Logo UAB
2021/2022

Farmacologia Aplicada

Codi: 42358 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4311309 Farmacologia OB 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rosa María Antonijoan Arbós
Correu electrònic:
RosaMaria.Antonijoan@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Maria Antonieta Agustí Escasany
Jordi Alberola Domingo
Albert Badía Sancho
Josep Maria Castel Llobet
Eduard Diogene Fadini
Albert Jesús Figueras Suñé
Joan Ramon Laporte Roselló
Alberto Marco Valle
Fernando de Mora Pérez
Josep Torrent Farnell
Xavier Vidal Guitart
Francesc Xavier Mora Igual
Ignacio José Gich Saladich
Rosa Maria Morros Pedrós
Rosa María Antonijoan Arbós

Equip docent extern a la UAB

A. Vivancos
D. Capellà
P. DOcon

Prerequisits

Per poder seguir correctament el mòduls els alumnes necessiten tenir coneixements previs de farmacologia, relacionats amb els mecanismes d'acció dels fàrmacs així com amb la necessitat d'haver de dur a terme estudis específics durant el desenvolupament d'una molècula com a fàrmac. Se'ls suposen també coneixements bàsics de tècniques estadístiques senzilles. La major part d'aquests coneixements s'hauran adquirit en el mòdul 1 del propi màster, i alguns altres cal que els participants els adquireixin prèvia iniciació del màster. Aquests coneixements estan relacionats amb l'estadística, i, almenys en els plans docents de la major part de les diplomatures, graus, o llicenciatures que permet l'accés al màster, apareixen, per la qual cosa no cal que els alumnes hagin de adquirir-més enllà d'haver cursat les assignatures obligatòries en els seus estudis previs a la incorporació al màster.

Objectius

Aplicar els coneixements farmacològics bàsics a l'optimització del desenvolupament (R + D) de fàrmacs i la seva utilització clínica, i ampliar coneixements que facilitin la comprensió de la seva utilització clínica.

Competències

 • Aplicar els coneixements farmacològics a la seva utilització clínica
 • Aplicar els coneixements farmacològics al desenvolupament i optimització (I+D) de fàrmacs
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge.
 • Desenvolupar un pensament crític i autocrític.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 2. Descriure la metodologia emprada per avaluar de forma crítica els estudis d'eficàcia i de seguretat dels medicaments.
 3. Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge.
 4. Desenvolupar un pensament crític i autocrític.
 5. Explicar el context regulatori en el qual han de dur-se a terme els estudis per avaluar els medicaments.
 6. Identificar com s'utilitzen els fàrmacs en la nostra societat i els aspectes econòmics i científic-metges que determinen la selecció de medicaments.
 7. Identificar les fases del desenvolupament preclínic i clínic de medicaments i descriure les seves característiques.
 8. Indicar els fonaments cientificotècnics i els objectius que es plantegen en aplicar les tècniques de laboratori més comuns en l'avaluació de fàrmacs.
 9. Reconèixer els conceptes bàsics de l'estadística i les principals proves utilitzades que permeten la interpretació dels resultats dels estudis preclínics i clínics amb medicaments

Continguts

a) Cicle de la vida d'un medicament. Origen i obtenció de medicaments: síntesi química, processos biotecnològics i extracció de fonts naturals. Tecnologia farmacèutica i galènica. Desenvolupament preclínic: estructura activitat, farmacologia bàsica i de seguretat, toxicologia bàsica i especial. Desenvolupament clínic: fases de l'assaig clínic. Postautorització i farmacovigilància.
 
b) Legislació i registre de medicaments a Espanya, Unió Europea i altres països. Guies. Medicaments especials per a malalties rares i / o poblacions especials (pediatria), medicaments d'origen biotecnològic. El cas dels productes sanitaris. Agents implicats en el desenvolupament de fàrmacs: administració, indústria, empreses de serveis (CRO), centres de recerca i hospitals.
 
