Logo UAB
2021/2022

Epistemologia i Metodologia de la Recerca en Comunicaciˇ

Codi: 42443 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
4313227 Mitjans, Comunicaciˇ i Cultura OB 0 1
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jaume Soriano Clemente
Correu electr˛nic:
Jaume.Soriano@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengŘes

Les lectures obligat˛ries de l'assignatura poden incloure textos en anglŔs i en castellÓ

Prerequisits

No presenta prerequisits de coneixements d’altres mòduls del Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura.

Objectius

Coneixement i aplicació dels mètodes i tècniques de recerca en comunicació.

CompetŔncies

 • Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball aut˛nom a autodirigit.
 • Saber aplicar tŔcniques avanšades de recerca quantitativa i qualitativa als processos de producciˇ i recepciˇ de la comunicaciˇ
 • Ser capaš de planificar i dirigir projectes de recerca bÓsica i aplicada en comunicaciˇ mediÓtica i cultura
 • Treballar en equips de carÓcter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els procediments de recollida i d'anÓlisi de dades.
 2. Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 3. Construir instruments per a la recollida i l'anÓlisi de dades.
 4. Construir mostres de recerca.
 5. Distingir estratŔgies possibles de recerca.
 6. Fer treballs de camp en els quals s'apliquin tŔcniques de recerca quantitatives i qualitatives.
 7. Formular enunciats hipotŔtics, preguntes de recerca i objectius.
 8. Programar l'execuciˇ de projectes de recerca.
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball aut˛nom a autodirigit.
 10. Treballar en equips de carÓcter interdisciplinari i dirigir-los
 11. Valorar la idone´tat en l'aplicaciˇ de tŔcniques de recerca en comunicaciˇ.

Continguts

1. Epistemologia del coneixement científic

2. El debat sobre el mètode en les ciències socials. Paradigmes

3. La comunicació mediada com a objecte d’estudi.

4. El procés d’investigació. Dimensions metodològiques

 • 4.1. Elecció i delimitació de l’objecte d’estudi
 • 4.2. Formulació i operacionalització d’hipòtesis i preguntes d’investigació
 • 4.3. Construcció de mostres: representativitat i validesa

5 Introducció als procediments metodològics basics en comunicació mediada

 • 5.1. Anàlisi quantitatives i qualitatives de continguts
 • 5.2. Entrevistes
 • 5.3. Grups de discussió
 • 5.4. Etnografia/Observació participant
 • 5.5. Enquesta
 • 5.6. Experiments/Quasiexperiments

 

 

 

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació
de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció
detallada dels exercicis i activitats dels seminaris, els diversos materials docents i qualsevol
informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat
docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la
programació de l’assignatura i en les metodologies docents.
 
 
Aquesta guia docent incorpora la perspectiva de gènere en els continguts i en el tractament.

 

Metodologia

 1. Classes magistrals
 2. Estudi de casos
 3. Lectures
 4. Tutories
 5. Realització de treballs

Es combinarà l’aprenentatge d’aspectes teòrics del programa amb l’aprenentatge mitjançant els casos pràctics de recerca. En tots els casos es potenciaran els processos de reflexió sobre com coneixem, propis de tota activitat que pretengui aprofundir en els mecanismes de producció del saber.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 25 1 5, 11
Estudi de casos 5 0,2 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 8
Tipus: Aut˛nomes      
Lectures, realitzaciˇ de treballs 105 4,2 5, 11

Avaluaciˇ

 1. Avaluació

La qualificació final serà el resultat de ponderar tres formes d’avaluació del rendiment acadèmic:

1.- La realització de treballs que suposaran el 50% de la nota final.

2.- La realització d’una prova tipus test sobre la lectura del llibre d’Alan Chalmers ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. El resultat de la prova serà un 30% de la nota final.

3.- L’assistència a classe i la participació en els debats i controvèrsies acadèmiques que es suscitin al llarg del curs. Aquest apartat es valora amb el 20% de la nota final.

