Logo UAB
2022/2023

Idioma Modern II (Italià)

Codi: 100048 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 2
2500239 Història de l'Art OT 4 2
2500240 Musicologia OT 3 2
2500240 Musicologia OT 4 2
2500241 Arqueologia OT 3 2
2500241 Arqueologia OT 4 2
2500245 Estudis Anglesos OT 3 2
2500245 Estudis Anglesos OT 4 2
2500246 Filosofia OT 3 2
2500246 Filosofia OT 4 2
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 2
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 2
2500501 Història OT 4 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 2
2502533 Estudis Francesos OT 3 2
2502533 Estudis Francesos OT 4 2
2502758 Humanitats OT 3 2
2502758 Humanitats OT 4 2
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 2
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 2
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2504212 Estudis Anglesos OT 3 2
2504212 Estudis Anglesos OT 4 2
2504378 Filologia i Cultura Franceses OT 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Nicola Di Nino
Correu electrònic:
nicola.dinino@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
italià (ita)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Rossend Arques Corominas
Donatella Buovolo

Prerequisits

S'ha d'haver cursat Idioma modern I (italià) o bé demostrar el nivell adquirit mitjançant una prova de nivell. 

No dirigit a estudiants de llengua materna italià o amb coneixements superiors d'italià.

Objectius

L'assignatura Idioma modern II (italià) forma part de la formació complementària de tercer curs de grau. En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.

Competències

  Història de l'Art
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filosofia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Francesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Humanitats
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Ciències de l'Antiguitat
 • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent
 2. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 3. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 5. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.

Continguts

GRAMÀTICA: 

SINTAXI I MORFOLOGIA 

- Partícules: ci, ne 

- Pronoms directes i indirectes. 

- Adverbis i expressions temporals amb el "passato prossimo". 

- Preposicions de lloc 

- Adjectius i pronoms possessius 

- Adjectius i pronoms demostratius 

- Els numerals 

- El verb: 

- El present d'indicatiu 

- L'imperfet 

- El "passato prossimo" 

- Diferència entre imperfecte i "passato prossimo" 

- El futur 

- Condicional 

- Imperatiu 

- "stare + gerundi" 

- Comparatius 

- Connectors 

 

SITUACIONS COMUNICATIVES 

1. Viatjar. Descripció de llocs, itineraris, indicacions. Donar i demanar informacions espacials. Diàlegs, lèxic i estructures pragmàtiques. 

2. Comprar. La vida quotidiana. Descriure i les activitats habituals i la seva freqüència. Dialogar això. El treball. Desenvolupament de situacions relatives al món laboral. Lèxic i estructures pragmàtiques. Presents irregulars, articles, preposicions, adverbis. 

3. La família. Descriure i parlar de les pròpies famílies. Construccions amb possessiu. Panoràmica sobre presents, possessius i articles. Adverbis. la casa 

4. Descriure una persona. 

5. Gustos alimentaris. Descripció dels aliments. 

6. En passat. Lèxic i estructures pragmàtiques relacionades amb la descripció de successos passats: el passat perfecte i imperfecte: l'ús, els auxiliars, la concordança, particularitats. 

7. Projectes futurs. 

8. Expressió i comprensió oral. 

9. Parlar de la salut. Parlar amb gestos.

 

Metodologia

L’assignatura de Idioma Modern I (italià) és de caire instrumental i essencialment pràctic. L’èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l’alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

-        Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

-        Pràctica d’expressió escrita i oral en llengua italiana

-        Anàlisi de fenòmens gramaticals

-        Lectura comprensiva de textos

-        Realització d’exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals

-        Realització d’activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca d’informacions a Internet…

-        Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)

-        Proves de gramàtica, d’expressió escrita/oral i de comprensió escrita/oral

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació: exàmens parcial i final. Classes amb participació activa 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5
Classes amb participació activa 50 2
Tipus: Supervisades      
Practica oral, situacions comunicatives simulades, redacció, debats. 15 0,6
Tutories 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Exercicis gramaticals, qüestionaris, redacció de textos relacionats amb les unitats, estudi del manual 45 1,8

Avaluació

-Avaluació continuada (= 100% de la nota final):

a) Prova parcial 1 (= 40%).

b) Prova parcial 2 (= 40%).

c) Participació activa a classe, activitats de comprensió i expressió escrita i oral (= 15%).

d) Participació al seminari rotatori de reforç oral i de lectura impartit per la prof. Buovolo (=5 %)

-S'avaluaran totes les destreses en llengua italiana: gramàtica, comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita.

-Per tenir dret a l'avaluació (o en el seu cas la recuperació), l'alumnat ha d'haver estat avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

-Només tenen dret a la recuperació (total o parcial, segons calgui) els/les alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5.

-L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable en el cas que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

-La participació i les tasques relacionades amb l'activitat docent a classe queden excloses de la recuperació.

- En la participació es tindrà també en compte el seguiment actiu a classe de les tasques amb el manual, els exercicis proposats pel professor al Campus Virtual i els que s’indiquen al quadern d’exercicis en línia. En el mateix sentit, si es dona la circumstància, es tindrà en compte l'assistència a activitats culturals que puguin eventualment ser proposades pel professor.

-La recuperació consistirà en una prova de síntesi de la part recuperable.

-En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat(Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

-Serà necessari aprovar cada una de les parts recuperables per poder tenir dret a la mitjana global.

-En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

-En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació al seminari rotatori de reforç oral i de lectura i expresó escrita i oral 5% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5
Participación activa a classe, activitats de comprensió i expressió escrita i oral 15% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5
Prova parcial 1 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5
Prova parcial 2 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Manual:

T. Marin, P. Diadori, Via del Corso. A2, Roma, Edilingua, 2018

A l'inici del curs el docent indicarà i posarà a disposició dels alumnes els materials per les classes.

Al llarg del curs el docent indicarà textos de lectura obligatoris.

Com a complement es pot consultar gramàtiques com la de Nocchi o la de Carrera Díaz, (escrita en castellà i dirigida a un públic espanyol, amb atenció a la comparació de llengües i fenòmens contrastius etc.). Tres bons diccionaris bilingües són el d’Arqués (per al català) i els de Arqués-Padoan i Calvo-Giordano (per al castellà).

 

- R. Arqués, Diccionari català-italià italià-català, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2002.

-R.Arqués-A.Padoan, Il grande dizionario di spagnolo. Spagnolo-italiano, italiano-spagnolo., Bologna, Zanichelli, 2012.

- R. Arqués – A. Padoan, Ágil. Dizionario italiano-spagnolo, Bologna, Zanichelli, 2014.

- R. Bozzone Costa et al., Nuovo contatto, vol. A2, Torino, Loescher.

- C. Calvo Rigual; A. Giordano, Diccionario italiano italiano-español, español-italiano, Barcelona Herder 2001.

- M. Carrera Díaz, Manual de gramática italiana, Barcelona, Ariel, 1991.

- S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Firenze, Alma, 2012.

 - N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2010 : vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2010.

 

Programari

No hi ha indicacions particulars al respecte, a part les habituals aplicacions d'ofimàtica, correu electrònic,  navegador (actualitzat), MS Teams per a eventuals sessions online, etc.