Logo UAB
2022/2023

Idioma Modern I (Francès)

Codi: 100037 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 1
2500239 Història de l'Art OT 4 1
2500240 Musicologia OT 3 1
2500240 Musicologia OT 4 1
2500241 Arqueologia OT 3 1
2500241 Arqueologia OT 4 1
2500245 Estudis Anglesos OT 3 1
2500245 Estudis Anglesos OT 4 1
2500246 Filosofia OT 3 1
2500246 Filosofia OT 4 1
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 1
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 1
2500501 Història OT 4 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2502758 Humanitats OT 3 1
2502758 Humanitats OT 4 1
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 1
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 1
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2504212 Estudis Anglesos OT 3 1
2504212 Estudis Anglesos OT 4 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Corral Fulla
Correu electrònic:
ana.corral@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No s’escau.

No és una assignatura per a alumnes francòfons.

 

 

Objectius

Idioma modern I és una assignatura que s’insereix dintre de la matèria “Llengua moderna” junt amb Idioma modern II. Forma part dels 12 crèdits optatius programats pel tercer i quart curs.

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant a l'ús de la llengua francesa escrita i oral actual. El contingut d'aquesta assignatura té com a objectiu la formació en llengua francesa instrumental de l'estudiant a través de la producció i comprensió de documents de diferent tipologia en llengua francesa actual.      

L' objectiu de l’assignatura és que l’estudiant sigui capaç de:

-        comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats.

-        presentar-se i presentar una tercera persona i formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té.

-        interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

Competències

  Història de l'Art
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filosofia
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Humanitats
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Ciències de l'Antiguitat
 • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 2. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 3. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 4. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 5. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 6. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
 7. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 8. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 9. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 10. Realitzar presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequat

Continguts

El curs pretén desenvolupar una sèrie de competències no només lingüístiques sinó també pragmàtiques, textuals i socioculturals així com una aptitud per aprendre a aprendre. El desenvolupament d’aquestes competències es farà mitjançant la pràctica escrita i oral de la llengua que engloba tots els seus aspectes (comunicatius, gramaticals, lèxics i socioculturals).

Expressió oral.

-        saludar i adreçar-se a algú

-        sol·licitar i donar informació personal bàsica (nom, adreça…)

-        comunicar-se de forma senzilla per telèfon

-        parlar sobre el lloc on es viu i la gent que es coneix

Expressió escrita.

-        redacció de notes senzilles adreçades als amics

-        descripcions senzilles de persones, llocs, activitats

-        ompliment de formularis amb dades personals

-        redacció de postals breus i senzilles

-        redacció de cartes i missatges breus amb l’ajuda d’un diccionari

Comprensió lectora.

-        anàlisi i comprensió de textos molt breus i senzills, generalment descripcions, amb imatges

-        anàlisi i comprensió de SMS, correus electrònics, postals…

-        anàlisi i comprensió d’instruccions escrites breus i senzilles

Comprensió oral.

-        comprensió de converses sobre assumptes quotidians o personals

-        comprensió d’instruccions i indicacions breus i senzilles  

-        comprensió de preguntes personals breus i senzilles

-        comprensió de missatges i anuncis breus i senzilles

-        comprensió de números, preus i horaris…

En els diferents documents i aspectes socioculturals abordats, es presentaran personalitats del món francòfon de tots dos gèneres.

 

Metodologia

L’assignatura de Idioma modern I és de caire instrumental i essencialment pràctic. L’èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l’alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

-        Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

-        Pràctica d’expressió escrita i oral en llengua francesa

-        Anàlisi de fenòmens gramaticals

-        Lectura comprensiva de textos

-        Realització d’esquemes, mapes conceptuals i resums

-        Realització d’exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals (cartes, invitacions, narracions…;  debats, diàlegs, exposicions sobre un tema concret …)

-        Realització d’activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca d’informacions a Internet…

-        Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)

-        proves de gramàtica, d’expressió escrita/oral i de comprensió escrita/oral

Es treballarà sempre que sigui possible amb documents autèntics en llengua francesa.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques amb TIC. Realització de treballs a classe. Anàlisi, valoració i discussió de documents escrits, problemes, casos pràctics… 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Preparació de treballs.Tutories 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Lectura de llibres de text, dossiers, textos… Repàs (gramàtica, lèxic, tècniques d'expressió escrita…). Realització de treballs 73 2,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L’avaluació del curs serà contínua. Els estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Les dates d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen el primer dia de classe i es publicaran al campus virtual.

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat del procediment i la data de revisió de les qualificacions. 

Per participar a la recuperació, l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Només tenen dret a la recuperació els/les alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5.  La recuperació consistirà en un examen final de síntesi. 

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

El plagi: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades, sigui una sola frase o més, fent-ho passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d’Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu.

La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d’avaluació recau exclusivament en l’estudiant

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de la producció oral 20 % 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Test 1 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Test 2 40 % 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Mètode

Per determinar

Obres de consulta

BESCHERELLE (1991): L'art de conjuguer : Dictionnaire de 12 000 verbes, Hurtubise HMH, La Salle.

BESCHERELLE (1997) : L’orthographe pour tous,  Hatier, Paris.

