Logo UAB
2021/2022

Pràctiques Externes

Codi: 105822 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere OB 3 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Paola Andrea Contreras Hernandez
Correu electrònic:
Paola.Contreras@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

L’alumnat que vulgui inscriure's a Pràctiques Externes ha de completar una preinscripció amb la facultat. Els detalls de la preinscripció són disponibles a la web de la facultat.

Cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 90 crèdits.

L'estudiant ha d'estar matriculat/da/dx de l'assignatura abans d'iniciar el seu treball amb l'entitat col·laboradora.

Els horaris de realització de les pràctiques han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat. Els horaris s'establiran d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumne apliqui les metodologies i coneixements interdisciplinars adquirits durant la seva formació a contextos professionals de diferents àmbits, tant del món laboral com del camp cultural i acadèmic, afavorint d’aquesta manera l’adquisició de competències que l’ajudin a preparar-se per a l’exercici d’activitats professionals.                                                             

Com objectius específics, els propòsits són que l’estudiant:

 • S’incorpori a projectes i/o equips d’entitats o institucions dedicades a treballar a favor de l’igualtat de gènere i a combatre les desigualtats per motiu de sexe o gènere, en situacions de treball reals que afecten persones i problemàtiques reals.
 •  Desenvolupi el pensament crític i participi a les propostes i projectes de treball i/o d’intervenció previstos en el conveni de pràctiques.
 • Assagi amb rigor les relacions interdisciplinars i interprofessionals.
 • Realitzi aportacions destinades al desenvolupament d’accions d’assessorament, informació, orientació i atenció a col·lectius discriminats per raó de gènere o sexualitat.
 • Col·labori en la planificació, implementació i avaluació d’activitats de sensibilització, formació i anàlisi crítica vinculades a la igualtat entreéssers humans (en particular d’aquells col·lectius vulnerabilitzats per motius de sexe, gènere i sexualitat), des d’una perspectiva interseccional.
 • Valori el seu procés de participació.

Competències

 • Assessorar en processos d'acció socioeducativa per fomentar la participació ciutadana en qüestions d'igualtat.
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, l'autoanàlisi i l'autocrítica.
 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Proposar polítiques de gènere i plans d'igualtat i equitat en institucions, empreses i organitzacions públiques, privades i no governamentals, i analitzar-ne els resultats.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Treballar cooperativament i dinamitzar equips multidisciplinaris i diversos, assumint i respectant el rol i la diversitat de les persones que els integren.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar l'impacte de l'aplicació de polítiques socials amb perspectiva de gènere.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda en la xarxa.
 3. Desenvolupar propostes en diferents contextos (escolar, familiar, laboral, comunitari) i col·lectius, que promouen la igualtat de gènere i la prevenció de la violència de gènere.
 4. Detectar conductes discriminatòries i proposar mesures per evitar-les.
 5. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 6. Fer un ús inclusiu del llenguatge.
 7. Fer valoracions i correccions del treball propi.
 8. Participar en la dinamització de projectes d'intervenció.
 9. Posar en pràctica habilitats per treballar en equip: compromís amb l'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per promoure la resolució de problemes.
 10. Proposar mecanismes de transformació de comportaments i actituds.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Continguts

Les Pràctiques Externes són de 150 hores. No hi ha uns continguts específics i concrets perquè depenen del centre i del tipus de treball que s’hi hagi de dur a terme.

Les institucions implicades pel curs 2020-21 són les següents:

Ajuntament de La Llagosta

Ajuntament de Mataró

Ajuntament de Ripollet

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Santa Perpètua

Asociación la Quinta Pata

Asociación Mujeres Pa’lante

Associació Intercultural Diàlegs de Dona

Associació La Piya Pedagogia Compartida

Associació TICTAC

Biblioteca de Nou Barris

Centre d Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Festival poético de mujeres. Otro modo de ser

Fundació Congrés de Cultura Catalana

Fundació IRES (Fundació Institut de Reinserció Social)

Fundación Secretariado Gitano

Fundació Autònoma Solidària

Fundació Surt

G360 Cartografies Humanes i Socials

Grup de Recerca Cos i Textualitat

Grupo Antígona

Grupo de investigación Centre AFIN

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Institut de Sant Fost

Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Institut la Ribera

Intermón Oxfam

La Troca

Librería Cómplices

Lis Estudis socials i de Gènere sobre la Corporalitat, la Subjectivitat i el Patiment Evitable

Onada Feminista Ràdio

SAD Sant Cugat

Sida Study

Les places per a la realització de les Pràctiques Externes seran assignades seguint l’interès laboral futur de l’alumnat i, en cas que sigui necessari, establint una prelació a partir de la nota mitjana de l’expedient acadèmic. La realització de les Pràctiques Externes i la seva superació garanteixen:

 • El contacte de l’alumnat, durant el període formatiu, amb un àmbit laboral d’interès;
 • El coneixement de les tasques associades a aquest àmbit;
 • L’adquisició d’experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis socioculturals de gènere.

Metodologia

Les característiques i la metodologia del treball autònom depenen del centre on l’estudiant realitzi les practiques.

La tutoria es fonamenta en explicar en què consisteixen les Pràctiques externes i en realitzar el seguiment del seu curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 150 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Informe tutorització externa: 60%

Informe tutorització interna: 10%

Memòria de pràctiques: 30%

Les Pràctiques Externes seran tutoritzades per un/a/x professor/a/x responsable, qui presentarà a l’estudiant la persona encarregada de realitzar la tasca de tutorització dins de la institució on realitzarà les pràctiques professionals. Un cop finalitzada l’estança de pràctiques, el/la/lx professor/a/x avaluarà el rendiment a partir de la memòria entregada (segons el model establert) i l’informe de qui hagi tutoritzat l’estudiant (que segueix també un model).

S'ha de tenir en compte el següent:

 • Es qualificarà amb un "No avaluable" l'estudiant que no hagi arribat a realitzar un 10% de les hores presencials previstes al conveni.
 • Es qualificarà amb un "Suspès" quan l'estudiant hagi superat el 10% de presencialitat, però no hagi completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament.
 • Donada l’heterogeneïtat de l’avaluació de les pràctiques externes, i el caràcter potestatiu d’aquesta qualificació, no s’atorgarà Matrícula d’Honor.
 • Les pràctiques externes no tenen recuperació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Podeu consultar la normativa establerta per la UAB:

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/practiques-externes-1345662180331.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de tutorització externa 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Informe de tutorització interna 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Memòria de Pràctiques 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

La bibliografia específica s'entregarà per a cada àmbit temàtic del lloc de pràctiques triat.

 

 

Programari

S'utilitzarà Teams per instal·lar a l'ordinador personal i en les aules