Logo UAB
2021/2022

Introducció a l'Economia II

Codi: 106187 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Trillas Jané
Correu electrònic:
Francesc.Trillas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

 • La majoria de les assignatures s’imparteixen en anglès. Es considera indispensable que els estudiants comptin amb un nivell d’anglès corresponent al B2 del marc de referència europeu, malgrat que per l’accés dels estudiants al grau no es preveu una prova específica de nivell de competència lingüística en anglès.  
 • No es pressuposa cap coneixement previ d’Economia.

  Cal tenir en compte però que l’ Economia, com camp de coneixement, utilitza intensament els llenguatges numèric, gràfic i algèbric, a més del llenguatge verbal, per identificar i representar relacions quantitatives i de dependència i causalitat entre variables.

Objectius

L’objectiu de l’assignatura és proporcionar les eines bàsiques desenvolupades fins ara per l'economia com a disciplina de coneixement, en especial la macroeconomia, i que permeten analitzar i comprendre bona part de la realitat social actual, així com també qüestions d’organització econòmica persistents a tota societat humana. Algunes de les qüestions que es plantegen són les següents:

Per què unes economies creixen més que altres? Perquè hi ha cicles econòmics i que poden fer els governs per influir-hi? Quin impacte econòmic i social té la globalització?

Tot i la complexitat de les preguntes plantejades, l’objectiu és que l’alumnat, en acabar el curs, hagi après a utilitzar les eines bàsiques de què disposem actualment per començar a tractar aquestes qüestions tenint en compte la història amb rigor i de manera autònoma, i sàpiga com buscar informació sobre els fets, com analitzar-los i com distingir entre anàlisi, valoració i opinió. Aquest esforç ha de permetre la participació fonamentada de l’alumnat com a part de la ciutadania als debats sobre polítiques públiques tant d’àmbit local com global, així com facilitar el seguiment de matèries de caire econòmic al llarg de la titulació.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avançat de llengua anglesa.
 • Gestionar i aplicar dades a la resolució de problemes.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els fonaments bàsics de l'anàlisi econòmica, tant des d'una perspectiva microeconòmica com a macroeconòmica.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les interaccions estratègiques entre participants i els efectes de les seves accions sobre les decisions de tercers.
 2. Aplicar la teoria de jocs a l'anàlisi de les decisions econòmiques.
 3. Aplicar tècniques quantitatives descriptives i causals que permetin analitzar la realitat econòmica i social.
 4. Descriure els determinants del creixement econòmic i les diferències internacionals en renda per càpita. 
 5. Diferenciar entre diferents estructures dels mercats i analitzar els seus efectes sobre les vendes i els beneficis de les empreses i sobre el benestar dels consumidors.
 6. Examinar l'efecte de les polítiques econòmiques sobre les variables macroeconòmiques.
 7. Identificar els aspectes econòmics que determinen l'oferta i la demanda.
 8. Identificar els determinants de preus i quantitats intercanviades en tota mena de mercats.
 9. Identificar els elements constitutius de la tecnologia i dels costos.
 10. Identificar les característiques del procés de desenvolupament econòmic, així com les seves causes i conseqüències.
 11. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 12. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en la societat.
 13. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 16. Reconèixer les causes de les crisis econòmiques i els impactes que tenen sobre els diferents sectors d'activitat i economies nacionals.
 17. Reconèixer les condicions en les quals cal la intervenció pública en l'economia.
 18. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

Tema 1. Els agregats econòmics: Renda i despesa en una economia; definició, mesura i components del PIB; limitacions del PIB; treball no remunerat i economia de les cures; la mesura del cost de la vida i la inflació.

Tema 2. L’economia a llarg termini: La producció i el creixement econòmic; la productivitat; l’estalvi i la inversió.

Tema 3. El treball i el mercat laboral: Oferta i demanda de treball; definició i medició de l'atur; el salari mínim; oferta de treball de les dones i falca salarial; el futur del treball.

Tema 4. Les fluctuacions econòmiques a curt termini: Costos de la inflació; els cicles econòmics; el model d'oferta i demanda agregades.

