Logo UAB
2021/2022

Pràctiques en Empresa

Codi: 42290 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Merce Coll Alfonso
Correu electrònic:
Merce.Coll@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

L'alumnat haurà d'haver completat el mòduls més rellevants en l'àrea del seu interès.

Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar pràctica en l’organització i desenvolupament de processos educacionals o professionals. Es prepara a l’alumnat per als requeriments dels entorns professionals a través de l’experiència pràctica en el món real en un camp específic.

L’alumnat formarà part d’un context acadèmic o professional que els permetrà aplicar els coneixements adquirits en el màster d’una manera pràctica. Un cop acabades les pràctiques estaran familiaritzats tant amb les exigències com amb les oportunitats que tindran en l’àrea professional que han escollit.

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Resoldre problemes en entorns acadèmics i/o professionals multiculturals vinculats amb l'estudi de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, i la literatura i la cultura en aquesta llengua.
 • Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 • Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 2. Aplicar qüestions teòriques i metodològiques a la pràctica laboral quotidiana.
 3. Buscar, interpretar i sintetitzar fonts d'informació.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Dissenyar experiments i mètodes de recollida de dades rellevants per a l'ensenyament de llengües.
 7. Resoldre problemes d'índole pràctica relacionats amb l'acompliment d'una activitat laboral.
 8. Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 9. Usar les tecnologies de la informació i la comunicació dins del lloc de treball
 10. Usar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la creació de material propi i la seva presentació en públic
 11. Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Continguts

L’alumnat podrà escollir l'orientació de les seves pràctiques externes dintre del llistat de places que ofereix la coordinació. L'alumnat pot proposar també un centre, institució o empresa per fer-hi les pràctiques externes que haurà de ser aprovat/da per la coordinació.

Un cop acabades les pràctiques, l'alumnat estarà familiaritzat tant amb les exigències com amb les oportunitats que tindrà en l'àrea professional que ha escollit.

Metodologia

La coordinació de les Pràctiques externes aconsellarà i guiarà l’alumnat. Es duran a terme tutories per a l’assessorament inicial d’elecció de plaça i el seguiment del desenvolupament i progrés de les pràctiques.

L’alumnat serà també tutoritzat dins de l’entitat on dugui a terme les pràctiques. L’alumnat podrà observar i participar en les activitats de l’entitat col·laboradora amb l’ajut del tutor/a.

Finalment l’alumnat presentarà un informe escrit amb tota la informació rellevant sobre l’entitat i les activitats dutes a terme. A tal efecte, l’alumnat en portarà un diari. L’informe ha d’incloure una reflexió crítica de l’experiència pràctica i del que s’hi hagi après. Es farà una exposició oral de la feina realitzada i els aprenentatges obtinguts. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions informatives 5 0,2 2, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Pràctiques per a l'entitat col·laboradora 125 5 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Tipus: Autònomes      
Elaboració de l'informe final i defensa oral 20 0,8 1, 3, 4, 10

Avaluació

L’informe del tutor extern constituirà el 35% de la nota final. Es basarà en el rendiment i actuació de l’alumnat dins de l’entitat acollidora. 

L’alumnat entregarà el seu informe final un cop acabades les practiques, que conjuntament amb la defensa oral, valdrà el 50% de la nota final.

El seguiment de la coordinació de pràctiques comptarà el 15% de la nota obtinguda. En aquest ítem es valorarà l'actitud, el compromís i el grau de responsabilitat de l'alumne/a envers l'entitat acollidora i la feina realitzada. 

Aquest mòdul no té re-avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor extern 35% 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Informe final de l'estudiant i defensa oral 50% 0 0 1, 3, 4, 5, 10
Participació en tutories 15% 0 0 3, 4, 5, 7

Bibliografia

N/A

Programari

A determinar per l'entitat d'acollida.