Logo UAB
2021/2022

Gestió de la Diversitat Religiosa

Codi: 44041 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313228 Política Social, Treball i Benestar OT 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María Esther Fernández Mostaza
Correu electrònic:
MariaEsther.Fernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

María Esther Fernández Mostaza
Gloria Garcia-Romeral Moreno

Prerequisits

No hi ha requisits previs per cursar l'assignatura.

Objectius

La creixent visibilitat de les religions en l'esfera pública, unida al context actual de transformació de les pertinences i identitats religioses en la societat contemporània, atorga una importància crucial a l'estudi de les religions. Tot i les prediccions que auguraven que la religió s'esvairia davant els processos de secularització, la religió continua sent un element clau per entendre el món contemporani tant a nivell global --amb les relacions entre moviments migratoris, política internacional i actors religiosos globals-- com a nivell local --amb la diversificació dels escenaris urbans, l'emergència de nous reptes per a l'acomodació de la diversitat i l'augment de la diversitat per raons religioses.

L'objectiu d'aquest curs és oferir una visió crítica de la relació entre religió i política al món contemporani i, buscant aquest objectiu, abasta una sèrie de temes que són fonamentals per entendre com la religió ha modelat i ha estat modelada per les diverses transformacions polítiques, socials i culturals de caràcter mundial. De forma paral·lela, l'assignatura aborda qüestions clau com la relació (complexa) entre gènere i religió, les relacions entre cos, espiritualitat i política, així com la relació de la religió amb moviments polítics i socials

Finalment, cal destacar que el curs s'imparteix des d'una perspectiva interdisciplinària amb uns  fonaments científics que cal trobar-los en els camps de la sociologia, principalment, a més d'en la ciència política, l'antropologia, els estudis religiosos i les relacions internacionals. Així mateix, el curs ofereix tant un espai de reflexió teòric i crítica, com un laboratori etnogràfic basat en la dimensió més aplicada.

Competències

 • Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi de la relació entre mercat laboral, cures i desigualtats socials.
 • Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques socials i els processos que incideixen en la redistribució de recursos i en la millora del benestar de la ciutadania, en diferents àmbits i des d'una perspectiva europea.
 • Distingir les principals transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de les societats complexes per a analitzar els reptes fonamentals que plantegen per a la igualtat i el benestar.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els reptes que planteja la diversificació del mapa religiós en el disseny de polítiques públiques i en els models de convivència.
 2. Identificar el gènere com una de les principals relacions socials que configuren la gestió de la diversitat.
 3. Identificar els dilemes, els reptes i les principals característiques de les polítiques públiques a l'hora de prendre decisions d'intervenció social en matèria de gestió de la diversitat religiosa a Europa.
 4. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts

El curs s'estructura al voltant de tres eixos, cadascun dels quals desenvolupa un conjunt de temes específics que es detallen a continuació.

1. Repensar la religió

a. Què és la religió? Debats teòrics i clarificació conceptual

b. La invenció de la religió

2. Transformaciones de el paisatge religiós en l'actualitat

a. Secularització, pluralisme, fonamentalisme i globalització

b. Creure en la diàspora: migració, gènere i socialització

c. Noves formes d'espiritualitat: el cos i el sentit en disputa

3. ¿Gestionar la religió? Dilemes i oportunitats

a. Marcs de reconeixement de la diversitat religiosa, els models de relació Església - Estat.

b. Gestió local de la diversitat. Reptes i experiències de la governança urbana.

c. Acomodació a les institucions públiques: diversitat religiosa a presons, hospitals i centres educatius.

El programa de l'assignatura es complementa amb un Laboratori de reflexió aplicat que complementarà l'exposició de el programa. Algun dels casos pràctics que s'abordaran són els següents:

 • Mort gestacional i diversitat religiosa: models d'abordatge;
 • Literatura, islam i gènere: la ficció com a arma política, i
 • La gestió local de la diversitat: el cas de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona.

Per l'abordatge i aprofundiment en els casos pràctics es comptarà amb professorat convidat i també es duran a terme visites fora de l'aula i treball de camp.

Metodologia

Durant les sessions teòriques es combinaran les classes de caràcter magistral amb, ja sigui el debat sobre una lectura o article de la bibliografia referenciada, i / o la presència d'un convidat / a expert en el tema tractat que impartirà una conferència amb la seva posterior debat .

L'assistència a classe és obligatòria exigint un mínim de 80% de presencialitat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 35 1,4 1, 2, 3
Treball en equip 35 1,4 1, 2, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Laboratori d'etnografia 20 0,8 2, 3, 4

Avaluació

L'assignatura s'avalua a partir de tres tipus d'exercicis:

1. Una prova final no memorística en la qual l'estudiantat haurà de demostrar que ha entès i assimilat els principals continguts del programa. Aquesta prova tindrà un pes del 40% de la nota i no és necessàriament presencial.

2. Un treball empíric (preferentment en grup de tres persones) que, amb una aproximació etnogràfica, desenvoluparà algun dels temes tractats en el Laboratori, acompanyant-se de tutories en grup amb una de les responsables de l'assignatura. El pes d'aquest treball és del 50% de la nota final.

3. Finalment, si bé no és obligatori per aprovar l'assignatura, hi haurà un exercici de defensa oral i pública durant 8 minuts del contingut del treball empíric. Aquesta avaluació estarà parcialment supervisada i avaluada per experts/tes en el tema tractat. Aquesta prova tindrà un pes de 10%.

