Logo UAB
2022/2023

Literatura Alemanya i Cinema

Codi: 100210 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 2
2500245 Estudis Anglesos OT 4 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Bernd Springer
Correu electrònic:
bernd.springer@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

El català també és llengua vehicular. Es poden fer exposicions en anglès.

Prerequisits

No calen coneixements de la llengua alemanya.

Objectius

 • Desenvolupar i aprofundir la comprensió de la literatura i del cinema.
 • Desenvolupar i aprofundir la capacitat crítica i argumentadora i de relació d’idees.
 • Desenvolupar i aprofundir la capacitat de la experiència estètica.
 • Desenvolupar i aprofundir la capacitat de redactar ressenyes crítiques de pel·lícula.
 • Sensibilització lingüística de l’alumne tant en la vesant receptiva com en la creadora d’un text de crítica literària i de cinema.
 • Donar a conèixer estratègies per als estudis de una filologia estrangera.
 • Donar una orientació global la representació literària i cinematogràfica de la historia del centre d’Europa al segle XX .

Competències

  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos aspectes d'una pel·lícula i sintetitzar els resultats de l'anàlisi en una interpretació global.
 2. Analitzar un text amb diversos aspectes i sintetitzar els resultats de l'anàlisi en una interpretació global.
 3. Aplicar diversos mètodes d'anàlisi i interpretació de pel·lícules.
 4. Aplicar diversos mètodes d'anàlisi i interpretació de textos.
 5. Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
 6. Aplicar els coneixements adquirits per a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o cultural.
 7. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 8. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 9. Disposar de criteris per a la valoració estètica d'una obra literària i de cinema.
 10. Distingir el tracte diferent de diversos temes de la literatura occidental en diferents èpoques i autors de la literatura en llengua alemanya.
 11. Distingir entre ficció i realitat i relacionar-les.
 12. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de pel·lícules en llengua alemanya.
 13. Exercitar el discurs crític i posar en pràctica els procediments argumentatius.
 14. Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
 15. Generar noves iniciatives professionals.
 16. Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua alemanya.
 17. Identificar gèneres literaris i corrents literaris d'una importància exemplar per a la història de la literatura en llengua alemanya.
 18. Identificar i interpretar el llenguatge simbòlic d'un llargmetratge.
 19. Identificar temes relacionats amb la particularitat de la cultura i història dels països de llengua alemanya.
 20. Reconèixer els aspectes més importants de la història dels països de llengua alemanya.
 21. Reconèixer els continguts i la importància d'algunes obres universals en llengua alemanya. 
 22. Reconèixer els exemples més importants de les interdependències entre la literatura i la cultura en llengua alemanya i altres literatures i cultures occidentals. 
 23. Reconèixer els passos de la producció d'una pel·lícula.
 24. Reconèixer teories d'altres àrees humanes, artístiques i socials i aplicar-les a la literatura i al cinema en llengua alemanya.
 25. Treballar individualment i/o en equip de forma efectiva en entorns multiculturals i interdisciplinaris aplicant valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics propis d'un grau en llengua estrangera que forma a l'estudiant per a la comunicació intercultural.
 26. Utilitzar els recursos expressius propis del gènere assagístic.
 27. Valorar, a partir de textos literaris, els diversos contextos culturals des d'una perspectiva crítica.

Continguts

 1. Introducció a la interpretació d’escenes de pel·lícules.
 2. Interpretació de la obra de Thomas Mann "Mort a Venècia".
 3. Introducció a la literatura antibèl·lica.
 4. Interpretació de la obra de Erich Maria Remarque: ‘Res de nou al front de l’oest’ .
 5. Combatre, trauma i el desmuntatge de la personalitat.
 6. Reflexió sobre la realitat i la representació artística de la guerra.
 7. Historia alemanya al segle XX en contextos europeus.
 8. Interpretació de la obra de Arthur Koestler: 'Sonnenfinsternis' ('Darkness at noon', 'El cero y el infinito').
 9. Interpretació de la obra de Jurek Becker: ‘Jacob el Mentider’.
 10. Introducció al cinema de l’Holocaust.
 11. Reflexió sobre la realitat i la representació artística de l’Holocaust.
 12. Com pot una persona normal cometre atrocitats?
 13. Reflexió sobre la memòria històrica.
 14. Interpretació del llibre "El lector".

