Logo UAB
2021/2022

Teoria de la Democràcia

Codi: 106188 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Enrique Hernandez Perez
Correu electrònic:
Enrique.Hernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Eva Doya Le Besnerais

Prerequisits

La majoria de les assignatures s’imparteixen en anglès. Es considera indispensable que els estudiants comptin amb un nivell d’anglès corresponent al B2 del marc de referència europeu, malgrat que per l’accés dels estudiants al grau no es preveu una prova específica de nivell de competència lingüística en anglès.

Objectius

El curs té tres objectius fonamentals:

- Que els estudiants coneguin els elements bàsics que defineixen i caracteritzen els sistemes democràtics

- Que els estudiants coneguin les diferents teories de la democràcia i n’entenguin les diferències, d’acord amb el corresponent context històric

- Que siguin capaços d’analitzar críticament els diferents reptes del sistema democràtic, fent ús de les teories estudiades

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Contrastar les principals teories polítiques contemporànies.
 • Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avançat de llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar la contribució de moviments com ara el feminisme, l'ecologisme o els diversos moviments identitaris.
 2. Definir els conceptes de democràcia i de dictadura, descriure’n els diferents models i valorar-ne críticament el funcionament.
 3. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 4. Escriure en llengua anglesa una ressenya d'una publicació, un videodocumental o un acte (conferència-seminari) adequada al contingut d'una o més assignatures de la matèria.
 5. Interpretar els marcs polítics i socials preexistents com antecedents explicatius dels actuals.
 6. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 7. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 8. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 9. Utilitzar les teories polítiques contemporànies i entendre'n el valor analític per a casos concrets de l'esfera interna i internacional.

Continguts

 1. Introducció al concepte de democràcia i històric de les principals teories
 2. De la Grècia antiga als pensadors medievals
 3. El conflicte i el contracte social
 4. La llibertat i els drets humans
 5. La política de la reforma i de la revolució
 6. La democràcia deliberativa
 7. La democràcia elitista, plural i participativa
 8. Liberalisme contemporani i republicanisme
 9. Minories, feminisme i multiculturalisme
 10. El poder capil·lar, i la il·lusió de la democràcia
 11. La justícia global i la possibilitat d’una democràcia supranacional
 12. Crisis econòmiques i transformació de la democràcia
 13. Reptes tecnològics i populismes

Metodologia

 La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Les sessions presencials es divideixen en dues parts:

Part 1. Classes magistrals en les que el professorat presenta els continguts teòrics en interacció amb els estudiants.

Part 2. Sessions d'aplicació pràctica dels continguts teòrics a l'aula habitual. En elles es treballa un exercici d'aplicació dels coneixements adquirits a través de les lectures i les classes teòriques.

La dedicació de l’estudiant a aquesta assignatura es divideix en diversos tipus d’activitats, cadascun d’ells amb un pes determinat d’hores de treball.

La dedicació de l'estudiant està distribuïda de la següent manera:

 • Les activitats dirigides són activitats a l’aula, amb la presència del professor/a consistiran principalment de classes magistrals, seguides de sessions de discussió de les lectures obligatòries i orientades a qüestions pràctiques, en les que s’analitzaran casos, problemes i exemples relatius al temari del curs. Aquestes activitats representen al voltant del 35% del total del treball exigit.
 • Les activitats supervisades són activitats dutes a terme per l’estudiant fora de l’aula d’acord amb un pla de treball dissenyat i posteriorment tutoritzat i avaluat per part del professor/a. Aquestes activitats es concretaran en la presentació d’una presentació oral curta i la participació als debats. Aquestes activitats representen un 10% de la dedicació de l’alumne.
 • Les activitats autònomes són totes aquelles que fa l’alumne pel seu compte tals com lectures bàsiques icomplementàries, estudi dels apunts de classe o totes aquelles altres activitats que complementen la formació que s’assoleix en aquest curs. Representen un 55%

Al  final del semestre es reservaran 15 minuts per completar l'enquesta d'avaluació docent. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, seguides de sessions de discussió de les lectures obligatòries i orientades a qüestions pràctiques, en les que s'analitzaran casos, problemes i exemples relatius al temari del curs 12,25 0,49 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Presentació oral curta i la participació als debats 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Lectures bàsiques i complementàries, estudi dels apunts de classe 82,75 3,31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

 • 60%: Treball final. S’haurà de triar una pregunta a desenvolupar en 4000-5000 paraules, d’un llistat de preguntes que s’enviaran el mateix dia de l'examen. L’alumne/a haurà d’entregar el treball un cop finalitzat el període de temps establert.
 • 25%: Pràctiques a l'aula. Es valorarà l’assistència i la participació als debats i la realització d’una presentació oral breu. Aquesta activitat no és recuperable en cap cas.
 • 15%: Realització d’una presentació oral breu. Aquesta activitat no és recuperable en cap cas.

A tenir en compte:

 • D’acord amb l’article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l’avaluació de l'alumnat repetidor podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.
 • Si en la realització d’algunes de les activitats previstes, especialment en la realització dels treballs, es detecta qualsevol tipus de plagi (respecte treballs d’altres anys, pàgines webs, llibres, etc.), l’assignatura quedarà globalment suspesa i s’haurà de repetir en la seva totalitat.
 • Per aprovar l’assignatura caldrà una nota mínima global de 5.

Recuperació

Els alumnes que no obtinguin la puntuació mínima podran lliurar un nou treball final (responent a una pregunta diferent) el dia de l'examen de recuperació. 

Si el treball no s’ha lliurat prèviament i es presenta directament el dia de l’examen de recuperació s’aplicarà una penalització de -25% sobre la nota de treball.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Pràctiques a l'aula: Assistència i participació als debats. 25% 20 0,8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Realització d'una presentació oral breu 15% 10 0,4 5, 7, 8
Treball final 60% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Bibliografia

Aquesta bibliografia pot veure’s modificada a la programació docent de l’assignatura, incloent noves referències. Aquesta programació també especificarà els capítols específics de lectura obligatòria.

 • F. Requejo, Las Democracias
 • Aristote, Politics
 • Tomas de Aquino, De regimine principum
 • Machiavelo, El Príncep i Discursos
 • Thomas Hobbes, Leviathan
 • J. Locke, Segon tractat sobre el govern civil i Carta sobre la tolerancia
 • E. Burke. Reflexiones sobre la Revolución Francesa
 • Jean-Jacques Rousseau, El Contracte Social
 • B. Constant. De la libertad de los antigues comparada con la de los modernos
 • Declaració Universal de Drets Humans
 • John Stuart Mill, Consideraciones sobre el govierno representativo i De la Libertad
 • Karl Marx i Friedrich Engels, El Manifest Comunista
 • M. Bakunin Programa de la 'Alianza para la revolución internacional'
 • Ernest Renan ¿Qué es la nación?
 • C. Schmitt, El concepto del político
 • Jürgen Habermas, La transfromación estructural de la vida pública
 • Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme i democràcia
 • Carole Pateman, Participación y teoria democràtica i Feminismo y Democracia
 • John Rawls, Una teoria de la justícia
 • G.A. Cohen ¿Porqué no el socialismo?
 • M. Foucault,  Microfísica del Poder i Poder/Saber
 • S. Okin, Es el multiculturalismo malo para las mujeres?
 • F. Fukuyama, La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI
 • P. Singer, The Life You Can Save. Acting Now to End World Poverty
 • Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam

Programari

Cap