Logo UAB
2022/2023

Expressió escrita llengua espanyola

Codi: 100019 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art FB 1 1
2500240 Musicologia FB 1 2
2500241 Arqueologia FB 2 1
2500246 Filosofia FB 1 1
2500256 Antropologia Social i Cultural FB 1 2
2500501 Història FB 1 2
2502758 Humanitats FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Fernandez Garcia
Correu electrònic:
laura.fernandez.garcia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Carme Mota Gorriz
Francisca Montiel Rayo
Ramón Valdes Gazquez
Maria Paz Ortuño Ortín
Mallorie Irene Labrousse
Lucía Cotarelo Esteban

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix un domini oral i escrit de l'espanyol equiparable al que s'obté en finalitzar el batxillerat. Es considera, per tant, imprescindible una correcta expressió oral i escrita de l'idioma.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és que els alumnes adquireixin els fonaments metodològics necessaris per a la producció de texts en llengua espanyola. Els alumnes hauran de ser rigurosos a l'hora d'esmentar i citar les fonts que fan servir en aquestes produccions i saber parafrasejar idees que hagin extret de les referències bibliogràfiques. També hauran de ser capaços de produir texts correctes, clars i coherents tenint en compte totes les etapes del procés d'escriptura (planificació, producció i revisió).

Competències

  Història de l'Art
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
  Musicologia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Arqueologia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Filosofia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Història
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
  Humanitats
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 2. Construir textos normatius correctes
 3. Construir textos normativament correctes
 4. Construir textos normativament correctes.
 5. Explicar les normes ortogràfiques
 6. Explicar les normes ortogràfiques.
 7. Expressar-se eficaçment aplicament els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 8. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 9. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 10. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 11. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text
 12. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
 13. Identificar les errades normatives, estilístiques o argumentatives d'un text
 14. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet
 15. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 16. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 17. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
 18. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.
 19. Resumir característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
 20. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius
 21. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.

Continguts

 

1. Fonaments metodològics per a la producció de texts escrits

2. L'ètica de l'escriptura: citació i correcció política

3. Producció de texts acadèmics, professionals i divulgatius

4. Coneixements i recursos bàsics per a l'elaboració de texts

5. Presentació oral de texts

Metodologia

La metodologia docent és principalment pràctica. Així, es combinaran les explicacions teòriques per part del/de la professor/a i la realització d'exercicis a l'aula, on es tindrà en compte la participació de l'estudiant/a, amb l'elaboració d'una sèrie d'activitats sobre els continguts concrets de l'assignatura (el/la professor/a decidirà el seu nombre i el percentatge concret) i un treball final (que podrà ser en grup a criteri del/de la professor/a), en què es posaran en pràctica totes les qüestions tractades durant el curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Controls 6 0,24 6, 13
Elaboració de texts segons unes pautes 12 0,48 3, 10, 11, 16
Tipus: Supervisades      
Elaboració de texts segons unes pautes. Treball final 10 0,4 3, 8, 10, 14, 16
Elaboració de texts segons unes pautes. Treball final 12 0,48 8, 10, 11, 16
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats supervisades 25 1 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 20
Preparació d'activitats supervisades 25 1 7, 10, 15, 16, 21
Redacció d'activitats supervisades 25 1 3, 6, 11, 17, 20

Avaluació

 • L'avaluació de l'assignatura s'efectuarà a partir de la realització d'una sèrie d'activitats en què es valoraran els aspectes següents:

- L'assimilació de continguts teòrics; 

- l'aplicació pràctica dels continguts; 

- l'adequació als requisits de l'activitat en qüestió; i 

- l'assistència i la participació a classe.      

 

 • Per a l'avaluació es faran: 

- Pràctiques d'escriptura i exàmens de tipus pràctic sobre els continguts (80%) (el/la professor/a decidirà el nombre i el percentatge concret), 
- i un treball final (20%).        
 