c) Introducció general a les tècniques clàssiques i actuals en farmacologia. Sistemes en viu per avaluar l'acció i l'efecte de fàrmacs: inducció de models, conceptes de knockouts i transgènics. Sistemes in vitro per a l'avaluació de fàrmacs: cultiu cel·lular, FACS, MACS, bany d'òrgans, electrofisiologia (patch clam). Processament de mostres histològiques i microscòpia (òptica, confocal, etc.). Tècniques in vivo i in vitro per a l'estudi de l'alliberament de neurotransmissors: estudis funcionals indirectes i altres (sinaptosomas, miniprismas, microdiàlisi). Mètodes generals de determinació i quantificació de molècules: colorimetria, espectrofotometria, colorimetria, cromatografia, espectrometria de masses, etc. Determinació de proteïnes: bioassaigs, immunoassaigs(ELISA / RIA), western blot, inmunocito (histo) química, citometria de flux. Determinació de nucleòtids: RT-PCR, northern blot, hibridació in situ / seqüenciació. Mesura de receptors farmacològics: tècniques de fixació de radiolligands, tècniques bioquímiques d'aplicació en l'estudi de receptors. Tècniques en farmacocinètica: tractament farmacològic i obtenció de mostres, unió fàrmac-proteïna, extracció, corba dosi-resposta. Processos biotecnològics en la producció de biofàrmacs: ADN recombinant, anticossos monoclonals, etc.
 
d) Conceptes generals d'epidemiologia. Avaluació crítica d'assajos clínics. Tipus d'estudis epidemiològics. Avaluació d'estudis de seguretat i farmacovigilància. Metanàlisi. Estudis d'utilització de medicaments.
 
f) Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Associació - correlació. Imputació de causalitat. Anàlisi bivariant. Mida de la mostra. Sensibilitat, especificitat i corbes ROC.
 

Metodologia

S'utilitzaran diferents metodologies per fomentar la interacció dels alumnes amb els altres, amb professionals de diferents àmbits, així com el treball en equip i el personal.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Práctiques d'aula (PAUL) 21 0,84 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Seminaris de casos clínics (SCC) 5 0,2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Teoria (TE) 66 2,64 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Revisió de treball 24 0,96 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tutories no programades 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tutories programades 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi, treballs... 172 6,88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

La nota del mòdul és la mitjana aritmètica de les notes de les matèries que el componen.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Aprofitament clases 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Estudi, realització de treballs 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Examen pregunta escrita 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 9
Exposició de treballs 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Bibliografia

- Cell biology protocols – 2006 / Harris R et al / 978-0-470-84758-9

- Standards of mouse model phenotyping – 2006 / Hrabé de Angelis, Martin / 978-3-527-31031-9

- Fundamentos de las técnicas de biología molecular – 2006 / Tagu et al / 978-84-200-1067-0

- An introduction to molecular biotechnology: from molecular biological fundamentals to methods and applicaions in modern biotechnology – 2006 / Wink M. / 978-3-527-31412-6

- In vivo cellular and molecular imaging – 2005 / Ahrens E / 8978-0-12-153170-6

-  Biología celular y molecular: conceptos y experimentos - 2005 / Karp G. et al / 978-970-10-5376-8

- The mouse in biomedical research - 2007 / Fox j. et al

-  Cell Biology: a laboratory handbook - 2005 / Celis JE

-  Medical methods handbook - 2005 / Walker JM et a

-  A guide to methods in the biomedical sciences – 2005 / Corley R (Springer) / 0-387-22845-6

- Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 2013.  By Andy Field

- Statistical Methods in Medical Research Hardcover – December 15, 2001 by Peter Armitage, Geoffrey Berry, J. N. S. Matthews

- Early Drug Development: Strategies and Routes to First-in-Human Trials. Aug 9, 2010 by Mitchell N. Caye

- Theory of Drug Development (Chapman & Hall/CRC Biostatistics Series)Oct 24, 2013 by Eric B. Holmgren

