Logo UAB
2021/2022

Anàlisi, Audició i Creació

Codi: 106076 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 0
2500798 Educació Primària OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Cristina Gonzalez Martin
Correu electrònic:
Cristina.Gonzalez.Martin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Les persones que vulguin matricular-se d'aquesta assignatura han d'acreditar haver superat el nivell d'estudis musicals corresponents al Grau Elemental o títol equivalent. En cas de no haver seguit estudis musicals reglats, hauran de fer una prova de nivell específica (queden exempts d'aquesta prova aquells estudiants que ja l'han realitzada durant el curs 2020-2021).

Objectius

 • Promoure l'escolta activa.
 • Fomentar l'interès, el respecte i la sensibilitat estètica per la diversitat musical i cultural.
 • Fomentar el sentit critic davant l'escolta musical d'obres de diferents èpoques, estils i gèneres.
 • Identificar els elements musicals d'una obra musical i fer-ne plantejaments didàctics. 
 • Analitzar l'organització del discurs musical, observant les diferents tècniques i procediments compositius.
 • Comprendre el procés compositiu d'una obra musical, des de la idea inicial fins a l'elaboració de la peça final.
 • Realitzar produccions musicals i plantejar-ne processos didàctics. 

Competències

  Educació Infantil
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives.
 • Conèixer els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Elaborar propostes didàctiques que fomentin la percepció i expressió musicals, les habilitats motrius, el dibuix i la creativitat.
 • Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
  Educació Primària
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els seus aspectes plàstic, audiovisual i musical.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la pràctica d'escriptura, composició i reconeixement d'anàlisi a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 2. Aprendre a establir relacions entre els diferents llenguatges artístics prenent com a centre la teoria i la praxis de l'activitat musical.
 3. Conèixer i dominar a nivell d'expressió, comprensió i creació els elements propis del llenguatge musical.
 4. Estar capacitat per a treballar en equip.
 5. Estar capacitats per treballar en equip.
 6. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 7. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 8. Saber entendre, analitzar i comparar textos pertanyents a diferents dominis del pensament, la cultura i les arts amb els seus possibles vinculacions amb el fet musical.
 9. Saber escoltar i analitzar a nivell rítmic, melòdic, armònic i formal una obra musical.
 10. Saber explicar les principals conseqüències de la incidència de l'ensenyament de les arts en la formació cultural, personal i social de les persones.
 11. Saber, entendre, analitzar i comparar textos que pertanyin a diferents dominis de pensament, la cultura i les arts amb les seves possibles vinculacions amb el fet musical.

Continguts

 1. Els criteris de selecció de repertori musical.
 2. L'escolta i anàlisi d'obres musicals dins el seu context històric, cultural i musical.
 3. L'anàlisi i coneixement dels elements musicals que conformen les obres musicals.
 4. L’anàlisi i coneixement dels processos de creació musical i introducció a algunes les tècniques compositives.
 5. L'estudi i coneixement de compositores i compositors de diferents èpoques i estils.
 6. Els processos de creació musical a partir de l'audició i l’anàlisi musical.
 7. Detecció dels elements més perceptibles per a ser treballats de manera didàctica. 
 8. El aboració de repertori musical per a treballar a l'escola primària. 

Metodologia

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Durant les sessions teòriques, es fomentarà la participació activa i reflexiva de l'alumnat. També es fomentarà el treball cooperatiu i el treball autònom de l'alumne a través de treballs teòrics-pràctics, presentacions, tutories acadèmiques, etc. Els alumnes han de ser capaços d'obtenir informació i ampliar coneixements a través de diverses fonts per a aprofundir en els continguts de l'assignatura. Aquest treball serà orientat i tutoritzat pel professor.

SUPERVISADES

 • Tutories i altres activitats tutoritzades.

AUTÒNOMES

 • Cerca d'audicions.
 • Realització de tasques d’anàlisi i de creació musical.
 • Exposicions teòriques-pràctiques dels alumnes.

