Logo UAB
2021/2022

Pràctiques Externes II

Codi: 43425 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4314949 Psicologia General Sanitària OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Barajas Velez
Correu electrònic:
Ana.Barajas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

catala i espanyol

Prerequisits

Cal haver superat el mòdul de Pràctiques Externes I per poder cursar el mòdul de Pràctiques Externes II.

Objectius

Participar i responsabilitzar-se, sota supervisió del tutor/a, d'activitats assistencials que haurà de dur a terme en la seva pràctica professional com a Psicòleg General Sanitari.

Aplicar, en el context de la pràctica professional, els coneixement teòrics dels que disposa.

Aplicar els coneixements metodològics a projectes de recerca del centre de pràctiques, en els que pugui participar.

Aprofondir en el coneixement dels límits de  la seva futura competència professional i saber identificar, en quines situacions ha de demanar assessorament o supervisió al professional especialista en psicologia clínica.

Iniciar el projecte de Treball Final de Master, quan estigui relacionat amb algun aspecte de la vessant aplicada o de recerca del centre.

Competències

 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació a la pràctica professional, ajustant el propi exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • Desenvolupar el treball propi des de la perspectiva de la qualitat i la millora continuada, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable.
 • Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de gestió de les emocions adequades per interaccionar de manera efectiva amb els pacients, els familiars i els cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per treballar en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a la dinàmica de treballar en equips disciplinaris, interdisciplinaris i multidisciplinaris.
 2. Aplicar el codi deontològic en diferents contextos d'actuació professional.
 3. Aplicar els sistemes i les normes de gestió de qualitat de l'activitat sanitària pròpies del context de treball.
 4. Aplicar estratègies de millora dels processos comunicatius.
 5. Aplicar procediments deliberatius, dialògics i participatius per resoldre problemes ètics en el context d'actuació laboral del professional sanitari.
 6. Aplicar procediments, tècniques i instruments per avaluar el comportament, els processos cognitius i els factors psicosocials utilitzant criteris de puntuació i interpretació adequats en el context de treball.
 7. Aplicar programes d'intervenció psicològica adequats a un problema de salut en el context de treball.
 8. Avaluar la qualitat i donar compte de l'acompliment professional propi.
 9. Comprendre la terminologia bàsica dels diferents professionals de la salut.
 10. Conèixer les característiques de l'entitat on es desenvolupa l'activitat professional.
 11. Definir els objectius de la intervenció psicològica en cada cas particular en el context de treball.
 12. Explicitar les conseqüències de la reflexió crítica de l'acompliment professional propi i proposar millores de la qualitat.
 13. Gestionar les reaccions emocionals pròpies i dels usuaris durant les fases de l'actuació professional en el context d'actuació laboral del professional sanitari.
 14. Identificar actuacions professionals èticament inapropiades.
 15. Identificar aquells casos que requereixen derivació a l'especialista o actuació interdisciplinària i justificar els motius de la derivació en el context de treball.
 16. Identificar els principals obstacles de la comunicació efectiva entre professionals.
 17. Identificar i fer servir les qualitats i les habilitats personals (capacitat d'escoltar, empatia, tolerància, gestió de les emocions, respecte a la idiosincràsia de l'usuari, etc.) i psicosocials que determinen una comunicació eficaç entre professionals i destinataris.
 18. Identificar i utilitzar adequadament la documentació clínica rellevant per a l'exercici del professional sanitari.
 19. Proposar programes d'intervenció psicològica eficaços que prevegin factors individuals, socials i culturals associats a un problema de salut en el context de treball.
 20. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 21. Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 22. Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 23. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 24. Reconèixer la importància de l’actualització permanent en l'exercici de l'activitat professional, i identificar els recursos per dur-la a terme.
 25. Redactar informes en diferents estils i models en funció de l'objectiu i del destinatari en el context de treball.
 26. Seleccionar i valorar de manera argumentada els procediments, les tècniques i els instruments més adequats per avaluar el comportament, els processos cognitius i els factors psicosocials implicats en cada cas en el context de treball.
 27. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 28. Transmetre oralment als usuaris i als professionals sanitaris el contingut d'un informe psicològic, exposant de manera clara i inambigua les conclusions i les raons últimes que les sustenten.
 29. Utilitzar els canals o els procediments de derivació quan sigui necessari en el context de treball.
 30. Utilitzar els dispositius legals i/o professionals per comunicar les vulneracions ètiques identificades.
 31. Utilitzar l'assessorament i la supervisió de la pràctica professional quan sigui necessari.
 32. Utilitzar recursos per a una comunicació efectiva entre professionals de l'àmbit de la salut i en un context multidisciplinari.
 33. Valorar críticament el procés i els resultats de l'avaluació en el context de treball.
 34. Valorar críticament un programa d'intervenció psicològica fet per altres professionals, avaluant-ne l’impacte i proposant pautes de millora en el context de treball.
 35. Valorar els canvis durant la intervenció psicològica i proposar les modificacions necessàries en el context de treball.

