Logo UAB
2021/2022

Avaluació i Intervenció en Salut Mental en la Infància i l'Adolescència

Codi: 43419 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4314949 Psicologia General Sanitària OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lourdes Ezpeleta Ascaso
Correu electrònic:
Lourdes.Ezpeleta@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Joaquim Puntí Vidal
Maria Esther Trepat de Ancos

Prerequisits

No n'hi ha

Objectius

L’objectiu d’aquest mòdul és examinar en profunditat els factors biológics i psicosocials associats als problemes de salut mental en la infància i l’adolescència, així com els procediments per a avaluar-los i intervenir sobre ells a nivell individual, familiar i/o comunitari, o bé, si es el cas, procedir a la derivació a l’ especialista corresponent.

El mòdul s’orienta a tractar els problemes i trastorns més prevalents a la infància i adolescència, així com aquells que, encara que apareguin amb menys freqüència, el psicòleg general sanitari en exercici deu saber identificar per poder derivar a l’especialista.

Per a cada unitat d’estudi s’ analitzarà de forma integrada:

 • la guia de pràctica clínica
 • les particularitats evolutives i de sexe
 • les qüestions ètiques que es plantegen en aquest àmbit
 • els factors de risc i protecció
 • l’ avaluació, diagnòstic i diagnòstic diferencial
 • els tractaments basats en proves
 • la coordinació multidisciplinar que implica el problema
 • els criteris de derivació a l’ especialista
 • el seguiment i l’avaluació de l’ eficàcia de la intervenció realitzada

Competències

 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació a la pràctica professional, ajustant el propi exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de manera crítica la informació per resoldre problemes aplicant el mètode científic.
 • Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar l'eficàcia de la intervenció psicològica en infants i adolescents.
 2. Conèixer els protocols d'actuació davant de determinats factors de risc en la infantesa i l'adolescència.
 3. Conèixer les característiques clíniques dels trastorns en les diverses edats i les diferències per sexe per conduir la pràctica clínica amb una perspectiva evolutiva i de gènere.
 4. Conèixer les tècniques, els procediments i els protocols basats en l'evidència per avaluar els problemes i els trastorns mentals d’infants i adolescents.
 5. Conèixer les tècniques, els procediments i els protocols basats en l'evidència per intervenir en els problemes i els trastorns mentals d’infants i adolescents.
 6. Discriminar quins mètodes i dissenys de recerca són més apropiats per donar resposta a un problema concret en l'àmbit de la salut mental infantojuvenil.
 7. Dissenyar programes de tractament individual en infants i adolescents i preveure la prevenció de recaigudes.
 8. Formular adequadament preguntes, objectius i hipòtesis de recerca per resoldre problemes en l'àmbit de la salut mental infantojuvenil.
 9. Formular pautes per a pares i mares per afavorir el desenvolupament de l’infant i de l'adolescent.
 10. Identificar actuacions professionals èticament inapropiades en l'àmbit de la salut mental infantojuvenil
 11. Identificar aquells casos que, en l'àmbit de la salut mental infantojuvenil, requereixen derivació a l'especialista o al dispositiu assistencial adequat, o que requereixen actuació interdisciplinària, i descriure els procediments d'actuació que cal aplicar.
 12. Identificar els avenços en el coneixement dels trastorns mentals en infants i adolescents (definició i classificació, tendències epidemiològiques, processos causals, comorbiditat).
 13. Identificar els factors de risc i protecció en relació amb els problemes de salut mental infantojuvenil segons l'edat i el sexe.
 14. Identificar els mecanismes d'actuació i l'impacte dels factors de risc i de protecció dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència.
 15. Identificar els recursos i els mecanismes per afrontar els problemes de salut i malaltia mental.
 16. Identificar i analitzar l'impacte sobre l'entorn familiar i psicosocial dels problemes de salut i malaltia mental.
 17. Identificar, seleccionar i analitzar críticament la documentació clínica rellevant per a l'exercici de l'activitat professional en l'àmbit de la salut mental infantojuvenil.
 18. Integrar la informació de l'avaluació dels trastorns mentals en infants i adolescents per poder dur a terme una orientació terapèutica que inclogui els objectius prioritaris.
 19. Integrar la informació de l'avaluació per arribar a conclusions diagnòstiques que incloguin el diagnòstic diferencial dels trastorns mentals en infants i adolescents.
 20. Orientar les famílies perquè puguin decidir els tractaments d'elecció
 21. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 22. Recollir i analitzar la informació de manera coherent amb els objectius i les hipòtesis de la recerca, i interpretar adequadament els resultats obtinguts, reconeixent-ne l’impacte en les persones i les comunitats, en l'àmbit de la salut mental infantojuvenil.
 23. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

