Logo UAB
2021/2022

MŔtodes Quantitatius

Codi: 40094 CrŔdits: 15
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
4313805 AnÓlisi Econ˛mica / Economic Analysis OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Teresa Cabeza Gutes
Correu electr˛nic:
Maite.Cabeza@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
anglŔs (eng)

Equip docent

Jordi CaballÚ Vilella
Katerina Chara Papioti

Prerequisits

Sense prerequisits.

Objectius

Aquest mòdul proporciona als estudiants eines quantitatives avançades, necessàries per a l'anàlisi econòmica. Aquest mòdul cobreix optimització, probabilitat i estadística. 

El mòdul s'organitza en dues seccions. La primera secció inclou els fonaments de la teoria de l'optimització. La segona secció proporciona als estudiants els fonaments teòrics de la probabilitat i estadística, necessàries per a l'anàlisi economètrica i financera.

CompetŔncies

 • Analitzar conceptualment un problema econ˛mic concret utilitzant eines analÝtiques avanšades.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball aut˛nom a autodirigit.
 • Ser capaš d'articular els fonaments de la teoria econ˛mica derivant-los analÝticament a partir de raonaments matemÓtics.
 • Ser capaš d'identificar els fonaments de l'anÓlisi estadÝstica i de les tŔcniques economŔtriques derivant-los de les lleis de la probabilitat i l'estadÝstica.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicaciˇ d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Descriure els temes d'estadÝstica sobre els quals es basa l'anÓlisi econ˛mica estocÓstica i l'anÓlisi empÝrica
 2. Distingir els elements que cal incloure i els sup˛sits necessaris per plantejar un problema de decisiˇ amb interaccions estratŔgiques molt senzilles
 3. Emmarcar una pregunta econ˛mica de decisiˇ en un context estratŔgic senzill en un problema matemÓtic i derivar la seva resposta a travÚs de la l˛gica matemÓtica
 4. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball aut˛nom a autodirigit.
 5. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicaciˇ d'idees, sovint en un context de recerca.
 6. Utilitzar les matemÓtiques per analitzar problemes econ˛mics

Continguts

I. Optimització 

1. Conjunts i espais mètrics

2. Funcions i correspondències

3. Espais lineals i àlgebra lineal

4. Funcions suaus, optimització i estàtica comparativa

5. Equacions en diferències i equacions diferencials

 

II. Probabilitat i estadística

1. Probabilitat

2. Teoria de la mesura

3. Variables i distribucions aleatòries

4. Esperances

5. Distribucions especials

6. Funcions de variables aleatòries

7. Processos estocàstics i distribucions limitants

8. Mostreig

9. Estimació

10.Contrast d'hipòtesis

Per una descripció detallada del contingut del temari anar a http://idea.uab.cat/master_program.php .

 

Metodologia

El curs constarà de sessions on el professor presenta el material i sessions dedicades específicament a la resolució de problemes. Es recomana als estudiants que formin grups d’estudi per discutir sobre tasques i lectures.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 112,5 4,5 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Resoluciˇ exercicis i tutories 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Aut˛nomes      
Treball personal, treball en grup, lectures. 187,5 7,5 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluaciˇ

  

Examen final

50%  

Assitència i participació a classe

20%  

Resolució exercicis 

30%  

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
AssistŔncia a classe, resoluciˇ d'exercicis 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Examen final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Optimització:

Axler, S.J., Linear algebra done right (Vol. 2). New York: Springer.
Carter, M., Foundations of mathematical economics. MIT Press.
Sydsæter, K., Hammond, P., Seierstad, A. and Strom, A., Further mathematics for economic analysis. Pearson education

 

Probabilitat i Estadística:
Ash, R.B., Real Analysis and Probability, Academic Press.
Bierens, H.J., Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics, Cambridge University Press.
Billingsley, P., Probability and Measure, Wiley.
DeGroot, M.H. and Schervish, M.J., Probability and Statistics, Pearson.
Hogg, R.V., McKean, J. and Craig, A.T., Introduction to Mathematical Statistics, Pearson.
Lindgren, B.V., Statistical Theory, Chapman and Hall/CRC.
Rice, J.A., Mathematical Statistics and Data Analysis, Cengage Learning.

 

Referències addicionals seran proporcionades al llarg del curs.

Programari

 • Matlab
 • R
 • Phyton
 • Stata