Logo UAB
2021/2022

Seguretat Humana

Codi: 42990 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313800 Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Nora Sainz Gsell
Correu electrònic:
Nora.Sainz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Prerequisits

 

 

Prerequisits:

 

És recomanable que l'estudiant tingui coneixements bàsics en Relacions Internacionals

 

Objectius

Objectius

 

Realitzar una introducció a la teoria i la praxi de la Seguretat Humana a la societat internacional global

 

Proporcionar a l'estudiant la base conceptual i els instruments d'anàlisi de l'àrea d'estudi.

 

Adquirir una comprensió profunda dels diversos conceptes, models teòrics i instruments metodològics existents en l'àmbit de la Seguretat Humana.

 

Analitzar les diverses accions, iniciatives i processos en l'àmbit de la Seguretat Humana per part dels actors internacionals davant alguns dels problemes més significatius de l'agenda global

 

Elaborar informació sobre Seguretat Humana per tal de dur a terme una investigació en aquest context.

 

Aplicar els principals instruments d'intervenció existents en el marc de la Seguretat Humana a diferents àmbits temàtics de les relacions internacionals.

 

Adquirir i desenvolupar les competències, habilitats i coneixements que permetin exercir els diversos coneixements en els àmbits professionals vinculats a la temàtica de la Seguretat Humana.

Competències

 • Analitzar la realitat internacional i reconèixer-ne la complexitat utilitzant les eines teòriques vistes en el màster, i amb una visió prospectiva de futur arrelada en un coneixement molt bo de les característiques de períodes anteriors.
 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
 • Conèixer els marcs i enfocaments teòrics, i les elaboracions conceptuals en l’anàlisi de les relacions internacionals, així com els diferents camps temàtics d’activitat internacional i les principals àrees geogràfiques.
 • Fer un diagnòstic de les problemàtiques de seguretat i de desenvolupament als països, regions i àmbits del sistema internacional proposats, i a partir d’aquest diagnòstic generar orientacions útils a la presa de decisions.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Treballar en equips multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament les polítiques històriques en el disseny dels models de seguretat internacional i regionals.
 2. Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
 3. Aplicar de manera rigorosa els instruments d’anàlisi derivats del concepte de seguretat humana a iniciatives i processos internacionals globals i regionals.
 4. Descriure els conceptes, models i instruments teòrics de l’àmbit de la seguretat humana.
 5. Elaborar informes, textos d'anàlisi o d'avaluació sobre polítiques i activitats destinades a orientar en l’adopció de decisions sobre la seguretat humana.
 6. Produir informes de l'evolució i dels canvis operats en el sistema internacional en l’àmbit de la seguretat humana.
 7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 10. Treballar en equips multidisciplinaris.

Continguts

Continguts de l'assignatura (Programa) i Cronograma-resum

 

Els continguts s'han estructurat al voltant de quatre eixos:

 

a. Instruments teòrics: conceptes, nocions i models de Seguretat humana

 

b. El paper dels actors internacionals en l'àmbit de la Seguretat Humana: estat, organitzacions internacionals, actors no governamentals i transnacionals.

 

c. L'agenda internacional: evolució i desenvolupament dels principals temes de l'agenda internacional vinculats a la Seguretat Humana.

 

d. Estudis d'àrea: aplicació dels diversos instruments, accions, iniciatives i processos en l'àmbit de la Seguretat Humana a nivell d'àrea i de regions.

 

 

Sessions temàtiques

 

1a Sessió: 15/02/2022

Informació sobre el Mòdul. Introducció a l'estudi de la seguretat en l'àmbit de les Relacions Internacionals. Aproximacions teòriques, conceptes i models. De la seguretat nacional a la seguretat humana.

 Prof. Nora Sainz. De 16.00 hs. a 20.00 hs.

Nora.Sainz@uab.cat

 2ª Sessió: 22/02/2022

 Seguretat Humana: Aproximació teòrica, definició i models.

Pablo. Aguiar@uab.cat

3a Sessió: 01/03/2022

 Seguretat Humana: Seguretat Humana i Organitzacions Internacionals

 Prof. Nora Sainz. De 16.00 a 20.00 hs

4a Sessió: 08/03/2022

Seguretat Humana:  L'enfocament de Nacions Unides

Prof. Pablo Aguiar. De 16.00 hs. a 20.00 hs.

5a Sessió: 15/03/2022

Seguretat Humana: Índexs bàsics de Seguretat Humana (mesurament de la Seguretat Humana)

6a Sessió: 22/03/2022

Seguretat Humana en perspectiva regional: Àsia Central.

 Prof. Nora Sainz. De 16.00 a 19.00 hs

7a Sessió: 29/03/2022

Seguretat Humana en perspectiva regional: L'espai de l'antiga Europa de l'Est.

Prof. Francesc Serra De 16.00 hs. a 20.00.00 hs. (4 hores).

Francesc.Serra@uab.cat

8a Sessió: 05/04/2022

 Seguretat Humana en perspectiva regional: Amèrica Llatina.

Prof. Joan Pau Soriano (4 hores). De 16.00 a 20.00 hs.

