Logo UAB
2022/2023

Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

Codi: 100212 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 1
2500245 Estudis Anglesos OT 4 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Bernd Springer
Correu electrònic:
bernd.springer@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

El castellà també és llengua vehicular. Es poden fer exposicions en anglès.

Equip docent

Bernd Springer

Prerequisits

No calen coneixements previs de la llengua alemanya.

Objectius

 • Donar a conèixer estratègies per als estudis de una filologia estrangera.
 • Donar una primera visió panoràmica de la literatura en llengua alemanya.
 • Aprendre a interpretar textos literaris d’una altra cultura.
 • Conèixer la cultura de la qual les obres literàries van sortir.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar un text amb diversos aspectes i sintetitzar els resultats de l'anàlisi en una interpretació global.
 2. Aplicar diversos mètodes d'anàlisi i interpretació de textos.
 3. Aplicar els coneixements adquirits per a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o cultural.
 4. Aplicar els coneixements i les competències adquirits en les activitats professionals i acadèmiques relacionades amb la literatura, la història i la cultura.
 5. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 6. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 7. Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la literatura i la cultura.
 8. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 9. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 10. Disposar de criteris per a la valoració estètica d'una obra literària i de cinema.
 11. Distingir el tracte diferent de diversos temes de la literatura occidental en diferents èpoques i autors de la literatura en llengua alemanya.
 12. Distingir entre ficció i realitat i relacionar-les.
 13. Distingir les idees principals de les secundàries en textos literaris en llengua alemanya i fer-ne una síntesi de continguts.
 14. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la literatura i la cultura d'interès social, científic o ètic.
 15. Exercitar el discurs crític i posar en pràctica els procediments argumentatius.
 16. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 17. Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
 18. Identificar gèneres literaris i corrents literaris d'una importància exemplar per a la història de la literatura en llengua alemanya.
 19. Identificar i interpretar el llenguatge simbòlic d'un text.
 20. Identificar l'especialitat literària d'una obra literària.
 21. Identificar temes relacionats amb la particularitat de la cultura i història dels països de llengua alemanya.
 22. Reconèixer els continguts i la importància d'algunes obres universals en llengua alemanya.
 23. Reconèixer els continguts i la importància d'algunes obres universals en llengua alemanya. 
 24. Reconèixer els exemples més importants de les interdependències entre la literatura i la cultura en llengua alemanya i altres literatures i cultures occidentals. 
 25. Reconèixer teories d'altres àrees humanes, artístiques i socials i aplicar-les a la literatura i al cinema en llengua alemanya.
 26. Treballar individualment i/o en equip de forma efectiva en entorns multiculturals i interdisciplinaris aplicant valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics propis d'un grau en llengua estrangera que forma a l'estudiant per a la comunicació intercultural.
 27. Utilitzar els recursos expressius propis del gènere assagístic.
 28. Valorar, a partir de textos literaris, els diversos contextos culturals des d'una perspectiva crítica.

Continguts

Es farà la lectura i interpretació de les següents obres dels anys en ( ) amb el professor indicat:

 

G.E. Lessing:               Nathan der Weise (1779) Bernd Springer

 

H. v. Kleist:                 Michael Kohlhaas (1810) Jordi Jané

 

G. Büchner:                Woyzeck (1837) Jordi Jané

 

Th. Fontane:               Jenny Treibel (1892) Jordi Jané                   

 

M. Frisch:                    Homo faber (1957) Bernd Springer

 

J. Becker:                    Amanda herzlos (1992) Bernd Springer

Metodologia

Lectures, comentaris, anàlisi, interpretació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Participació activa en classe 72 2,88 3, 4, 14, 16, 17, 26
Tipus: Supervisades      
Preparació de la exposició oral 2 0,08 8, 9, 16
Tipus: Autònomes      
Lectura, anàlisi, interpretació, exposició oral 58 2,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Avaluació

 

Molt important! L’ús d’aparells electrònics (mòbils, portàtils i d’altres) en classe no està permès! Els apunts es fan sobre paper. És obligatori portar els textos (acabats de llegir) a classe tots els dies que la seva lectura és tema de la classe segons la programació actualitzada.

