Logo UAB
2021/2022

Circuits i Sistemes Integrats per a Comunicacions

Codi: 42835 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313797 Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Núria Barniol Beumala
Correu electrònic:
Nuria.Barniol@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Jorge Sacristán Riquelme

Prerequisits

Recomanacions: coneixements bàsics sobre dispositius electrònics, teoria i anàlisi de circuits elèctrics i tecnologia microelectrònica

Objectius

Proporcionar els conceptes, tècniques i eines per al disseny i la implementació de sistemes integrats analògics com a blocs fonamentals dels sistemes de comunicació. Els estudis tractaran les tendències futures d’aquests sistemes integrats en termes de disseny i prediccions tecnològiques.

 

 

Competències

 • Capacitat de raonament crític i pensament sistemàtic, com mitjans per a tenir una oportunitat de ser originals en la generació, desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context d'investigació o professional.
 • Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris.
 • Capacitat per a la integració de tecnologies i sistemes propis de l'Enginyeria de Telecomunicació, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris com per exemple en bioenginyeria, conversió fotovoltaica, nanotecnologia, telemedicina.
 • Capacitat per al disseny i fabricació de circuits integrats.
 • Capacitat per dissenyar components de comunicacions com ara encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en diferents bandes
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el funcionament dels circuits integrats per RF a partir de les dimensions dels seus components
 2. Capacitat de raonament crític i pensament sistemàtic, com mitjans per a tenir una oportunitat de ser originals en la generació, desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context d'investigació o professional.
 3. Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris.
 4. Definir les característiques elèctriques dels sistemes integrats de RF en funció de la seva aplicació
 5. Proposar alternatives de circuits per millorar les prestacions dels circuits integrats dissenyats
 6. Proposar arquitectures específiques per als sistemes integrats de RF.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 9. Reconèixer les possibilitats d'integració segons les característiques del sistema de comunicació a realitzar
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 11. Utilitzar eficientment les eines estàndard de disseny de circuits integrats

Continguts

1. Disseny i anàlisi dels elements bàsics dels sistemes integrats CMOS per a aplicacions analògiques

2. Disseny de circuits integrats per a sistemes de comunicació de radiofreqüència. Conceptes i circuits bàsics.

3. Límits i tendències dels sistemes i circuits integrats de radiofreqüència

 

 

Metodologia

 

Teoria: exposició dels conceptes fonamentals. Els conceptes s’introduiran parcialment com a casos concrets.

Exercicis: resolució analítica i mitjançant simulació de problemes, exercicis i casos proposats.

Laboratori: Eines de disseny específiques per a disseny i simulació de circuits integrats.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Laboratori 15 0,6 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11
Problemes 15 0,6 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11
Teoria 15 0,6 1, 2, 4, 5, 7, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi per a l'assimilació de conceptes 30 1,2 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10
Preparació i redacció d'informes i exposicions orals 30 1,2 1, 2, 4, 5, 7, 11
Resolució de problemes 25 1 1, 2, 4, 5, 7, 11

Avaluació

L'avaluació continuada es basa en les següents qualificacions:

• 2 exàmens parcials (30%)
• Informe de laboratori (escrit) (30%). Activitat obligatòria i no recuperable.
• 2 treballs a casa que seran avaluats com a exposicions orals o en format escrit (40%). Activitat recuperable presentant un informe escrit si és necessari.

Es realitzarà un examen final per millorar les qualificacions de l’examen (obligatori per als estudiants que obtinguin una nota parcial inferior a 4 i només possible per als estudiants presentats als 2 exàmens parcials). La nota de l’examen final resultant serà ponderada en un 30%.

La qualificació "No avaluable" només es concedirà si l'estudiant no ha participat en cap activitat d'avaluació (sessions de laboratori, exposició oral, exàmens).


Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens escrits 30% 6 0,24 1, 2, 4, 5, 6, 7
Informe escrit laboratori 30% 6 0,24 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11
Informes i exposicions orals 40% 8 0,32 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

CMOS analog circuit design. Allen, Holberg , Oxford University Press, 2002.

Design of Analog CMOS Integrated Circuits. Razavi, McGraw-Hill, 2001

RF Microelectronics. B.Razavi. Second edition. Prentice Hall, 2012

Analog Design for CMOS VLSI Systems. F. Maloberti. Kluwer Academic Publishers, 2001

Radio-frequency microelectronic circuits for telecommunication applications. Papananos, Yannis E.. Kluwer Academic Publishers, 1999

CMOS mixed-signal circuit design. Baker, R. Jacob. Piscataway : IEEE Press ; New York : Wiley-Interscience, cop. 2009 2nd ed.

Radio frequency integrated circuit design. Rogers, John W. M. Boston : Artech House, 2010 2nd ed.

Analysis and design of analog integrated circuits . Paul R. Gray... [et al.New York [etc.] : John Wiley, cop. 2010

LNA-ESD co-design for fully integrated CMOS wireless receivers. Leroux, Paul. Springer, 2005

Millimeter-wave integrated circuits. Eoin Carey, Springer, cop. 2005 

The design of CMOS radio-frequency integrated circuits. Lee, Thomas H., 1959- Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. 2nd ed.

High-frequency oscillator design for integratedtransceivers. Tang, Johan van der. Boston [etc.] : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003

 

Programari

Software específic de disseny microelectrònic, Cadence