Logo UAB
2021/2022

Grups Vulnerables en l'Edat Adulta i la Vellesa

Codi: 44461 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4317584 Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut OB 0 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Nina Granel Gimenez
Correu electrònic:
Nina.Granel@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Ramón Carreras Collado
Ramón Miralles Basseda
Antonio San José Laporte
Lydia Giménez Llort
Andrea Moreu Valls
Carolina Watson Badia
Olga Mestres Soler
David Giménez Díez
Juan Leyva
Ricard Comet Monte
Olga Herminia Torres Bonafonte
Rebeca Gomez Ibañez
Neus Garcia Monforte

Equip docent extern a la UAB

Nathalia Rodríguez Zunino

Prerequisits

No hi ha requisits previs

Objectius

En aquest mòdul els/les estudiants adquiriran les competències per a la detecció i maneig de les situacions de vulnerabilitat en persones adultes joves i gransdes de la perspectiva infermera.

Competències

 • Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat
 • Desenvolupar un raonament crític i un compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte dels drets fonamentals, de la igualtat de dones i homes i de la no-discriminació
 • Incorporar la bioètica en el diagnòstic i la intervenció de les situacions que posen en risc de vulnerabilitat la població.
 • Integrar la pràctica informada per l’evidència en matèria de vulnerabilitat i cures.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els prejudicis i discriminacions que a curt i llarg termini pateixen les poblacions vulnerables.
 2. Demostra capacitat per adquirir coneixements científics de manera autònoma.
 3. Demostrar capacitat per adquirir coneixements científics de manera autònoma.
 4. Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat
 5. Desenvolupar un raonament crític i un compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte dels drets fonamentals, de la igualtat de dones i homes i de la no-discriminació
 6. Dissenyar una proposta innovadora de recerca rellevant amb la temàtica del màster.
 7. L'estudiant demostra capacitat per tractar persones adultes en situació de vulnerabilitat en funció de les necessitats de cada individu.

Continguts

Atenció centrada en la persona i la família  

Value-Based HealthCare 

Alteracions funcionals i diversitat funcional  

Persona trasplantada i qualitat de vida   

Cures infermeres en la vellesa 

Prefragilidad i fragilitat  

Valoració Geriàtrica Integral (VGI)  

Síndromes geriàtriques  

Models avançats de cures a la cronicitat i dependència  

Final de vida  

Soledat no desitjada  

Ededisme, mites i tabús de la vellesa  

Deteriorament cognitiu en la gent gran  

Patologies neurodegeneratives 

Demència i dolor   

Cures infermeres centrats en la diversitat  

Grups minoritaris en edat adulta i vellesa  

La comunitat gitana  

Immigració  

Pobresa  

Persones sense llar  

Diversitat sexual i de gènere  

Malalties de transmissió sexual (MTS)  

Cures infermeres en situació de violència 

Violència de gènere  

Violència obstètrica  

Treball sexual  

La salut mental i la malaltia mental  

Els / les infermers / es com a grup vulnerable  

La intel·ligència emocional en els / les infermers / es  

Concepte de trastorn mental greu/sever 

Cures d'infermeria en salut mental en persones amb trastorns mentals  

Noves estratègies professionals a la xarxa de salut mental  

Concepte de discapacitat intel·lectual  

Cures d'infermeria en salut mental en persones amb discapacitat intel·lectual

Metodologia

Aquest mòdul s'imparteix de forma semi-presencial. 

S'inicia amb 15 hores de classes magistrals virtuals impartides pel departament d'infermeria i medicina durant el primer semestre del curs 21-22. 

