Logo UAB
2021/2022

Amor i Mort en la Literatura Nord-Americana 

Codi: 42291 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Font Paz
Correu electrònic:
Carme.Font@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent extern a la UAB

Nicholas Spengler

Prerequisits

-Predisposició i interès per la lectura de textos clàssics i moderns
-Coneixement i lectures prèvies de clàssics de la literatura anglesa i nord-americana
 
 

Objectius

Que els estudiants comprenguin els canvis profunds que han sofert els gèneres literaris tradicionals com la novel·la i la narració curta entre el final del segle XIX i el segle XXI. La perspectiva del curs es focalitzarà en un dels grans temes de la literatura occidental: el vincle entre l'amor i la mort.

 

 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos primaris de la Literatura Nord-americana en relació amb la representació de l'amor i la mort
 2. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos secundaris sobre Literatura Nord-americana
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de la Literatura Nord-americana relacionats amb l'amor i la mort
 8. Llegir i analitzar la representació literària i cultural en llengua anglesa del tema de l'amor i la mort en la Literatura Nord-americana
 9. Realitzar presentacions orals en anglès sobre temes i textos relacionats amb la recerca avançada dels temes de l'amor i la mort en la Literatura Nord-americana
 10. Redactar textos argumentant una idea en relació a un text literari en anglès de la Literatura Nord-americana aplicant fonts secundàries a l'argumentació crítica

Continguts

1. Henry James, 'The Aspern Papers' (1888)

2. William Faulkner, As I Lay Dying (1930)

3. James Baldwin, Giovanni's Room (1956)

4. Louise Erdrich, Tracks (1988)

5. Toni Morrison, Jazz (1992)

6. Ocean Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous (2019)

Metodologia

Les classes són dinàmiques i s'espera la contribució dels estudiants en els debats i discussions d'anàlisi de fonts primàries i secundàries. La participació i assistència són de gran importància.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats a l'aula: debats, anàlisi de textos, interpretació/In-class activities: debates, textual analysis and interpretation 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories/Tutorials 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Lectura de fonts primàries i secundàries, escriure treballs, preparar-se per les classes/Reading of primary and secondary sources, writing papers, preparing for the lectures 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Avaluació

L'avaluació constarà de diversos exercicis que es tindran en compte:

-1 assaig escrit a l'aula  20%

-1 treball final  30%

-4 assajos curts on es podrà triar entre diverses opcions per contestar  40%

-Participació: debats, discussions i presentacions orals  10%

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

- L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació.
- L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.
- L’alumnat haurà d’haver aprovat el 50% de l’avaluació de l’assignatura.
- La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 7.0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1 assaig escrit a l'aula/An in-class essay 20% 2 0,08 1, 3, 5, 8
4 assajos curts/4 short essays 40% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10
Participació/Participation 10% 10 0,4 3, 4, 5, 9
Treball final/Final paper 30% 18 0,72 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10

Bibliografia

Aquesta és només una selecció inicial de bibliografia secundària. A mesura que avanci el curs es proporcionaran referències específiques pel que fa als autors i als temes tractats.

FIEDLER, Leslie. Love and Death in the American Novel. New York: Stein and Day, 1975.

GRAY, Richard. A History of American Literature. Malden: Blackwell, 2004.

KALAIDJIAN, Walter. The Cambridge Companion to American Modernism. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

LAMB, R.P. A Companion to American Fiction 1865-1914. Malden: Blackwell, 2005.

MITCHELL, Angelyn. The Cambridge Companion to African American Women's Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

ROUGEMONT, Denis de. Love in the Western World. Princeton: Princeton University Press, 1983.

SOLLORS, Werner. A New Literary History of America. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

 

 

 

Programari

L'assignatura no requereix un programari informàtic especialitzat.