JuanPablo.Soriano@uab.cat

 9a Sessió: 26/04/2022

 Seguretat Humana: el model de Japó I

Prof. Lluc López. De 16.00 a 20.00hs (4 hores).

Lluc.Lopez@uoc.cat

 10a Sessió: 03/05/2022

 Seguretat Humana: el model de Japó II

Prof. Lluc López. De 16.00 a 20.00hs (4 hores).

11a Sessió: 10/05/2022

 Seguretat Humana en perspectiva regional: Àfrica.

Prof. Federico Guerrero. De16.00 hs. a 20.00 hs. (4 hores).

Federico.Guerrero@uab.cat

12a Sessió: 17/05/2022

Seguretat Humana: Crisi climàtica, Gènere, Pandèmia

Prof. Pablo Aguiar. De 16.00 hs. a 20.00 hs. (4 hores).

13ªSesión: 24/05/2022

Seguretat Humana: actors transnacionals i praxi de la Seguretat humana

Prof. Nora Sainz (2 hores) De 16.00 a 19.00hs.

 

Important: és possible que durant el curs es pugui alterar el dia i l'hora d'alguna sessió.
 
Les classes que s'hagin de recuperar per algunmotiu (malaltia del docent, esdeveniments imprevistos, etc.) es duran a terme en un dia diferent a dimarts que serà anunciat amb antelació.

Metodologia

Metodologia
										
											
										
											 Metodologia docent i activitats formatives:
										
											
										
											 La dedicació de l'alumnat en aquest mòdul es divideix en diversos tipus d'activitats, aquesta varietat de formes de treball es materialitza en metodologies diferenciades.
										
											
										
											 Les activitats es distribueixen en:
										
											
										
											 - Activitats dirigides, que són activitats a l'aula amb la presència del professorat i poden consistir en classes magistrals (amb la utilització de les TIC i amb la possibilitat de debats en grup); en seminaris de discussió de les lectures obligatòries en grups més reduïts i sessions més orientades a qüestions pràctiques en què s'analitzaran casos, problemes i exemples relatius al temari del curs. Per a aquestes sessions hi haurà lectures prèvies obligatòries anunciades amb antelació.
										
											
										
											 - Activitats supervisades són les dutes a terme per l'alumnat fora de l'aula i d'acord amb un pla dissenyat i posteriorment tutoritzat i avaluat per part del professorat. L'estudiantat haurà de realitzar entre altres activitats: la lectura i preparació de textos que seran objecte d'un control i avaluació en sessions de seminaris i pràctiques; la redacció de treballs i la seva presentació escrita i oral en mode de seminari; buscar documentació sobre un determinat tema, etc. També s'inclouen tutories i altres activitats similars de seguiment de curs.
										
											
										
											 - Activitats autònomes són totes les activitats que realitza l'alumnat pel seu compte i d'acord amb les exigències del mòdul per superar-lo amb èxit. Poden ser lectures bàsiques i complementàries, estudi dels apunts de classe i /ototes les activitats que complementi la formació que exigeix el curs.
										
											
										
											 La metodologia docent s'adequa a la distribució del treball i les activitats.
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals / expositives (amb la utilització de les TIC i amb la possibilitat de debats en grup); 35 1,4 2, 4, 6, 7, 8, 9
Debats sobre lectures obligatòries i articles complementaris 15 0,6 1, 3, 4, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Lectura i preparació de textos que seran objecte de control a classe 60 2,4 1, 2, 6, 7, 8, 9
Redacció de treballs en grup i individuals 15 0,6 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi dels continguts del temari del mòdul i lectures complementàries 125 5 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Avaluació
 
Mecanisme d'avaluació del mòdul:
 
El mòdul s'avaluarà mitjançant lectures, comentaris de textos, exercicis pràctics, preguntes de reflexió, petits treballs, assajos, etc., relatius als continguts de les diferents sessions, que s'indicaran amb antelació. 
Cal, tenir superades almenys el 80% de les activitats esmentades per aprovar el mòdul (s'aprova amb un mínim 5 punts sobre deu).
 
Així mateix, es valorarà en la nota final global la participació de l'alumnat (comentaris, discussió de textos, exposició de temes, treballs en grup, etc.) a les classes.
 
Es recorda que el mòdul té un caràcter presencial, per aquest motiu s'exigeix a l'alumnat el 80% de l'assistència a les classes del mòdul, com un altre requisit per aprovar-lo, (conjuntament amb el 80% de les activitats superades en el marc de les sessions).
 
Important: En cas de detectar plagi en algun examen, treball, exercici, etc., la nota del mateix serà de 0 (zero) punt, tal com ho indica la normativa de la Facultat.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació en debats, comentari de textos, articles, etc. 20% 0 0 1, 3, 4, 7, 8, 10
Realització de treballs per sessions temàtiques 80% 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Bibliografia i recursos electrònics
 
Per a cada sessió temàtica ha un programa específic i una bibliografia detallada, que l'alumnat podrà trobar al campus virtual.

Programari

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobarla descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.