Logo UAB
2022/2023

Literatura Espanyola del Segle XVII

Codi: 100623 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OB 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 1
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 2 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ramón Valdes Gazquez
Correu electrònic:
ramon.valdes.gazquez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Si algun alumne fa a classe una pregunta en català o en anglès, el professor li respondrà en un d'aquests dos idiomes

Equip docent

Bienvenido Morros Mestres
Ramón Valdes Gazquez

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que poguera fer comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats a l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol soport.

L'eventual presentació de material no original, sense indicar adequadament la seva font, comportarà automàticament el suspens (O). Així mateix es considera que l'estudaint coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. Tanmateix, podrà aplicar les normes específiques que pot indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari. 

 

 

Objectius

Són objectius específics i formatius de l'assignatura:

 • Conèixer i interpretar els autors i els textos literaris espanyols del segle XVII.
 • Aplicar els coneixements adquirits de l'entorn de la producció literària (transmissió textual, recursos escenogràfics, públic, cultura oral, circumstàncies vitals dels autors, circumstàncies històriques i polítiques, etc.) a l'anàlisi dels textos literaris i d'un text determinat.
 • Comentar fragments de textos o textos dels principals gèneres i subgèneres literaris del segle XVII a Espanya.
 • Identificar la presència de tradicions poètiques clàssiques o foranes en els textos literaris espanyols. 
 • Identificar la presència de tradicions literàries espanyoles anteriors en els textos literaris espanyols del segle XVII.
 • Identificar la presència de textos literaris del segle XVII en textos posteriors de la literatura espanyola o de literatures foranes.
 • Analitzar i identificar la presència de criteris estètics en l'avaluació històrica de la literatura espanyola del segle XVII.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comentar un text del segle XVII amb les figures de pensament i d'expressió.
 2. Comentar un text del segle xvii amb les figures de pensament i d'expressió.
 3. Contextualitzar socialment i ideològicament la producció literària del segle XVII.
 4. Contextualitzar socialment i ideològicament la producció literària del segle xvii.
 5. Discriminar i analitzar les principals característiques dels gèneres de la literatura espanyola del segle XVII.
 6. Discriminar i reunir la bibliografia crítica bàsica que ha conformat el camp d'estudi de les principals obres i autors de la matèria.
 7. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 8. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 9. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 10. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 11. Relacionar aspectes literaris de diferents obres de la literatura espanyola del segle XVI.
 12. Relacionar aspectes literaris de diferents obres de la literatura espanyola del segle XVII.

Continguts

1. Introducció i Generalitats

2. El teatre prelopesco

3. El text i l'espectacle teatral al segle xvii

4. El teatre del segle XVII: lope de vega i la comèdia nova

5. L'prosa de ficció

6. Introducció a la poesia del XVII: difusió, nous gèneres i generacions

7. Poesia del XVII. Classicisme aragonés i andalús

8. Lope i Góngora en els seus inicis poètics

9. Góngora: la seva nova poesia i les polèmiques al voltant de ella

10. Francisco de Quevedo

11. L'prosa d'idees

12. Calderón de la Barca

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides. Aquestes activitats es divideix en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb La Discussió de tot tipus de textos.

· Activitats supervisades. Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi literària i l'Elaboració d'un treball final de curs.

· Activitats autònomes. Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals en els seminaris dalt esmentats

· Activitats d'Avaluació. L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, sessions de seminaris 46 1,84 4, 5, 7, 12
Tipus: Supervisades      
Preparació d'un treball escrit sobre literatura del Segle d'Or 45 1,8 4, 5, 7, 10, 12
Tipus: Autònomes      
Preparació d'una prova de comentari d'un text del Segle d'Or 28 1,12 4, 5, 7, 12
Preparació de prova escrita de caràcter teòric 28 1,12 4, 5, 7, 12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura s'efectuarà a partir de la realització d'una sèrie d'activitats en què es valoraran els següents aspectes:

- L'assimilació de continguts teòrics,

- l'aplicació pràctica dels continguts i

 

Per a l'avaluació es realitzaran:

- una prova per avaluar l'assimilació de continguts teòrics (25%),

- un control de l'aplicació pràctica en comentaris de textos (25%) i

- un treball final (50%).

El professor de l'assignatura establirà uns requisits mínims a partir dels quals l'estudiant estarà en condicions de superar-la.

Per superar l'assignatura, s'hauran de realitzar totes les activitats i lliurar-les en el termini fixat. La nota mínima que es requerirà per aprovar cadascuna de les pràctiques i considerar-la en la mitjana haurà de ser igual o superior a 3,5 punts.

Es considerarà "No avaluable" quan l'estudiant no realitzi cap de les activitats. L'elaboració d'una activitat suposa, doncs, la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura i, per tant, la seva presentació a la avaluació i corresponent convocatòria.

Es podrà optar a la recuperació només en el cas que l'alumne no hagi realitzat o hagi suspès activitats el percentatge del qual no superi el 35% del total de l'avaluació. En cap cas es podrà repetir el treball final a la recuperació. Així doncs, si el treball queda suspès l'assignatura només es pot aprovar si la mitjana amb les altres activitats d'avaluació ho permet.

La realització de faltes d'ortografia, lèxic i sintaxi tindrà una penalització de 0,25 sobre la nota final de cadascuna de les activitats.

Òbviament els treballshan de ser originals i no està permesa lacòpia total o parcial de materials ja publicats en qualsevol suport

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita de comentari de text 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Treball de curs sobre algun aspecte relacionat amb l'assignatura 50% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
una prova per avaluar l'assimilació de continguts teòrics 25 % 1 0,04 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

Bibliografia

LECTURES OBLIGATÒRIES I OPTATIVES*

Miguel de Cervantes:

Novelas ejemplares, ed. Jorge García López, Crítica, Barcelona, 2001.

