Logo UAB
2021/2022

Pràctiques Externes

Codi: 106539 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500895 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Javier Martin Martinez
Correu electrònic:
Javier.Martin.Martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Els definits al règim de permanència de la UAB, dins l'apartat de progressió de matrícula. Al tractar-se d'una assignatura de quart curs cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos.

Objectius

L'objectiu de les Pràctiques Externes és posar en contacte als alumnes amb el món professional, de manera que puguin aplicar i complementar les competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau mitjançant una activitat formativa supervisada per l'Escola i realitzada a una empresa o institució externa. Aquesta activitat formativa permet que els alumnes puguin adquirir una visió pràctica del món laboral i de l'exercici professional, facilitant així la seva ocupabilitat.

Competències

 • Actitud personal
 • Aprendre nous mètodes i tecnologies a partir dels coneixements bàsics i dels tecnològics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions
 • Comunicació
 • Hàbits de treball personal
 • Redactar, desenvolupar i firmar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicacions que tinguin per objecte la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes electrònics
 • Resoldre problemes amb iniciativa i creativitat. Prendre decisions. Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la metodologia idònia per al desenvolupament del problema, combinant desenvolupament teòrics i simulacions segons convingui.
 2. Avaluar els resultats del projecte comparant-los amb resultats similars procedents de fonts externes i identificant les contribucions noves del projecte al coneixement actual sobre el tema.
 3. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 4. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
 5. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 7. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de forma organitzada.
 8. Gestionar la informació incorporant de manera crítica les innovacions del propi camp professional, i analitzar les tendències de futur.
 9. Identificar els objectius concrets del projecte
 10. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.
 11. Planificar un projecte utilitzant un diagrama de GANT

Continguts

Els continguts de l'estada de pràctiques vindran determinats pel pla de treball que s'acordi entre l'empresa, l'alumne i el tutor acadèmic. Per tal de donar el vist-i-plau a nivell acadèmic, els contiguts hauran d'adequar-se:

 • Al perfil i la situació acadèmica de l'alumne.
 • A les competències específiques del pla d'estudis de grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació.

Important: No s'acceptaran plans de treball per a dur a terme pràctiques en empresa on els continguts siguin genèrics, i que no es puguin identificar de forma clara amb les tasques que duu a terme un graduat/da en enginyeria de sistemes de telecomunicació.

Metodologia

Oferta de Pràctiques Externes

Hi ha tres orígens d'ofertes diferents:

 1. Ofertes de pràctiques proposades per l'Escola d'Enginyeria, en empreses o centres col·laboradors. Les ofertes es publiquen a l'espai docent de l'assignatura del Campus Virtual.
 2. Ofertes de pràctiques no curriculars del Servei d'Ocupabilitat de la UAB. Des de la coordinació de pràctiques s'ha de validar el projecte formatiu per veure si s'adequa a les competències i característiques previstes a l'assignatura. Caldrà parlar amb l'empresa per signar un conveni de pràctiques curriculars des de l'Escola.
 3. Propostes promogudes pel propi estudiant a través del contacte directe amb alguna empresa o d'alguna oferta trobada a plataformes virtuals o xarxes socials. Abans de signar el conveni i començar l'estada, la coordinació de pràctiques, haurà de validar el projecte formatiu i que es compleixin la resta de requisits de l'assignatura.

Durada de les Pràctiques Externes

La durada dels convenis curriculars de pràctiques en empresa ha de ser per un total de 300 hores.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Pràctiques en empresa 300 12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura de Pràctiques Externes consta de dos elements:

 • Memòria de les pràctiques (30%): breu resum de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
 • Informe del tutor a l'empresa (70%), on indiqui el grau d'aprofitament de les pràctiques.

L'informe de pràctiques ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines i el format és lliure.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor a l'empresa/institució 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Memòria de les pràctiques 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

En cada cas, el Tutor de l'alumne a l'empresa/institució externa proposarà la bibliografia oportuna en funció del treball a dur a terme.

Programari

 • En funció del lloc de pràctiques.