- A Comprehensive Guide to Toxicology in Preclinical Drug DevelopmentNov 16, 2012 by Ali S. Faqi

- Development of FDA-Regulated Medical Products: A Translational Approach, Second EditionFeb 22, 2012 by Elaine Whitmore

- Laporte J-R. La evaluación de los efectos de los medicamentos documento.  Laporte J-R. Principios Básicos de investigación clínica. Barcelona: AstraZeneca; 2001: 1-7.

http://www.icf.uab.cat/ca/pdf/publicacions/pbic/Cap-1.pdf

- Laporte J-R, Tognoni G. Estudios de utilización de medicamentos y de farmacovigilancia. Principios de epidemiología del medicamento. Barcelona. Masson-Salvat; 1993: 1-24.

http://www.icf.uab.cat/ca/pdf/publicacions/pem/cap1.pdf

- Laporte J-R. Estrapolación de los resultados de ensayos clínicos a la práctica habitual. Laporte J-R. Principios Básicos de investigación clínica. Barcelona: AstraZeneca; 2001: 61-78.

http://www.icf.uab.cat/ca/pdf/publicacions/pbic/Cap-5.pdf

- Coggon G, Rose G, Barker DJP. Epidemiology for Uninitiated (fourth edition). BMJ

http://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/epidemiology-uninitiated

- Principios básicos de investigación clínica. Glosario de términos utilizados

http://www.aulaterapeutica.net/moodle/mod/glossary/view.php?id=208

- Grimes DA, Schultz KF. An overview of clinical research: the lay of the land. The Lancet 2002; 358: 57-61.

- Grimes DA, Schultz KF. Cohort studies: marching towards outcomes documento. The Lancet 2002; 359: 341-5.

- Schultz KF, Grimes DA. Case-control studies: research in revers documento. The Lancet 2002; 359: 431-4.

- Abraira V.  Medidas del efecto de un tratamiento (I). Notas estadísticas. SEMERGEN 2002; 26: 535-6.

- Abraira V.  Medidas del efecto de un tratamiento (II). Notas estadísticas. SEMERGEN 2001; 27: 418-20.

- Evaluación de Tratamientos: ftp://ftp.hrc.es/pub/programas/calcu/evaltrat/evaltrat.htm

- Introducción al ensayo clínico. Documento. Bakke OM, Carné X, García F. Ensayos clínicos con medicamentos. Fundamentos básicos, metodología y práctica. Ediciones Doyma. Barcelona 1994.

- Características del estudio experimental. Documento. Bakke OM, Carné X, García F. Ensayos clínicos con medicamentos. Fundamentos básicos, metodología y práctica.Ediciones Doyma. Barcelona 1994.

- El ensayo clínico controlado: concepto y objetivos. Bakke OM, Carné X, García F. Ensayos clínicos con medicamentos. Fundamentos básicos, metodología y práctica. Ediciones Doyma. Barcelona 1994.

- Laporte J-R. El ensayo clínico controlado. Laporte J-R. Principios Básicos de investigación clínica. Barcelona: AstraZeneca; 2001: 27-54.  http://www.icf.uab.es/llibre/pdf/CAP-3.PDF

- Laporte J-R. Metaanálsis de ensayos clíncos. Laporte J-R. Principios Básicos de investigación clínica. Barcelona: AstraZeneca; 2001: 79-92. http://www.icf.uab.es/llibre/pdf/cap-6.pdf

- Egger M, Smith GD, Pillips AN. Meta-analysis. Principles and procedures. BMJ 1997; 315: 1533-7.

- Egger M, Smith GD. Meta-analysis. Potentials and promise. BMJ 1997; 315: 1371-4.

