Logo UAB
2021/2022

Continguts Avançats d'Ecologia Terrestre

Codi: 42916 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313774 Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat OT 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Martínez Vilalta
Correu electrònic:
Jordi.Martinez.Vilalta@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Daniel Sol Rueda
José David García Callejas

Prerequisits

El mòdul no te requerimients específics.

Objectius

L’objectiu del mòdul és proporcionar als estudiants una visió actualitzada dels principals fonaments i aproximacions de l’ecologia terrestre posant èmfasi en els avanços més recents en la disciplina, així com en els principals conceptes que s'han revisat i consolidat al llarg del temps. A més dels continguts específics d'ecologia terrestres, es treballaran aspectes generals de l’adquisició i els límits del coneixent científic a través de la investigació, així com aspectes transversals que afecten diferents objectes d’estudi ecològic, como la formalització dels conceptes ecològics i la seva aplicació a diferents escales espacials i temporals. Amb aquest objectiu es tractarà el procediment de comunicació dels resultats de la recerca científica a través de la seva publicació, analitzant l’estructura dels texts científics, principalment articles, i el procés de redacció i revisió.

Competències

 • Avaluar i analitzar la diversitat d?organismes animals, vegetals i fúngics des d?un punt de vista evolutiu i funcional, així com les seves interaccions amb el medi.
 • Buscar informació en la literatura especialitzada fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
 • Comprendre i aplicar les teories científiques més actuals i influents en l’àmbit de l'ecologia terrestre i la conservació de la biodiversitat, i valorar la seva rellevància en la mitigació dels principals problemes ambientals ocasionats per l’activitat humana.
 • Comunicar-se, dur a terme presentacions i redactar articles en anglès.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Valorar críticament els punts forts i febles d'un treball

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar documentació tècnica i científica en anglès i comprendre presentacions en aquesta llengua.
 2. Conèixer què distingeix la ciència d?altres formes de coneixement.
 3. Debatre idees utilitzant evidències i arguments científics.
 4. Demostrar l?esperit crític (constructiu) essencial en ciència.
 5. Descriure els principals processos que determinen les interaccions dels organismes entre si i amb el medi.
 6. Identificar alguns dels principals avenços i controvèrsies de la ciència ecològica actual.
 7. Integrar els aspectes evolutius a la interpretació dels patrons ecològics actuals.
 8. Interpretar i avaluar els principis i les aplicacions generals de l?ecologia terrestre.
 9. Interpretar textos especialitzats
 10. Situar l?ecologia en el context de la ciència.
 11. Utilitzar les principals eines de cerca de literatura especialitzada.

Continguts

Principis generals:

Coneixement científic i canals de comunicació científica

 

Fonaments d'ecologia terrestre:

Ecologia evolutiva

Macroecologia i filogeografia

Autoecologia i plasticitat fenotípica

Poblacions estructurades i metapoblacions

Pèrdua de biodiversitat i funcionament d'ecosistemes

Assemblatge de comunitats

Interaccions interespecífiques: antagonisme, facilitació, xarxes

Ecologia estequiomètrica

Serveis ecosistèmics

Canvi global

Metodologia

El mòdul s’estructura en base a una selecció de texts, principalment articles científics. A partir d’aquestes publicacions es realitzaran diferents activitats que permetran presentar els principals temes de l’ecologia terrestre, així como el procés d’adquisició y transmissió del coneixement científic. Per tant, el corpus de continguts d’ecologia s’adquirirà amb de la contextualització de problemes i situacions concretes. Aquesta aproximació permet mostrar a l’estudiant la interrelació entre diferents conceptes i coneixements y mostra d’una forma realista la manera en la que es produeix l’aparició i consolidació del coneixement en aquesta disciplina.

Per tant la metodologia del mòdul es basa en la lectura, anàlisi i discussió de texts científics d’ecologia, realitzant diferents activitats que inclouen lectura de texts, redacció de treballs, elaboració i exposició oral y pública de treballs, resolució d’exercicis, a més de sessions expositives per part del professor i tutories.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Elaboració de informes, presentacions i materials 40 1,6 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball personal de lectura i anàlisi de texts 67,5 2,7 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

 • Assitència i participació en classe (20%): s'avalua la implicació, activitat participativa i rigor de l'estudiant.
 • Carpeta de l'estudiant amb els documents i materials generats en les activitats del mòdul, incloent els realitzts a classe i a casa (50%).
 • Treball final escrit de revisió seguint el format d'una publicació (30%)

 

Es requereix una assistència mínima del 80% en las sessions programades per cada professor

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en les classes i seminaris 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Documents i materials presentats en classe 50% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball final del mòdul 30% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Text general de referència:

Levin, S.A. (2009) The Princeton guide to Ecology. Princeton University Press.

 

El llistat concret de texts en el que es basarà el mòdul es proporcionarà unes setmanas abans del començament del mòdul.

Programari

No aplica