Es contempla la possibilitat de recuperar la prova final si la nota obtinguda és igual o superior a 4.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral i pública 10% 10 0,4 1, 2, 3, 4
Laboratori etnogràfic 50% 20 0,8 2, 3, 4
Prova escrita 40 % 30 1,2 1, 2, 3

Bibliografia

Bibliografia de referència

Abu‐Lughod, Lila. (2002). Do Muslim women really need saving? Anthropological reflections on cultural relativism and its others. American anthropologist104(3): 783-790.

Aune, Kristen et al. (2017). Introduction: Is secularism bad for women? La laïcité nuit-elle aux femmes? Social Compass64(4): 449-480.

Alal Asad; Brown, Wendy; Butler, Judith & Mahmood, Saba.(2013). Is critique secular?: blasphemy, injury, and free speech. Oxford University Press.

Astor, Avi. (2012). Memory, community, and opposition to mosques: the case of Badalona. Theory and society41(4): 325-349.

Becci, Irene; Burchardt, Marian & Giorda, Maria-Chiara. (2017). Religious super-diversity and spatial strategies in two European cities. Current Sociology65(1): 73-91.

Berger, Peter L. (1999). “The desecularization of the world: A global overview”. Berger, Peter L. The desecularization of the world. Washington: Eerdmans: 1-18.

Berger, Peter L. (1967). El dosel sagrado. Para una teoría sociologica de la religión. Barcelona: Kairós, 1999: 241-246.

Casanova, José. (2007). “La inmigración y el nuevo pluralismo religioso: una comparación Unión Europea/Estados Unidos”. Revista CIDOB d'afers internacionals, 77.

Chamorro Tarrés, Sol, & Rosón Lorente, Javier. ¿Musulmanes o inmigrantes? La institucionalización del islam en España (1860-1992). Revista CIDOB d'Afers Internacionals 115 (2017): 165-185.

De Galembert, Claire. (2005). The city's ‘nod of approval’for the Mantes-la-Jolie mosque project: Mistaken traces of recognition. Journal of Ethnic and MigrationStudies31(6): 1141-1159.

Estruch, Joan. (1993). L’Opus Dei i les seves paradoxes. Barcelona: Edicions 62.

Fenn, Richard. (2007). The Classics in the Sociology of Religion: An Ambiguous Legacy. A.Turner, Brian S. (ed). The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion: 33-52.

Fernández-Mostaza, M. Esther & Muñoz Henriquez, Wilson. (2018). A Cristo moreno in Barcelona: The Staging of Identity-Based Unity and Difference in the Procession of the Lord of Miracles. Religions9(4), 121.

Griera, Mar; Martínez-Ariño, Julia; Clot-Garrell, Anna, & Garcia-Romeral, Gloria. (2015). Religión e instituciones públicas en España. Hospitales y prisiones en perspectiva comparada. Revista internacional de sociología73(3).

Griera, Mar. (2017). Yoga in penitentiary settings: Transcendence, spirituality, and self-improvement. Human Studies40(1): 77-100.

Hervieu-Léger, Danielle. (2005). La religión, hilo de memoria. Barcelona: Herder.

Laurence J. (2006). Managing transnational Islam: Muslims and the state in Western Europe. En C. Parsons & T. Smeeding (Ed.), Immigration and the Transformation of Europe. Cambridge: Cambridge University Press: 253-275.

Levitt, Peggy. (2003). “You know, Abraham was really the first immigrant”: Religion and transnational migration. International Migration Review37(3): 847-873.

Luckmann, Thomas (2008). “Reflexiones sobre religión y moralidad” a Bericat, E (coord.) El fenómeno religioso: presencia de la religión y de la religiosidad en las sociedades avanzadas. Andalucía: Junta de Andalucía.

Mahmood, S. (2011). Politics of piety: The Islamic revivaland the feminist subject. Princeton University Press.

Martínez-Ariño, Julia. (2017). Conceptualising the roleofcities inthe governance of religious diversity in Europe. Current Sociology: 1-18.

Obadia, Lionel. (2011). Is Buddhism like a hamburger? Buddhism and the market economy in a globalized world. A Lionel Obadia, Donald C. Wood (eds). The Economics of Religion: Anthropological Approaches: 99-120. United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited.

Robbins, Joel. (2004). The globalization of Pentecostal and charismatic Christianity. Annu. Rev. Anthropol.33: 117-143.

Klemkaite, Lina. (2017). De los imames a los nuevos predicadores: liderazgos en la interpretación del islam en Europa. Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 115: 141-164.

Sointu, Eeva & Woodhead, Linda. (2008). Spirituality, Gender, and Expressive Selfhood. Journal for the Scientific Study of Religion, 47: 259–276.

Soper, Christopher & Fetzer, Joel (2007). “Religious Institutions, Church-State History and Muslim Mobilization in Britain, France, and Germany”. Journal of Ethnic and Migration Studies 33 (6): 933-944.

Tatari, Eren. (2009). “Theories of the State Accommodation of Islamic Religious Practices in Western Europe”. Journal of Ethnic and Migration Studies, 35 (2): 271-288.

Vásqez, Manuel A., & Marquardt, Marie F. (2000). Globalizing the rainbow madonna: Old time religion in the present age. Theory, Culture & Society17(4): 119-143.

Voas, David, & Fleischmann, Fenella. (2012). Islam moves west: Religious change in the first and second generations. Annual Review of Sociology, 38: 525-545.

 

Es facilitarà bibliografia específica ad hoc pera desenvolupar el treball de curs, un cop s’hagi participat en els Laboratoris i triat el tema.

Programari

No hi ha programari específic.