Logo UAB
2021/2022

Món Àrab: Relacions Internacionals, Seguretat i Governança

Codi: 41715 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313800 Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ferran Izquierdo Brichs
Correu electrònic:
Ferran.Izquierdo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Laura Feliu Martínez
Francesc Serra Massansalvador
Guillem Farrés Fernández
Olivia Isabell Glombitza
Blanca Camps Febrer
Rachid Aarab

Equip docent extern a la UAB

Timothy Kaldas

Prerequisits

No n'hi ha d'específics

Objectius

Este módulo aborda las grandes fracturas y dinámicas que atraviesan este espacio heterogéneo que es el mundo árabe, y en las que se sitúan los fenómenos políticos y sociales distintivos de la región. Dicho análisis se realiza a diferentes niveles (nacional, regional e internacional), otorgando especial énfasis en la vinculación entre ellos en los ámbitos de la seguridad y la gobernanza. De esta manera se estudia, por un lado, la naturaleza compleja de la seguridad nacional e internacional contemporánea en el conjunto del mundo árabe, en todas sus vertientes y los componentes cruciales del régimen de seguridad en la región. Por otra se analizan las características del desarrollo político, social y económico del conjunto de la región y de sus sociedades en particular y su adecuación a la gobernanza. 

Objetivos del curso

-        Conseguir una comprensión profunda de los diversos conceptos, modelos teóricos e instrumentos metodológicos existentes en el campo de estudio de la seguridad y el desarrollo

-        Avanzar en la formulación y elaboración de propuestas de investigación que puedan contribuir al conocimiento y a los debates social y político a partir del análisis y uso del marco teórico y los instrumentos necesarios para trabajar en el ámbito internacional.

-        Conocer y ser capaz de evaluar críticamente la teoría y práctica del desarrollo humano y de la seguridad humana

-        Adquirir los conocimientos necesarios sobre la política, cultura, religión, economía y sociedad del mundo árabe para poder analizar diferentes dinámicas regionales de forma comparada. comparada.

-        Dotarse de las competencias necesarias para analizar las dinámicas regionales de cooperación y conflicto con el objetivo de extraer los instrumentos conceptuales y analíticos que sirvan para futuros análisis.

Competències

 • Analitzar la realitat internacional i reconèixer-ne la complexitat utilitzant les eines teòriques vistes en el màster, i amb una visió prospectiva de futur arrelada en un coneixement molt bo de les característiques de períodes anteriors.
 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
 • Aplicar els instruments metodològics necessaris per a l’anàlisi sistemàtica i rigorosa de les relacions internacionals (observació, comparació, formulació d’hipòtesi, etc.), així com les eines d’intervenció (elaboració de polítiques i estratègies, la planificació, tècniques de negociació i mediació, etc.).
 • Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
 2. Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 3. Distingir anàlisis enfocades des de diferents perspectives teòriques, especialment pel que fa a l’anàlisi de l’estructura de poder a la regió, de la persistència del conflicte violent, la rellevància dels processos transnacionals i la transcendència dels factors identitaris.
 4. Escriure un article acadèmic vinculant l’anàlisi de la sociologia del poder amb les principals aproximacions teòriques tal com han estat reformulades per a l’aplicació a contextos regionals concrets.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 7. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts

Món Àrab: Relacions Internacionals Seguretat i Governança
										
											
										
											(Les sessions es realitzaran en dijous i algun divendres de el segon semestre)
										
											
										
											 
										
											
										
											Professor Ferran Izquierdo Brichs
										
											
										
											12 h. (Dies dijous 17, 24 febrer i 3 de març (16-20 h.)).
										
											
										
											"Presentació del curs. Les tensions a l'Orient Mitjà i la proposta teòrica de la Sociologia de el poder ".
										
											
										
											"Israel i Palestina: el fracàs de la pau".
										
											
										
											"Poder, Estat i moviments socials en el món àrab".
										
											
										
											 
										
											
										
											Professor Tim Kaldas (anglès)
										
											
										
											8 h. (Dies dijous 10 17 de març (16-20 h.))
										
											
										
											"Egipte: mobilització social i règim de poder".
										
											
										
											"Relacions Internacionals, ideologies i la regió MENA".
										
											
										
											 
										
											
										
											Professora Blanca Camps
										
											
										
											4 h. (Dia dijous 24 de març (16-20 h.).
										
											
										
											"Perspectives feministes des d'Orient Mitjà i Àfrica de nord"
										
											
										
											 
										
											
										
											Professor Francesc Serra
										
											
										
											8 h. (Dies dijous 31 de març i 7 d'abril (16-20 h.))
										
											
										
											"Comunitats religioses i conflictes al Pròxim Orient"
										
											
										
											 
										
											
										
											Professora Olivia Glombitza (anglès)
										
											
										
											4 h. (Dia: dijous 21 d'abril (16-20 h.))
										