Metodologia

 • Classes magistrals
 • Exposicions orals dels alumnes
 • Treballs en grups a classe
 • Campus Virtual
 • Tutoria
 • Treballs escrits a casa
 • Lectures a casa

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
classes teòriques i pràctiques (exposicions i debats) 50 2 7, 15, 16
Tipus: Supervisades      
redacció de textos, activitats d'avaluació 25 1 7, 8, 16
Tipus: Autònomes      
Lectura 50 2 8, 16

Avaluació

 

Molt important! L’ús d’aparells electrònics (mòbils, portàtils i d’altres) en classe no està permès! Els apunts es fan sobre paper. És obligatori portar els textos (acabats de llegir) a classe tots els dies que la seva lectura és tema de la classe segons la programació actualitzada.

La participació activa en classe és obligatòria. Si la presencia física no fos possible, l’alumne té la responsabilitat de procurar de manera autònoma el material que el professor ha presentat en classe i té la obligació de demostrar amb treballs escrits i sota la supervisió i el control del professor que ha treballat la matèria en qüestió de manera autònoma. La absència en classe de mes d’un 20% de les classes (o de mes d’un 20% dels treballs escrits sobre les classes amb absència) s’ha de compensar amb un treball extra sobre un tema de la historia o la literatura alemanya d’una extensió d’unes 5 pàgines. Amb una absència de mes d’un 40% de les classes (o els treballs respectives) ja no es donen les condicions per a una avaluació del alumne / de la alumna i la nota serà “no avaluable”.

Cadascuna de les parts d'avaluació s’han de superar amb una nota mínima d’un 5 (sobre 10). Al no aconseguir aquest requeriment mínim la proba s’ha de repetir a les setmanes de recuperació. Les proves es fan a la data indicada o a les setmanes de recuperació.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Cal presentar les exposicions el dia previst a la programació actualitzada (¡s’actualitza constantment!), no es poden presentar exposicions fora del context històric o cultural. En el cas de no presentar la exposició el dia previst, s’ha de recuperar aquesta part de la avaluació mediant un text de 15 pàgines sobre el mateix tema en les setmanes de recuperació.

Cal fer i lliurar i aprovar totes les parts de la avaluació.

Per tenir dret a la recuperació cal tenir una nota mitjana del 3,5 i, a més, cal haver aprovat amb una nota mínima d’un 5 (sobre 10) el 60% de les activitats avaluatives. Si el percentatge de les parts suspeses supera el 40%, la assignatura és suspesa. A la recuperació, també, s’han de superar cadascuna de les parts d'avaluació amb una nota mínima d’un 5 (sobre 10), en cas contrari la assignatura és suspesa.

Les llengües de classe són el castellà i el català.

Les llengües de les exposicions són el castellà, el català i l’anglès.

Les llengües dels treballs escrits poden ser: alemany, català, castellà, anglès, francès, italià.

MOLT IMPORTANT:

El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COMA PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Contestar les preguntes de les classes lectives i les exposicions estudiantils i escriure una reflexió final d'una pàgina sobre: Què he après en aquesta assignatura? 30% 9 0,36 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27
Contestar unes 37 preguntes sobre el llibre 'Sonnenfinsternis', El cero y el infinito, Darkness at Noon 20% 4 0,16 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 25, 26, 27
Fer una exposició de un tema en classe de uns 20 minuts de duració acompanyada amb 5 preguntes de comprensió d'aquesta exposició 30 % 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27
Redactar una ressenya crítica d'una pel·lícula de 500 paraules 20 % 5 0,2 1, 3, 4, 6, 15, 17, 23, 24, 26, 27

Bibliografia

Lectures obligatòries:

 

 

Th. Mann:                 Tod in Venedig (1911), Muerte en Venecia, Mort a Venècia, Death in Venice.

E.M. Remarque:         Im Westen nichts Neues (1929), Sin novedad en el frente, Res de nou a l’oest, All quiet on the western front.