Comunicació, comprensió i expressió

BARFÉTY M. & BEAUJOIN P. (2004): Expression orale 1 - A1/A2 Niveau débutant - livre + CD audio, Paris, CLE International.

BARFÉTY M. & BEAUJOIN P. (2004): Compréhension orale 1 - A1/A2 Niveau débutant - livre + CD audio, Paris, CLE International.

MIQUEL, Claire (2013): Communication progressive du francais - Niveau débutant, Paris, CLE International.

MIQUEL, Claire (2014): Communication progressive du francais - Niveau intermédiaire, Paris, CLE International.

POISSON-QUINTON, S. (2004): Expression écrite 1 - Niveau débutant, Paris, CLE International.

Vocabulari

MIQUEL, Claire (2010): Vocabulaire progressif du francais - Niveau débutant, Paris, CLE International.

GOLIOT-LÉTÉ, A. &  MIQUEL, Claire (2011): Vocabulaire progressif du francais - Niveau intermédiaire (Livre + CD), Paris, CLE International.

BAZOU-ZENFT V. & SCHENKER J.-C. (2009): Vocabulaire en action + CD audio - Niveau debutant, Paris, CLE International.

SIRÉJOLS E. (2007): Vocabulaire en dialogues + CD audio - Niveau débutant, Paris, CLE International.

MIMRAN, R. (2005): Vocabulaire expliqué du français - Niveau débutant, Paris, CLE International.

ELUERD, Rolland (2008): Les exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant. Hachette. Paris.

AKYÜZ, Anne (2008): Les exercices de vocabulaire en contexte.Niveau intermédiaire. Hachette. Paris.

Fonètica

CHARLIAC L., LE BOUGNEC J.-T., LOREIL B. & MOTRON A.-C. (2004):  Phonétique progressive du francais - Niveau débutant, Paris, CLE International.

CHARLIAC L. & MOTRON A.-C. (1998):  Phonétique progressive du francais - Niveau intermédiaire, Paris,CLE International.

Gramàtiques de consulta

BERARD,E., LAVENNE, CH. (1989) : Modes d'emploi : Grammaire utile du français, Hatier, Paris.

BOULET R., HUET-OGLE C. & POISSON-QUINTON, S.  (2003): Grammaire expliquée du Français, Niveau débutant,  Paris, CLE International.

CHARAUDEAU, P. (1992) : Grammaire du sens et de l'expression, Hachette, Paris.

GREVISSE, M., GOOSSE, A. (1989):  Nouvelle grammaire francaise, Louvain-la-Neuve, Duculot.

MAHEO-LE COADI, M., MIMRAN, R. & POISSON-QUINTON, S. (2002): Grammaire expliquée du Français, Niveau intermédiaire,  Paris, CLE International.

RIEGEL, M. et alii. (1998) Grammaire Méthodique du Français, Presses Universitaires de France, Paris.

Diccionaris

-  REY, A., REY-DEBOVE, J., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : Petit Robert 1.

(dernière édition). (Diccionari monolingüe, imprescindible)

-  LAROUSSE Français-Espagnol/ Espagnol/ Français. Larousse http://www.larousse.com/es/diccionarios/frances-monolingue http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol/

-  Diccionari Francès- Català / Català-Francès. Diccionaris Enciclopedia Catalana

Gramàtiques amb exercicis (Com a reforç dels continguts gramaticals treballats a classe)

AKYÜZ, A. , BAZELLE-SHAHMAEI, B., BONENFANT, J. &GLIEMANN, M.-F. (2005): Les 500 Exercices de Grammaire A1 - Livre + corrigés intégrés, Paris, Hachette.

BEACCO, J.-C., DI GIURA M. & SUSO LOPEZ J. (2014): Grammaire contrastive pour hispanophones - A1/A2, Paris, CLE International.

BOULARES, M. & FREROT, J-L., Grammaire progressive du français (avec livret de corrigés), Clé International, Paris.

DESCOTES-GENON, C., MORSEL, M.-H. & RICHOU,C. (2010): L'exercisier : l'expression française pour le niveau intermédiaire, Grenoble, PUG.

GLAUD, LUDIVINE ; LOISEAU, YVES ; MERLET, ELISE (2015) : GRAMMAIRE ESSENTIELLE DU FRANÇAIS NIVEAU A1/A2, Paris, Didier.

GREGOIRE M. (2010):  Grammaire progressive du français avec 440 exercices (avec livret de corriges) - Niveau débutant, Paris, CLE International.

MIQUEL Claire (2005): Grammaire en dialogues – Niveau débutant (Livre + CD audio), Paris, CLE International.

SIREJOLS, E. & TEMPESTA-RENAUD, D. (2002): Grammaire. 450 nouveaux exercices (avec livret des corrigés), Niveau intermédiaire, Paris, CLE International.

 

Recursos a la xarxa:

Activitats de comprensió oral i escrita.

https://apprendre.tv5monde.com/fr

http://www.bonjourdefrance.com

http://www.adodoc.net

Civilització 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/

Diccionaris 

http://www.larousse.fr/

http://www.le-dictionnaire.com/

 

 

Programari

-