											
										
											"L'Iran - Política domèstica i exterior"
										
											
										
											 
										
											
										
											Professor Rachid Aarab
										
											
										
											4 h. (Dia: dijous 28 abril i divendres 29 d 'abril (16-20 h.))
										
											
										
											"Cooperació en petroli i Gas a la Mediterrània i Orient Mitjà: Introducció Teòrica i casos de Líbia i Qatar".
										
											
										
											 
										
											
										
											Professor Guillem Farrés
										
											
										
											4 h. (Dia dijous 5 de maig (16-20 h.))
										
											
										
											"Líban, un disputat país a la vora de l'precipici"
										
											
										
											 
										
											
										
											Sessions a l'IEMed professors convidats (IEMed 18,30-20,30 h.).
										
											
										
											Dijous 12, 19 i 26 de maig. Ponents a determinar.

Metodologia

La realización del curso consistirá en las actividades en el aula y en la lectura y análisis de textos para la realización de un artículo y fichas de lectura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases i seminaris a l'aula 50 2 1, 3, 5, 6, 7
Lectures i fitxes de lectura 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Lectures i realització d'un article 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Avaluació del curs

 L'avaluació del curs es basarà en la realització de fitxes de lectura encarregades pels professors Blanca Camps (1 fitxa - 10% de la nota) i Rachid Aarab (1 fitxa - 10% de la nota) Francesc Serra (2 fitxes - 20% de la nota) i en la realització d'un treball-article segons les instruccions que es poden trobar al Campus Virtual (60% de la nota). [Es realitzarà en grups de 3-4 persones]. Consistirà en la redacció d'un article seguint les instruccions d'International Security que està penjat al Campus Virtual. La redacció final de la feina s'haurà de lliurar abans de l'15 de juny.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Realització d'un article 60 % de la nota final 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Realització de fitxes de lectura 40 % de la nota final 37,5 1,5 1, 3, 5, 6, 7

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Agathangelou, A. M., & Soguk, N. (Eds.). (2013). Arab Revolutions and World Transformations. Routledge.

BARNETT, M. (1996-1997). “Regional Security after the Gulf War”, Political Science Quarterly 111, n.º 4, pp. 597-617.

BARNETT, M. (1998). “A Narrative of Arab Politics” y “The Game of Arab politics” en Barnett, Dialogues in Arab Politics. Negotiations in Regional Order. Nueva York: CUP, pp. 1-53.

BARNETT, M.N. (1998). “The End of the Arab States System? Arab Politics since the Gulf War” en Barnett, Dialogues in Arab Politics. Negotiations in Regional Order. Nueva York: Columbia University Press, pp. 213-235.

BILL, J. (1996). “The Study of Middle East Politics 1946-1996”, Middle East Journal, vol. 50, n.º 4.

BROWN, C. L. (1984).  International Politics and the Middle East. Old Rules, Dangerous Game. Londres: I.B.Tauris.

CHOUROU, B. (2008). “A regional security perspective from and for the arab world” en Globalization and Environmental changes. Reconceptualizing Security in the 21st Century.  Springer, pp. 775-789.

EL-SHAZLY, N. y HINNEBUSCH, R. (2002). “The Challenge of Security in the Post-Gulf War Middle EastSystem” en HINNEBUSCH, R.; EHTESHAMI, A. (eds.) The Foreign Policies of Middle East States,        Boulder, Linne Rienner, 2002, pp. 71-90

GAUSE III, F. G. (1999). "Systemic Approaches to Middle East International Relations", International Studies Review 1 (1), pp. 11- 32.

Gause III, F.Gregory (2011) Why Middle East studies missed the Arab Spring, Foreign Affairs, 90(4) july/August, pp. 81–90.

HALLIDAY, F. (2005). “Introduction: world politics, the Middle East and the complexities of area studies”, “Internacional Relations theory and the Middle East” y “The Middle East in International Perspective” en F. Halliday. The Middle East in International Relations. Power, Politics and Ideology. Cambridge: CUP, pp. 1-40 y 303-324.

Hanieh, A. (2014). Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East. Haymarket Books.

HANSEN, B. (2001). Unipolarity and the Middle East. Nueva York: St. Martins Press.

Hartmann, Susanne (2013), « Can Constructivism Explain the Arab Spring ? », http://www.e-ir.info/2013/06/19/can-constructivism-explain-the-arab-spring/

Haseeb, K. (Ed.). (2013). The Arab Spring: Critical Analyses. Routledge.

HENRY, Cl. M. (2005). “The Clash of Globalisations in the Middle East” en L. Fawcett, International Relations of the Middle East. Nueva York: Oxford University Press, pp. 105-129.

HINNEBUSCH, R. (2002), "The Middle East Regional System" en HINNEBUSCH, R.; EHTESHAMI, A. (eds.) The Foreign Policies of Middle East States, Boulder, Linne Rienner, pp. 29‑54.

Hinnebusch, R. (2014). Historical Sociology and the Arab Uprising.Mediterranean Politics, 19(1), pp. 137-140.