 • El/la professor/a de l'assignatura establirà uns requisits mínims a partir dels quals l'estudiant/a estarà en condicions de superar-la.     
 • Per superar l'assignatura, s'hauran de fer totes les activitats i lliurar-les en el termini fixat i a través del Campus Virtual (excepte si el/la professor/a indica una altra via de lliurament).
 • La nota mínima que es requerirà per considerar aprovada cadascuna de les activitats serà igual o superior a 5. 
 • La nota mínima que es requerirà per considerar una activitat a l'hora de fer la mitjana de les notes haurà de ser igual o superior a 3,5. 
 • L'assignatura es considerarà "No avaluable" quan l'estudiant/a no faci cap de les activitats. L'elaboració d'una activitat suposa, així, la voluntat de l'estudiant/a de ser avaluat/da a l'assignatura i, per tant, la presentació a l'avaluació.
 • Es podrà optar a la recuperació només en cas que l'alumne/a no hagi realitzat o hagi suspès activitats el percentatge de les quals no superi el 40% del total de l'avaluació. En cap cas no es podrà repetir el treball final en la recuperació.
 • La realització de faltes d'ortografia, lèxic i sintaxi tindrà una penalització sobre la nota final de les activitats de 0,25 per cadascuna de les faltes comeses.
 • Òbviament, els treballs hauran de ser originals i no es permet la còpia total o parcial de materials ja publicats en qualsevol suport. En els casos en què es pugui demostrar que l'estudiant/a ha comès un acte de plagi, la nota de la corresponent activitat serà 0.
 • Així mateix, l'estudiant/a que realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'una activitat avaluable obtindrà una qualificació de 0 en aquesta activitat, amb independència del procés disciplinari que es pugui derivar d'aquestes accions. Si hi ha diverses irregularitats en les activitats avaluables d'una mateixa assignatura, la qualificació final serà 0.
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves teòriques 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Pràctiques d'escriptura 20% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Pràctiques d'escriptura: Elaboració de texts argumentatius 20% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Pràctiques d'escriptura: Elaboració de texts expositius 20% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Treball final 20% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

 • AIJÓN OLIVA, M. Á., M. A. ENCINAS MANTEROLA, G. B. GARRIDO VÍLCHEZ y N. HERNÁNDEZ MUÑOZ, Yo eso no lo digo. Actividades y reflexiones sobre el español correcto, Club Universitario, Alicante, 2010.
 • ALEZA, Milagros (coord.), Normas y usos correctos del español actual, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
 • ÁLVAREZ, Alfredo Ignacio, Escribir en español, Ediciones Nobel, Oviedo, 2005.
 • ÁLVAREZ, Miriam, Tipos de escrito I: Narración y descripción, Arco/Libros, Madrid, 1993.
 • ÁLVAREZ, Miriam, Tipos de escrito II: Exposición y argumentación, Arco/Libros, Madrid, 1993.
 • AMADEO, Imma, y Jordi Solé, Curs pràctic de redacció, Educaula62, Barcelona, 2015 (3a. edición).
 • BASULTO, Hilda, Curso de redacción dinámica, Trillas, Ciudad de México, 1982 (7a. edición).
 • BONVÍN FAURA, Marcos A., Los errores lingüísticos. Pautas de corrección con ejercicios resueltos, Octaedro, Barcelona, 2011.
 • CALSAMIGLIA, Helena, y Amparo TUSÓN, Las cosas del decir, Ariel, Barcelona, 1999.
 • CASSANY, Daniel, Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir, Paidós, Barcelona, 1991.
 • CASSANY, Daniel, Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula, Paidós, Barcelona, 2006.
 • CASSANY, Daniel, Construir la escritura, Paidós, Barcelona, 2011 (7a. edición).
 • CASSANY, Daniel, La cocina de la escritura, Anagrama, Barcelona, 2016 (24a. edición).
 • GÓMEZ TORREGO, Leonardo, Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa del español, Arco/Libros, Madrid, 2006, 2 vols.
 • INSTITUTO CERVANTES, Saber escribir, Aguilar, Madrid, 2011.
 • MARTÍN VIVALDI, Gonzalo, y Arsenio SÁNCHEZ PÉREZ, Curso de redacción. Teoría y práctica de la composición y del estilo, Paraninfo, Madrid, 2018 (34a. edición).
 • MONTOLÍO, Estrella (coord.), Manual de escritura académica y profesional, Ariel, Barcelona, 2014, 2 vols.
 • RAMONEDA, Luis, Manual de redacción, Rialp, Madrid, 2011.
 • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario panhispánico de dudas, Santillana, Madrid, 2005 [<www.rae.es>].
 • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Espasa, Madrid, 2014 [<www.rae.es>].
 • REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ACADEMIAS DE LA LENGUA, Ortografía de la lengua española, Espasa, Madrid, 2010.
 • REGUEIRO, M. Luisa, y Daniel SÁEZ,  El español académico, Arco/Libros, Madrid, 2015 (2a. edición).
 • REYES, Graciela, Cómo escribir bien español, Arco/Libros, Madrid, 1998.
 • SÁNCHEZ LOBATO, Jesús (coord.), Saber escribir, Aguilar, Madrid, 2006.
 • SERAFINI, María Teresa, Cómo redactar un tema: Didáctica de la escritura, Paidós, Barcelona, 1989.

Programari

No.