Logo UAB
2021/2022

PrÓctiques Externes

Codi: 42500 CrŔdits: 10
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
4313382 Estudis Avanšats de Llengua i Literatura Catalanes OT 0 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
LluÝs CabrÚ OllÚ
Correu electr˛nic:
Lluis.Cabre@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)

Equip docent extern a la UAB

ClÓudia Pons

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

Les Pràctiques externes del Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes és un mòdul de 10 ECTS, de caràcter optatiu, que es cursa durant el segon semestre. L’objectiu d’aquestes pràctiques externes, regulades amb els convenis corresponents, és posar en contacte cada estudiant amb una empresa o institució que desenvolupa tasques directament relacionades amb les matèries impartides en l’esmentat màster oficial perquè conegui les activitats que s'hi desenvolupen.

CompetŔncies

  • Analitzar, interpretar, adequar i produir textos en llengua catalana.
  • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les prÓctiques d'altres investigadors i professionals.

Resultats d'aprenentatge

  1. Aplicar els coneixements i les habilitats a les tasques encomanades.
  2. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les prÓctiques d'altres investigadors i professionals.

Continguts

Les Pràctiques externes es realitzaran en empreses i institucions tant del sector públic com del sector privat. Així mateix, aquells estudiants que tinguin interès a conèixer la recerca relacionada amb les àrees de coneixement d'aquest màster tindran la possibilitat de fer aquestes pràctiques en algun centre, grup o projecte de recerca de qualsevol de les dues universitats organitzadores.

Pel que fa als àmbits afectats, hi ha mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i internet), agències de notícies, l’administració pública, òrgans de normalització lingüística, editorials, fundacions, centres de normalització terminològica, serveis d’idiomes universitaris, entitats culturals, biblioteques, hemeroteques, arxius, i també centres, grups i projectes de recerca, entre altres possibilitats.

 Les activitats majoritàries són d’edició i/o de correcció de textos orals i escrits, d’assessorament lingüístic, de dinamització lingüística, de codificació gramatical i lexicogràfica, de promoció cultural i de documentació, i també les pròpies de la gestió, l'anàlisi i la difusió de l'activitat investigadora en llengua i literatura catalanes.

Metodologia

La metodologia docent del mòdul Pràctiques externes es basa, d’una banda, en la realització de l’estada de pràctiques en l’empresa o en la institució assignada i, de l’altra, en l’elaboració d’una memòria que descrigui i valori les tasques apreses i posades en pràctica. La dedicació global de l’estudiant a les pràctiques externes és de 250 hores, que inclouen 20 hores de preparació de la memòria.

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada de prÓctiques 230 9,2 1, 2
Tipus: Aut˛nomes      
Elaboraciˇ d'una mem˛ria 20 0,8 1, 2

Avaluaciˇ

L’avaluació de les pràctiques sortirà, d'una banda, d’un informe emès pel tutor de pràctiques designat per l’empresa o institució i, de l’altra, de la valoració de la memòria per part del tutor (o tutors) designat per la universitat.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. 

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir. 

 

 

 

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor extern 50% 0 0 1, 2
Mem˛ria de les prÓctiques 50% 0 0 1, 2

Bibliografia

N/A

Programari

Cap