Arthur Koestler:         Sonnenfinsternis (1940), El cero y el infinito, Darkness at noon.

J. Becker:                  Jakob der Lügner (1969) Jacob el embustero, Jacob el mentider, Jacob the liar.

Hannah Arendt:         Culpa organizada (en fotocopies).

B. Schlink:                Der Vorleser (1995) El lector, The reader.

 

 

 

Bibliografia secundària:

Antonini, Fausto: Proceso a James Bond: análisis de un mito, ed. Fontanella, BCN 1965.

Astre, Georges-Albert / Hoarau, Albert-Patrick: El universo del western, Madrid, Fundamentos, 1976.

Baron, Lawrence: Projecting the Holocaust into the Present. The changing Focus of Contemporary Holocaust Cinema, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2005, 307p.

Becker, Jurek, Jakob el embustero, Madrid : Alfaguara, D.L. 1979.

Becker, Jurek, Jakob el mentider, Barcelona : Edicions de 1984, 2000.

Becker, Jurek, Jakob el mentiroso, Barcelona : Destino, 2000.

Bou, N.: El tiempo del héroe: épica y masculinidad en el cine de Hollywood, Paidós Barcelona 2000.

Burrow, John W.: La crisis de la razón. El pensamiento europeo 1848-1914, Crítica 2000.

Burrow, John W.: La crisis de la razón. El pensamiento europeo 1848-1914, Crítica 2000.

Caparrós Lera, José Ma.: Guía del espectador de cine, Alianza editorial, Madrid 2007.

Casetti, Francesco / di Chio, Federico: Cómo analizar un film, BCN, Paidós 1991.

Catrin Corell: Der Holocaust als Herausforderung für den Film. Formen des filmischen Umgangs mit der Shoah seit 1945. Eine Wirkungstypologie, transscript Verlag 2009.

Christobal Sanchez, Rafael: Montaje cinematográfico: arte en movimiento, Buenos Aires: La crujía, 2003.

Clemente Fernandez, Ma Dolores: El héroe del western. América vista por si misma, Madrid Ed Complutense, 2009.

Crawford, Karin L.: Exorcising the Devil from Thomas Mann’s “Doktor Faustus”, The German Quarterly 76, 2, 168-182.

Div. Autores: 20 anys de Nou Cinema Alemany, BCN: Filmoteca de la Generalitat de Cat. / Goethe Institut BCN, 1986.

Doneson, Judith E.: The Holocaust in American Film, NY 2002.

Dornheim, Nicolas J.: El motivo de la confraternización en la literatura alemana de guerra desde Remarque hasta Böll, in: Revista de literatura moderna 21, 1988, 131-150.

Friedländer, Saul: El Tercer reich y los judíos, 2 tomos, BCN, Gutenberg, 2009.

Frodon, Jean-Michel: Cinema and the Shoah: an Art Confronts the Tragedy of the XX Century, Paris, cahiers du cinema, 2007.

Fussel, Paul: The Great War and Modern Memory, new York: Oxford University Press, 1975.

Gallego, Ferran: De Münich a Auschwitz, BCN debolsillo, 2006.

Gallego, Ferrán: De Munich a Auschwitz. Una historia del nazismo 1919 – 1945, Barcelona : Debolsillo, 2006.

Heller Linés, LM: Thomas Mann, Síntesis, Madrid 2006.

Heller Linés, Luis Ma: Thomas Mann. Ed. Síntesis, Madrid 2006.

Hermann, A.: La idea de decadencia en la historia occidental, Barcelona 1997.

Hilario, J.R.: El cine bélico, la guerra y sus personajes, Paidós Barcelona 2006.

Hilario, J.R.: El cine bélico, la guerra y sus personajes, Paidós BCN 2006.

Hüppauf, Bernd: Modern Warfare and its Representation in Photography and Film, in: Krieg und Literatur IV, 1992, 8, S.63 – 84.

Insdorf, Annete: nazis an the movies, in: Revista “Newsweek”, diciembre 2008.

Jensen, J.C.: Caspar David Friedrich. Vida y obra, Blume BCN, 1980.

Jünger, Ernst: Tempestades de acero, Barcelona, Tusquets, 2005).

