Logo UAB
2022/2023

Prosa en Anglès

Codi: 100267 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 1
2500245 Estudis Anglesos OT 4 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Cristina Pividori Gurgo
Correu electrònic:
mariacristina.pividori@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

 • Es requereix molt d'interès i entusiasme en la lectura i debat d'obres literàries en anglès relacionades amb la representació i la memòria de conflictes bèl·lics esdevinguts durant el segle XX. 
 • És aconsellable que l'estudiant hagi aprovat totes les assignatures de primer i segon del grau d'Estudis Anglesos abans de matricular-se d'aquesta assignatura.
 • Cal un nivell d'anglès C2 segons el qual l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d'una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

L'edició 2022-2023 de "Prosa en anglès" se centrarà en l'estudi d'un gènere concret: la literatura de guerra. Es donarà especial atenció a qüestions relacionades amb l'ètica, la política, la memòria, i fins i tot l'experiència física de la guerra, tenint en compte els següents temes:

 1. Les identitats masculines i femenines en guerra
 2. La representació de l'enemic
 3. Els mites de guerra
 4. L'heroisme
 5. El llegat traumàtic de la guerra

En completar l'assignatura, l'alumne podrà, tal com correspon a les assignatures relacionades amb els "Gèneres de la literatura anglesa:"

 • Reconèixer les característiques distintives que determinen la literatura de guerra com a gènere literari, en aquest cas dins de la prosa en anglès.
 • Demostrar el seu coneixement de l'evolució històrica de la literatura de guerra al llarg del segle XX.
 • Fer aportacions crítiques bàsiques amb coneixement de la Teoria Literària, des d'una perspectiva informada.
 • Demostrar el seu coneixement de la interacció entre els discursos crítics i la literatura, mostrant especialment la interconnexió entre tots dos.

 

Competències

  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 2. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
 4. Aplicar els coneixements i les competències adquirits en les activitats professionals i acadèmiques relacionades amb la literatura, la història i la cultura.
 5. Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de treball i/o recerca.
 6. Aplicar, als comentaris de text i als assaigs argumentatius, fonts secundàries acadèmiques apropiades per al tema escollit en relació amb els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 7. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 8. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 9. Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la literatura i la cultura.
 10. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 11. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 12. Distingir les idees principals de les secundàries i fer una síntesi dels continguts en els texts primaris i secundaris sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 13. Dur a terme presentacions orals, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb els gèneres de la literatura anglesa i la seva crítica acadèmica.
 14. Explicar, en el nivell avançat, la naturalesa i els trets principals dels gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 15. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 16. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 17. Generar noves iniciatives professionals.
 18. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 19. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 20. Redactar assaigs acadèmics d'extensió mitjana, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb els gèneres de la literatura anglesa i la seva crítica acadèmica.
 21. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.

Continguts

Metodologia

La metodologia docent es basa en:
Activitats dirigides (1.8 cr, 45 hores)
Activitats supervisades (0.6 c, 15 h)
Activitats autònomes (2,6 cr, 65 hores)
Activitats d'avaluació (1 cr, 25 hores)

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 25 1 8
Debats a classe 20 0,8 1, 5, 7, 19
Tipus: Supervisades      
Redacció de textos, activitats d'avaluació a l'aula 15 0,6 1, 2, 3, 8, 19
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi 65 2,6 1, 5, 8, 17, 19

Avaluació

Avaluació

 • Comentari crític de text (assaig) (1) = 40% - Data: 8 novembre.
 • Examen (1) = 40% - Data: 20 desembre.
 • Participació a classe = 10%
 • Fòrum= 10% (cada contribució al fòrum tindrà una data determinada de lliurament)

ATENCIÓ:

 • L'avaluació serà continuada.
 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS.
 • El lliurament de qualsevol exercici (treball o examen) exclou la possibilitat d'obtenir la qualificació de No Avaluable com a nota final del curs.
 • El nivell d'anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l'avaluació final i serà el 25% de la nota en tots els exercicis.

RECUPERACIÓ:

 • Per poder accedir a la recuperació cal tenir una mitjana dels dos exercicis (assaig i examen) d'entre 3,5 i 4,9 i haver aprovat un dels dos exercicis. Si la nota mitjana és menor a 3,5 o s'han suspès els dos exercicis, ja no es pot recuperar i per tantl'assignatura està suspesa.
 • És condició imprescindible per recuperar haver completat l'avaluació continuada.
 • La recuperació consisteix en un examen de síntesi dels continguts de l'assignatura, de dues hores, en horari programat per la Facultat. L'examen es qualifica Apte/No apte. Si l'estudiant aprova la recuperació la seva nota final és un 5.
 • No es pot recuperar per millorar nota. En casos justificats per malaltia,un estudiant podrà fer l'examen / assaig efectuat a classe en la data acordada amb el professor.

MOLT IMPORTANT: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l'exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a recuperació. Si es repeteix la situació, es suspendrà l'assignatura sencera. PLAGIAR és
copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A
PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig acadèmic (1) 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21
Examen (2) 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21
Forum 10% 10 0,4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21
Participació a classe 10% 10 0,4 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Fussell, Paul. The Great War and Modern Memory. 1975. London: Oxford UP, 2013. 

Gupta, Suman. Imagining Iraq: Literature in English and the Iraq InvasionHoundmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011. 

Hutcheon, Linda. "Historiographic Metafiction. Parody and the Intertextuality of History." Intertextuality and Contemporary American Fiction. Ed. O'Donnell. P, and Robert Con Davis. Baltimore: John Hopkins University Press, 1989. 3-32. 

--- A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction1988. New York: Routledge, 2004.

McLoughlin, Kate. Authoring War: The LiteraryRepresentation of War from the Iliad to IraqLeiden: Cambridge University Press, 2011.

Melling, Philip H. Vietnam in American Literature. Boston: Mass, 1990. 

Mosse, G. 1996. The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity. New York: Oxford UP.

---. 1990. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. New York: Oxford UP.

Owen, David and Cristina Pividori. Writings of Persuasion and Dissonance in the Great War: That Better Whiles May Follow Worse. Leiden: BrillRodopi, 2016. 

Pividori, Cristina. "Eros and Thanatos Revisited: the Poetics of Trauma in Rebecca West's "The Return of the Soldier" Atlantis. 32.2 (2010): 89-104. 

---. "Out of the Dark Room: Photography and Memory in Rachel Seiffert's Holocaust Tales." Atlantis. 30.2 (2008): 79-94. 

Rawlinson, Mark. British Writing of the Second World War. Oxford: Clarendon Press, 2000.

Sharpe, Jim. "History from Below." New Perspectives on Historical WritingEd. Peter Burke. 1991. Cambridge: Polity Press, 2001. 

Tylee, Claire M. The Great War and Women's Consciousness. Images of Militarism and Womanhood in Women's Writings, 1914-64. Iowa City: University of Iowa Press, 1990. 

Vickroy, L. Trauma and Survival in Contemporary Fiction. Charlottesville: University of Virginia, 2002. 

Winter, Jay. Remembering War: The Great War between Memory and History in the Twentieth Century. New Haven & London: Yale UP, 2006. 

 

Programari

No s'utilitzarà cap programari específic.