Logo UAB
2021/2022

Pràctiques Externes

Codi: 42718 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313228 Política Social, Treball i Benestar OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Rambla Marigot
Correu electrònic:
Xavier.Rambla@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

En algunes institucions és necessari escriure en català per fer les pràctiques

Prerequisits

Accés al màster

Objectius

L'objectiu és col·laborar en el desplegament d'un projecte professional de recerca social, de gestió pública o del tercer sector.

En cada cas, la UAB signarà un conveni de pràctiques amb l’entitat, a fi de donar cobertura jurídica a l’estada de l’estudiant.

Competències

 • Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi de la relació entre mercat laboral, cures i desigualtats socials.
 • Dissenyar i dur a terme projectes de recerca sobre els àmbits de treball, gènere i polítiques socials fent servir tècniques de recerca qualitativa i quantitativa avançades.
 • Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques socials i els processos que incideixen en la redistribució de recursos i en la millora del benestar de la ciutadania, en diferents àmbits i des d'una perspectiva europea.
 • Dissenyar, implementar i avaluar polítiques sociolaborals que incideixin en la relació entre treball, ocupació i benestar.
 • Distingir les principals transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de les societats complexes per a analitzar els reptes fonamentals que plantegen per a la igualtat i el benestar.
 • Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi dels problemes socials i al disseny de polítiques d'intervenció social.
 2. Dissenyar projectes de recerca social sent capaç de fonamentar un problema, definir hipòtesis d'investigació i proposar un disseny metodològic pertinent.
 3. Dissenyar, implementar i avaluar polítiques d'intervenció social en l'àmbit de les polítiques laborals.
 4. Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social en l'àmbit de les polítiques educatives, d'igualtat i d'integració.
 5. Identificar problemes socials i saber valorar-ne les implicacions i els reptes a l'hora d'emetre orientacions i propostes fonamentades per a prendre decisions d'intervenció política.
 6. Interpretar, aplicar i identificar les repercussions dels diferents paradigmes metodològics i els seus mètodes específics de recerca social, per al model i el disseny d'investigació i, en particular, per a l'elaboració d'un disseny mixt.
 7. Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi.
 8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 9. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 10. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 11. Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari.
 12. Utilitzar els programes informàtics que permeten analitzar els resultats que corresponen a cada un dels mètodes i les tècniques implementats.

Continguts

Les pràctiques externes contemplen una estada d’un total de 100 a 150 hores en una entitat, en la que l’estudiant s’hi incorporarà per participar en les tasques quotidianes de l’entitat i adquirir coneixement i experiència pràctica en projectes d’intervenció social.

L'estudiant també haurà de completar les altres activitats d'avaluació

Metodologia

L’estudiant comptarà amb un tutor de l’entitat en la que porti a terme l’estada; aquest tutor el guiarà en el seu procés formatiu del dia a dia i serà el responsable del bon funcionament de les pràctiques a l’entitat. En finalitzar l’estada, el tutor haurà d’emetre un informe valoratiu sobre el seguiment de l’estada per part de l’estudiant, que remetrà al professor responsable del mòdul.

 En iniciar l’estada, el tutor de l’entitat haurà de proposar a l’estudiant un "pla de treball" per al període de realització de les pràctiques, pla que serà acordat amb el professor responsable del mòdul.

 Així mateix, el professor responsable del mòdul de pràctiques externes exercirà de tutor acadèmic de l’estudiant. En concret, aquest professor orientarà als estudiants en la preparació de la Memòria de pràctiques, impartint una explicació sobre els criteris bàsics per al disseny d’un pla d’intervenció, per al seu seguiment i avaluació.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicació de disseny d'un pla d'intervenció 5 0,2 3, 4, 5, 9
Preparació d'una Memòria i de la seva presentació en públic 10 0,4 5, 10
Tipus: Supervisades      
Estada en pràctiques en una entitat 100 4 11
Tipus: Autònomes      
Preparació de la Memòria de pràctiques i de la presentació oral 35 1,4 1, 7, 8

Avaluació

L'estudiant elabora un diari i una anàlisi de les seves pràctiques. Rebrà suport a partir del Aula Moodle i del Portafoli electrònic de la UAB.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Diari de camp sobre les activitats de pràctiques i anàlisi de l'entitat 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Informe del tutor sobre l'actuació de l'estudiant a l'entitat 25% 0 0 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
Presentació final a un taller amb altres estudiants 30% 0 0 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Rambla, X. (2017) Observar y analizar las políticas sociales. Blogs de la UAB. http://blogs.uab.cat/xrambla/2017/03/07/observar-y-analizar-las-politicas-sociales/

Programari

No es farà servir programari específic