DIRIGIDES

 • Exposicions per part del professorat dels continguts del programa.
 • Activitats pràctiques d’audició, anàlisi i creació musical. 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial amb tot el grup 22,5 0,9 3, 9
Tipus: Supervisades      
Activitats tutoritzades 15 0,6 2, 3, 9
Tipus: Autònomes      
Activitats i tasques autònomes 37,5 1,5 1, 3, 4, 5, 9

Avaluació

 • L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes, en cas contrari es considerarà no presentat. 
 • Cal mostrar una actitud compatible amb la professió educativa, desenvolupant competències bàsiques com la participació, la cooperació, l’empatia, l’argumentació i el respecte cap als altres. L’estudiant ha de demostrar ser responsable i rigorós en el treball autònom, mostrar pensament crític i unes conductes que afavoreixen un entorn amable i positiu, democràtic i on es respecten les diferències.
 • A las classes es valorarà la participació activa, positiva i creativa del alumnat. Als debats es valorarà el grau de participació i el nivell de reflexió de les aportacions. 
 • D'acord amb la normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota d'aquest treball perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). 
 • Si durant la realització d'un treball individual a classe, el professor considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació.
 • Només es podrà aprovar l'assingatura si es superen les diferents parts que la conformen. 

Concreció de les activitats d’avaluació

Activitat d’avaluació

Tipologia d’activitat

Data d’avaluació

Data reavaluació

Elaboració repertori (15%)

Individual

Setembre, Octubre i Novembre 2021

 

Treball d'audició (20%)

Grupal

Novembre 2021

 

Examen audició i creació (35%)

Individual

Desembre 2021

 

Treball Creació (30%)

Grupal

Desembre 2021

 

 

 

 

Les activitats d’avaluació que no s’hagin superat es podran recuperar al gener del 2022.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a considera que no compleix aquests requisits.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració repertori 15 0 0 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11
Examen Audició i creació 35 0 0 2, 3, 8, 9, 10
Treball audició 20 0 0 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
Treball creació 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Aguilar, M. C. (2002). Aprender a escuchar música. Madrid: Aprendizaje.

Alsina, P., Sesé, F. (1994). La música y su evolución. Historia de la música con propuestas didácticas y 49 audiciones. Barcelona: Graó.

Bennett, R. (1998). Investigando los estilos musicales. Madrid: Akal.

Bennett, R. (1999). Forma y diseño. Madrid: Akal.

Bennett, R. (1999). Los instrumentos de la orquesta. Madrid: Akal.

Copland, A. (1994) Como escuchar la música. México: Fondo de Cultura Económica.

De Candé, R. (2002). Nuevo diccionario de la música. Grasindo.

Espinosa, S. (2007). Creación y pedagogía: los compositores van al aula. En Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical: Una selección de autores relevantes (pp. 95-112). Barcelona: Graó.

Glover, J. (2004). Niños compositores (4 a 14 años). Barcelona: Graó.

Hickey, M. (2012). Music outside the lines: Ideas for composing in K-12 music classrooms. New York: Oxford University Press.

Howard, J. (2000). Aprendiendo a componer. Madrid: Akal.

Kaschub, M., Smith, J. (2009). Minds on music: Composition for creative and critical thinking. Reston, VA: Rowman & Littlefield Education.

Kramer, J. (1993). Invitación a la música. Buenos Aires: Vergara Editor.

Michels, U. (1982). Atlas de música, 1. Madrid: Alianza Editorial.

Michels, U. (1992). Atlas de música, 2. Madrid: Alianza Editorial.

Palacios, F. (1997). Escuchar. 20 reflexiones sobre música y educación musical. Las Palmas deGran Canaria: Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Randles, C., Sullivan, M. (2013). How Composers Approach Teaching Composition: Strategies for Music Teachers.Music Educators Journal99(3), 51–57. 

Sadie, S. (2000). Guía Akal de la música. Madrid: Akal ediciones.

Schafer, R. M. (1965). El compositor en el aula. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Schafer, R. M. (1969). El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Schafer, R. M. (1975). El rinoceronte en el aula. Un manual para el maestro de música moderno. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Tranchefort, F. (2002). Guia de la música sinfónica. Madrid: Alianza Editorial.

Vella, R. (2003). Sounds in space, sounds in time. Londres: Boosey & Hawkes Music Publishers Limited.

Wiggins, J. (1990). Composition in the Classroom: A Tool for Teaching. Reston, VA: MENC.

 

Programari

Aquesta assignatura no utilitza cap programari concret.