Logo UAB
2022/2023

Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

Codi: 100209 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 1
2500245 Estudis Anglesos OT 4 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Jane Llige
Correu electrònic:
jordi.jane@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jordi Jane Llige

Prerequisits

Prerequisits:

L’assignatura no requereix coneixements previs de llengua alemanya. Les obres treballades es llegiran en traducció catalana o castellana, i es comentaran i debatran també en aquestes llengües. Eventualment es compararan els originals amb les traduccions per tal de fer-ne algun comentari

 

Objectius

Objectius:

Objectius formatius: l’assignatura vol oferir a través de sis autors un acostament a un dels períodes més brillants de la literatura d'expressió alemanya, tot partint de les repercussions que hi tingué la Primera Guerra Mundial i continuant amb la seva evolució durant el període d'entreguerres.

Abordarem autors dels diferents territoris de parla alemanya, i ens centrarem en la diversitat d'enfocaments estètics i ideològics presents en les seves propostes literàries: Ödon von Horvath, F. Kafka, B. Brecht, A. Seghers,  J. Roth i Rilke 

 L'anàlisi inclourà la comparació amb les altres literatures occidentals del mateix període.

 

 

 

Competències

  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos aspectes d'una pel·lícula i sintetitzar els resultats de l'anàlisi en una interpretació global.
 2. Analitzar un text amb diversos aspectes i sintetitzar els resultats de l'anàlisi en una interpretació global.
 3. Aplicar diversos mètodes d'anàlisi i interpretació de pel·lícules.
 4. Aplicar diversos mètodes d'anàlisi i interpretació de textos.
 5. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 6. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 7. Disposar de criteris per a la valoració estètica d'una obra literària i de cinema.
 8. Exercitar el discurs crític i posar en pràctica els procediments argumentatius.
 9. Generar noves iniciatives professionals.
 10. Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua alemanya.
 11. Identificar gèneres literaris i corrents literaris d'una importància exemplar per a la història de la literatura en llengua alemanya.
 12. Reconèixer teories d'altres àrees humanes, artístiques i socials i aplicar-les a la literatura i al cinema en llengua alemanya.
 13. Utilitzar els recursos expressius propis del gènere assagístic.
 14. Valorar, a partir de textos literaris, els diversos contextos culturals des d'una perspectiva crítica.

Continguts

Continguts:

L’assignatura repassarà els principals corrents, autors i obres de la literatura alemanya del període d'entreguerres. Les obres es llegiran en traducció catalana o castellana. 

L’assignatura es basarà en el comentari i l’anàlisi dels següents llibres (eventualment es farà servir algun dossier amb còpies de textos breus):

 

1-     Franz Kafka: A la colònia penitenciària

2-     Joseh Roth: Fuga sin fin

3-    Rilke: Antologa poètica

4-     Ödön von Horváth: Un fill de nostre temps

5-     Bertolt Brecht: La bona persona de Sezuan

6-     Anna Seghers: La excursión de las muchachas muertas

Metodologia

Metodologia:

L’assignatura es basarà en la lectura, la recerca d’informació, el comentari i l’intercanvi d’opinions.

Els alumnes assumiran diferents funcions en el seminari, que s’aniran repartint alternativament al llarg del curs: presentar informacions biogràfiques al voltant d’un autor i el context de creació d’una obra, anàlisi d’un text; d’una font secundària; comentari d’un passatge, etc... 

Al capdavall de cada lectura es proposarà un esquema de comentari: cada alumne n’haurà de presentar 2 al llarg del curs.

S’elaborarà un treball de recerca sobre una de les lectures proposades al curs.

L’estructura serà més aviat de seminari i no de classe magistral

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes d'anàlisi i interpretació de textos en el grup en ple 30 1,2 2, 4, 5, 6, 10, 11
Classes magistrals amb la participació activa de l'alumne i discussió col•lectiva 30 1,2 2, 14
Elaboració de comentaris i assajos crítics. Treball 15 0,6 5, 10, 12, 13, 14
Presentacions en grups o individuals 13 0,52 5
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport 15 0,6 5
Tipus: Autònomes      
Lectura de llibres i de la bibliografia secundària. 15 0,6 4, 11
Ús del Camp Virtual i internet 10 0,4

Avaluació

Avaluació:

L'assitència a les sessions és obligatòria.

L’avaluació del curs resultarà de la nota obtinguda en cadascun dels comentaris de lectura (30%);del treball sobre una de les lectures (40%) i de les presentacions i participació a classe (30%).

Caldrà haver presentat els comentaris de text, propis i individuals, i relatius als resultats de la seva anàlisi a classe com a molt fins a 10 dies després de la finalització del seu tractament a classe. Els professors de l’assignatura donaran les indicacions pertinents en cada cas.

Si passats els terminis de lliurament de treballs quedés pendent de presentació algun comentari, caldrà fer-ne la recuperació a través d’un comentari elaborat presencialment el dia fixat per a la recuperació de l’assignatura a finals de semestre. 

Recuperació: són recuperables la presentació, el treball sobre una de les lectures i els comentaris, sempre que l'estudiant no tingui cap tasca amb un no presentat. Només es pot reavaluar el 30% de l'assignatura.

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat totes les activitats d’avaluació.

En cas que les activitats avaluatives no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Procés de revisió de les qualificacions:

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle)del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

MOLT IMPORTANT:
El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l'exercici
plagiat. Si es repeteix la situació, es suspendrà l'assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no
identificades d'un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU
COPIAR FRASES O FRAGMENTS D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE
ES PRESENTA COMA PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena
i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i
autenticitat del text propi.
En cas que l'estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència del procéses qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.
En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams o altres plataformes,
assegurant que tot l'estudiantat hi pot accedir.

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació a classe 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Textos escrits a casa 70% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Luis A. Acosta (coord..), La literatura alemana a través de sus textos, ed. Cátedra, Madrid, 1997 (UAB /Humanitats)

 

Ferran Gallego, De Múnich a Auschwitz. Una historia del nazismo, 1919-1945., ed. Plaza Janés, Barcelona, 2001.

 

Mª Isabel Hernández, Manuel Maldonado Alemán, Literatura alemana: época y movimientos desde los orígenes hasta nuestros días, Alianza Editorial, Madrid, 2003.

 

Manuel Maldonado Alemán, El expresionismo y las vanguardias en la literatura alemana, ed. Síntesis, Madrid, 2006.

 

Hans Mayer, La literatura alemana desde Thomas Mann, trad. de Pilar Lorenzo, Alianza, Madrid, 1970  (UAB / Humanitats).

 

Ladislao Mittner, Storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino, 1984 (UAB / Humanitats).

 

Walter Muschg, Expresionismo, literatura y panfleto, Labor, Madrid, 1976. (IA). 

 

Antonio Ramos-Oliveira, Historia social y política de Alemania, 2 vol., Fondo de Cultura Económica, México, 1973 (documentació històrica). (UAB / Humanitats).

 

Marisa Siguán / Hans Gerd Rötzer, Historia de la literatura alemana, ed. Ariel, Barcelona, 1990-1992 (UAB / Humanitats)

Programari

_