Logo UAB
2021/2022

Prehistòria II: de les Primeres Societats Camperoles a les Primeres Societats Estatals

Codi: 106092 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500241 Arqueologia OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Saña Seguí
Correu electrònic:
Maria.Sana@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Maria Saña Seguí
Xavier Clop García

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit.

Objectius

L'assignatura té com a principal objectiu exposar els desenvolupaments socials entre les primeres societats
neolítiques i el sorgiment dels Estats clàssics. Entre aquests desenvolupaments, destaquen els orígens de les
relacions patriarcals, de la vida sedentaria i urbana, de les primeres classes socials, i la institucionalització del
poder polític i de les formes de violència.
L'àmbit territorial se centra en el Pròxim Orient i Europa, tot i que es faran referències puntuals a d'altres
regions del planeta.
Els continguts inclouen descripcions empíriques i síntesis relatives a les dinàmiques socials concretes i,
alhora, s'exposen les bases metodològiques i inferencials en què se sustenta l'estat actual dels coneixements
en arqueologia prehistòrica. En aquest segon aspecte resultaran fonamentals les activitats pràctiques
programades.

Competències

  • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
  • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

  1. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
  2. Identificar els mètodes propis de la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets.

Continguts

BLOC 1. INTRODUCCIÓ SOBRE TEORIA I MÈTODES.

TEMA 1: Arqueologia prehistòrica: objecte d'estudi i estructura de la recerca.

 

BLOC 2. INICI I DESENVOLUPAMENT DE LES SOCIETATS NEOLÍTIQUES

TEMA 2: Implicacions econòmiques i socials de l'agricultura i la ramaderia.

TEMA 3: Les conseqüències econòmiques i socials dels inicis de l'agricultura en el Llevant sirio-palestí i a Anatòlia.

TEMA 4: Les primeres comunitats agropecuàries d'Europa: el Neolític a l'Egeu.

TEMA 5: Introducció i desenvolupament de les economies agropecuàries a l'Europa central i occidental.

TEMA 6: El Megalitisme a Europa.

 

BLOC 3. ENTRE EL IIIer I EL Ier MIL·LENNI A.N.E.

TEMA 7: La formació dels primers Estats a Mesopotàmia i Egipte.

TEMA 8: L’augment de les desigualtats a l’Europa occidental: el calcolític, la qüestió campaniforme i l’inici de l’edat del bronze.

Metodologia

1. Classes expositives sobre els continguts enunciats en el temari. Plantejament freqüent de temes per al
debat a l'aula.
2. Activitats pràctiques d'aula relacionades amb el temari del curs.
3. Una activitat pràctica de camp:
3.1. Visita a un o diversos jaciments arqueològics de la Prehistòria recent de Catalunya i realització d'un
exercici pràctic al voltant d'una sèrie de qüestions presentades pel professorat.
Dintre d'aquest capítol d'activitats externes al Campus, es contempla la possibilitat de realitzar visites a
exposicions temporals, museuos ... que tractin aspectes rellevants relacionats amb els continguts de
l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 40 1,6 1
Tipus: Supervisades      
Pràctiques d'aula 20 0,8 2
Pràctiques de camp 15 0,6 2
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 42 1,68 1, 2

Avaluació

1. Activitats pràctiques d'aula (40% de la nota final; obligatòries per tal de poder fer la prova escrita).
2. Una activitat práctica de camp (10% de la nota final; obligatòries per tal de poder fer la prova escrita).
3. Proves escrites individuals (50% de la nota final).

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluable, el professorat informarà (Moodle, SIA) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Reavaluació: prova escrita o comentari crític d'una obra extensa relacionada amb l'assignatura.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats pràctiques d'aula 40 15 0,6 1, 2
Activitats pràctiques de camp 10 15 0,6 1, 2
Prova escrita 50 3 0,12 1, 2

Bibliografia

(La llista de títols podrà ampliar-se en tractar aspectes concrets)

Lectures generals (manuals)

ALMAGRO, M. (ed.) (2014), Protohistoria de la Península Ibérica: del Neolítico a la romanización. Universidad de Burgos. Fundación Atapuerca.

BARANDIARÁN, I., MARTÍ, B., del RINCÓN, Mª A. i MAYA, J. L. (1998), Prehistoria de la península Ibérica. Ariel, Barcelona.

BOGUCKI, P. i CRABTREE, P. J. (eds.) (2004), Ancient Europe 8000 BC - AD 1000: Enciclopedia of the Barbarian World. Charles Scribner's Sons, Nueva York.

CUNLIFFE, B. (ed.) (1998), Prehistoria de Europa Oxford. Crítica, Barcelona.

KRISTIANSEN, K. (2001), Europa antes de la Historia. Península, Barcelona.

RENFREW, C. i BAHN, P. (eds.) (2014), The Cambridge World Prehistory. Cambridge University Press, Cambridge.