Miguel de Cervantes:

Novelas ejemplares, ed. Jorge García López, RAE-Galaxia Gutemberg-Círculo de lectores, Barcelona, 2013.

 

Lope de Vega:

-El perro del hortelano, ed. Mauro Armiño, Cátedra, Madrid, 2001.

-El caballero de Olmedo, ed. Francisco Rico, Cátedra, Madrid, 1983.

-El castigo sin venganza, ed. Alejandro García Reidy, Crítica, Barcelona, 2010.

 

Andrés Fernández de Andrada, Epístola moral a Fabio, ed. D. Alonso, estudio preliminar Juan F. Alcina y Francisco Rico, Editorial Crítica (Biblioteca Clásica, 58), Barcelona, 1993. Reedición en RAE-Galaxia Gutemberg-Círculo de lectores, Barcelona, 2014.

 

Luis de Góngora:

Micó, José María, El Polifemo de Luis de Góngora. Ensayo de crítica e historia literaria, Península, Barcelona, 2001.

Alonso, Dámaso, Góngora y el Polifemo, Gredos, 1967, Madrid, 3 vols. Reed. 1974. [El tercer volumen incluye la edición ampliamente comentada del Polifemo]

Góngora, Luis de. Fábula de Polifemo y Galatea, ed. de Jesús Ponce Cárdenas, Cátedra, Madrid, 2010.

 

Francisco de Quevedo:

All the texts included in the student's book are mandatory readings, but the following editions of Quevedo are advisable:

"Un Héraclito cristiano", "Canta sola a Lisi" y otros poemas, ed. de Lía Schwartz e Ignacio Arellano, Crítica, Barcelona, 1998.

Arellano, Ignacio, Poesía satírico burlesca, EUNSA, Pamplona, 1984. Reed. revisada en Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt am Main, 2003.

Quevedo, Los sueños, ed. I. Arellano, Cátedra, Madrid, 2010. Pedro Calderón de la Barca: La vida es sueño (hay varias ediciones de calidad): - Ed. Ciríaco Morón, Cátedra, Madrid, 1978.

- Ed. Evangelina Rodríguez Cuadros, Espasa-Calpe, Madrid, 1990.

- Ed. José M. Ruano de la Haza, Castalia, Madrid, 1994.

- Ed. Enrique Rodríguez Cepeda, Akal, Madrid, 1999.

El gran teatro del mundo*, ed. John Allen y D. Ynduráin, estudio preliminar D. Ynduráin, Crítica, Barcelona, 1997. (También puede utilizarse la ed. de Ynduráin en Alhambra, Madrid, 1981).

Libro del alumno.

All literary texts and complementary materials included in it are mandatory readings.

MANUALS DE REFERÈNCIA

Jones, R. O., Historia de la literatura española, 2, Siglo de Oro: prosa y poesía, Ariel, Barcelona, 1974.

Rico, Francisco, dir., Historia y Crítica de la literatura española, Crítica, Barcelona, 1980-

----, vol. II: Francisco López Estrada. Siglos de Oro: Renacimiento (y Primer suplemento, 1991);

----, Vol. III: Bruce W. Wardropper. Siglos de Oro: Barroco (y Primer suplemento, editado por Aurora Egido, 1992).

Ruiz Pérez, Pedro, Manual de estudios literarios de los Siglos de Oro, Castalia, Madrid, 2003.

Wilson, E. M., y D. Moir, Historia de la literatura española, 3: Siglo de Oro: teatro, Ariel, Barcelona, 1974.

MANUALS ESPECIALMENT RELEVANTS

Arellano, Ignacio, Historia del teatro español del siglo XVII, Cátedra, Madrid, 1995.

Huerta Calvo, Javier, dir., Historia del teatro español, vol. I, Gredos, Madrid, 2003.

López Bueno, Begoña, La poética cultista de Herrera aGóngora, Alfar, Sevilla, 1987. Reed. 2000.

López Bueno, Begoña, coord., La renovación poética del Renacimento al Barroco, Síntesis, Madrid, 1996.

Pedraza Jiménez, Felipe B., Manual de Literatura Española: Vol. 3, El Barroco: Introducción, Prosa, Poesía, Cénlit Ediciones, Navarra, 1998.

Pedraza Jiménez, Felipe B., Manual de Literatura Española: Vol. 4, El Barroco: Teatro, Cénlit Ediciones, Navarra, 1981.

Ruiz Pérez, Pedro, Historia de la literatura española, dir. J.C. Mainer, vol. 3: El siglo del arte nuevo (1598-1691), Crítica, Barcelona, 2010.

BIBLIOGRAFIA INSTRUMENTAL

-SOBRE EL PERIODE HISTÒRIC

Elliott, John H., España y su mundo, Madrid, Alianza Editorial, 1990. Reed. Madrid, Taurus, 2007. García Cárcel, R., Historia de España, siglos XVI y XVII: La España de los Austrias, Madrid, Cátedra, 2003. Lynch, J., Edad moderna: crisis y recuperación, 1598-1808, Barcelona, Crítica, 2005.

 

-PEL COMENTARI DE TEXTOS

Azaustre, Antonio, y J. Casas Rigall, Manual de retórica española, Madrid, Ariel, 1997. Baehr, Rudolf, Manual de versificación española, Madrid, Gredos, 1969. Reed. 1973. Díez Borque, J. Ma, Comentarios de textos literarios (teoría y prácticas), Madrid, Playor, 1977.

 

[Per a la bibliografia específica de cada un dels temes, consulteu la proporcionada a l'apartat corresponent de cada unitat didàctica en el Llibre de l'alumne]

Programari

Cap