Jünger, Ernst: Tempestades de Acero, BCN Tusquets.

Karst, Roman: Thomas Mann. Historia de una disonancia, BCN Barral ed. 1974.

Körte, Peter: Mit den Clowns kommen die Tränen. Von Benigni zu Roland Suso Richter und Robin Williams: Wie nostalgisch ist der Holocaust? In: Frankfurter Rundschau, 9.10.1999.

Kracauer, Siegfried: De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán, Barcelona Paidós 1985.

Lindner, Christoph: The James Bond Phenomenon: A criticalreader, Manchester University Press, 2003.

Littlejohns, Reinhard: „Der Krieg hat uns für alles verdorben“: The real theme of Im Westen nichts Neues, in: Modern Languages 70, 1989, 2, 89ff.

Mann, Th.: La muerte en Venecia, trad. de Juan del Solar, prólogo de Nícanir Ancochea,  pocket edhasa, Barcelona 1971, 12a ed. 2003.

Mann, Th.: Richard Wagner y la música, BCN: Plaza & Janés, 1986.

Mann, Th.: Schopenhauer, Nietzsche, Freud, BCN: Plaza & Janés, 1986.

Martín, Marcel: El lenguaje del cine, Ed. Gedisa,  BCN 2008.

Martin, Marcel: El lenguaje del cine, Madrid: Gedisa 1990.

Mena, J.L.: Las cien mejores películas del cine bélico, ed. Cacitel Madrid.

Newman, E.: The life of Richard Wagner, Cambridge University Press, 1976.

Nietzsche, F.: Escritos sobre Wagner, Madrid: Biblioteca Nueva, 2003.

Nietzsche, F.: Nietzsche contra Wagner, Madrid: Ed. Siruela, 2002.

Nietzsche, F.: Obras Completas, Buenos Aires: Ed. Prestigio, 1970.

Otto, W.F.: Dionisio: Mito y culto, Madrid: Ed. Siruela 1997.

Reisz, Karel: Técnica del montaje cinematográfico. Madrid: Taurus, 1966.

Remarque, Erich Maria: Sin novedad en el frente, Madrid Planeta1984.

Richard, Lionel: Del expresionismo al nazismo: arte y cultura des Guillermo II hasta la República de Weimar, BCN: Gustavo Gili, 1979.Colección Punto y línea.

Rieuneau, Maurice: Guerre et révolution dans le roman français, 1919-1939, Klincksieck 1974.

Roch, E.: Películas clave del cine bélico, Robinbook BCN 2008.

Rodriguez, H.: El cine bélico, la guerra y sus personajes, Paidós BCN 2006.

Rossés, Monserrat: Nuevo Cine Alemán, Madrid: Ed. JC, 1991.

Sanchez Noriega, Jose Luis: ¿Cómo comentar una película? En: Historia del cine, teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión, Alianza, Madrid 2002.

Sánchez Pascual, Andrés (ed.): Thomas Mann, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Bruguera, 1984, UAB.

Sánchez, F.: La Segunda Guerra Mundial y el cine (1979-2004), Madrid 2005.

Shamai, Michael; Levin-Megged Orna: The Myth of creating an integrative story: the therapeutic experience of Holocaust Survivors, in: Qualitative Health Research, 2006, 692-712.

Shay, Jonathan: Achilles in Vietrnam. Combat Trauma and the Undoing of Character, Simon & Schuster (October 1, 1995)

Stites, Richard: The Pawnbroker: Holocaust, memory and film, in: Revista “Masters at the movies, enero 2008.

Stulman, Tova: The holocaust in the movies, in: Revista “The Jewish Press”, enero 2008.

Trias, E.: Conocer Thomas Mann y su obra, Dopesa, BCN 1978.

Ullrich, Bernd: Krieg im Frieden. Die umkämpfte Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, Frankfurt/M, Fischer,1997.

Westwell, Guy: War Cinema: Hollywood on the Front Line, London: Wallflower, 2006. 

Cinema alemany:

 

Res de nou al front de l’oest’ al front de l’oest:

 

Jakob el Mentider:

Imaginary Witness: Hollywood and the Holocaust

Programari

Sense