La participació activa a classe és obligatòria. Si la presencia física no fos possible, l’alumne té la responsabilitat de procurar de manera autònoma el material que el professor ha presentat a classe i té l'obligació de demostrar amb treballs escrits i sota la supervisió i el control del professor que ha treballat la matèria en qüestió de manera autònoma. L'absència a classe de mes d’un 20% de les classes (o de mes d’un 20% dels treballs escrits sobre les classes amb absència) s’ha de compensar amb un treball extra sobre un tema de la història o la literatura alemanya d’una extensió d’unes 5 pàgines. Amb una absència de mes d’un 40% de les classes (o els treballs respectives) ja no es donen les condicions per a una avaluació del alumne / de la alumna i la nota serà “no avaluable”.

La nota final consta de les següents parts:

Una exposició oral sobre un tema relacionat amb una de les obres. (40% de la nota final)

Interpretacions escrites d'algunes obres de la llista amb una extensió de 5 pàgines cadascuna. (60% de la nota final cadascuna)

Cadascuna de les parts d'avaluació s’han de superar amb una nota mínima d’un 5 (sobre 10). Al no aconseguir aquest requeriment mínim la prova s’ha de repetir a les setmanes de recuperació. Les proves es fan a la data indicada o a les setmanes de recuperació.

Caldrà haver presentat els comentaris propis i individuals de text i relatius als resultats de la seva anàlisi a classe com a molt fins a 10 dies després de la finalització del seu tractament a classe. Els professors de l’assignatura donaran les indicacions pertinents en cada cas.

Si passats els terminis de lliurament de treballs quedés pendent de presentació algun comentari, caldrà fer-ne la recuperació a través d’un comentari elaborat presencialment el dia fixat per a la recuperació de l’assignatura a finals de semestre.

Enel moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Cal presentar les exposicions el dia previst a la programació actualitzada (¡s’actualitza constantment!), no es poden presentar exposicions fora del context històric o cultural. En el cas de no presentar la exposició el dia previst, s’ha de recuperar aquesta part de la avaluació mediant un text de 15 pàgines sobre el mateix tema en les setmanes de recuperació.

Cal fer i lliurar i aprovar totes les parts de la avaluació.

Per tenir dret a la recuperació cal tenir una nota mitjana del 3,5 i, a més, cal haver aprovat amb una nota mínima d’un 5 (sobre 10) el 60% de les activitats avaluatives. Si el percentatge de les parts suspeses supera el 40%, la assignatura és suspesa. A la recuperació, també, s’han de superar cadascuna de les parts d'avaluació amb una nota mínima d’un 5 (sobre 10), en cas contrari la assignatura és suspesa.

Les llengües de classe són el castellà i el català.

Les llengües de les exposicions són el castellà, el català i l’anglès.

Les llengües dels treballs escrits poden ser: alemany, català, castellà, anglès, francès, italià.

MOLT IMPORTANT:

El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COMA PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Fer una exposició oral 40% 8 0,32 3, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 26
Redactar dues interpretacions d'obres literaries 60% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Bibliografia

Lessing:                       Nathan der Weise (1779), Edición: Nathan el sabio, trad. Emilio J. Gonzales García, AKAL, Básica de Bolsillo 186, Serie Clásicos de la literatura alemana, Madrid 2009, 6,65 €

 

Kleist:                         Michael Kohlhaas (1810),  a) Traducció al català: Jaume Creus/ Editorial L'Avenç    b) Traducció al castellà: Javier Orduña/ Editorial Nórdica

 

Büchner:                    Woyzeck (1837), a) Traducció al català: Feliu Formosa/ dins Teatre clàssic alemany Diputació de Barcelona    b) Traducció al castellà: Carmen Gauger/ Alianza Editorial

 

Fontane:                     Jenny Treibel (1892), a) Traducció al castellà: La señora Jenny Treibel de Carmen Gauger/ Contraseña editorial     

 

v. Suttner:                  Bertha von Suttner (1889), ¡Abajo las armas! Trad. al castellà Olga García, ed. cátedra.     

 

Max Frisch:                Homo faber (1957), Diario El País, S.A. (2002)

 

Elfriede Jelinek:        Las amantes (1975).

 

Jurek Becker:            Amanda herzlos (1992), ED. CIRCULO DE LECTORES, 1996.

Programari

_