Logo UAB
2021/2022

Història Contemporània de les Dones

Codi: 105803 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere OT 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Ángel Ordás García
Correu electrònic:
CarlosAngel.Ordas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Els propis de les assignatures obligatòries del Grau en Història.

Objectius

Els objectius de l'assignatura són:
- Exposar les problemàtiques històriques de la història de gènere en l'època contemporània
- Proporcionar a l'alumnat els principals eixos analítics que els permetin situar en el temps la situació de les dones i el seu paper en la vida social
- Exposar i analitzar les diferents etapes del procés cap a la modernitat a les societats occidentals i les característiques de la lluita per l'afirmació dels drets individuals i col·lectius de les dones com a ciutadanes
- Dotar a l'estudiant dels recursos instrumentals per desenvolupar les seves capacites cognitives en torn l'articulació dels gèneres en la història

Competències

 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Interpretar i explicar la història de les relacions de gènere, la significació de les diferències i els processos de generació de desigualtats en un context de globalització.
 • Interpretar i interrelacionar les bases conceptuals de les teories feministes.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 2. Explicar els vincles històrics entre el feminisme i altres moviments contra la desigualtat (afrodescendència, LGBTI, etc.).
 3. Fer un ús inclusiu del llenguatge.
 4. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 6. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 7. Reconèixer els períodes clau de la història del feminisme.
 8. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

 1. Historiografia: tendències, metodologies i fonts
 2. Economia i societat en l'edat contemporània
 3. El feminisme: el naixement d'un nou moviment social
 4. El feminisme a Catalunya i Espanya
 5. La segona onada: canvi social i emancipació femenina
 6. Els nous feminismes: la tercera onada

Metodologia

La metodologia docent i les activitats formatives poden ser diverses i avaluades en la part i proporció que consideri adequada el professorat. Per exemple:

 • Assistència a les classes teòriques
 • Assistència als seminaris i sessions de pèctiques
 • Lectura comprensiva de textos
 • Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics
 • Preparació i realització de presentacions orals
 • Estudi personal

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 49,7 1,99 2, 6, 7
Seminaris 1,3 0,05 1, 2, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 75 3 4

Avaluació

*La matèria s'avaluarà aplicant els següents procediments:


- Proves escrites (2 parcials: espaiats al llarg del curs): 65 % (30% el primer parcial i 35% el segon)
- Realització d'un treball (obligatori per poder optar a la recuperació): 35%
*S'avaluarà tota la matèria del curs continguda en les explicacions a classe i, en el seu cas, lectures obligatòries que es poden indicar durant el curs.
*Les dates de realització de les proves a l'aula i de lliurament del treball seran comunicades a l'alumnat a l'inici del curs.
*En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

 • Es considerarà com a "no avaluable" l'alumne/a que no es presenti a activitats d'avaluació per un valor
 • mínim al 65% de la nota d'avaluació continuada. Això equival a un parcial i el treball.
 • No es podran presentar a recuperació l'alumnat que no hagi fet el treball obligatori.
 • Només es podran recuperar les activitats d'avaluació realitzades.
 • La recuperació consistirà en un examen global de la matèria de l'assignatura i se celebrarà en les dates
 • oficials establertes per la Facultat.
 • En cap cas, es podrà plantejar la recuperació com un mitjà de millorar la qualificació de l'alumnat que ja
 • hagués aprovat l'assignatura en el procés normal d'avaluació continuada.
 • La nota màxima que es podrà obtenir en la recuperació és de 6,5 (Aprovat).

Revisió

 • L'alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. la professora establirà un horariespecífic de tutories per procedir al comentaride les activitats d'avaluació realitzades

La còpia de fonts escrites (internet, llibres, treballs, etc.) i presentada com original suposa un 0 en la qualificació de l'exercici o prova escrita. Diverses irregularitats comeses implicaran una nota global de zero.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves teòriques escrites 2 parcials (65%) 3 0,12 4, 5, 6
Práctiques 1 treball/seminari (35%) 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

 • AGUADO, Ana, ORTEGA, Teresa (Eds.), Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX, PUV, Valencia, 2011.
 • AMELANG, James S; NASH, Mary (coords.). Historia y género. Las mujeres en la Europa moderna. València: Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1990.
 • ANDERSON, Bonnie S. I ZINSSER, Judith P., Historia de las Mujeres: una historia pròpia, Crítica, Barcelona, 1992. 2 vols.
 • BALLARIN, Pilar, La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX-XX), Síntesis, 2001.
 • BARD, Christine (Ed.), Un siglo de antifeminismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.
 • BOCK, Gisela, La mujer en la Historia de Europa, Crítica, Barcelona, 2001.
 • BORDERIAS, Cristina (ed.), La Historia de las mujeres: perspectivas actuales, Barcelona, Editorial Icaria, 2009.
 • CAPEL, Rosa Mª (Comp.), Mujer y sociedad en España (1700-1975), Instituto de la Mujer, Madrid, 1986
 • Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa, (C.N.I.E.), La presencia de las mujeres en el Sistema Educativo. Madrid: Ministerio de Cultura. Instituto de la Mujer, 1988.
 • CUESTA, Josefina (dir.) Historia de las mujeres en España. Siglo XX, Instituto de laMujer, Madrid, 2004, 4 vols.
 • DUBY, Georges i PERROT, Michelle, (Dir.), Historia de las mujeres. El siglo XX, Taurus, Madrid, 1993, vols. 4 i 5.
 • GARRIDO, Elisa (Ed.), Historia de las mujeres en España, Síntesis, Madrid, 1997.
 • GARRIDO, Luis J., Las Dos biografías de la mujer en España. Madrid: Instituto de la Mujer, 1993.
 • MORANT (Isabel) (Dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XX a los umbrales del siglo XXI, Cátedra, Madrid, 2005-2006
 • NASH, Mary, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Alianza, Madrid, 2004 (reed. 2012)
 • NIELFA, Gloria, Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía, política, cultura. Universidad Complutense, 2003.
 • NÚÑEZ, Clara Eugenia, La Fuente de la riqueza: educación y desarrollo económico en la España contemporànea. Madrid: Alianza, 1992.
 • PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, Historia del feminismo, La Catarata, Madrid, 2011.
 • TAVERA, Susanna, et al. (dirs.): Mujeres en la historia de España: enciclopedia biográfica. Barcelona,Planeta, 2000.
 • THÉBAUD, Françoise: Escribir la historia de las mujeres y del género, Oviedo, KRK, 2014.

Programari

Cap