Continguts

El mòdul de Pràctiques Externes II no té, pròpiament, temari sinó objectius que han estat descrits en l’apartat OBJECTIUS d'aquesta Guia Docent  i que s’han d’aconseguir, durant les pràctiques externes, d’acord amb els Resultats d’Aprenentatge.

 

 

Metodologia

Activitat autònoma: Lectures i estudi, preparació presentacions i elaboració Memòria o altra tasca  que sol·liciti el tutor del centre i/o el tutor acadèmic.

Activitat dirigida: Seminaris de casos o altre/s activitat/a que programi el centre com a complement de la pràctica clínica assistencial.

Activitat Supervisada: Pràctica clínica asistencial.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Dirigida 44 1,76
Tipus: Supervisades      
Supervisada 220 8,8
Tipus: Autònomes      
Autònoma 36 1,44

Avaluació

A l'avaluació de l'estudiant intervenen els diferents tutors del centre extern en el que l'estudiant realitza les seves pràctiques i el professor responsable del mòdul de pràctiques a nivell acadèmic.

Els tutors del centre extern avaluen a l'estudiant en base a una rúbrica d'avaluació que contempla: assistència i compliment de l'horari de pràctiques establert, actitud i disposició, i nivell d'aprenentatge assolit.

Els tutors que hagin supervisat  l'estudiant en alguna de les diferents rotacions previstes a la seva plaça de pràctiques, han de fer arribar la seva avaluació al coordinador de tutors del seu centre. El/la coordinador/a de tutors del centre és el/la responsable de calcular la nota final de l’estudiant en funció de les avaluacions rebudes i de fer arribar aquesta nota al/la professor/a responsable del mòdul de pràctiques. 

L'activitat desenvolupada per l'estudiant en el centre de pràctiques al que ha estat assignat té un pes del 90% de la nota.

El 10% restant depèn de la Memòria que els estudiants hauran de lliurar al professor/a responsable del mòdul mitjançant l'aula moodle de l'assignatura.

Per poder considerar que l'alumnat ha superat les pràctiques externes cal que:

a) Acompleixi les sessions i els horaris de pràctiques establerts.

b) Mostri, en tot moment, una actitud respectuosa cap als pacients, les seves famílies i l'entitat col·laboradora.

c) Lliuri la memòria dintre dels període establert.

d) Assoleixi els resultats d'aprenentatge establerts al mòdul.

En cas d'incompliment d'algun d'aquests requisits la nota global que constarà a l'acta serà com a màxim de 4 punts. El/la professor/a responsable del mòdul de pràctiques és el/la encarregat/da de tancar l’acta. 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat al centre assignat 90% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35
Memòria. 10% 0 0 6, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 22, 23, 26, 33, 34

Bibliografia

El/a tutor/a  del centre de pràctiques, si s'escau, informarà de la bibliografia necessaria o recomenable per a complementar l'aprenentatge de les pràctiques.

Programari

El mòdul de Pràctiques Externes II no disposa de programari.