ISMAEL. T. (ed.) (2000). The Internacional Relations of the Middle East. Aldershot: Ashgate.

Lawson, G. (2011), Halliday's revenge: revolutions and International Relations. International Affairs, 87: 1067–1085. doi: 10.1111/j.1468-2346.2011.01021.

LUCIANI, G. (2005). “Oil and Political Economy in the International Relations of the Middle East” en L. Fawcett, International Relations of the Middle East. Nueva York: Oxford University Press, pp. 79-104.

LUCIANI, G. y SALAME, G. (eds.) (1998). The Politics of Arab Integration. Nueva Cork: Croom Helm.

LUSTICK, I. S. (1997). "The Absence of Middle Eastern Great Powers: Political 'Backwardness' in Historical Perspective", International Organization 51 (4), pp. 653-683.

Malmvig, H. (2014). Power, Identity and Securitization in Middle East: Regional Order after the Arab Uprisings. Mediterranean Politics, 19(1), pp. 12-34.

Miller, B. (2013). The International Order and the Arab Spring. In APSA 2013 Annual Meeting Paper.

MÜLLER, Ph. (2011) “Driving Forces Behind Alliance Building in the Middle East”, BIPS, 01/2011, pp. 1-14. http://www.agips.org/doc/bips/2011/BIPS-Jg2011-Nr01.pdf

NOBLE, P. C. (1991). “The Arab System: Pressures, Constraints, and Opportunities” en KORANY, DESSOUKI (dirs.). The Foreign Policies of Arab States. The Challenge of Change. Boulder, etc.: Westview Press; El Cairo: The American University [1ª ed. 1984], pp. 49-102.

Pace, Michelle, and Francesco Cavatorta. "The Arab uprisings in theoretical perspective–an introduction." Mediterranean Politics 17.2 (2012): 125-138.

Phillips, C. (2014). The Arabism Debate and the Arab Uprisings. Mediterranean Politics, 19(1), pp.

ROBERSON, B.A. (2002). “The impact of the International System on the Middle East” en HINNEBUSCH, R.; EHTESHAMI, A. (eds.) The Foreign Policies of Middle East States, Boulder, Linne Rienner, 2002, pp. 55-69.

Rósza, E.N. (2013) Geo-Strategic Consequences of the Arab Spring. Papers IEMed EuroMeSCo n.19.

STEIN, J. G. (2005). “War and Security in the Middle East” en L. Fawcett, InternationalRelations of the Middle East. Nueva York: Oxford University Press, pp. 195-214.

TETI, A. (2007). "Bridging the Gap: IR, MiddleEast Studies and the Disciplinary Politics of the Area Studies Controversy", European Journal of International Relations 13 (1), pp. 117-145.

Teti, A. & Gervasio, G. (2011) « The unbearable lightness of authoritarianism: lessons from the Arab uprisings », Mediterranean Politics, 16(2), pp. 321–327.

TIBI, B. (1998). Conflict and War in the Middle East, 1967-91. From Interstate War to New Security. 2ª ed. Londres: Macmillan.

Valbjørn, M., & Volpi, F. (2014). Revisiting Theories of Arab Politics in the Aftermath of the Arab Uprisings. Mediterranean Politics, 19(1), pp. 134-136.

Van Hüllen, V. (2013). Regional Organizations and Domestic Change in the 'Arab Spring': Cooperation between Power and Persuasion. In APSA 2013 Annual Meeting Paper.

Volpi, F. (2014). Framing Political Revolutions in the Aftermath of the Arab Uprisings. Mediterranean Politics, 19(1), pp. 27.42.

WALT, S.M. (1987). “Cap 3. From the Baghdad Pact to the Six Day war” en Walt, The Origins of Alliances. Ithaca, NY: Cornell University Press, pp. 97-103.

Walzer, M. (2014). After the Arab Spring. Philosophy & Social Criticism40(4-5), 421-429.

 

 

 

Bibliografía recomendada:

AGATE, P.S. (1987), "Les pays du Maghreb dans le système régional arabe", Annuaire de l'Afrique du Nord 1985. Aix‑en‑Provence: CNRS. Pp. 65‑73.

BARNETT, M. (1998). “A Narrative of Arab Politics” y “The Game of Arab politics” en Barnett, Dialogues in Arab Politics. Negotiations in Regional Order. Nueva York: CUP, pp. 1-53.

BARNETT, M. (1996-1997). “Regional Security after the Gulf War”, Political Science Quarterly 111, n.º 4, pp. 597-617.

BARNETT, M.N. (1998). “The End of the Arab States System? Arab Politics since the Gulf War” en Barnett, Dialogues in Arab Politics. Negotiations in Regional Order. Nueva York: ColumbiaUniversity Press, pp. 213-235.

BILL, J. (1996). “The Study of Middle East Politics 1946-1996”, Middle East Journal, vol. 50, n.º 4.

BROWN, C. L. (1984).  International Politics and the Middle East. Old Rules, Dangerous Game. Londres: I.B.Tauris.

