Logo UAB
2021/2022

Normes Internacionals d'Auditoria (NIA-ES)

Codi: 44443 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4317517 Auditoria de Comptes i Comptabilitat OB 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Antonio Puig Rimbau
Correu electrònic:
Antonio.Puig@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Xavier Sentís Ros

Equip docent extern a la UAB

Antoni Puig Rimbau
Felix Pedrosa
Jordi Perez
José Serrano
Salvador Grabulos

Prerequisits

No es necessita cap requisits per cursar aquesta assignatura.

Objectius

-        Conèixer i saber interpretar les normes d'informació financera en general i, en concret les relatives a auditoria.

-        Conèixer la normativa espanyola i europea en relació a l'auditoria de comptes.

-        Analitzar les Normes Internacionals d'Auditoria (NIA-ÉS) i com s'han adaptat a Espanya.

Competències

 • Aplicar les normes tècniques d’auditoria als processos d’auditoria dels comptes anuals individuals i consolidats, així com a altres processos i operacions que han de sotmetre’s a l’auditoria de manera obligatòria.
 • Gestionar informació diferenciant la que és rellevant per a la presa de decisions.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Gestionar informació diferenciant la que és rellevant per a la presa de decisions.
 2. Identificar les diferents responsabilitats en les quals pot incórrer un auditor de comptes.
 3. Identificar les normes d'auditoria vigents tant a escala nacional com internacional.
 4. Identificar les normes específiques d'accés a la professió d'auditor.
 5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 6. Reconèixer els aspectes clau vinculats al control de qualitat i la planificació del treball de l'auditor.

Continguts

TEMA 1.- Marc Jurídic de l'Auditoria de Comptes

 Objectiu:   Analitzar la Llei d'Auditoria de Comptes, en llaures a definir:

1.- L'Auditoria de Comptes. Que persegueix

2.- L'Auditor de Comptes. Qui ho fa

3.- Les CCAA. Que revisa

TEMA 2.- Normes Internacionals d'Auditoria: Principis generals i responsabilitats

Objectiu:

 • NIA 200: Objectius globals de l'auditor independent i realització de l'auditoria de conformitat amb les NIAS
 • NIA 210: Acord dels termes de l'encàrrec
 • NIA 220: Control de qualitat de l'auditoria d'estats financers (norma adaptada de control de qualitat intern)
 • NIA 230: Documentació d'auditoria
 • NIA 240: Responsabilitats de l'auditor en auditoria d'estats financers pel que fa al frau
 • NIA 260: Comunicació amb els responsables del govern de l'entitat
 • NIA 265: Comunicació de les deficiències en el Control Intern als responsables de govern de l'entitat

TEMA 3.- Normes Internacionals d'Auditoria: Planificació, avaluació del risc, resposta als riscos avaluats, organitzacions de serveis i avaluació d'incorreccions

Objectiu:

 • NIA 300: Planificació de l'auditoria d'estats financers
 • NIA 315: Identificació i valoració dels riscos d'incorrecció material mitjançant el coneixement de l'entitat i el seu entorn.
 • NIA 330: Respostes de l'auditor als riscos valorats

 

 

TEMA 4.- Normes Internacionals d'Auditoria: Planificació, avaluació del risc, resposta als riscos avaluats, organitzacions de serveis i avaluació d'incorreccions i evidència d'auditoria

Objectiu:

 • NIA 250: Consideració de les disposicions legals i reglamentàries en l'auditoria d'estats financers.
 • NIA 402: Consideracions d'auditoria relatives a una entitat que utilitza una organització de serveis
 • NIA 500: Evidència d'auditoria
 • NIA 501: Evidència d'auditoria- consideracions especifiques per determinades àrees.
 • NIA 505: Confirmacions externes
 • NIA 510: Saldos d'obertura
 • NIA 520: Procediments analítics.
 • NIA 580: Manifestacions escrites

 

TEMA 5.- Normes Internacionals d'Auditoria: Planificació, avaluació del risc, resposta als riscos avaluats, organitzacions de serveis i avaluació d'incorreccions i evidència d'auditoria

Objectiu:

 • NIA 320: Importància relativa o materialitat a la planificació i execució de l'auditoria.
 • NIA 540: Auditoria d'estimacions comptables, incloses les del valor raonable i de la informació relacionada a rellevar.
 • NIA 550: Parts vinculades
 • NIA 560: Fets posteriors al tancament
 • NIA 570: Empresa en funcionament

 

TEMA 6.- Normes Internacionals d'Auditoria: Evidència d'auditoria

Objectiu:

 • NIA 530: Mostreig d'auditoria
 • NIA 610: Utilització del treball d'auditors interns
 • NIA 620: Utilització del treball d'un expert de l'auditor

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació de tres tipus d'activitats:

- Activitat dirigida: classes teòriques.

- Activitat supervisada: consistent en la realització de tutories i la realització d'exercicis amb seguiment pautat

- Activitat autònoma que es divideix en dues parts: part d'estudi personal de l'alumne (lectures, cerca d'informació, etc.). També s'inclou la realització d'exercicis addicionals i casos.

"La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries"

 Les tutories podran ser presencials o on line

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases teòriques 45 1,8 2, 3, 4, 6
Tipus: Supervisades      
Tutories casos pràctics 8 0,32 1, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi de normatives 140 5,6 2, 3, 4, 5
Realització de casos i treballs 30 1,2 1, 2, 4, 6

Avaluació

El sistema d'avaluació es divideix en 3 modalitats:

 - Presentació de casos pràctics: 40%

  Realització de diversos exercicis durant l'assignatura i  un exercici global que es lliurarà l'última setmana abans de la prova final.

 - Participació i assistència en classe: 10%     (assistència mínima 75%)

  - Prova final: 50%

  La prova final es realitzarà a la fi de gener una vegada finalitzades les classes regulars.

 

Nota mínima en l'examen: 4 punts (sobre 10 punts)

  

Procés de Recuperació

 "Per participar en el procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han d'haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9. La prova de recuperació s'efectuarà entre 15 i 20 dies després de la prova final.. L'estudiant que es present i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

"L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries." 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 10% 0 0 3
Presentacion de ejercicios 40 0 0 1, 2, 4, 6
Pruebas 50% 2 0,08 2, 3, 4, 5

Bibliografia

NORMES INTERNACIONALS D'AUDITORIA

Programari

- Excel

- SABI DATA BASE