Logo UAB
2022/2023

Obres i Debat de l'Art Actual

Codi: 100579 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 2
2500239 Història de l'Art OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Sandra Alvaro Sanchez
Correu electrònic:
sandra.alvaro@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Tot i que la docència s'impartirà en català, el curs conte bibliografia en altres llengües (castellà i anglès). També és permetrà als alumnes no catalanoparlants realitzar les proves avaluatives en castellà.

Prerequisits

No n'hi ha. Es recomanable tenir domini de l'anglès per poder consultar la bibliografia y els materials de referència, que el professorat anirà facilitant durant el curs. També cal mostrar interès pels reptes sociopolítics i mediambientals del món actual, així com per l'art i la seva relació amb la tecnologia i la societat.

 

Objectius

Contextualització

 L'assignatura "Obres i debat de l'art actual" es planteja seguir els esdeveniments d'un món canviant a través de l'anàlisi de les obres artístiques contemporànies i de la implicació del art en els reptes i noves visions que es plantegen des de la societat, la ciència i la tecnologia.

D'aquí s’estudiaran els canvis produïts en les temes, mitjans i funcions de l’art d’ençà de la postmodernitat i els referents teòrics que han portat l’art contemporani a esdevenir una recerca material i metodològica entorn a com l’ésser humà percep, coneix i es situa en un món complex. En definitiva, l’assignatura farà un repàs als majors reptes que enfronta la contemporaneïtat i com l’art utilitza tots els mitjans al seu abast per imaginar futurs possibles.

Objectius

 Mitjançant l’anàlisi situat de la producció artística contemporània, l’estudi dels problemes que afronta, els mitjans que utilitza i les seves fonts teòriques, els estudiants enriquirà la seva formació, tot obtenint eines addicionals que els permetin crear les seves pròpies propostes.

 Entre els objectius específics:

 •  Conèixer l'entorn creatiu contemporani, com aquest s'ha vist influït per l'adopció de les noves tecnologies i quins son els valors i conceptes que s'hi han desenvolupat.
 •  Aprendre a situar històricament l'evolució de noves formes d'expressió artística, la formació de nous entorns creatius i quins en són els personatges, els esdeveniments, les publicacions i les obres destacades.
 •  Conèixer els reptes que afronta l’art contemporani i els autors i textos que influencien  en la creació artística.
 •  Entendre la relació de l’art actual amb la tecnologia i la societat.
 •  Comprendre els nous conceptes que defineixen l'art contemporani i al voltant dels quals es desenvolupa.
 •  Dominar l'anàlisi material i històrica de les creacions contemporànies i ser capaç de contextualitzar-les.
 • Aprendre a desenvolupar i fonamentar una proposta creativa o crítica.

Competències

  Història de l'Art
 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 5. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 6. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
 8. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 9. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
 10. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 11. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 12. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.

Continguts

Continguts

L'assignatura introdueix l'entorn de l'art actual a partir de l'anàlisi d'una selecció d'obres contemporànies creades en resposta a diferents temes i des de diverses perspectives teòriques i metodològiques actuals.. Aquests situen l'art en relació amb l'encontre amb el mónn globalitzat, l’apogeu del capitalisme, els estudis postcolonials i de gènere i les noves tecnologies per una banda, i en la resposta a reptes contemporanis com són la intel·ligència artificial, el col·lapse dels recursos naturals o els canvis geopolítics, per l'altra.

 • Introducció :Teories per al pluralisme i el món global:  Podem trobar característiques i trets comuns en la producció artística contemporània?
 • Art participació i democràcia : La poètica dels Mitjans socials
 • Art comunicació i informació: societat i noves ontologies
 • Art i gènere: El procés de subjectivació i la subversió del discurs
 • Art cos i espai: Interacció, simulació, immersió
 • Art per l'empoderament i contra la vigilància i el control
 • Art i ecologia: Antropocè, nous paradigmes visuals i mons possibles

Metodologia

Aquest curs combina teoria i pràctica. Per aquest motiu es important que l’alumne complementi les classes amb les lectures i materials recomanats. També son importants l’assistència i la participació activa a l’aula. 

CLASSES PRESENCIALS A L'AULA: L'espai i temps de classe son l'escenari on s'analitzarà des d'un punt de vista teòric i material les obres del panorama artístic i creatiu actual, seleccionades  d'acord amb les problemàtiques proposades.

També es mantindrà l'alumnat al dia dels esdeveniments culturals a l'entorn, estimulant la llur participació en la vida cultural de la ciutat.

