Logo UAB
2022/2023

Idioma Modern II (Alemany)

Codi: 100047 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 2
2500239 Història de l'Art OT 4 2
2500240 Musicologia OT 3 2
2500240 Musicologia OT 4 2
2500241 Arqueologia OT 3 2
2500241 Arqueologia OT 4 2
2500245 Estudis Anglesos OT 3 2
2500245 Estudis Anglesos OT 4 2
2500246 Filosofia OT 3 2
2500246 Filosofia OT 4 2
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 2
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 2
2500501 Història OT 4 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 2
2502533 Estudis Francesos OT 3 2
2502533 Estudis Francesos OT 4 2
2502758 Humanitats OT 3 2
2502758 Humanitats OT 4 2
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 2
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 2
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2504212 Estudis Anglesos OT 3 2
2504212 Estudis Anglesos OT 4 2
2504378 Filologia i Cultura Franceses OT 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Bernd Springer
Correu electrònic:
bernd.springer@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Llengua estrangera alemany I aprovat o tenir un certificat d'haver aprovat el nivell A1.1.

 

Objectius

Objectius formatius: formació bàsica en la descripció i ús de l’idioma alemany.

 

Competències

  Història de l'Art
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Arqueologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Filosofia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis Francesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Humanitats
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Ciències de l'Antiguitat
 • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües (exceptuant-ne l'anglès).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 3. Defensar públicament els punts principals del treball realitzat mitjançant una exposició clara i concisa.
 4. Demostrar domini de l'objecte d'estudi defensant les postures exposades i resolent qüestions i dubtes.
 5. Desenvolupar i defensar amb arguments sòlids postures originals a partir de la recerca o la revisió crítica.
 6. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 7. Escriure de manera fluïda i correcta, amb una estructura coherent, amb atenció al detall i en un to acadèmic.
 8. Expressar-se a la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 9. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 10. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 11. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 12. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 13. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica.
 14. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 15. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
 16. Participar en els debats orals a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 17. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 18. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 19. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 20. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 21. Realitzar presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequat
 22. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 23. Realitzar un treball individual en què s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 24. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
 25. Relacionar de manera coherent i crítica les fonts secundàries amb els models teòrics i metodològics escollits.
 26. Seleccionar i utilitzar de manera crítica una varietat prou àmplia de recursos bibliogràfics i digitals adequats al tema del treball.
 27. Usar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de dades), com a programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.
 28. Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Continguts

L’aprenentatge es concentra en l’exercici de les quatre destreses bàsiques: Comunicació oral, comunicació escrita, comprensió auditiva i comprensió lectora. Es pretén alhora donar un coneixement actual i real del paper decisiu de la llengua alemanya dins la Unió Europea, així com destacar el seu paper com a vehicle d’expressió de la cultura en períodes claus de l’evolució de la cultura occidental.

 SYLLABUS

Gramàtica:

-       Les preposicions amb datiu

-       L’article amb datiu

-       Possessius: acusatiu

-       Conjugació regular dels verbs / La pregunta directa / Les oracions principals i les seves conjuncions.

-        Adjectius amb “sein” (+ sehr/zu) , “in” amb acusatiu; preposicions de canvi (“Wechselpräpositionen”) amb datiu

-         Passat: Perfekt, Participi II: verbs regulars/irregulars; (El pretèrit perfet (tots els tipus) amb "haben" i amb "sein")

-         Connectors: “und”, “oder”, “aber”

-         Preguntes: “Welcher?”, “Welches?”, “Welche?”; demonstratiu/Definit: “dieser, diese, dieses”;

-         Participi II: verbs separables i no-separables El sustantiu i l'article amb nominatiu / L'adjectiu / La negació "kein"

-        Possessius / Verb "sein" / Verbs amb canvi vocàlic i verbs separables /Posició verbal

-        Pronom personal amb datiu

-        Imperatiu “Aufforderungssätze”

-        Verbs modals: “sollen, müssen, nicht dürfen, dürfen”

-        L'imperfet de "haben", "sein" i verbs modals

-       Pronom “man”, preguntes amb: “Wer?, Wen?, Wem?, Was?...”

-       Adverbis del temps: “zuerst, dann, später, zum Schluss”

Situacions i Temes:

- Presentar-se; preguntar pels altres.