Durant el segon semestre del curs 21-22 s'impartirà un total de 29 hores de docència presencial en format de classe magistral i seminaris impartit pel departament d'infermeria, el departament de cirurgia, el departament d'obstetrícia i ginecologia i el departament de psiquiatria i de medicina Legal. Els seminaris seran de resolució de problemes/casos/exercicis i amb pacients experts.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals presencials 21 0,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Classes magistrals virtuals 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Seminaris presencials amb pacients experts 4 0,16 4, 5, 7
Seminaris presencials de resolució de problemes/casos/exercicis 4 0,16 1, 4, 5, 7
Tipus: Supervisades      
Elaboració d'informes 20 0,8 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 101 4,04 2, 3, 4

Avaluació

El sistema d’avaluació s’organitza en 4 apartats cada un dels quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final: 

Fòrums de discussió virtual(10%) S’avaluarà la participació i la qualitat de les aportacions als fòrums de discussió virtual. 

Provaobjectiva escrita de resposta múltiple virtual (35%) Part del contingut del mòdul s’avaluarà mitjançant un examen de coneixement de resposta múltiple virtual que es farà a través delMoodle del màster. 

En el cas de no superar l’examen amb una nota mínima de 5, l’alumnat podrà presentar-se a una prova de recuperació sempre que hagi lliurat tots els treballs i tingui un mínim de 5 en els apartats d’assistència i participació activa a classe i fòrums de discussió virtual. 

Assistència i participació activa a classe (10%) S’avaluarà l’assistència i participació a les classes presencials. L’assistència a les sessions presencials són obligatòries, l’alumnat ha d’assistir a un mínim del 80%. En cas contrari l’avaluació del mòdul correspondràa un NP. 

Entrega d'informes/treballs (40%) S’hauran de lliurar entre 2 i 4 treballs escrits, la mitjana ponderada dels treballs suposarà un 40% de la nota final. El no lliurament d’un treball suposa un qualificació de 0 en aquelltreball. No s’admetrà treballs fora de termini. 

La qualificació final correspon a la suma dels apartats anteriors.Es demana un mínim de 5 en la mitjana ponderada de les 4 activitats avaluatives per superar el mòdul. 
En cas de que el mòdul estigui suspès, l’estudiant tindrà que matricular-se de nou al mòdul a la propera edició del màster. En aquest cas, no es guardarà cap nota de les proves avaluatives.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en classes presencial i/o virtual 10 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 7
Entrega d'informes/treballs 40 20 0,8 2, 3, 4, 5, 6
Foros de discussió virtual 15 2 0,08 4, 5
Prueba objetiva escrita de respuesta múltiple virtual 35 2 0,08 2, 3

Bibliografia

Clegg A, Young Y, Lliff S, Olde-Rikkert M, Rockwood K. Frailty in elderlypeople. Lancet. 2013 Mar 2; 381(9868):752-62.  

Porter ME. What is value in healthcare? Vol. 363, New EnglandJournal of Medicine. Massachussetts Medical Society; 2010. p. 2477–81. 

Randazzo G, Brown Z. TransitioningFromVolume to Value: A StrategicApproach to DesignandImplementation. NursAdm Q [Internet]. 2016 [cited 2018 Aug 22];40(2):130–6. 

RebracaShives L. Enfermeríapsiquiátrica y de salud mental: conceptosbásicos. 6a ed. Madrid: McGraw-Hill/Intermericana de España; cop. 2007.   

Rigol Cuadra A, Ugalde Apalategui M. Enfermería de salud mental y psiquiátrica. 2a ed. Barcelona: Masson; 2010.   

Ruiz J, Dent E, Morley J, Merchant R,  Beilby J,  Beard J, Tripathy C, Sorin M, Andrieu S, Aprahamian I, Arai H, Aubertin-Leheudre M, Bauer, J, Cesari M, Chen LK, Cruz-Jentoft A, Barreto P, Dong B, Ferrucci L, Vellas B. 2020. Screening for andManagingthePersonwithFrailty in PrimaryCare: ICFSR ConsensusGuidelines. TheJournal of Nutrition Health andAging. 24. 920-927.  

Vallejo Ruiloba J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. 8a ed. Barcelona : Elsevier; 2015.   

Vieta i Pascual E, Ayuso Mateos JL, Arango López C. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornosmentales : DSM-5. 5a ed. Madrid, [etc.] : Médica Panamericana; 2014.

Programari

No hi ha requisits