Logo UAB
2022/2023

Introducciķ a la Llengua Espanyola

Codi: 100604 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles FB 1 2
2501801 Estudis de Catalā i Espanyol FB 1 2
2501910 Estudis d'Anglčs i Espanyol FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Eliseo Sanchez Lancis
Correu electrōnic:
carlos.sanchez@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglčs:
No
Grup íntegre en catalā:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Carlos Eliseo Sanchez Lancis

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix un domini de l'expressió oral i escrita de l'espanyol equiparable al que s'obté en finalitzar el batxillerat. Es considera, per tant, imprescindible una correcta expressió oral i escrita de l'idioma.

 

Objectius

Aquesta assignatura s'ha configurat com un curs introductori, de tipus panoràmic, que pugui servir a l'alumnat de base teòrica i de desenvolupament pràctic per a la seva posterior especialització en altres assignatures de Grau.

L'objectiu d'aquesta assignatura és, doncs, que l'estudiant adquireixi una visió general de diferents perspectives que pugui rebre l'estudi de la llengua espanyola, així com dels seus diferents nivells d'anàlisi.

Competčncies

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar els principals fenōmens de variaciķ lingüística de l'espanyol (variaciķ histōrica, geogrāfica, social i pragmātica).
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia prōpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'āmbit acadčmic i professional.
 • Identificar el component de la gramātica al qual pertanyen els fenōmens lingüístics bāsics de l'anālisi de la llengua espanyola (fončtica, fonologia, morfologia, sintaxi, lčxic, semāntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
  Estudis de Catalā i Espanyol
 • Analitzar els principals fenōmens de variaciķ lingüística de l'espanyol (variaciķ histōrica, geogrāfica, social i pragmātica).
 • Identificar el component de la gramātica al qual pertanyen els fenōmens lingüístics bāsics de l'anālisi de la llengua espanyola (fončtica, fonologia, morfologia, sintaxi, lčxic, semāntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
  Estudis d'Anglčs i Espanyol
 • Analitzar els principals fenōmens de variaciķ lingüística de l'espanyol (variaciķ histōrica, geogrāfica, social i pragmātica).
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia prōpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'āmbit acadčmic i professional.
 • Identificar el component de la gramātica al qual pertanyen els fenōmens lingüístics bāsics de l'anālisi de la llengua espanyola (fončtica, fonologia, morfologia, sintaxi, lčxic, semāntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Construir textos normativament correctes.
 2. Construir un text escrit amb correcciķ gramatical i lčxica.
 3. Construir un text oral amb correcciķ gramatical i lčxica.
 4. Descriure l'estructura de la llengua espanyola.
 5. Distingir els aspectes sistemātics i normatius.
 6. Explicar les normes ortogrāfiques.
 7. Interpretar i ilˇlustrar els principals conceptes lingüístics i literaris, i ser capaį d''utilitzar-los.
 8. Interpretar i ilˇlustrar els principals conceptes lingüístics i literaris, i ser capaį d'utilitzar-los.
 9. Recončixer les varietats lingüístiques de l'espanyol.
 10. Redactar correctament un text no normatiu prčviament analitzat.
 11. Utilitzar correctament els diferents registres de l'espanyol.

Continguts

Tema 1. La llengua com a sistema cognitiu i com a producte històric. La gramàtica: diferents acepcions del terme. Competència i actuació. Gramaticalitat, acceptabilitat i correcció. Components de la gramàtica i delimitació de las fronteres entre ells.

Tema 2. Fonètica i fonologia de l'espanyol. Elements segmentals o suprasegmentals. Conceptes bàsics. La descripció articulatòria dels sons de la parla. La transcripció fonètica.

Tema 3. Morfologia i lexicologia de l'espanyol. Conceptes bàsics. Morfologia flexiva i derivativa. L'estructura de la paraula en espanyol. L'organització de les unitats lèxiques de l'espanyol.

Tema 4. Sintaxi de l'espanyol. Conceptes bàsics. L'estructura de l'oració. Categories, funcions sintàctiques i funcions semàntiques. Relacions sintàctiques bàsiques.

Tema 5. La llengua espanyola i les seves varietats. Varietat diacrònica o temporal: orígens de l'espanyol com a llengua romànica, el concepte de canvi lingüístic i principals etapes d'evolució. Varietat diatòpica o geogràfica: els dialectes de l'espanyol i l'extensió de l'espanyol (l'espanyol en zones bilingües i l'espanyol com a L2). Varietats diastràtica i diafàsica: competència gramatical i competència pragmàtica. El criteri d'adequació.