- contactes, cites

- comprensió de textos

- viure; pisos; cases; “Meine Wohnung”

- feina, vida laboral

- vestits, moda

- salut, malaltia

- vacances

- Narració de fets passats recents

 

 

Metodologia

L'alumne/a adquireix els coneixements teòrics de la gramàtica bàsica de l'alemany i reforça aquests coneixements amb exercicis pràctics a classe i a casa en una progressió tutoritzada pels professors:

La comunicació oral es practica, sobre la base de la gramàtica teòrica, a través de situacions de comunicació senzilles que van assolint progressivament un grau major de dificultat.

La comprensió auditiva es practica a classe a través de la lectura de textos adequats al nivell per part del professor i de gravacions.

Per a l'exercici de la comprensió lectora es treballen a classe estratègies de lectura sobre textos escrits del nivell corresponent.

L'exercici de la comunicació escrita es fa a través de redaccions, diàlegs escrits, etc. que l'alumne/a haurà d’elaborar regularment a casa, per indicació del professor, i que aquest corregirà.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació: exàmens parcials i final 15 0,6 9, 10, 14, 17, 20
Classes amb participació activa - L'assistència és obligatòria 40 1,6 9, 10, 14, 17, 20
Tipus: Supervisades      
Pràctica oral, situacions simulades 11 0,44 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Redacció de textos de nivell bàsic, exercicis gramaticals, consulta de manuals, Online-Wortschatzübungen, qüestionari a partir de pel·lícules 40 1,6 9, 10, 14, 17, 18, 20

Avaluació

I.) Avaluació continuada (= 50% de la nota final):

 

a) L’avaluació continuada consta de les següents parts: vocabulari, exàmens parcials, redaccions i participació activa.

 

b) Es fan dos exàmens parcials, després de les lliçons 8 i 10, que consten de les següents parts: comprensió oral, comprensió escrita, gramàtica i vocabulari. S’han de aprovar els dos exàmens orals amb una nota mínima de 5 sobre 10.

 

c) S’haurà de portar una llibreta de vocabulari segons les instruccions del/a professor/a, que s’haurà de lliurar desprès de cada lliçó, havent fet com a mínim el 70%. Els resultats es valoraran amb una nota del 7 al 10.

 

d) És obligatori haver fet, al final de la lliçó, els exercicis del Quizlet corresponents, com a mínim el 70%. Els resultats es valoraran amb una nota del 7 al 10.

 

e) S’haurà de fer tres redaccions, dues a casa i una a classe.

 

f) La nota de l’avaluació continuada consta de les següents parts: 1r examen parcial – 20%, 2n examen parcial – 30%, redaccions – 20% (5+5+10), vocabulari 20% (Quizlet i llibreta de vocabulari), participació activa 10%.

 

II.) Examen final (= 50% de la nota final):

 

1) S'avaluaran totes les destreses en llengua alemanya: gramàtica, comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita.

 

2) Per aprovar l'examen final caldrà aprovar, per separat, cadascuna de les parts de què es composa l'examen final.

 

3) Cal aprovar l'examen final amb una nota mínima de 5 sobre 10.

 

4) L'assignatura s'aprova amb un 5 sobre 10 a la notafinal, composta per la suma de les notes del examen final i l'avaluació continuada.

 

5) Només poden anar a la recuperació aquells i aquelles estudiants que hagin superat com a mínim el 60% de les tasques i que tinguin una nota mínima de 3,5 sobre 10 a l'examen final i l'avaluació continuada.

 

6) La recuperació es farà, doncs, de les parts suspeses fins a un màxim del 40% de les tasques de l'avaluació continuada i l'examen final.

 

7) L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat totes les activitats d’avaluació.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Procés de revisió de les qualificacions

 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

PLAGI

 

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final de diferents destreses 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Exericis de vocabulari online; llibreta de vocabuilari 20% 14 0,56 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Exàmens parcials 20% 3 0,12 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Textos escrits a casa 10% 24 0,96 9, 10, 11, 14, 17, 20, 21

Bibliografia

Llibre de classe:

     Netzwerk neu A1.2., Kurs- und Arbeitsbuch Teil 2 Mit DVD und Audio-CDs ISBN 978-3-12-607155-0

 

 

Diccionari:

       Wörterbuch Deutsch-Spanisch ("Diccionario Moderno", 1 vol.), Langenscheidt

       Diccionari Alemany-Català, 1 vol., Fundació Enciclopèdia Catalana.

 

Llibres de consulta i de reforç d’exercicis gramaticals (a la Biblioteca d’Humanitats):

      

Reimann, Monika, Grundstufen-Grammatik für DaF, Hueber, Ismaning, 2000

 

Castell, Andreu, Gramàtica de la lengua Alemana, Idiomas, Madrid, 2002.

     

Programari

_