Tema 5. Polítiques d'estabilització macroeconòmica: Política fiscal i política monetària.

Tema 6. Anàlisi macroeconòmica de les economies obertes: La globalització; Moviments internacionals de béns i capitals; la balança de pagaments; tipus de canvi nominal i reals; la paritat del poder adquisitiu.

Metodologia

Activitats dirigides (aula): 35% dels ECTS

Classes magistrals

Sessions d’aprenentatge basat en problemes

Sessions d’explicació i discussió de casos (articles de premsa; textos d’organitzacions internacionals com Nacions Unides o documents audiovisuals).

Activitats supervisades: 15%

Tutories (reunions individuals o en grups reduïts amb el professorat)

Activitats autònomes: 50 % dels ECTS

Lectura i estudi dels textos proporcionats (manuals, apunts, lectures): 30%

Realització d’esquemes conceptuals i de problemes: 20%

 Es reservaran 15 minuts de classe perquè els alumnes puguin respondre l'enquesta de final de semestre.

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe Magistral 45 1,8 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Pràctiques 8 0,32 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Tutories 12 0,48 3, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Consulta webs 10 0,4 13, 15
Lectura i estudi de material de classe i manual 35 1,4 1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16
Ressolució de problemes 30 1,2 3, 10, 14, 15, 18

Avaluació

Es realitzaran 3 activitats d’avaluació concebudes com a complement de la necessària assistència regular a classe. 

Activitat 1: resolució de problemes o preguntes/discussió escrita sobre textos per part de l’alumne a l’aula. Ponderarà un 25%.

Activitat 2: a triar entre les següents opcions: vídeos en grup; treballs escrits en grup; ressolució individual d'exercicis encarregats pel professor-a; comentari individual d'un llibre acordat amb el professor-a. Per a cada modalitat, el professor-a publicarà amb antel·lació una rúbrica on s'expliquin els criteris d'avaluació. Cadascuna d'aquestes activitats ponderarà un 25%.

Activitat 3: proves individuals o exàmens de comprensió i capacitat d’aplicació del conjunt de conceptes i temes tractats. Ponderarà un 50%. Per tal de fer mitjana amb la resta d'activitats caldrà obtenir una nota mínima de 3.5 en aquestes proves. 

El professor-a podrà condicionar l'avaluació de les activitats a l'assistència i participació a classe.

En cas de que la mitjana indicada doni lloc a una qualificació de SUSPÈS, serà possible realitzar una sessió d’avaluació compensatòria (sempre que la mitjana no sigui inferior a 3). Aquells alumnes que es presentin a la prova compensatòria podran obtenir com a màxim una qualificació de 5.

 

Calendari aproximat avaluacions

Prova 1: Última setmana de Març (data fixada pel professorat).

Prova 2: Activitat complementària – a lliurar la primera-segona setmana Maig (data fixada pel professorat).

Prova 3: Prova escrita (data, hora i aula fixades a principi de curs) al mes de Juny.

 

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 1/3 de les activitats d’avaluació.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o  professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format(mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de laUAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums,wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantathipot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig 25% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Examen 50% 2 0,08 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Exercicis 25% 2 0,08 3, 14, 15

Bibliografia

Material principal: Projecte CORE (https://www.core-econ.org/), e-book gratuït The Economyhttps://www.core-econ.org/the-economy

 

Altres llibres recomanats:

Mankiw, G.N., Principios de economia, Ediciones Paraninfo, 6ª ed., 2012.

Samuelson, P., Nordhaus, W., Economía. Ed. McGraw-Hill, 19ª ed., 2010

Mochón, F., Economía. Teoría y Política. Ed. McGraw-Hill, 6ª ed., 2009.

Robinson, J., Eatwell, J., Introducción a la Economía Moderna, 2ª ed., 1982.

Ostrom, E., El Gobierno de los bienes comunes : la evolución de las instituciones de acción colectiva, Fondo de Cultura Económica, 2ª ed., 2011.

PERDICES DE BLAS, L.; GALLEGO ABAROA, E., Mujeres economistas. Editorial del Economista. Madrid, 2007.

Programari

S'introduïrà i es farà servir el software R, lliurement disponible.