 1. Detecció i tractament de problemes evolutius en la infància
 2. Avaluació i tractament davant esdeveniments vitals estressants
 3. Avaluació i tractament del trastorn per dèficit d’atenció e hiperactivitat
 4. Avaluació i tractament dels trastorns de l’aprenentatge
 5. Avaluació i tractament dels trastorns del espectre autista
 6. Avaluació i tractament dels trastorns de la conducta
 7. Avaluació i tractament dels trastorns d’ansietat
 8. Avaluació i tractament del trastorn obsessiu-compulsiu
 9. Avaluació i tractament de la depressió, suïcidi i conductes autolesives
 10. Avaluació i tractament d’altres situacions i conductes  de risc que poden requerir d’atenció clínica
 11. Avaluació i tractament dels trastorns del comportament alimentari

Metodologia

Seminaris

Seminaris de problemes clínics (ABP)

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris 25,5 1,02
Seminaris de problemes clínics 12 0,48
Tipus: Supervisades      
Tutorització de treballs e informes 7,5 0,3
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 43,5 1,74
Preparació de seminarios de problemes clínics 18 0,72
Preparació material seminaris 43,5 1,74

Avaluació

L’avaluació continuada consta de 3 evidències: 

E1: Examen obert (Inidvidual) (setmana 18)

E2: Examen tipus test  (inidividual) (setmana 18)

E3: Resolució de problemes clínics (ABP) (grupal) (setmanes 1 i 16) 

La qualificació final de l’avaluació continuada s’obtindrà com la mitjana ponderada de les 3 evidències d’avaluació. El mòdul es superarà amb la qualificació mitjana ponderada ≥ 5 (en una escala de 0 a 10 punts), sempre i quan s'hagi obtingut una qualificació mitjana de com a mínim 4.5  punts (en una escala de 0 a 10) entre les evidències E1 i E2. 

Recuperació: 

L’alumnat que hagi obtingut una qualificació final (qualificació mitjana ponderada) entre 3.5 i 4.9 punts i que hagi realitzat evidències d’avaluació amb un pes d’almenys 2/3 de la qualificació total (una d’elles la E3 resolució de problemes clínics), podrà presentar-se a la prova de recuperació dels continguts corresponents a les evidències E1 i E2. La prova tindrà un valor màxim de 2 punts que es sumaran a la nota prèvia. Cal aprovar la prova de recuperació, és a dir, obtenir un mínim d'1 punt, per poder sumar la puntuació a la nota prèvia.

 Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes acumulat igual o superior a 4 punts (40%) no podrà constar en actes com a “No avaluable”. 

El document amb les pautes d'avaluació de la Facultat es troba a https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
E1 Exàmen obert 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
E2 Exàmen tipus test 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16
E3 Seminaris problemes clínics 30% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

Carrasco, M.A., Ramírez, I.M., y del Barrio, V. (2013). Evaluacion Clínica: Diagnóstico, formulación y contrastación de los trastornos psicológicos. Madrid: Sanz y Torres.

Comeche, M. I., & Vallejo, M. A. (2012). Manual de terapia de conducta en la infància (2a. Ed.). Madrid: Dykinson.

Christophersen, E.R. & Mortweet, S.L. (Eds.) (2009). Treatments That Work With Children: Empirically Supported Strategies for Managing Childhood Problems. Washington: American Psychological Association.

Garcia, N. y Noguerol, V. (2007). Infancia maltratada: Manual de Intervención. Madrid: EOS.

Guías de pràctica clínica del Sistema Nacional de Salud http://portal.guiasalud.es

Guías de pràctica clínica del National Institute for Health and Care Excellence http://guidance.nice.org.uk

Costas, C. (2003). Avaluació psicològica del desenvolupament infantil: des del naixement fins als sis anys. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona

Ezpeleta, L. (2005). Factores de riesgo en psicopatología del desarrollo. Barcelona: Masson.

Ezpeleta, L. Y Toro, J. (2014). Psicopatología del desarrollo. Madrid: Pirámide.

Hunsley, J. & Mash, E.J. (2008). Assessments that Works. New York: Oxford University Press.

Martín, J. (2005). La intervención ante el maltrato infantil: Una revisión del sistema de protección. Madrid: Psicología Pirámide

Nathan, P.E. & Gorman, J.M. (Eds.) (2007). A Guide to Treatments that Work (3rd. Ed.). New York: Oxford University Press.

Pérez, M. (2006).Guía de tratamientos psicológicos eficaces III:Infancia y adolescencia. Pirámide. 

 

Programari

No és necessari cap programari