Metodologia

L'aprenentatge de l'assignatura per part de l'alumnat es distribueix de la següent manera:

· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats  es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professorat, en què es combina l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.

· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi lingüística.

· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la possible preparació de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com presentacions orals.

· Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura pot portar-se a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teōriques i prāctiques 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Tipus: Autōnomes      
Estudi i preparaciķ de proves i treballs 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Avaluaciķ

El professorat avaluarà aquesta assignatura de manera continuada mitjançant l'elaboració de tres activitats d'avaluació sobre aspectes teòrics i pràctics.

L'avaluació es distribuirà de la següent manera:

(1)  Realització de las dues primeres proves: 60% (30% + 30%)

(2)  Realització de la tercera prova (aspectes teòrics i pràctics): 40%

Per superar l'assignatura, caldrà realitzar totes les proves. La nota final, un cop sumades totes les notes i aplicats els percentatges a dalt indicats, haurà de ser igual o superior a 5.

Si bé és responsabilitat de l'alumnat portar al dia l'assignatura, el professorat indicarà amb suficient antelació la data de cadascuna de les proves.

Si les proves no es poden fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

S'obtindrà la qualificació de “No avaluable” quan l'estudiant no realitzi cap de les proves o quan un/una estudiant hagi realitzat només un 30% de las evidències d'avaluació. L'elaboració de més del 30% de les proves suposarà, doncs, la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura.

Es podrà optar a la recuperació només en el cas de què l'estudianthagi obtingut un “No avaluable” en aquelles proves que en el seu conjunt no comportin més d'un 60% del total de la nota final de l'assignatura. Qui s'hagi presentat a totes les proves o al 60% de les mateixes també podrà optar a la recuperació sempre i quan la qualificació mínima de la mitjana de les proves fetes no sigui inferior a 3,5 punts.

Les faltes d'ortografia, expressió, lèxic i sintaxi tindran una penalització de 0,25 cadascuna, sense límit, sobre la nota final en les diferents activitats.

Obviament, en cas de demanar resposta a exàmens o sol·licitar presentació d'activitats, treballs, etc., ha de ser tot original i no està permesa la còpia total o parcial de materials ja publicats en qualsevol suport. Si l’estudiant realitza qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat prāctica 30% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Activitat teōrica 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Activitat teōrica i prāctica 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Bibliografia

Alcoba, Santiago (coord.) (2000): La expresión oral. Barcelona: Ariel.

Aleza Izquierdo, Milagros (coord.) (2010): Normas y usos correctos del español actual. Valencia: Tirant lo Blanch (eBook).

Aleza Izquierdo, Milagros y José M.ª Enguita Utrilla (coords.) (2010): La lengua española en América: normas y usos actuales. València: Universitat, pp.95-132. Disponible en: http://www.uv.es/aleza/esp.am.pdf

Alvar, Manuel (dir.) (2001): Introducción a la lingüística española. Barcelona: Ariel.

Battaner Arias, Paz y Carmen López Ferrero (2019): Introducción al léxico, componente transversal de la lengua. Madrid: Cátedra (Colección: Lingüística) (eBook).

Bernárdez, Enrique (1999): ¿Qué son las lenguas? Madrid: Alianza Editorial [Cap. 2: “De lenguas, dialectos, idiomas, hablas, jergas”, pp. 33-59; Cap. 8: “¿Por qué cambian las lenguas?”, pp. 207-227] (eBook).

Blecua, José Manuel (1982): Qué es hablar. Barcelona: Salvat.

Bosque, Ignacio (2015): Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias.2ª ed. revisada y actualizada. Madrid: Síntesis (eBook).

Bosque, Ignacio y Javier Gutiérrez-Rexach (2008): Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Ediciones Akal (eBook).

Cano Aguilar, Rafael (2015): El español a través de los tiempos. 8ª ed. revisada y aumentada. Madrid: Arco/Libros (eBook).

De Miguel, Elena (2009) (ed.): Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel.

Demonte Barreto, Violeta (2003): “Lengua estándar, norma y normas en la difusión actual de la lengua española”, Circunstancia: revista de ciencias sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, 1. Disponible en: http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_d=394

Di Tullio, Ángela (2005): Manual de gramática del español. Buenos Aires: La isla de la luna.