CHOUROU, B. (2008). “A regional security perspective from and for the arab world” en Globalization and Environmental changes. Reconceptualizing Security in the 21st Century.  Springer, pp. 775-789.

DRIS, C. (2008). "Replanteando la seguridad magrebí" en Y. H. ZOUBIR y H. AMIRAH FERNANDEZ (coords.). El Magreb. Realidades nacionales y dinamicas regionales. Madrid: Síntesis,  pp. 303‑ 325.

EL-SHAZLY, N. y HINNEBUSCH, R. (2002). “The Challenge of Security in the Post-Gulf War Middle East             System” en HINNEBUSCH, R.; EHTESHAMI, A. (eds.) The Foreign Policies of Middle East States,             Boulder, Linne Rienner, 2002, pp. 71-90.

FAWCETT, L. (2005). “Alliances, Cooperation and Regionalism in the Middle East” en L. Fawcett, International Relations of the Middle East. Nueva York: Oxford University Press, pp. 173-193.

FELIU, L.(2000), "La situación del Magreb en la escena internacional" en AA.VV, El Magreb: percepción española de la estabilidad en el Mediterráneo, prospectiva hacia el 2010, Madrid, Ministerio de Defensa. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2000. (Cuadernos de Estrategia, 106)

_______ (2002), “El Kurdistan en el seu context regional i internacional” en MONGAY, Albert; TEJEL, Jordi (coords.), Kurdistan, el complot del silenci. Barcelona: Edicions de 1984, pp. 149-176.

FLORY, M. et al. (1991), « Régimes arabes et environnement international » in Flory (ed.), Les régimes politiques arabes. 2nd ed. Paris: PUF, pp. 97-142.

GALTUNG, J. (1971), “The Middle East and the Theory of Conflict”, Journal of Peace Research 8 (3/4),       pp. 173-206.

GUAZZONE, L. (ed.) (1996). The Middle East in Global Change. The Politics and Economics of Interdependence versus fragmentation. Londres: Macmillan.

HALLIDAY, F. (2005). “Introduction: world politics, the Middle East and the complexities of area studies”, “Internacional Relations theory and the Middle East” y “The Middle East in International Perspective” en F. Halliday. The Middle East in International Relations. Power, Politics and Ideology. Cambridge: CUP, pp. 1-40 y 303-324.

HALLIDAY, F. (2005). “After the Cold War: the maturing of the Greater West Asian Crisis” y “Military conflict: war, revolt, strategic rivalry” en F. Halliday. The Middle East in International Relations. Power, Politics and Ideology. Cambridge: CUP, pp. 130-164 y 168-192.

HANSEN, B. (2001). Unipolarity and the Middle East. Nueva York: St. Martins Press.

HENRY, Cl. M. (2005). “The Clash of Globalisations in the Middle East” en L. Fawcett, International Relations of the MiddleEast. Nueva York: OxfordUniversity Press, pp. 105-129.

HINNEBUSCH, R. (2002), "The Middle East Regional System" en HINNEBUSCH, R.; EHTESHAMI, A. (eds.) The Foreign Policies of Middle East States, Boulder, Linne Rienner, pp. 29‑54.

HOLLIS, R. (2005). “Europe in the MiddleEast” en L. Fawcett, International Relations of the Middle East. Nueva York: OxfordUniversity Press, pp. 307-327.

HUDSON, M. C. (2005). “The United States in the Middle East” en L. Fawcett, International Relations of the Middle East. Nueva York: OxfordUniversity Press, pp. 283-305.

HUDSON, M. (1999). Middle East Dilemas. The Politics and Economics of Arab Integration. Londres: IB Tauris.

HURRELL, A. (2007). "One World? Many Worlds? The place of regions in the study of           International politics", International Affairs 83 (1), pp. 127-146.

ISMAEL. T. (ed.) (2000). The Internacional Relations of the Middle East. Aldershot: Ashgate.

KELLY, R. E. (2007). "Security Theory in the 'New Regionalism' ", International Studies Review  (9), pp. 197-229.

LUCIANI, G. (2005). “Oil and Political Economy in the International Relations of the Middle East” en L. Fawcett, International Relations of the Middle East. Nueva York: Oxford University Press, pp. 79-104.

LUCIANI, G. y SALAME, G. (eds.) (1998). The Politics of Arab Integration. Nueva Cork: Croom Helm.

LUSTICK, I. S. (1997). "The Absence of Middle Eastern Great Powers: Political 'Backwardness' in Historical Perspective", International Organization 51 (4), pp. 653-683.

MÜLLER, Ph. (2011) “Driving ForcesBehindAllianceBuilding in the Middle East”, BIPS, 01/2011, pp. 1-14. http://www.agips.org/doc/bips/2011/BIPS-Jg2011-Nr01.pdf

NOBLE, P. C.(1991). “The Arab System: Pressures, Constraints, and Opportunities” en KORANY, DESSOUKI (dirs.). The Foreign Policies of Arab States. The Challenge of Change. Boulder, etc.: Westview Press; El Cairo: The AmericanUniversity [1ª ed. 1984], pp. 49-102.

