.
 12. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 13. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 14. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 15. Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

 

 

 1. Introducció. Tradició trobadoresca: poesia cortesana de Pere el Gran a Pere III (1276-1387). El revival trobadoresc a Tolosa i la preceptiva. Cançoners. Versificació i llengua.

 2. Poesia a les corts de Joan I, Martí I i el seu fill Martí el Jove (1387-1410). Influència italiana i francesa: Guillaume de Machaut i Dante. Gilabert de Próixita, Andreu Febrer, Melcior de Gualbes. Gèneres: balada, lai i estramps.

 3. Poesia a la cort del jove Alfons IV. Jordi de Sant Jordi (m. 1424). Lectura cortesana de Petrarca.

 4. Ausiàs March (1400-59). Cronologia de l'obra. Tradició literària. Cicles (Llir entre cards, Plena de seny, Mon darrer bé, poesies de mort). Altres poemes d'amor. Poesia moral i espiritual.

  5. Posteritat d'Ausiàs March. Seguidors al s. XV. Transmissió impresa (1539-1633). Imitatio renaixentista en castellà i català.

  El pla d'estudis del graus filològics combinats es troba en procés d'actualització, de manera que aquesta assignatura s'imparteix amb docència alternativa amb l'assignatura Ausiàs March i la poesia europea, de la qual podeu consultar la Guia Docent a la fitxa web del Grau en Filologia Catalana: estudis de literatura i lingüística.

   

Metodologia

Les lliçons ensenyen el context històric dels millors poetes catalans de l'època medieval. El curs, tanmateix, es fonamenta en la pràctica lectora a l'aula (fisica o virtual). Aquesta pràctica es concentra en (a) la traducció de textos antics al català actual, (b) el comentari de les fonts i (c) el debat per a la interpretació dels textos des d'un punt de vista de literatura comparada.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Es reservaran 15 minuts d’una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l’alumnat de les enquestes d’avaluació de l’actuació del professorat i d’avaluació de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Comentari de textos a classe 17,5 0,7
Exposició del programa 30 1,2
Tipus: Supervisades      
Presentació oral de comentari de text 9 0,36
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 10 0,4
Lectura de textos 30 1,2

Avaluació

L'avaluació és continuada. Per aprovar l'assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

El sistema d'avaluació s'organitza en 3 mòduls, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final: (a) mòdul de lliurament de treballs, en què s'avaluaran un o més treballs amb un pes global del 40%; (b) mòdul de presentacions, anàlisis i discussions de textos a l'aula (o via Teams etc.), amb un pes global del 10%; mòdul de proves escrites, amb un pes global del 50%. Les presentacions inclouran treball en equip.

En el moment de la realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l’alumnat (via Moodle) del procediment i la data de revisió de qualificacions.

La recuperació consistirà en un examen escrit i/o la presentació del treball principal si no ha estat aprovat. Podran optar-hi els estudiants que hagin estat avaluats de 2/3 de la qualificació total i tinguin una qualificació final entre 3,5 i 4,9. La qualificació màxima de la recuperació és 5.

Serà considerat No Avaluable l'expedient de qui només hagi portat a terme menys del 30% de les activitats avaluatives.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui  instruirSi es produeixen diverses irregularitats en elsactes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikisi/o discussions d’exercicis a través de Teams etc., assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició oral 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Proves escrites: preparació i examen 50% 28,5 1,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Redacció de treball 40% 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Badia, Lola (dir), Literatura medieval, II: segles XIV-XV (Barcelona: Enciclopèdia Catalana/Ajuntament/Barcino, 2014).

Riquer, Martí de, Història de la literatura catalana: part antiga, 3 vols. (Barcelona: Ariel, 1964); 4 vols. (Barcelona: Planeta, 1984).

Badia, Lola, Tradició i modernitat als segles XIV i XV: estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993).

Andreu Febrer, Poesies, ed. M. de Riquer (Barcelona: Barcino: 1951).

Riquer, Martí de, & Lola Badia (eds.), Les poesies de Jordi de Sant Jordi(València: Tres i Quatre, 1984).

March, Ausiàs, Poesies, ed. Pere Bohigas (Barcelona: Barcino, 2000).


Enlaces

Repertorio informatizzato dell'Antica Letteratura Catalana (RIALC): www.rialc.unina.it
www.narpan.net.

Programari

Cap