 

TEMA 1: Arqueologia prehistòrica: objecte d'estudi i estructura de la recerca.

JOHNSON, M. (2000), Teoría arqueológica. Ariel, Barcelona.

RENFREW, C. i BAHN, P. (1993), Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica. Akal, Madrid.

 

TEMA 2: Implicacions econòmiques i socials de l'agricultura i la ramaderia.

BUXÓ, R. (1997), Arqueología de las plantas. Crítica, Barcelona.

COHEN, M. N. (1977), La crisis alimentaria en la Prehistoria. Alianza, Madrid.

MOLLESON, T. (1994), "La lección de los huesos de Abu Hureyra", Investigación y Ciencia,217, pp. 60-65.

 

TEMA 3: Les conseqüències econòmiques i socials dels inicis de l'agricultura en el Llevant sirio-palestí i Anatòlia.

AURENCHE, O. i KOZLOWSKI, J. (2003), El origen del neolitico en el Proximo Oriente. Ariel, Barcelona.

BYRD, B. F. (1994), "Public and Private, Domestic and Corporate: the emergence of the southwest Asian village", American Antiquity, 59, pp. 639-666.

DIETRICH, O., HEUN, M., NOTROFF, J., SCHMIDT, K. i ZARNKOW, M. (2012), "The role of cult and feasting in the emergence of Neolithic communities. New evidence from Göbekli Tepe, south-eastern Turkey", Antiquity, 86, pp. 674-695.

KUIJT, I., i GORING-MORRIS, N. (2002), "Foraging, Farming, and Social Complexity in the Pre-Pottery Neolithic of the Southern Levant: A Review and Synthesis", Journal of World Prehistory, 16 (4), pp. 361-440.

VERHOEVEN, M. (2002), "Ritual and Ideology in the Pre-Pottery Neolithic B of the Levant and Southeast Anatolia", Cambridge Archaeological Journal,12 (2), pp. 233-258.

 

TEMA 4: Les primeres comunitats agropecuàries d'Europa: el Neolític a l'Egeu.

AA.VV. (2012), "Les débuts du Néolithique en Europe", Les Dossiers d'Archéologie nº 353.

HANSEN, J. (1993), "L'agricultura del Neolític Antic a l'Egeu", Cota Zero, 9, pp. 17-24.

PERLÈS, C. (1993), "Reflexions sobre l'origen del Neolític a Grècia", Cota Zero, 9, pp. 9-16.

 

TEMA 5: Introducció i desenvolupament de les economies agropecuàries a Europa central i occidental.

BERNABEU, J. (1996), "Indigenismo y Migracionismo. Aspectos de la neolitización en la fachada oriental de la península Ibérica", Trabajos de Prehistoria,53, pp. 37-54.

BERROCAL, Mª C. (2012), "The Early Neolithic in the Iberian Peninsula and the Western Mediterranean: A Review of the Evidence on Migration", Journal of World Prehistory, 25, pp. 123-156.

GRONENBORN, D. (1999), "A Variation on a Basic Theme: The Transition to Farming in Southern Central Europe", Journal of World Prehistory, 13 (2), pp. 123-210.

ROJO, M., GARRIDO, R. i GARCÍA MARTÍNEZDE LAGRÁN, Í. (2012), El Neolítico en la península Ibérica y su contexto europeo. Cátedra, Madrid.

SZÉCSÉNYI-NAGY, A. et alii (2017), "The maternal genetic make-up of the Iberian Peninsula between the Neolithic and the Early Bronze Age", Nature, 15; 7(1), 15644. doi: 10.1038/s41598-017-15480-9.

 

TEMA 6: El Megalitisme a Europa.

DELIBES, G. (1990), "El megalitismo Ibérico", Historia 16, Madrid.

RENFREW, C. (1984), "Arqueología social de los monumentos megalíticos", Investigación y Ciencia, 88, pp. 70-79.

 

TEMA 7: La formació dels primers Estats a Mesopotàmia i Egipte.

ALGAZE, G. (2004), El sistema-mundo de Uruk. Ediciones Bellaterra, Barcelona.

CHILDE, V. G. (1984), Los orígenes de la civilización. Fondo de Cultura Económica, México (capítulos VI y VII).

REDMAN, Ch. (1990), Los orígenes de la civilización. Desde los primeros agricultores hasta la Sociedad urbana en el Próximo Oriente. Crítica, Barcelona.

 

TEMA 8: L’augment de les desigualtats a l’Europa occidental: el calcolític, la qüestió campaniforme i l’inici de l’edat del bronze.

GUILAINE, J. (dir.) (2007), Le Chalcolithique et la construction des inégalites. Tome 1: Le continent européen. Éditions Errance, París.

ROJO, M., GARRIDO, R i GARCÍA MARTÍNEZ, Í. (eds.) (2005), El campaniforme en la península Ibérica y su contexto europeo. Universidad de Valladolid, Valladolid.

Programari

No es necessita programari específic.