ROBERSON, B.A. (2002). “Theimpact of the International System on the Middle East” en HINNEBUSCH, R.; EHTESHAMI, A. (eds.) The Foreign Policies of Middle East States, Boulder, Linne Rienner, 2002, pp. 55-69.

SOLER, E. (2007). “Redimensionar el diálogo euromediterráneo en materia de seguridad. El reto de la seguridad humana”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 76, pp. 123-142.

STEIN, J. G. (2005). “War and Security in the Middle East” en L. Fawcett, International Relations of the Middle East. Nueva York: OxfordUniversity Press, pp. 195-214.

TETI, A. (2007). "Bridging the Gap: IR, Middle East Studies and the Disciplinary Politics of the Area             Studies Controversy", European Journal of International Relations 13 (1), pp. 117-145.

TIBI, B. (1998). Conflict and War in the Middle East, 1967-91. From Interstate War to New Security. 2ª ed. Londres: Macmillan.

WALT, S.M. (1987). “Cap 3. From the Baghdad Pact to the Six Day war” en Walt, The Origins of Alliances. Ithaca, NY: Cornell University Press, pp. 97-103

 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA CONOCIMIENTO MUY GENERAL DEL ÁREA

Para saber más sobre el mundo árabe:

IZQUIERDO BRICHS, F. (Ed.) (2009) Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo, Barcelona, Cidob/Bellaterra.

IZQUIERDO BRICHS, F. (Ed.) (2012) Political Regimes in the Arab World. London: Routledge.

IZQUIERDO BRICHS, F. (Ed.) (2013) El Islam político en el Mediterráneo. Radiografía de una evolución, Barcelona, Cidob/Bellaterra.

AYUBI, N. N., Política y sociedad en Oriente Próximo: la hipertrofia del estado árabe, Barcelona, Bellaterra, 1998.

CORM, G., Le Proche‑Orient éclaté: 1956‑2003, París, Gallimard, 2002.

LÓPEZ GARCÍA, B., El mundo árabo‑islámico: una historia política, Madrid, Síntesis, 1997.

MARTÍN MUÑOZ, G., El estado árabe: crisis de legitimidad y contestación islamista, Barcelona, Bellaterra, 1999.

SEGURA i MAS, A., Aproximación al mundo islámico. Desde los orígenes hasta nuestros días, Barcelona, UOC, 2002.

SEGURA i MAS, A., Más allá del islam. Política y conflictos actuales en el mundo musulmán, Madrid, Alianza, 2001.

 

 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE RI Y EL AREA

Alnasrawi, A. 1991. Arab Nationalism, Oil, and the Political Economy of Dependency. N.Y.: Greenwood Press.

Amin, S. 1991. Real stakes in the Gulf War. Monthly Review 43: 14–24.

Anderson, Lisa 1990. Policy-making and TheoryBuilding: American Political Science and the Islamic Middle East. In Theory, Politics and the Arab World: Critical Responses, (ed.) H. Sharabi, London: Routledge. 52–80.

____________ 2003. Pursuing Truth, Exercising Power – Social Science and Public Policy in the 21st Century. NY: ColumbiaUniversity Press.

Ashley, R. 1987. The Geopolitics of Geopolitical space: toward a critical social theory of International Politics. Alternatives 12: 403–434.

Ashley, R. & Walker, R.B.J. 1990. Speaking the Language of Exile – Dissidence in International Studies. International Studies Quarterly34.

Barnett, M. N. 1993. Institutions, Roles, and Disorder: The Case of the Arab States System. International Studies Quarterly 37: 271–296.

Barnett, M. 1996. Identity and Alliances in the Middle East. In The Culture of National Security: norms and identity in world politics, (ed.) P. Katzenstein, N.Y.: Columbia University Press. 400–447.

—— 1998. Dialogues in Arab Politics: Negotiations in Regional Order. N.Y.: ColumbiaUniversity Press.

—— 1999. Culture, Strategy and Foreign Policy Change: Israel’s Road to Oslo. European Journal of International Relations 5: 5–36.

—— 2002. The Israeli Identity and the Peace Process: Re/creating the Un/thinkable. In Identity and Foreign Policy in the Middle East, (eds) S. Telhami & M. Barnett, Ithaca: Cornell University Press. 58–87.

Bartelson, J. 1995. A Genealogy of Sovereignty. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

Bates, R. 1997. Area Studies and the Discipline: A Useful Controversy? PS: Political Science 30: 166–169.

Beck, M. 2002. Von theoretischen Wüsten, Oasen und Karawanen – Der Vordere Orient in den Internationale Beziehungen. Zeitschrift Für Internationale Beziehungen 9: 305–330.

Beinin, J. 2003. Middle East Studies After September 11 – 2002 MESA Presidential Address. MESA Bulletin 37.

