Logo UAB
2022/2023

Història de la Llengua Espanyola

Codi: 100596 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gloria Clavería Nadal
Correu electrònic:
gloria.claveria@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Com que l'estudiant ha demostrat,amb l'obtenció dels crèdits de les assignatures de formació bàsica i de les obligatòries, haver adquirit les competències  bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que es poguessin cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final de l'assignatura.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

A més, es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació dels treballs acadèmics. No obstant això, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar el professor de l'assignatura si és necessari.

Advertiment per als estudiants de programes de mobilitat: l'assignatura requereix un nivell de competència d'espanyol elevat.

Objectius

L'assignatura d' “Història de la llengua espanyola” s'integra en la matèria Llengua española: variació i diacronia, la qual forma para part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, i que l'alumnat cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles.

 Objetius:

Coneixement sistemàtic de les principals característiques de la història de la llengua espanyola a través de l'anàlisi dels textos de diferents èpoques.

Adquisició de las eines bàsiques de l'anàlisi lingüístico-filològic de textos i resolució de qüestions relacionades amb l'anàlisi històrica de la llengua.

Utilització de les fonts bibliogràfiques avançades de l'estudi històric de la llengua.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar que es coneix la història i el desenvolupament de la llengua espanyola, i identificar els principals períodes de la seva evolució i les característiques lingüístiques fonamentals d'aquests períodes.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història i el desenvolupament de la llengua espanyola, i identificar els principals períodes de la seva evolució i les característiques lingüístiques fonamentals d'aquests períodes.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història i el desenvolupament de la llengua espanyola, i identificar els principals períodes de la seva evolució i les característiques lingüístiques fonamentals d'aquests períodes.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els factors de variació lingüística de l'espanyol des dels punts de vista diacrònic i sincrònic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Aplicar els principis de la lingüística històrica aplicada a l'estudi de la gramàtica històrica de l'espanyol.
 3. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 4. Descriure les principals etapes de la història de la llengua espanyola: romanç medieval, espanyol clàssic, espanyol modern
 5. Descriure les principals etapes de la història de la llengua espanyola: romanç medieval, espanyol clàssic, espanyol modern.
 6. Fer prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
 7. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 8. Interpretar, a partir d'un text, el significat de les paraules desconegudes.
 9. Realitzar prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
 10. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.

Continguts

1. El romanç medieval: el naixement d'una nova norma d'escriptura i els primers textos. Característiques lingüístiques, usos de la llengua i tradicions discursives del romanç medieval.

 2. L'espanyol clàssic i modern: característiques lingüístiques, usos de la llengua i tradicions discursives de l'espanyol clàssic i modern. L'expansió de l'espanyol fora d'Espanya. La formació i evolució de la norma lingüística. La reflexió sobre la llengua.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats  se divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en les quals es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.

· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi lingüística.

· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realizació de ressenyes, treballs i comentaris analítics, a més de la preparació de presentacions orals.

· Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de la assignatura es portarà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, sessions de seminaris, pràctiques dirigides pel professor 52,5 2,1 4, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 15 0,6 4, 6, 7
Tipus: Autònomes      
treball autònom 75 3 3, 4, 6, 7

Avaluació

Treball  (tema 1): 50%

Prova escrita (tema 2): 40%

 Exercicis de classe, assistència i participació: 10%

Es considerarà com No Evaluable l'estudiant que no hagi realitzat cap de les proves d'avaluació.

Podrà fer-se la recuperació si l'estudiant no s'ha presentat a una de les proves en el termini fixat o si la nota final no és aprovat. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Treball (tema 1) 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2. Prova escrita (tema 2) 40% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
3. Exercicis de classe, assistència i participació 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Ariza, M. (1998): El comentario filológico de textos, Madrid: Arco/Libros.

Cano Aguilar, R. (1988): El español a través de los tiempos, Arco/Libros: Madrid.

Cano Aguilar, R. (1991): Comentario filológico de textos, Madrid: Taurus.

Cano Aguilar, R. (1998): Comentario filológico de textos medievales no literarios, Madrid: Arco/Libros.

Cano Aguilar, R. (coord.) (2004): Historia de la lengua española, Barcelona: Ariel Lingüística. Segunda edición actualizada 2005.

Company Company, C. (dir.) (2006-): Sintaxis histórica de la lengua española. México: FCE-UNAM.

Corominas, J., y J. A. Pascual (1980-1991): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 6 vols., Madrid: Gredos; edición en CD-ROM (2012).

Dworkin, S. N. (2012): A history of the Spanish lexicon: a linguistic perspective, Oxford: U. P.

Dworkin, S. N. (2018): A guide to Old Spanish, Oxford: U. P.

Echenique, M.ª T. y J. Sánchez Méndez (2005): Las lenguas de un reino: historia lingüística hispánica, Madrid: Gredos.

Lapesa, R. (19819): Historia de la lengua española, Madrid: Gredos.

Lapesa, R. (1985): Estudios de historia de la lingüística española, Madrid: Paraninfo.

Lapesa, R. (1996): El español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos, Barcelona: Crítica.

Lapesa, R. (2000): Estudios de morfosintaxis histórica del español, 2 vols., Madrid: Gredos.

Menéndez Pidal, R. (1904/197715): Manual de gramática histórica española, Madrid: Espasa-Calpe.

Menéndez Pidal, R. (19685): La lengua de Cristóbal Colón. El estilo de Santa Teresa y otros estudios sobre el siglo XVI, Madrid: Espasa-Calpe,

Menéndez Pidal, R. (1926/19809): Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI, Madrid: Espasa-Calpe.

Menéndez Pidal, R. (1991): La lengua castellana en el siglo XVII, Madrid: Espasa-Calpe.

Menéndez Pidal, R. (2005): Historia de la lengua española, edición al cuidado de D. Catalán, 2 vols., Madrid: Fundación Ramón Menéndez Pidal-Real Academia Española.

Moreno Fernández, Francisco (2005): Historia social de las lenguas de España, Barcelona: Ariel.

Penny, R. (1993): Gramática histórica del español, Barcelona: Ariel.

Penny, R. (2000): Variation and change in Spanish, Cambridge: Cambridge U. P. Traducción: Variación y cambio en español, Madrid: Gredos, 2004.

Pöckl, W. et al. (2004): Introducción a la lingüística románica, Madrid: Gredos.

Pountain, C. (2001): A History of Spanish Language through Texts, Routledge: London and New York.

Ridruejo, E. (ed.) (2019): Manual de lingüística española, Berlin/Boston: De Gruyter.

Real Academia Española (2011): Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología yDVD: Las voces del español. Tiempo y espacio, Madrid: Espasa.

Torrens, M.ª Jesús (2007): Evolución e historia de la lengua española, Madrid: Arco/Libros.

 

Programari

-