Logo UAB
2022/2023

Filosofia i gènere

Codi: 100288 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500246 Filosofia OT 3 2
2500246 Filosofia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Begonya Saez Tajafuerce
Correu electrònic:
begonya.saez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mariana Alina Mierlus

Prerequisits

No hi ha prerequisits per a cursar l'assignatura.

Objectius

Filosofia i gènere és una assignatura optativa del quart curs del grau de filosofia. L’objectiu general de l'assignatura és copsar, des d’una perspectiva ontològica, i tant en clau històrica, com, sobretot, en clau sistemàtica, el paper del  cos en el context del pensament contemporani d’ençà de mitjans del s.XIX i, en particular, la seva determinació, en el pensament en femení del s. XX i del s. XXI des de la biologia, des del gènere i des del sexe.  A classe, s’identificaran i analitzaran els indicis del cos en la trajectòria assenyalada, amb especial èmfasi en la seva significació ontològica, en diàleg amb altres disciplines filosòfiques.

Els objectius específics d'aquesta assignatura són:

a) Assolir una comprensió del cos com a significant en el context del pensament contemporani.

b) Identificar les categories i ordres discursius cabdals del pensament feminista.

c) Llegir i analitzar textos dels autors i autores considerats/-des.

d) Observar els contraforts del pensament feminista i dels estudis del cos.

Competències

  Filosofia
 • Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja la filosofia tant històricament com conceptualment.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar informació.
 2. Aplicar el rigor filosòfic en un text escrit seguint els estàndards internacionals de qualitat.
 3. Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements adquirits.
 4. Construir textos normativament correctes
 5. Demostrar una posició pròpia davant d'un problema o una controvèrsia de rellevància filosòfica, o en un treball de recerca filosòfica.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom
 7. Discriminar els trets que defineixen el lloc d'un autor en el context d'una problemàtica i reorganitzar-los en un esquema coherent.
 8. Distingir i esquematitzar el contingut fonamental d'un text filosòfic.
 9. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 10. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 11. Explicar aspectes de la història de la ciència utilitzant la terminologia pròpia de la disciplina.
 12. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 13. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 14. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 15. Liderar grups de treball, supervisar tasques col·lectives i treballar amb vocació d'unir diverses posicions
 16. Reconèixer, amb mirada experta, referents filosòfics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.
 17. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
 18. Resoldre problemes de manera autònoma.
 19. Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades) com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional de l'arqueologia

Continguts

Tema 1. El cos en la filosofia

Tema 2. Cos, sexe i gènere

Tema 3. Cos, discurs i matèria

Tema 4. Cos, poder i afecció

Tema 5. Cos, saber i tecnologia

Metodologia

A les classes, les professores introduiran els temes i faran una breu introducció als textos que es comentaran en comú. És molt recomanable que l'estudiant vagi a classe amb els apunts i els textos llegits. És molt important assistir i participar a classe.

Caldrà elaborar un comentari de text, segons una pauta treballada, i fer-ne una exposició a classe, per assolir els continguts exposats i les competències assignades amb els resultats d'aprenentatge corresponents.

No es farà us del Campus Virtual. Si cal establir un contacte amb les professores, caldrà fer-ho en les hores de despatx i, excepcionalment, a través del correu electrònic. Les proves escrites es lliuraran en còpia en paper. En el cas de docència telemàtica, la comunicació es durà a terme per e-mail i a través de la plataforma Microsoft Teams.

Cas que en el departament o altres contextos docents rellevants tinguin lloc activitats formatives rellevants per als continguts del curs, convindrà assistir-hi.

Nota:es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentació del curs. Exposicions teòriques dels principals conceptes. Comentaris de textos significatius. Avaluació dels continguts del curs i de la metodologia. 45 1,8 1, 7, 8, 10, 11, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories 22,5 0,9 3, 4, 10, 12, 13, 14, 17
Tipus: Autònomes      
Preparació de temes i textos (dossier). Preparació exposició. Preparació comentari de text. Preparació examen. 75 3 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18

Avaluació

L'avaluació del curs és continuada i es recomana l'assistència a classe i el seguiment constant del curs. Per aprovar l'assignatura cal que la nota de l’examen final sigui, com a mínim, de 5. Si un.a alumne.a no compleix aquesta condició, caldrà que es presenti a la reavaluació. Tot.a alumne.a, però, es pot presentar a la reavaluació per apujar la nota dels exàmens.

El comentari i l’exposició no són objecte de reavaluació.

Hom qualificarà amb no avaluable l'alumne.a que només hagi fet activitats d'avaluació per un  valor inferior al 30%.

No hi ha segona convocatòria.

Les professores assignaràan un dia, hora i lloc de revisió d'examen un cop hagin avaluat les activitats del curs i hagin posat la nota global de qualificació. L'alumnat que ha de fer la reavaluació tindrà un dia específic de revisió un cop hagi fet l'esmentada activitat de reavaluació.

Examen, comentari de text i exposició. L'examen consistirà a respondre una pregunta i elaborar un comentari de text, segons la pauta explicada i treballada a classe i que serveix de base a l’exposició.

Participació a classe. Atès que l’assignatura es conforma com a seminari, la professora valorarà la participació activa a la classe més enllà de l’exposició obligatòria. Preparar a casa les classes, ampliar continguts, fer aportacions, etc. són activitats que, a part del valor que tenen en l'avaluació del curs, contribuirà a arrodonir la nota.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de text 20 % Exposició a classe 20% Prova oral 2,5 0,1 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13
Examen final 50 % Prova escrita 4 0,16 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Preparació i participació a classe 10 % Prova oral 1 0,04 1, 6, 8, 11, 12, 13

Bibliografia

L’alumnat tindrà a la seva disposició un dossier de textos per a l’estudi i per a les exposicions i treball a classe.

Michel Foucault (Història de la sexualitat), Judith Butler (Cuerpos que importan), Jean-Luc Nancy (Corpus), Donna Haraway (Manifiesto para cyborgs), Caroline Merchant (The death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution) i Jacques Lacan (Seminari 20, Encore) seran els textos de referència al llarg del curs.

 

Programari

No cal cap programari específic.