Berdal-Jacquin, D. et.al. (eds) 1998. Culture in World Politics. London: MacMillan Press

Bilgin, P. 2004. Is the ‘Orientalist’ past the future of Middle East studies? Third WorldQuarterly 25: 423–433.

Bill, J. 1996. The Study of Middle East Politics, 1946-1996: A Stocktaking. Middle East Journal 50: 501–512.

Bill, J. & Springborg R. 1994. Politics in the Middle East. N.Y.: HarperCollings.

Binder, L. 1958. The Middle East as a Subordinate International System. World Politics 10: 408–429.

—— 1976. Area Studies: A Critical Assessment. In The Study of the Middle East –Research and Scholarship in the Humanities and The Social Sciences, (ed.) L. Binder,N.Y.: John Wiley and Sons. 1–28.

Bleiker, R. 2001. The Aesthetic Turn in International Political Theory. Millennium 30: 509–533.

—— Forget IR Theory. In The Zen of International Relations – IR theory from East to West, (eds) S. Chan, P. Mandaville & R. Bleiker, N.Y.: Palgrave 37–66.

Brand, L. 1994. Jordan’s Inter-Arab Relations – The Political Economy of Alliance Making. N.Y.: ColumbiaUniversity Press.

—— 1999. Middle East Alliances: From Neorealism to Political Economy. In Area Studies and Social Sciences – Strategies for Understanding Middle East Politics, (eds) M. Tessler et.al., Bloomington: Indiana University Press 134–147.

—— 2001. In Search of Budget Security: A Reexamination of Jordan Foreign Policy. In Diplomacy in the Middle East - the International Relations of Regional and Outside Powers, (ed.) L.C. Brown, London: I.B. Tauris 139–158.

Bromley, S. 1994. Rethinking Middle East Politics. Cambridge: Polity Press.

Brown, L.C. 1984. International Politics and the Middle East. London: I.B. Tauris.

—— (ed.) 2001. Diplomacy in the Middle East - the International Relations of Regional and Outside Powers. London: I.B. Tauris.

—— 2001. Introduction. In Diplomacy in the Middle East – the International Relations of Regional and Outside Powers, (ed.) Brown L.C., London: I.B. Tauris ix–xxix.

Buzan, B. & Wæver O. 2003. Regions and Powers – The Structure of International Security. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

Cumings, B. 1997. Boundary Displacement: Area Studies and International Studies during and after the Cold War. Bulletin of Concerned Asian Scholars 29.

Darby, P. & Paolini, A.J. 1994. Bridging IR and Postcolonialism. Alternatives 19: 371–394.

Dawisha, A. (ed.) 1983. Islam in Foreign Policy. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

Der Derian, J. & Shapiro, M. (eds) 1989. International/Intertextual Relations – Postmodern Readings of World Politics. Massachusetts: Lexington Books.

Diamond, L. 2002 What Political Science Owes the World. PS – Online, March (http://www.apsanet.org/PS/post911/diamond.cfm)

Fukuyama, F. 1989. The End of History. The National Interest 16: 3–18.

Gause, F.G. 1992. Sovereignty, Statecraft and Stability in the Middle East. Journal of International Affairs 45: 441–469.

—— 1998. Alliances in the Middle East – Discussion Paper, December 4–6, Middle East Studies Association Convention, Chicago, Illinois.

—— 1999. Systemic Approaches to Middle East International Relations. International Studies Review 1: 11–31.

Green J. 1994. The Politics of Middle East politics. PS: Political Science and Politics 27: 517–19.

Hajjar, L. & Niva, S. 1997. (Re)made in the USA: Middle East Studies in the Global Era. Middle East Report 27: 2–9.

Halliday, F. 1987. The Middle East in International Perspective – Problems of analysis. In The World Order – Socialist Perspectives, (eds) R. Bush, G. Johnston and D. Coates, Cambridge: Polity Press 201–220.

—— 1995. Islam and the Myth of Confrontation – Religion and Politics in the Middle East. London: I.B. Tauris.

—— 1995. The Middle East and International Politics. In Islam and the Myth of Confrontation - Religion and Politics in the Middle East, F. Halliday, London: I.B. Tauris. 11–41.

Hansen, B. 2001. Unipolarity and the Middle East. New York: St. Martin’s Press.

Herbst, J. 2003. States and war in Africa. In The Nation-Statein Question, (eds) T.V. Paul, G.J. Ikenberry & J.A. Hall, Princeton: Princeton University Press . 166–182.

Hinnebusch, Raymond 2003. The International Politics of the Middle East. Manchester: ManchesterUniversity Press.

Hinnebusch, R. & Ehteshami, A. (eds) The Foreign Policies of Middle East States. London: Lynne Rienner Publishers.

Hobden, S. & Hobson J. M. (eds) 2002. Historical Sociology of International Relations. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

Hoffmann, S. 1977. An American Social Science: International Relations. Daedalus 106: 41–60.

