Logo UAB
2021/2022

Veu, Direcciˇ i Canšˇ

Codi: 106075 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500797 Educaciˇ Infantil OT 4 A
2500798 Educaciˇ PrimÓria OT 4 A
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Cecilia Gassull Bustamante
Correu electr˛nic:
Cecilia.Gassull@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Equip docent

Joaquim Maria VallvÚ CordomÝ

Prerequisits

Certificat de grau elemental de música o bé superació d'una prova de nivell

Objectius

 • Obtenir recursos per adquirir una bona actitud corporal necessària en el cant i en la direcció musical.
 • Conèixer les bases fonamentals per cantar amb una veu natural que sigui alhora un bon model per
 • als alumnes.
 • Conèixer i interpretar amb criteri musical un ampli repertori de cançons, tradicionals i d'autor.
 • Saber analitzar i classificar les cançons des del punt de vista musical i estructural.
 • Assolir les bases tècniques de direcció coral

CompetŔncies

  Educaciˇ Infantil
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • ConŔixer i utilitzar canšons per promoure l'educaciˇ auditiva, rÝtmica i vocal.
 • Reflexionar sobre les prÓctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix Ómbit o interdisciplinar).
  Educaciˇ PrimÓria
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Reflexionar entorn les prÓctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hÓbits i destreses per a l'aprenentatge aut˛nom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix Ómbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Estar capacitat per a cantar i fer cantar en grup, escoltant i respectant a la resta.
 2. Estar capacitat per a treballar en equip.
 3. Estar capacitats per cantar i fer cantar en grup, escoltant els altres i respectant els altres.
 4. Estar capacitats per treballar en equip.
 5. Haver adquirit coneixements i capacitats i habilitats en la dimensiˇ expressiva i perceptiva de la veu, la canšˇ, el cant coral i la direcciˇ musical.
 6. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?Ómbit de coneixement propi.
 7. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 8. ReconŔixer el valor de les activitats musicals relacionades amb el cant, la canšˇ i la direcciˇ musical en la formaciˇ de la persona i el papel fonamental que tÚ a les activitats escolars.

Continguts

1. El cant

1.1. La veu natural

1.2. Actitud corporal. Gest i so

1.3. Control respiratori

1.4. Control vocal: producció, amplificació i projecció

1.5. Timbre, expressivitat i sensibilitat musical

2. La cançó

2.1. Repertori de cançons tradicionals catalanes, d'altres països i d'autor

2.2. Cançons a una veu, cànons i cançons a dos i tres veus

2.3. Elements formals i estructura de la cançó

2.4. Composició i acompanyament de cançons

2.5. Criteris en la selecció del repertori i en la interpretació

3. La direcció musical

3.1. Actitud corporal

3.2. Gest de direcció

3.3. Criteris d'interpretació

Metodologia

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Aquesta és una assignatura fonamentalment pràctica, amb el suport de la teoria necessària, i el protagonista

en el procés d'ensenyament i aprenentatge és l'estudiant. Sota aquesta premissa s'ha planificat la

metodologia de l'assignatura, que complementa la pràctica individual i col·lectiva al voltant de la veu, la

cançó i el gest. L'esquema queda reflectit en el quadre següent.

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realitzaciˇ d'activitats musicals (cant i direcciˇ), en petit grup i individuals. Simulaciˇ de classes per part de l'alumnat per tal de portara la prÓctica aspectes de la veu, la canšˇ i la direcciˇ 43 1,72 1, 2, 3, 5, 8
Tipus: Supervisades      
Seguiment tutoritzat per tal d'orientar el desenvolupament vocal, l'aprenentatge de canšons i la tŔcnica de direcciˇ. 30 1,2 5, 8
Tipus: Aut˛nomes      
Analitzar canšons, elaborar un canšoner, dirigir canšons i fer un treball personal sobre la pr˛pia veu i l'actitud corporal 72 2,88 4, 5, 7, 8

Avaluaciˇ

Per tal de poder superar l'assignatura, s'ha de tenir en compte:

 • És obligatòria una assistència mínima del 80%
 • D'acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota d'aquest
 • Si durant la realització d'un treball individual a classe, el professor considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació.

El treball perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup 

En cas que les autoriutats sanitàries no permetessin la presencialitat, les activitats d'avaluació es duran a terme de manera telemàtica

 

ACTIVITATS AVALUATIVES I DATESD'AVALUACIÓ I REAVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA

 • Avaluació conjunta de la menció de música: la darrera setmana de classes
 • Prova final escrita: al finalitzar el 1Q
  • fitxa d'anàlisi
 • Treball pràctic en grup: durant el mes de maig
  • treball del cançoner
 • treball pràctic individual
  • Treball de rutina d'escalfament: mes de desembre
  • exercicis realitzats al llarg del curs   
 • Reavaluació: al mes de juny

 

També es tindrà en compte les actituds transversals com: la participació, l'escolta activa, el respecte, la cooperació i la puntualitat.

Tot i que diferents parts avaluatives tenen elements de veu, de cançó i de direcció, cada un d'aquests àmbits te un pes dins la nota final del 33,3%. Per poder superar l'assignatura s'han d'haver aprovat els tres àmbits així com les parts individuals-

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluaciˇ conjunta de la menciˇ de m˙sica 30% 1 0,04 1, 3, 5, 6, 7, 8
Prova final escrita 15% 2 0,08 5
Treball prÓctic en grup 10% 1 0,04 2, 3, 4, 5, 7, 8
Treball prÓctic individual 45% 1 0,04 3

Bibliografia

Amades, J. Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona:Selecta.

Calais, B.(2006). La respiración. Anatomía para elmovimiento. Tomo IV. Barcelona:La liebre de Marzo.

Capmany, A. Cançoner popular. Barcelona: Ketres.

BONAL, M. D., MARTORELL, M. (1967). L'esquitx 1. 41 cançons per a infants. Barcelona:DINSIC.

Bonal, M. D., Martorell, M. (2000). L'esquitx 2: 39 cançons per a infants. Barcelona:DINSIC.

Bonal, M. D., Giménez, M. T. (2001). L'esquitx 3: 39 cançons per a infants. Barcelona:DINSIC.

De Vic, C. C. (1991). Les cançons del Cabirol.

Gassull, C, Godall, P, i Martorell, M. (2005). La veu. Orientacions pràctiques. Abadia de Montserrat.

Barcelona

Lips, H. (1989). Iniciació a la tècnica vocal. Lleida: Orfeó Lleidatà.

Maideu, J. (1998). Assaig: cançons i exercicis. Eumo.

Martorell, O. (selecció de l'antologia): Cànons d'ahir i d'avui, volum 1. Ed. MF. Barcelona. 1973 .

Martorell, O. (selecció de l'antologia): Cànons d'ahir i d'avui, volum 2. Ed. MF. Barcelona. 1979.

Sataloff, R. T. (1993). La voz humana. Investigación y Ciencia. 197:50-57.

Scotto di Carlo, N. (1991). La voz en el canto. Mundo Científico. 118:1074-1083.

Soler, J., Oltra, M. (1975). Cançons per al poble. No 1 i 2, D'infants. Barcelona:Claret.

Wagner, C., Crétinon, L., Raventós, M. (1966). Aprenguem a fer cantar: per a una pedagogia de la

direcció. Hogar del Libro.4

 

Programari

 •  moodle de la UAB
 • editor de vídeo i so