Per participar activament de les activitats dirigides es necessari que l’alumne realitzi TREBALL AUTÒNOM llegint i preparant els textos i material audiovisual recomanat. D’altra banda caldrà presentar, a final de cada tema, un escrit breu en el que es mostri que s’ha reflexionat i treballat els materials proposats així com les aportacions pròpies respecte al mateix.

Finalment, l'aula també servirà d'escenari per a les intervencions participatives i les exposicions orals del l'alumnat.

TUTORIES: Les tutories serviran per oferir als alumnes orientació metodològica i bibliogràfica, així com per a guiar-los en la realització d'activitats supervisades - treball d'investigació i exposició.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Realització de comentaris a propòsit d'obres. Treball d'investigació i exposició 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Preparació individual dels treballs 70 2,8 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

Activitats d’avaluació

TEXTOS BREUS: al final de cada tema els estudiants hauran d’entregar un text breu on demostrin que han llegit els textos facilitats per la professora i on exposin breument les reflexions que els han suscitat els temes i obres comentades. Les instruccions i requeriments dels textos seran publicats per la professora a principis de curs al Moodle. (40 % de la qualificació total)

TREBALL D'INVESTIGACIÓ I EXPOSICIÓ: Els alumnes s'organitzaran en grups i escolliran un tema, entre els proposats per la professora. Hauran de dur a terme una tasca de recerca tutelada per elaborar una proposta teòrica-critica o artística entorn al tema. El treball s’exposarà a classe a final de curs. Aquesta evidencia està vinculada al projecte d’investigació docent ProjectArte i pot ser seleccionada per formar part del concurs) (30% de la qualificació total)

PROVA ESCRITA: A final de curs hi haurà una prova escrita. Aquest serà descrita al Moodle (20% de la qualificació final)

PARTICIPACIÓ: L'assignatura 'Obres i debat de l'art actual' exposa una matèria oberta i vigent, per la qual cosa l'interès de l'alumnat pel context social i cultural contemporani i la seva participació són importants. La participació a classe s'avaluarà (fins a un 10% de la qualificació final). Per obtenir aqueta nota l’alumne ha d’haver assistit a no menys d’un 60% de les classes. Es controlarà l’assistenta.

Qualificació i procés de revisió

La nota final es la mitja ponderada de les notes obtingudes a totes les activitats, sempre i quan s’hagi arribat a una puntuació de 5 o més en totes i cadascuna d’aquestes.

L’estudiant rebrà̀ la qualificació́ de“No avaluable” sempre que no hagi lliurat mes del 30% de les activitats d’avaluació́.

En el moment de realització́ de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà̀ l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió́ de les qualificacions.

Recuperació

Per participar a la recuperació́ l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació́ total.

Totes les activitats son recuperables, mitjançant l’execució d’una tasca equivalent, indicada per la professora en el moment de revisió i publicada al campus virtual.

 

(*) En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació́ significativa de la qualificació́ d’un acte d’avaluació, es qualificarà̀ amb 0 aquest acte d’avaluació́, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació́ final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació a l'aula 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Prova escrita 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Textos breus a final de cada tema 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Trebal d'investigació i exposició 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

A demés de la bibliògrafa de referència bàsica, la professora facilitarà material de suport, en formats diversos, per a cada tema específic a lo llarg del curs