2.  Recuperació

Es podran recuperar els treballs i la prova de lectura. L’assistència i participació resta exclosa de la possibilitat de recuperació.

Per optar a la recuperació dels treballs i de la prova de lectura cal haver suspès prèviament les proves avaluables. No es podran recuperar les proves si la nota final del mòdul és superior a 4,9 punts.

3.  Revisió ordinària de les activitats d'avaluació

En cas de disconformitat amb la qualificació de les diferents activitats d'avaluació, l'alumnat tindrà dret a la revisió ordinària de les proves amb el professor del mòdul. La data i horari de la revisió ordinària es faran públiques a través de l'espai del mòdul al Campus Virtual.

4.  Revisió extraordinària de la qualificació final del mòdul

En cas de disconformitat amb la qualificació final del mòdul, l'alumnat tindrà dret a sol·licitar-ne la revisió extraordinària. haurà de presentar, en el termini de quinze dies naturals desprès de publicada la qualificació final, una sol·licitud raonada la Facultat de Ciències de la Comunicació i es lliurarà a la gestió acadèmica. La revisió es farà d'acord amb las instruccions revisió extraordinària aprovades per la Junta de Facultat del dia 5 de maig de 2016, publicades al web de la Facultat: http://www.uab.cat/web/estudiar/grados/informacion-academica/evaluacion/revision-extraordinaria-de-la-calificacion-final-1345717361537

 

 

PLAGI: L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.
 
NOTA: La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participaciˇ a les classes i debats 20% 0 0 2, 9
Planificaciˇ i realitzaciˇ de treballs 50% 0 0 1, 3, 4, 6, 8, 10
Proves de seguiment de continguts 30% 0 0 5, 7, 11

Bibliografia

Arroyo, Millán; Sádaba, Igor (coords.)

2012 Metodología de la investigación social Madrid, Editorial Síntesis.

Becker, Howard

2011 [1986] Manual de escritura para científicos sociales Buenos Aires, Siglo XXI.

Chalmers, Alan F.

2000 ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? (Tercerca edición en España) Madrid, Siglo XXI.

Couldry, Nick and Hepp, Andreas

2017 The Mediated Construction of Reality, Cambridge, Polity Press.

Della Porta, Donatella; Keating, Michael (eds.)

2013 Enfoques y metodologías en las ciencias sociales, Madrid, Ediciones Akal.

Gauntlett, David

2007 Creative Explorations. New approaches to identities and audiences New York, Routledge.

Goyanes, Manuel

2017 Desafío de la investigación estándar en comunicación. Crítica y alternativas, Barcelona, Editorial UOC.

Hansen, Anders and Machin, David

2019 Media and Communication Research Methods (2nd Edition), London, Red Globe Press

Igartua, Juan José

2006 Métodos cuantitativos de investigación en comunicación Barcelona, Bosch.

Íñiguez, Lupicinio (ed.)

2006 Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales Barcelona, Editorial UOC.

Kubitschko, Sebastian i Kaun, Anne
 
2016 InnovativeMethods in Media and Communication Research eBook, Springer

Rose, Gillian

2019 Metodologías visuales: una introducción a la investigación con materiales visuales Murcia, Cendeac.

Soriano, Jaume

2007 L’ofici de comunicòleg Vic, Eumo Editorial.

2017 "Investigar la comunicación con métodos biográficos. Propuestas de estudio", en Historia y Comunicación Social vol. 22(1), pàgs. 157-171.

Wright Mills, Charles

2009 [1959] La imaginación sociológica México D.F., Fondo de Cultura Económica.

Verd, Joan M.; Lozares, Carlos

2016 Introducción a la investigación cualitativa Madrid, Editorial Síntesis.

VV.AA.

1973 La disputa del positivismo en la sociología alemana Barcelona, Grijalbo.

Programari

Aquest mòdul no requereix el domini d'un programari específic més enllà del coneixement informàtic per a la redacció de treballs universitaris i per a la comunicación telemàtica.