Hudson, M. 1977. Arab Politics – the search for legitimacy. New Haven: YaleUniversity Press.

—— (ed.) 1999. Middle East Dilemma – the Politics and Economics of Arab Integration. London: I.B. Tauris.

—— forthcoming. American Hegemony and the Changing Terrain of Middle East International Politics. In Persistent Permeability? Regionalism, Localism, and Globalization in the Middle East, (eds) Salloukh B. & Brynen, R., Aldershot:

Ashgate.

Huntington, S.P. 1993. The Clash of Civilizations? Foreign Affairs 71: 222–249.

Ismael, T. 1986. International Relations of the Contemporary Middle East – A Study in World Politics. N.Y.: SyracuseUniversity Press.

—— (ed.) 2000. The International Relations of the Middle East in the 21st Century. Aldershot: Ashgate.

Jacoby, T. & Sasley, B. 2002. Introduction: redefining security in the Middle East. In Redefining security in the MiddleEast, (eds) T. Jacoby and B. Sasley, Manchester: Manchester University Press. 1–19.

Kaplan, R. 1994. The Coming Anarchy. The Atlantic Monthly 273: 44–76.

Kedourie, E. 1987. The Nation-State in the Middle East. The Jerusalem Journal of International Relations 9: 1–9.

Kerr, M. 1965. The Arab Cold War – 1958–1964 – a study of Ideology in Politics. London: OxfordUniversity Press.

Khadduri, M. 1965. The Islamic Theory of International Relations and its contemporary relevance. In Islam and International Relations, (ed.) J. Proctor, London: Pall Mall Press. 24–39.

Khalidi, R. 1995. Is There a Future for Middle East Studies. MESA Bulletin 29: 1–7.

—— 2003. The Middle East as an Area in an Era of Globalization. In Localizing Knowledge in a Globalizing World – recasting the Area Studies Debate, (eds.) Mirsepassi, A. et al. N.Y.: Syracuse University Press. 171–190.

Korany, B. 1991. Biased Science or Dismal Art? A Critical Evaluation of the State of the Art of Arab Foreign Policies Analysis. In The Contemporary Study of the Arab World, (eds) E. L. Sullivan and J. Ismael, Alberta: The University of Alberta Press 181–205.

—— 1999. The Arab World and the New Balance of Power in the New Middle East. In Middle East Dilemma – the Politics and Economics of Arab Integration, (ed.) M. Hudson, London: I. B. Tauris 35–59.

Korany, B. & Dessouki, A. (eds) 1991. The Foreign Policies of Arab States. Boulder: Westview.

Korany, B., Noble, P. & Brynen R. 1993. The Analysis of National Security in the Arab Context: Restating the State of the Art. In The Many Faces of National Security in the Arab World ,(eds) B. Korany, P. Noble & R. Brynen, N.Y.: St. Martin’s Press. 1–23.

Kramer, M. 2001. Ivory Towers on Sand – TheFailure of Middle Eastern Studies in America. Washington: Washington Institute for Near East Policy.

—— 2001. Terrorism? What Terrorism?! Wall Street Journal November 15.

Lapid, Y. & Kratochwil, F. (eds). 1996. The Return of Culture and Identity in IR Theory. Boulder: Lynne Rienner.

Lewis, B. 1965. The Middle East in International Affairs. In The Middle East and the West, B. Lewis, Bloomington: IndianaUniversity Press.

—— 1974. Politics and War. In The Legacy of Islam, (eds) J. Schacht & C.E. Bosworth, Oxford: Clarendon Press.

Lustick, I. 1997. The Absence of Middle Eastern Great Powers: Political ‘Backwardness’ in Historical Perspective. International Organization 51: 653–683.

Lynch, M. 1999. State Interests and Public Spheres The International Politics of Jordan’s Identity. N.Y.: ColumbiaUniversity Press.

—— 2002. Jordan’s Identity and Interests. In Identity and Foreign Policy in the Middle East, (eds) M. Barnett and Telhami, Ithaca: Cornell University Press. 26–57.

Mansour, F. 1996. The Arab World Today. Social Justice 23: 170–183.

Matar, G. & Disuqi, A. 1983. al-nizam al-iqlimi al-arabi [The Arab Regional Order]. Beirut: Dar al-Mustaqbal al-Arabi.

Mirsepassi, A, Basu, A & Weaver, F. 2003. Knowledge, Power, and Culture. In Localizing Knowledge in a Globalizing World – recasting the AreaStudies Debate, (eds) A. Mirsepassi, A. Basu, and F. Weaver, N.Y.: Syracuse University Press 1–24.

—— 2003. Localizing Knowledge in a Globalizing World - recasting the Area Studies Debate. N.Y.: SyracuseUniversity Press.

Mitchell, T. 2003. Deterritorialization and the Crises of Social Science. In Localizing Knowledge in a Globalizing World – recasting the Area Studies Debate, (eds) A.Mirsepassi, A. Basu & F. Weaver, N.Y.: Syracuse University Press 148–170.