Echenique, María Teresa y María José Martínez (2011): Diacronía y gramática histórica de la lengua española. Valencia: Tirant Humanidades (eBook).

Escandell, Mª Victoria (1996): Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel (eBook).

Fábregas, Antonio; Acedo, Víctor; Amstrong, Grant; Cuervo, M. Cristina e Isabel Pujol (eds.) (2021): The Routledge Handbook of Spanish Morphology. London: Routledge (eBook).

Felíu Arquiola, Elena (2009): "Palabras con estructura interna", en De Miguel, Elena (ed.): Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel, pp. 51-81.

García Mouton, Pilar (1994): Lenguas y dialectos de España. Madrid: Arco Libros.

Gutiérrez-Rexach, Javier (ed.) (2016): Enciclopedia de Lingüística Hispánica. 3 vols. Londres/New York: Routledge.

Hualde, José Ignacio et al. (2010): Introducción a la lingüística hispánica. 2ª edición, corregida y aumentada. Cambridge: Cambridge University Press (eBook).

Jiménez-Yáñez, Ricardo-María (2020): Comunicar en la Universidad y en la vida profesional. Pamplona: EUNSA (eBook).

Machuca, María Jesús (2000): "Articulación y pronunciación del español", en Alcoba, Santiago (coord.): La expresión oral. Barcelona: Ariel, pp. 35-70.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2000): La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminaciónlingüística. Madrid: Alianza Editorial.

Moreno Fernández, Francisco (2004): “El modelo de la lengua yla variación lingüística”, en Juan Sánchez Lobato e Isabel Santos Gargallo (eds.): Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como L2/LE. Madrid: SGEL,pp. 737-752.

Moreno Fernández, Francisco (2009): La lengua española en su geografía. Madrid: Arco/Libros (eBook).

Moreno Fernández, Francisco (2020): Variedades de la lengua española. Londres-Nueva York: Routledge (eBook).

Muñoz-Basols, Javier, Nina Moreno, Imma Taboada y Manel Lacorte (2017): Introducción a la lingüística hispánica actualTeoría y práctica. Londres y Nueva York: Routledge (eBook).

Palacios, Azucena (coord.) (2008): El español en América. Barcelona: Ariel.

Pons, Lola (2010): La lengua de ayer. Manual práctico de Historia del Español. Madrid: Arco/Libros.

Quilis, Antonio (2002): La lengua española en el mundo. Valladolid: Universidad de Valladolid.

Real Academia Española y ASALE (2009): Nueva gramática de la lengua española. Morfología y sintaxis. 2 vols. Madrid: Espasa.

Real AcademiaEspañola y ASALE (2011): Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología. Madrid: Espasa.

Real Academia Española (2014): Diccionario de la lengua española (DLE). 23.ª ed. Madrid: Espasa.

Ridruejo, Emilio (ed.) (2019): Manual de Lingüística Española. Berlín/Boston: Walter de Gruyter GmbH (eBook).

Rojo, Guillermo (2021): Introducción a la lingüística de corpus en español. Londres/New York: Routledge (eBook).

Varela Ortega, Soledad (1999): Fundamentos de morfología. Madrid: Síntesis (eBook).

Varela Ortega, Soledad (2005): Morfología léxica: la formación de palabras. Madrid: Gredos (https://morforetem.wordpress.com/2018/06/25/morfologia-lexica-la-formacion-de-palabras-version-corregida-y- aumentada/).

 

Es facilitarà una bibliografia més específica per a cadascun dels temes de l'assignatura.

 

ENLLAÇOS D'INTERNET

Real Academia Española                              http://www.rae.es/

DLE                                                           https://dle.rae.es/

Ortografía de la RAE                                    http://www.rae.es/recursos/ortografia/ortografia-2010

Diccionarios de variantes del español            http://jrmorala.unileon.es/dicci/0000.htm

FUNDÉU                                                     https://www.fundeu.es/

Instituto Cervantes                                    http://www.cervantes.es/

Portal de lengua del Instituto Cervantes        http://cvc.cervantes.es/lengua/

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes           http://www.cervantesvirtual.com/

 

 

Es facilitaran altres recursos específics per als diferents temes de l'assignatura.

Programari

No es necessita