- The Cochrane Collaboration archivo. http://www.cochrane.org/

- Critical Appraisal Skills Programme Español (CASPe) archivo. http://www.redcaspe.org/

- Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. http://www.cochrane.org/handbook

- CONSORT, transparent reporting of trials. http://www.consort-statement.org/resources

- JR Laporte, D Capellà. Mecanismos de producción y diagnóstico clínico de los efectos indeseables producidos por medicamentos. Laporte J-R, Tognoni G. Principios de epidemiología del medicamento. Barcelona. Masson-Salvat; 1993: 95-109. http://www.icf.uab.es/pem/docs/cap5.pdf

- JR Laporte, X Carné. Metodología epidemiológica básica en farmacovigilancia. Laporte J-R, Tognoni G. Principios de epidemiología del medicamento. Barcelona. Masson-Salvat; 1993: 111-130.  http://www.icf.uab.es/pem/docs/cap6.pdf

 - D Capellà, JR Laporte. La notificación espontánea de reacciones adversas a medicamentos. Laporte J-R, Tognoni G. Principios de epidemiología del medicamento. Barcelona. Masson-Salvat; 1993: 147-169. http://www.icf.uab.es/ca/pdf/publicacions/pem/cap8.pdf

- JR Laporte, X Carné. Estudios de cohortes en farmacovigilancia. Laporte J-R, Tognoni G. Principios de epidemiología del medicamento. Barcelona. Masson-Salvat; 1993: 171-196. http://www.icf.uab.es/pem/docs/cap9.pdf

- S Shapiro, D Kaufman, JR Laporte. La estrategia de casos y controles en farmacovigilancia. Laporte J-R, Tognoni G. Principios de epidemiología del medicamento. Barcelona. Masson-Salvat; 1993: 199-217. http://www.icf.uab.es/pem/docs/cap10.pdf

 - Schulz KF, Grimes D. Case-control studies: research in reverse. Lancet 2002: 359: 431–34.

 Grimes D, Schulz KF. Bias and causal associations in observational research. Lancet 2002; 359: 248–52.

 - Greenhalgh T, Kostopoulou O, Harriee C. Making decisions about benefits and harms of medicines. BMJ 2004;329:47.

- Wood L, Martinez C. The General Practice Research Database. Drug safety 2004; 27; 871-81.

- E Ramirez, A J Carcas, A M Borobia, S H Lei, E Piñana, S Fudio and J Frias. A Pharmacovigilance Program From Laboratory Signals for the Detection and Reporting of Serious Adverse Drug Reactions in Hospitalized Patients. Clinical Pharmacology & Therapeutics 2010; 87:74-86.

- Hans-Georg Eichler, Francesco Pignatti, Bruno Flamion, Hubert Leufkens & Alasdair Breckenridge. Balancing early market access to new drugs with the need for benefit/risk data: a mounting dilemma. Nature Reviews Drug Discovery 2008; 7:818-26.

- Yannick Arimone, Ghada Miremont-Salamé, Françoise Haramburu, Mathieu Molimard, Nicholas Moore, Annie Fourrier-Réglat, and Bernard Bégaud. Inter-expert agreement of seven criteria in causality assessment of adverse drug reactions. Br J Clin Pharmacol. 2007; 64: 482–8.

- Introduction to Drug Utilization Research. 2003 WHO Pharmacological Services.

http://www.whocc.no/filearchive/publications/drug_utilization_research.pdf

- D. Rodríguez, J. Pujol Salud,A. Vallano Ferraz. Describir los resultados de las intervenciones en la práctica clínica. E. Diogène. Guía de investigación clínica para Atención Primaria.

http://w3.icf.uab.es/ficf/es/pub/IAP/GuiaInvestigacionClinicaAP/GICAPcapitulo-7.pdf

- D Capellà, JR Laporte. Métodos aplicados en estudios descriptivos de utilización de medicamentos. Laporte J-R, Tognoni G. Principios de epidemiología del medicamento. Barcelona. Masson-Salvat; 1993: 67-92.

- Drug Utilization Research Group, Europa. http://www.pharmacoepi.org/eurodurg/

-  Who Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/

Programari

Si fa falta (teams)