Logo UAB
2022/2023

Literatura Espanyola del Segle XVI

Codi: 100624 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 2 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Guillermo Seres Guillen
Correu electrònic:
guillermo.seres@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica, haver adquirit les competències bàsiques, ha de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0).

Així mateix es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari

Objectius

"Literatura Espanyola del Segle XVI" forma per part dels 108 crèdits de formació obligatòria, de formació nuclear, dins de la matèria Literatura espanyola medieval i del Siglo de Oro, adscrita al segon curs del Grau de Llengua i Literatura Espanyoles.  L'assignatura ofereix una visió específica de la literatura espanyola del segle XVI, primer dels anomenats Siglos de Oro. Es posarà especial atenció en la descripció i desenvolupament dels principals gèneres d'aquest segle de la literatura espanyola, els seus corrents literaris i estètiques, a partir, principalment, de la lectura i anàlisi d'alguns dels textos fonamentals d'aquesta etapa, amb els seus respectius subperíodes (primer i segon Renaixement), moviments o tendències; les innovacions, habitualment importades d'Itàlia, la pervivència de la tradició popular, en poesia i teatre; els nous gèneres narratius, de ficció i de pensament (diàleg, epístola, assaig). També s'explicarà la història dels conceptes Humanisme i Renaixement a la historiografia. La nova Filologia: Antonio de Nebrija i Luis Vives. La formació de l'escriptor: les seves lectures. Els gèneres dramàtics fins Lope de Vega: èglogues, comèdies humanístiques, entremesos i tragèdies. La prosa: els gèneres narratius. Llibres sentimentals, de cavalleries, pastorals i d'aventures.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comentar un text del segle XVI amb les figures de pensament i d'expressió.
 2. Comentar un text del segle xvi amb les figures de pensament i d'expressió.
 3. Contextualitzar socialment i ideològicament la producció literària del segle XVI.
 4. Contextualitzar socialment i ideològicament la producció literària del segle xvi.
 5. Discriminar i analitzar les principals característiques dels gèneres de la literatura espanyola del segle XVI.
 6. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 7. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 8. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 9. Relacionar aspectes literaris de diferents obres de la literatura espanyola del segle XVI.

Continguts

1. Els principals gèneres de la literatura espanyola del Renaixement

   1.1. La poesia, el teatre i la prosa. Tradició i modernitat

2 El teatre

   21. La pervivència de la tradició

            Lectura obligatòria: Juan del Encina, Égloga de Plácida y Vitoriano

   2.2. Els orígens del teatre humanista: Juan Timoneda i Bartolomé Torres Naharro

3. La poesia

   3.1. La poesia tradicional i la poesia italianitzant

   3.2. Garcilaso de la Vega i el petrarquisme. Cetina i Aldana

             Lectura obligatòria: Garcilaso de la Vega

   3.3. La poesia de Fray Luis de León i San Juan de la Cruz

4. La prosa

   4.1. La ficció idealista i els seus gèneres

             Lectura obligatòria: Jorge de Montemayor, La Diana

   4.2. L'anomenada ficció realista. El Lazarillo de Tormes i la seva projecció fins al

           Quixot

   4.3. La prosa de pensament. El diàleg, l'epístola, l'assaig, la crònica

             Lectura obligatòria: Juan de Valdés, Diálogo de la lengua

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.

· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi literària.

· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals.

· Activitats d'Avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites

 

       
       
     
     
 

 

 

 

       

 

       
       
       

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Treball autònom 75 3 2, 5, 8, 9
classes magistrals 52,5 2,1 2, 4, 5, 6, 8, 9
tutories programades 18 0,72 2, 4, 5, 6, 8, 9

Avaluació

Al final del semestre s'avaluaran els coneixements dels temes i les lectures assenyalades, requerint-se una assimilació de la matèria equivalent al contingut en els manuals de referència.

La qualificació final s'obtindrà de la nota de dos exàmens, que promitjaran amb un treball monogràfic.

Els exàmens escrits serviran per avaluar el contingut teòric i valdran un 25% cadascun de la nota final. El treball monogràfic tindrà un valor del 50% de la nota final.

Es considerarà "No Avaluable" l'alumne que no redacti o lliuri l'examen o el treball de curs; la presentació d'un o altre implica que l'alumne vol ser avaluat i qualificat.

La recuperació de les activitats avaluables es realitzarà en el període de recuperació

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast

 

 

 

 

 

   

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
examens i treballs monogràfics 4.5 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

General

Dresden, Arnold, Humanismo y Renacimiento, Madrid, Guadarrama, 1968.

Garin, Eugenio, La revolución cultural del Renacimiento, Barcelona, Crítica, 1981.

Klein, Robert, y André Chastel, El humanismo, Barcelona, Salvat, 1970.

Martín Abad, Julián, Los primeros años de la imprenta en España (c. 1471-1520), Laberinto, Madrid, 2003.

Rico, Francisco, El sueño del humanismo, Barcelona, Destino, 2002.

 

Manuals

 

Gómez, Jesús, El diálogo renacentista, Laberinto, Madrid, 2002.

Huerta, Javier, El teatro breve en la Edad de Oro, Laberinto, Madrid, 2000.

Mainer, José Carlos, Historia de la literatura espanyola, 2: García López, Jorge, Eugenia Fosalba y Gonzalo Pontón, La Conquista del clasicismo, 1500-1598, Barcelona, Crítica, 2010.

*Jones, R. O., Historia de la literatura española, 2, Siglo de Oro: prosa y poesía, Ariel, Barcelona, 1974.

Pérez Priego, Miguel Ángel, El teatro del Renacimiento, Laberinto, Madrid, 2004.

Rico, Francisco, dir., Historia y Crítica de la literatura española, vol. II: Francisco López Estrada. Siglos de Oro: Renacimiento (y Primer suplemento, 1991).

Rallo, Asunción, Erasmo y la prosa renacentista en España, Laberinto, Madrid, 2002.

Ruiz Pérez, Pedro, Manual de estudios literarios de los Siglos de Oro, Castalia, Madrid, 2003.

*Wilson, E. M.,  y D. Moir, Historia de la literatura española, 3: Siglo de Oro: teatro, Ariel, Barcelona, 1974

 

 

Lectures obligatòries

 

Antología de la poesía del Siglo de Oro, 1. Renacimiento [al campus virtual]

Cervantes, Miguel de, El cerco [La destrucción] de Numancia. ed. Robert Marrast, Madrid, Cátedra, 1984

-------, ---------, ed. Alfredo Baras, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2009.

-------,  --------, eds. Florencio Sevilla y Antonio Rey, Madrid, Alianza, 2005.

Encina, Juan del, Égloga de Plácida y Vitoriano, en Teatro completo, ed. Miguel Ángel Pérez Priego, Madrid, Cátedra, 1991.

-------,  --------,  Teatro, ed. Alberto del Río, Barcelona, Crítica, 2001

Montemayor, Jorge de, La Diana, ed. Juan Montero, Crítica, Barcelona, 1996.

Valdés, Alfonso de, Diálogo de Mecurio y Carón, ed. Rosa Navarro, Madrid, Cátedra.

Valdés, Juan de, Diálogo de la lengua, ed. José F. Montesino, Espasa-Calpe, Madrid, 1971.

-------, ed. José Enrique Laplana, Crítica, Barcelona, 2010

Programari

WORD Y PDF