—— 2003. The Middle East in the Past and Future Social Science. In The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, (ed.) Szanton DL., University of California Press.

Noble, P. 1991. TheArabSystem: Pressures, Constraints, and Opportunities. In The Foreign Policies of Arab States, (eds) B. Korany & A. Dessouki, Boulder: Westview.

Patai, R. 2002. The Arab Mind. N.Y.: The Hatherlaeigh Press.

Petito, F. & Hatzopoulos, P. (eds). 2003. Religion in International Relations – The Return from Exile. N.Y.: Palgrave.

Piscatori, J. 1986. Islam in a World of Nation-States. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

Rafael, V. L. 1994. The Cultures of Area Studies in the United States. Social Text – Theory, Culture, Ideology 41: 91–111.

Rodinson, M. 1974. The Western Image and Western Study of Islam. In The Legacy of Islam, (eds) J. Schacht and C.E. Bosworth, Oxford: Clarendon Press .

—— 1987. Europe and the Mystique of Islam. Seattle: University of Washington Press.

Said, E. 1978. Orientalism – Western Conceptions of the Orient. London: Routledge and Keegan Paul.

Salamé, G. 1994. The Middle East: Elusive Security, Indefinable Region. Security Dialogue 25: 17–35.

Seale, P. 1986. The Struggle for Syria – A Study of Post-war Arab Politics 1945–1958. London: I.B. Taurus.

Sjørup, L. 1997. Religionens renæssance – en vestlig mytologi. Den Ny Verden 30: 32–45.

Sørensen, G. 2001. Changes in Statehood: The Transformation of International Relations. Basingstoke: Palgrave.

—— 2003. The Transformation of the state. N.Y.: Palgrave.

Szanton, D. (ed). 2003. The Politics ofKnowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press.

Telhami, S. & Barnett M. 2002. Introduction: Identity and Foreign Policy in the Middle East. In Identity and Foreign Policy in the Middle East, (eds) S. Telhami and M. Barnett, Ithaca: Cornell University Press 1–25.

Tessler, M. 1999. Introduction: The Area Studies Controversy. In Area Studies and Social Sciences – Strategies for Understanding Middle East Politics, (eds) M. Tessler, et.al., Bloomington: Indiana University Press vii–xxi.

Tessler, M. et.al. (ed.) 1999. Area Studies and Social Sciences – Strategies for Understanding Middle East Politics. Bloomington: IndianaUniversity Press.

Thomas, S. 1995. The Global Resurgence of Religion and the Study of World Politics. Millennium 24: 289–299.

Tickner, A.J. 1992. Gender in International Relations. N.Y.: ColumbiaUniversity Press.

Tilly, C. 1992. Coercion, Capital, and European States – ad 990–1992. Cambridge and Oxford: Blackwell.

Valbjørn, M. 2003. The Meeting of the Twain – Bridging the Gap between Middle east Studies and International Relations. Cooperation and Conflict 38: 162–173.

—— 2004. Culture and IR Culture in IR; Ignoring, introducing, up-dating or forgetting the concept of culture in International Relations. Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Montreal, March 17–20.

—— 2004. Culture Blind and Culture Blinded: Images of Middle Eastern Conflicts in International Relations. In The Middle East and Palestine: Global Politics and Regional Conflicts, (ed.) D. Jung, N.Y.: Palgrave. 39–78.

Valbjørn, M. & Erslev Andersen L. 2003. Under Angreb – Mellemøststudier efter 11. september. KRITIK : 15–27.

Vatikiotis, P. J. 1987. Islam and the State. London: Routledge.

Walker, R. B. J. 1993. Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

Wallerstein, I. 1996. Open the social sciences : report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences. Standford: StandfordUniversity Press.

—— 1997. The Unintended Consequences of Cold War Area Studies. In The Cold War and the University – toward an Intellectual History of the Postwar Years, (ed.) N. Chomsky, et.al., N.Y.: The New Press. 195–231.

Walt, S. 1987. The Origins of Alliances. Ithaca: CornellUniversity Press.

Weldes, J. 2003. Popular Culture, Science Fiction, and World Politics. In To Seek Out

New Worlds – Exploring Links between Science Fiction and World Politics, (ed.)

Weldes J., N.Y.: Palgrave. 1–30.

Weldes, J, et.al. 1999. Introduction: Constructing Insecurity. In The Cultures of Insecurity – States, Communities, and the Production of Danger, (eds) J. Weldes et.al., Minneapolis: University of Minnesota Press. 1–33.

Wendt, A. 1992. Anarchy is what states make of it: the socialconstruction of power politics. International Organization 46: 391–425.

Wight, M. 1966. Why is There No International Theory? In Diplomatic Investigations, (eds) H. Butterfield & M. Wight, London: George Allen and Unwin. 17–34.

Zubaida, S. 1993. Islam, the People and the State – Political Ideas and Movements in the Middle East. London: I.B. Tauris.

 

Programari

Sense programari específic