Logo UAB
2022/2023

Literatura espanyola medieval

Codi: 100622 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 2 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Bienvenido Morros Mestres
Correu electrònic:
bienvenido.morros@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Si algun alumne fa a classe una pregunta en català o anglès el professor li respondrà en una d'aquests dos idiomes

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica, haver adquirit les competències necessàries, ha de ser capaç de expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els errors ortogràfics i d'expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. La presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0).

Així mateix es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de la assignatura, si així ho creu necessari.

Objectius

"Literatura medieval espanyola" s'integra en el conjunt de la matèria Literatura Espanyola Medieval i del Segle d'Or, que forma per part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, i que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles.

Entre els objectius formatius bàsics es pretén que l'estudiant adquireixi una sòlida i àmplia base sobre la creació literària en llengua castellana durant els segles XIII a XV. Es caracteritzaran els principals períodes, els corrents de pensament i culturals, els gèneres literaris, les escoles i autors, i les obres de major importància. Pel que fa a aquestes, el curs inclou una anàlisi en profunditat de cinc obres íntegres i de diversos textos fragmentaris, sobre els quals s'oferirà informació de tall històric i artístic.

D'altra banda, l'estudiant exercitarà les seves competències específiques adquirides en la realització de discursos, tant orals com escrits, relacionats amb l'àmbit de la literatura espanyola valent-se dels mètodes, els conceptes i les teories literàries adquirits.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comentar un text del segle xvii amb les figures de pensament i d'expressió.
 2. Comentar un text medieval amb les figures de pensament i d'expressió.
 3. Contextualitzar socialment i ideològicament la producció literària medieval.
 4. Discriminar i analitzar les principals característiques dels gèneres de la literatura medieval.
 5. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 6. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 7. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 8. Relacionar aspectes literaris de diferents obres de la literatura espanyola medieval.

Continguts

1. L'èpica hispànica i el Romancero: història i poetes, cicles èpics, models heroics, transvasament a altres parts

2. La clerecia i la seva pervivència: models de cultura, mons piadosos, universos de roman, falses autobiografies

3. La prosa dels segles XIII i XIV: historiografia, exempla, miralls de prínceps

4. La lírica: peces tradicionals, patrons trobadorescos, cançoners de la última etapa del Medievo

5. Prosa d'idees i prosa de ficció en la tardor de l'Edat Mitjana: noves influències, nous públics, nous gèneres:

6. Perspectives sobre el teatre: tradicions litúrgiques, fastos cortesans, metamorfosi del pastor, comèdia humanística

Metodologia

El temps d'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix, aproximadament, de la manera següent:

Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.

Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi literària.

Activitats autònomes (45%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals

Activitats d'Avaluació (10%). L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant proves escrites

 

 

Nota informativa: S'han de destinar quinze minuts d'una classe per a la resposta de les enquestes institucionals de la UAB

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòric-pràctiques 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Preparació de exàmens, materials, estudi 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Avaluació

 

La qualificació depèn en un 50% de l'examen final, destinat a acreditar el coneixement dels continguts fonamentals.

Durant el curs caldrà realitzar dos assajos breus (al voltant de les 5 pàgines), el primer sobre una de les lectures obligatòries considerada en la seva integritat i el segon sobre qualsevol altra obra de la literatura medieval espanyola, a partir de les pautes que el professor indiqui en el seu moment. El valor d'aquests exercicis és d'un 20% cadascun.  

El 10% restant depèn de la participació activa en les classes de comentari de textos. En el seu defecte, l'alumne pot presentar la ressenya d'una de les obres incloses en la bibliografia recomanada, o altres afins.

Molt important: cal aprovar en primera instància almenys el 40% de la matèria. És a dir: només és admissible la recuperació o bé l'examen o bé dels treballs.

Tota qualificació obtinguda és vàlida per a la mitjana final.

Es considerarà no avaluable a l'alumne que no hagi realitzat una de les tres proves.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixindiverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig 1 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Assaig 2 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Examen final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Participació a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Lectures obligatòries

Cantar de Mio Cid, ed. Alberto Montaner, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles-Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores (Biblioteca Clásica), Barcelona, 2007; o bien Crítica (Clásicos y modernos), Barcelona, 2007.

Juan Ruiz, arcipreste de Hita, Libro de buen amor, ed. Alberto Blecua, Cátedra (Letras hispánicas), Madrid, 1992; o bien Crítica (Clásicos y modernos), Barcelona, 2001; també a https://www.cervantesvirtual.com..

Don Juan Manuel, El conde Lucanor, ed. Guillermo Serés, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles-Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores (Biblioteca clásica), Barcelona, 2006; o bien Crítica (Clásicos y modernos), Barcelona, 2001; o bien ed. José Manuel Blecua, Castalia (Clásicos Castalia),

Madrid, 19793. Jorge Manrique, Poesía, ed. Bienvenido Morros, Vicens Vives, Barcelona, 2005.

Diego de San Pedro, Cárcel de amor, ed. Carmen Parrilla, Crítica (Biblioteca clásica), Barcelona, 1995; o bien ed. Keith Whinnom, Castalia (Clásicos Castalia), Madrid, 1972.

 

 

Antologia de textos literaris preparada pel professor.

Bibliografia essencial

María Jesús Lacarra y Juan Manuel Cacho, Entre oralidad y escritura: la Edad Media, en José-Carlos Mainer (dir.), Historia de la literatura española, vol. 1, Crítica, Barcelona, 2012.

Francisco Rico (dir.), Historia y crítica de la literatura española, I, Alan Deyermond (ed.), Edad Media, Crítica, Barcelona, 1980; Primer suplemento, íbid., 1991.

Alberto Vàrvaro, Literatura románica de la Edad Media. Estructuras y formas, Ariel, Barcelona, 1983.

 

Altres referències d’interès

Gian Mario Anselmi (ed.), Mapas de la literatura europea y mediterránea, Crítica, Barcelona, 2002.

Erich Auerbach, Mímesis, Fondo de Cultura Económica,Madrid, 1983.

Ernst Robert Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1999.

Peter Dronke, La lírica en la Edad Media, Ariel, 1995.

Otis H. Green, España y la tradición occidental, Gredos, Madrid, 1969.

Erich Köhler, La aventura caballeresca, Sirmio, Barcelona, 1991.

Ramón Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y juglares: orígenes de las literaturas románicas, Espasa-Calpe, Madrid, 1990.

Howard Patch, El otro mundo en la literatura medieval, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1983. Martín de Riquer, Cantares de gesta franceses, Gredos, Barcelona, 2009. Giuseppe Sergi, La idea de la Edad Media, Crítica, Barcelona, 2001. Leo Spitzer, Estilo y estructura en la literatura española, Crítica, Barcelona, 1980.

Paul Zumthor, La letra y la voz de la literatura medieval, Cátedra, Madrid, 1989.

Rosabel Mora Sánchez, Apuntes de literatura española medieval, Madrid, Cultiva Libros, 2013.

Literatura medieval hispánica: libros, lecturas y reescrituras, coord. per María Jesús Lacarra, Madrid, Cilengua, 2019.

 

 

Programari

 

work, pdf, teams