 • Bishop, Claire. Participation / Edited by Claire Bishop. London: Whitechapel, 2006. Print.
 • Butler, Judith. Cuerpos que importan : sobre los límites materiales y discursivos del “sexo” / Judith Butler. Buenos Aires [etc: Paidós, 2002. Print.
 • Butler, Judith. El Género en disputa / Judith Butler ; traducción: Ma Antonia Muñoz. 1a edición en esta presentación. Barcelona: Paidós, 2017. Print.
 • Colebrook, Claire. Death of the Posthuman. Open Humanities Press. 2014. PDF ISBN: 978-1-78542-011-5 on-line. http://www.openhumanitiespress.org/books/titles/death-of-the-posthuman/
 • Cubit, Sean and Paul, Thomas. Relive. Cambrdge, MA: MIT Press. 2013
 • Fuller, Matthew. Media Ecologies : Materialist Energies in Art and Technoculture / Matthew Fuller. Cambridge: London, 2005. Print.
 • Fuller, Matthew. Behind the Blip : Essays on the Culture of Software / Matthew Fuller. Brooklyn, NY: Autonomedia, 2003. Print.
 • Grau, Oliver. Virtual Art : from Illusion to Immersion / Oliver Grau ; Translated by Gloria Custance. Cambridge (Massachusetts): MIT, 2003. Print.
 • Grau, Oliver. MediaArtHistories(Edited by Oliver Grau. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. Print.
 • Haraway, Donna Jeanne. Simians, Cyborgs, and Women : the Reinvention of Nature / Donna J. Haraway. New York (N.Y.): Routledge, 1991. Print.
 • Haraway, Donna Jeanne. Manifiesto cíborg / Donna J. Haraway. Primera edición e impresión en Kaótica Libros. Madrid: Kaótica Libros, 2020. Print.
 • Haraway, Donna Jeanne. et al. Ciencia, cyborgs y mujeres : la reinvención de la naturaleza / Donna J. Haraway ; prólogo a la edición española de Jorge Arditi, Fernando García Selgas y Jackie Orr ; [traducción de Manuel Talens]. Madrid: Cátedra, 1995. Print.
 • Harman, Graham. Arte y Objetos. Madrid: Enclave de Libros Ediciones,2021 ISBN: 9788412218213
 • Hayles, Katherine. Writing Machines, Cambridge, MA: MIT Press. 2002
 • Heather Davis and Etienne Turpin. Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies/ Edited by Heather Davis and Etienne Turpin. Open Humanities Press. 2014 PDF ISBN: 978-1-78542-000-9 On-line: http://www.openhumanitiespress.org/books/titles/art-in-the-anthropocene/
 • Huyssen, Andreas. After the Great Divide : Modernism, Mass Culture, Postmodernism / Andreas Huyssen. Houndmills, Hampshire ;: MacMillan Press, 1988. Print.
 • Klein, Naomi, and Albino Santos Mosquera. Esto lo cambia todo : el capitalismo contra el clima / Naomi Klein ; traducción de Albino Santos Mosquera. 1a edición. Barcelona: Paidós, 2015. Print.
 • Latour, Bruno & Weibel, Peter. Critical Zones: The Science and Politics of Landing on Earth/ Edited by Brno Latour and Peter Weibel. Cambridge, MA: The MIT Press.2020 ISBN: 0262044455
 • Malloy, Judy. Women Art and Technology/ Edited by Judy Malloy. Cambridge. MA: MIT University Press.2003. ISBN: 9780262538350
 • Malloy, Judy. Social Media and Poetics. Edited by Judy Malloy. Cambridge, MA: MIT University Press, 2016. ISBN: 9780262034654
 • Munster, Anna. Materializing New Media : Embodiment in Information Aesthetics / Anna Munster. Lebanon: Dartmouth College Press, 2011. Print.
 • Munster, Anna. An Aesthesia of Networks: Conjunctive Experience in At and Technology/ Nanna Munster. Cambridge, MA: MIT University Press.2016. ISBN: 9780262018951
 • Plant, Sadie. Ceros + unos : mujeres digitales + la nueva tecnocultura / Sadie Plant ; [traducción: Eduardo Urios]. Barcelona: Destino, 1998. Print.
 • Popper, Franck. From Technological to Virtual Art. Cambridge, MA: MIT University Press, 2006. ISBN: 9780262162302
 • Maria Ptqk, Teresa Castro, Paula Bruna, Susana Jiménez Carmona, Marisol de la Cadena, Santiago Martínez Medina, Helen Torres, Maria Arnal, Irene Solà, María Sánchez. Science Friction. Life Among Companion Species/ CCCB and Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona. 2021. 978-84-9803-980-1 (Català / English)
 • Tsing, Anna Lowenhaupt. Friction : an Ethnography of Global Connection / Anna Lowenhaupt Tsing. Princeton: Princeton University Press, 2005. Print.
 • Tsing, Anna Lowenhaupt. The Mushroom at the End of the World : on the Possibility of Life in Capitalist Ruins / Anna Lowenhaupt Tsing. Pilot project. eBook available to selected US libraries only. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015. Web.
 • Tsing, Anna Lowenhaupt et al. Arts of Living on a Damaged Planet : Ghosts of the Anthropocene / Anna Tsing, Heather Swanson, Elaine Gan, Nils Bubandt, Editors. Ed. Anna Lowenhaupt Tsing et al. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press, 2017. Print.
 • Wark, McKenzie. A Hacker Manifesto McKenzie Wark. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. Web.
 • Wark, McKenzie. The Beach Beneath the Street : the Everyday Life and Glorious Times of the Situationist International/ McKenzie Wark. London: Verso, 2015. Print.
 • Wilson, Stephen. Information Arts / Wilson Stephen.Cambridge, MA: MIT Press, 2001. ISBN: 9780262731584

 

Programari

Si calgués un programari específic s’indicaria oportunament